2 Makoronike 21:1-20

21  Jehoshafati akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa pamwe chete nemadzitateguru ake+ muGuta raDhavhidhi; uye mwanakomana wake Jehoramu+ akatanga kutonga panzvimbo pake.  Aiva nevanun’una, vanakomana vaJehoshafati, Azariya naJehieri naZekariya naAzariya naMikaeri naShefatiya, vose ava vaiva vanakomana vaJehoshafati mambo waIsraeri.  Naizvozvo baba vavo vakavapa zvipo+ zvizhinji zvesirivha nendarama nezvinhu zvakanaka kwazvo pamwe chete nemaguta akanga akavakirirwa aiva muJudha;+ asi vakapa Jehoramu+ umambo, nokuti ndiye akanga ari dangwe.+  Jehoramu paakanga ava paumambo hwababa vake, akasimbisa nzvimbo yake, naizvozvo akauraya vanun’una vake vose+ nebakatwa pamwe chete nemamwe machinda aIsraeri.  Jehoramu aiva nemakore makumi matatu nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga+ kwemakore masere ari muJerusarema.  Akafamba nenzira yemadzimambo aIsraeri,+ sezvakanga zvaitwa nevaya veimba yaAhabhi; nokuti mwanasikana waAhabhi akanga ava mudzimai wake,+ uye iye akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha.+  Asi Jehovha haana kuda kuparadza imba yaDhavhidhi,+ nokuda kwesungano+ yaakanga aita naDhavhidhi, uye sezvaakanga ataura kuti aizopa iye+ nevanakomana vake rambi nguva dzose.+  Mumazuva ake Edhomu+ yakamukira Judha,+ vakabva vagadza mambo kuti avatonge.+  Naizvozvo Jehoramu pamwe chete nevakuru vake vakaenda, uyewo aiva nengoro dzose. Zvino iye akamuka usiku, akarwisa vaEdhomu vakanga vakamupoteredza pamwe chete nevakuru vengoro. 10  Asi Edhomu yakaramba ichimukira Judha kusvikira nhasi. Ribna+ yakabva yatanga kumumukirawo panguva iyoyo, nokuti akanga asiya Jehovha Mwari wemadzitateguru ake.+ 11  Iye akanga agadzirawo nzvimbo dzakakwirira+ pamakomo aJudha, kuti aite kuti vagari vomuJerusarema vaite unzenza,+ uye kuti adzinge vaJudha.+ 12  Kwakazouya tsamba+ kwaari yaibva kumuprofita Eriya,+ yaiti: “Zvanzi naJehovha Mwari watateguru vako Dhavhidhi, ‘Nokuti hauna kufamba nenzira dzababa vako Jehoshafati+ kana nenzira dzaAsa+ mambo waJudha, 13  asi uri kufamba nenzira yemadzimambo aIsraeri,+ uri kukonzera Judha nevagari vomuJerusarema kuita unzenza,+ sokukonzera unzenza kwakaitwa neimba yaAhabhi,+ uye wakauraya vanun’una vako, iyo imba yababa vako,+ vaiva nani kukupfuura; 14  tarira! Jehovha acharova+ kwazvo vanhu vako+ nevanakomana+ vako nemadzimai ako nezvinhu zvako zvose. 15  Uchabatwa nezvirwere zvizhinji,+ nedenda muura hwako, kusvikira ura hwako hwabuda nokuda kwechirwere chacho zuva nezuva.’”+ 16  Naizvozvo Jehovha akamutsa mwoyo+ yevaFiristiya+ nevaArabhu+ vaiva kurutivi rwevaItiopiya+ kuti varwe naJehoramu. 17  Naizvozvo vakauya muJudha, vakapinda nechisimba, vakatapa zvinhu zvose zvaiva mumba mamambo+ pamwe chete nevanakomana vake nemadzimai ake,+ uye haana kusara kana nomwanakomana mumwe chete kunze kwaJehoahazi,+ mwanakomana wake wegotwe. 18  Pashure peizvi zvose, Jehovha akamurova muura hwake nechirwere chakanga chisingarapiki.+ 19  Zvino pamazuva akatevera, kwapera makore maviri azere, ura+ hwake hwakabuda paairwara, akazofa nematenda ake akaipa; uye vanhu vake havana kumupisira zvinonhuhwirira sokupisira zvinonhuhwirira kwavakaitira+ madzitateguru ake. 20  Aiva nemakore makumi matatu nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore masere ari muJerusarema. Akazoenda hake asingachadiwi.+ Naizvozvo vakamuviga muGuta raDhavhidhi,+ asi kwete munzvimbo yemakuva emadzimambo.+

Mashoko Emuzasi