2 Makoronike 2:1-18

2  Zvino Soromoni akarayira kuti zita raJehovha+ rivakirwe imba+ uye kuti umambo hwake huvakirwe imba.+  Naizvozvo Soromoni akaverenga varume zviuru makumi manomwe kuti vave vatakuri vemitoro uye varume zviuru makumi masere kuti vave vavezi vematombo mugomo,+ uye zviuru zvitatu nemazana matanhatu kuti vave vatariri vavo.+  Soromoni akatumirawo shoko kuna Hiramu+ mambo weTire, achiti: “Sezvamakaitira baba vangu Dhavhidhi,+ mukaramba muchivatumira matanda omusidhari kuti vavake imba yokuti vagare,—  tarirai ini ndiri kuvakira+ zita+ raJehovha Mwari wangu imba kuti ndiitsaurire+ kwaari, kuti ndipisire rusenzi inonhuhwirira+ pamberi pake, nokuisa imomo zvingwa zvakaturikidzaniswa+ zvenguva dzose nokupa zvinopiwa zvinopiswa mangwanani nemanheru,+ pamasabata+ nepakugara kwemwedzi+ nepamwaka yemitambo+ yaJehovha Mwari wedu. Izvi zvichava pavaIsraeri nokusingagumi.+  Imba yandichavaka ichava huru,+ nokuti Mwari wedu mukuru kupfuura vamwe vanamwari vose.+  Ndiani angava nesimba rokumuvakira imba?+ Nokuti haangakwani mumatenga nokumatengatenga,+ uye ndini ani+ kuti ndimuvakire imba kunze kweyokukwidzira utsi hwezvibayiro pamberi pake?+  Zvino nditumirei murume ane unyanzvi kuti agadzire zvinhu zvendarama nezvesirivha nezvemhangura+ nezvesimbi nezvemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, neshinda tsvuku neyebhuruu, uye anogona kutemera runyoro, pamwe chete nenyanzvi dzandiinadzo dziri muJudha nomuJerusarema, dzakatsvakwa nababa vangu Dhavhidhi.+  Nditumirei matanda omusidhari,+ omujunipa+ neomuarigamu+ kubva kuRebhanoni,+ nokuti ndinonyatsoziva kuti vashandi venyu vane ruzivo rwokutema miti yokuRebhanoni,+ (uye tarirai vashandi vangu vari pamwe chete nevashandi venyu,)  kuti vandigadzirire matanda mazhinji, nokuti imba yandichavaka ichava huru zvinoshamisa. 10  Tarirai! ndichapa vaunganidzi vematanda, ivo vatemi vemiti, gorosi kuti zvive zvokudya zvevashandi venyu, makori zviuru makumi maviri,+ nemakori ebhari zviuru makumi maviri, nemabhati ewaini+ zviuru makumi maviri, nemabhati emafuta zviuru makumi maviri.” 11  Hiramu mambo weTire+ akabva anyora shoko, akaritumira kuna Soromoni achiti: “Jehovha zvaaida+ vanhu vake, iye akakugadza kuti uve mambo wavo.”+ 12  Hiramu akati: “Jehovha Mwari waIsraeri akasika matenga nenyika+ ngaarumbidzwe,+ nokuti akapa mambo Dhavhidhi mwanakomana akachenjera, akangwara uye anonzwisisa,+ achavakira Jehovha imba uye achavakira umambo hwake imba.+ 13  Zvino ndinotuma murume ane unyanzvi, anonzwisisa, iye Hiramu-abhi,+ 14  mwanakomana womukadzi wevanakomana vaDhani, asi baba vake vaiva murume wokuTire, aiva noruzivo rwokugadzira zvinhu zvendarama nezvesirivha, zvemhangura,+ zvesimbi, zvematombo+ nezvematanda, zvemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka,+ zveshinda yebhuruu+ nezvemachira akanaka kwazvo,+ nezveshinda tsvuku,+ nerwokunyora kwemarudzi ose achiita zvokutemera+ nerwokufunga mazano emarudzi ose+ aangapiwa pamwe chete nevarume vako vane unyanzvi nevarume vane unyanzvi vashe wangu baba vako Dhavhidhi. 15  Zvino gorosi nebhari, mafuta newaini zvavimbiswa nashe wangu, ngaazvitumire vashandi vake.+ 16  Isu tichatema miti+ yokuRebhanoni maererano nezvaunoda zvose,+ tichaiunza kwauri nomugungwa, iri matanda akasungwa,+ ichienda kuJopa,+ iwe wozoenda nayo kuJerusarema.” 17  Soromoni akabva averenga varume vose vakanga vari vatorwa, vaiva munyika yaIsraeri,+ pashure pokuverengwa kwavakanga vaitwa nababa vake Dhavhidhi;+ kukawanika zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu nemazana matanhatu. 18  Naizvozvo akaita kuti vane zviuru makumi manomwe vavo vave vatakuri vemitoro,+ nevane zviuru makumi masere vave vavezi vematombo+ mugomo uye vane zviuru zvitatu nemazana matanhatu vave vatariri vokuita kuti vanhu varambe vari pabasa.+

Mashoko Emuzasi