2 Makoronike 18:1-34

18  Zvino Jehoshafati akava nepfuma yakawanda uye aikudzwa kwazvo;+ asi akaroora+ kwaAhabhi.+  Naizvozvo kwapfuura makore akati, akaenda kuna Ahabhi kuSamariya;+ uye Ahabhi akabayira makwai+ nemombe zvakawanda nokuda kwake nevanhu vaaiva navo. Akatanga kumufurira+ kuti vaende kunorwisa Ramoti-giriyedhi.+  Ahabhi mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati mambo waJudha: “Uchaenda neni kuRamoti-giriyedhi here?”+ Iye akati kwaari: “Ndakaita sewe, vanhu vangu vakaita sezvakaita vanhu vako uye tichange tinewe muhondo.”+  Zvisinei, Jehoshafati akati kuna mambo waIsraeri: “Ndapota, tanga wabvunza+ kuti Jehovha anotii.”  Naizvozvo mambo waIsraeri akaunganidza vaprofita,+ varume mazana mana, akati kwavari: “Tiende kunorwisa Ramoti-giriyedhi here, kana kuti ndirege?”+ Ivo vakatanga kuti: “Endai, uye Mwari wechokwadi achariisa muruoko rwamambo.”  Asi Jehoshafati akati: “Pano hapana mumwe muprofita waJehovha asara here?+ Saka ngatibvunzei tichishandisa iye.”+  Mambo waIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati:+ “Kuchine murume mumwe chete+ wokuti tishandise kubvunza Jehovha, asi ini ndinomuvenga,+ nokuti mazuva ake ose haaprofiti zvinhu zvakanaka pamusoro pangu, asi zvakaipa.+ Iye ndiMikaya mwanakomana waImra.”+ Asi Jehoshafati akati: “Mambo ngaarege kutaura chinhu chakadaro.”+  Naizvozvo mambo waIsraeri akashevedza rimwe jinda+ akati: “Kurumidza kuuya naMikaya mwanakomana waImra.”+  Zvino mambo waIsraeri naJehoshafati mambo waJudha vakanga vakagara mumwe nomumwe pachigaro chake choumambo, vakapfeka nguo dzoumambo,+ vakagara paburiro pasuo regedhi reSamariya; uye vaprofita vose vakanga vachiita sevaprofita vari pamberi pavo.+ 10  Zedhekiya mwanakomana waKenaana akabva agadzira nyanga+ dzesimbi, akati: “Zvanzi naJehovha,+ ‘Muchatunga vaSiriya neidzi kusvikira mavaparadza.’”+ 11  Vamwe vaprofita vose vakanga vachiprofita saizvozvo, vachiti: “Endai kuRamoti-giriyedhi mukunde,+ uye Jehovha achariisa muruoko rwamambo.”+ 12  Zvino nhume yakaenda kunoshevedza Mikaya yakati kwaari: “Tarira! Mashoko evaprofita ari kubvumirana zvakanaka pamusoro pamambo; ndapota, shoko rako ngarive seshoko romumwe wavo,+ utaure zvakanaka.”+ 13  Asi Mikaya akati: “NaJehovha mupenyu,+ zvichataurwa naMwari wangu, ndizvo zvandichataura.”+ 14  Akabva apinda maiva namambo, mambo akati kwaari: “Mikaya, tiende kuRamoti-giriyedhi kunorwa here, kana kuti ndirege?” Iye akabva ati: “Endai, mukunde; uye vachaiswa mumaoko enyu.”+ 15  Mambo akati kwaari: “Ndinofanira kuita kuti upike+ kangani kuti undiudze chokwadi choga nezita raJehovha?”+ 16  Naizvozvo akati: “Ndinoona vaIsraeri vose vakapararira pamakomo, semakwai asina mufudzi.+ Uye Jehovha ati: ‘Ava havana vanatenzi.+ Mumwe nomumwe ngaadzokere kumba kwake norugare.’”+ 17  Mambo waIsraeri akabva ati kuna Jehoshafati: “Handina here kuti kwauri, ‘Achaprofita pamusoro pangu, kwete zvinhu zvakanaka, asi zvakaipa’?”+ 18  Zvino iye akati: “Naizvozvo inzwai shoko raJehovha:+ Ndaona Jehovha akagara pachigaro chake choumambo,+ uto rose+ rokumatenga rakamira pedyo naye, kurudyi rwake nokuruboshwe rwake.+ 19  Jehovha akati, ‘Ndiani achanyengedza Ahabhi mambo waIsraeri kuti aende, anofira kuRamoti-giriyedhi?’ Zvino pataurwa, mumwe achitaura zvokuti, uye mumwe achitaura zvokuti.+ 20  Mumwe mudzimu+ wazobuda ukamira pamberi paJehovha, ukati, ‘Ini ndichamunyengedza.’ Jehovha akati kwauri, ‘Nechii?’+ 21  Iwo ukati, ‘Ndichaenda, ndova mudzimu unonyengera mumiromo yevaprofita vake vose.’+ Naizvozvo iye ati, ‘Uchamunyengera, uyezve, uchakunda.+ Enda uite saizvozvo.’+ 22  Zvino tarirai Jehovha aisa mudzimu unonyengera mumiromo yevaprofita venyu ava;+ asi Jehovha ataura nezvedambudziko pamusoro penyu.”+ 23  Zvino Zedhekiya+ mwanakomana waKenaana+ akaswedera pedyo, akarova Mikaya+ padama,+ akati: “Mudzimu waJehovha wandipfuura nokupi kuti utaure newe?”+ 24  Mikaya akati: “Tarira! Uchazviona pazuva iroro+ pauchapinda muimba yomukatikati kuti uvande.”+ 25  Mambo waIsraeri akabva ati: “Torai Mikaya mumudzorere kuna Amone mukuru weguta nokuna Joashi mwanakomana wamambo.+ 26  Muti, ‘Zvanzi namambo: “Isai munhu uyu muimba yevasungwa,+ mumupe mugove wezvokudya wakatapudzwa+ nomugove wemvura wakatapudzwa kusvikira ndadzoka norugare.”’”+ 27  Mikaya akabva ati: “Kana mukadzoka norugare, Jehovha haana kutaura neni.”+ Akawedzera kuti: “Inzwai, imi marudzi ose.”+ 28  Mambo waIsraeri naJehoshafati mambo waJudha vakaenda kuRamoti-giriyedhi.+ 29  Zvino mambo waIsraeri akati kuna Jehoshafati: “Ini, ndichachinja nguo dzangu kuti ndirege kuzivikanwa,+ ndoenda kunorwa, asi iwe, pfeka nguo dzako.”+ Naizvozvo, mambo waIsraeri akachinja nguo dzake kuti arege kuzivikanwa, vachibva vaenda kunorwa.+ 30  Zvino mambo weSiriya akanga arayira vakuru vengoro dzake, achiti: “Irwai, kwete nomuduku kana mukuru, asi namambo waIsraeri chete.”+ 31  Vakuru vengoro dzacho pavakangoona Jehoshafati, vakati: “Ndiye mambo waIsraeri.”+ Naizvozvo vakatendeukira kwaari kuti vamurwise; asi Jehoshafati akatanga kushevedzera kuti abatsirwe,+ Jehovha akamubatsira,+ Mwari akabva aita kuti vamurege.+ 32  Vakuru vengoro pavakangoona kuti akanga asiri mambo waIsraeri, vakabva varega kumutevera.+ 33  Zvino mumwe murume akangokungawo zvake uta, akabaya+ mambo waIsraeri panobatana nhumbi dzokuzvidzivirira nadzo, zvokuti akati kumutyairi wengoro:+ “Tenderudza ngoro, undibudise pakati peuto, nokuti ndakuvadzwa kwazvo.”+ 34  Kurwa kwakaramba kuchinyanya pazuva iroro, uye mambo waIsraeri aifanira kuramba akamiswa ari mungoro akatarirana nevaSiriya kusvikira manheru; uye akazofa panguva yokuvira kwezuva.+

Mashoko Emuzasi