2 Makoronike 15:1-19

15  Zvino mudzimu+ waMwari wakauya pana Azariya mwanakomana waOdhedhi.+  Naizvozvo akaenda pamberi paAsa akati kwaari: “Ndinzwei, haiwa imi Asa nemi mose vaJudha nevaBhenjamini! Jehovha anemi chero bedzi imi muinaye;+ uye kana mukamutsvaka,+ iye achaita kuti mumuwane, asi kana mukamusiya, achakusiyaiwo.+  Kwemazuva mazhinji vaIsraeri+ vakanga vasina Mwari wechokwadi, vasina mupristi aidzidzisa+ uye vasina Mutemo.  Asi pavakadzokera kuna Jehovha Mwari waIsraeri+ mukutambudzika+ kwavo, vakamutsvaka, akabva aita kuti vamuwane.+  Munguva iyoyo munhu aibuda kana aipinda akanga asina rugare,+ nokuti kwaiva nokusagadzikana kukuru pakati pevagari vose vomunyika dzacho.+  Vakaparadzwa, rudzi ruchiparadza rumwe rudzi,+ guta richiparadza rimwe guta, nokuti Mwari akaita kuti varambe vasina kugadzikana vaine matambudziko emarudzi ose.+  Asi imi shingai+ uye musashayisa maoko enyu simba,+ nokuti basa renyu richapiwa mubayiro.”+  Asa paakangonzwa mashoko aya nouprofita hwomuprofita Odhedhi,+ akashinga, akaita kuti zvinhu zvainyangadza+ zvinyangarike munyika yose yevaJudha nevaBhenjamini nomumaguta aakanga atora munzvimbo ine makomo yaEfremu,+ uye akamutsidzira atari yaJehovha yakanga iri pamberi pevharanda raJehovha.+  Akatanga kuunganidza vaJudha nevaBhenjamini+ vose nevatorwa+ vavaiva navo kubva kwaEfremu nokwaManase nokwaSimiyoni, nokuti vakanga vatizira kwaari vachibva kuvaIsraeri vari vazhinji pavakaona kuti Jehovha Mwari wake aiva naye.+ 10  Naizvozvo vakaungana kuJerusarema mumwedzi wechitatu wegore rechigumi nemashanu rokutonga kwaAsa. 11  Pazuva iroro vakabva vabayira kuna Jehovha mombe mazana manomwe nemakwai zviuru zvinomwe vachitora pane zvakapambwa zvavakanga vauya nazvo. 12  Vakaitawo sungano+ yokuti vatsvake Jehovha Mwari wemadzitateguru avo nemwoyo yavo yose nemweya yavo yose;+ 13  kuti chero munhu upi zvake aizorega kutsvaka Jehovha Mwari waIsraeri aizourayiwa,+ kunyange ari muduku kana mukuru,+ kunyange ari murume kana mukadzi.+ 14  Naizvozvo vakapika+ kuna Jehovha nenzwi guru nokushevedzera kwokufara nemabhosvo nehwamanda. 15  VaJudha vose vakafarira+ zvakanga zvapikwa; nokuti vakanga vapika nemwoyo yavo yose vachifara kwazvo kuti vakanga vamutsvaka, zvokuti iye akaita kuti vamuwane;+ uye Jehovha akaramba achivapa zororo kumativi ose.+ 16  Mambo Asa+ akabvisawo ambuya vake Maaka+ pakuva vahosi,+ nokuti vakanga vagadzirira danda dzvene chidhori chaityisa;+ uye Asa akabva atema chidhori chavo chaityisa,+ akachikuya, akachipisira+ mumupata une rukova weKidroni.+ 17  Asi nzvimbo dzakakwirira+ hadzina kubviswa pakati paIsraeri.+ Zvisinei, mwoyo waAsa ndiwo wakanga wakakwana pamazuva ake ose.+ 18  Akauya nezvinhu zvakaitwa zvitsvene nababa vake nezvinhu+ zvaakanga aita zvitsvene muimba yaMwari wechokwadi, sirivha nendarama nemidziyo.+ 19  Hakuna hondo yakaitika kusvikira mugore rechimakumi matatu nemashanu rokutonga kwaAsa.+

Mashoko Emuzasi