2 Makoronike 13:1-22

13  Mugore rechigumi nemasere raMambo Jerobhoamu, Abhija akatanga kutonga Judha.+  Akatonga kwemakore matatu ari muJerusarema, uye amai vake vainzi Mikaya+ mwanasikana waUrieri wokuGibhiya.+ Kurwa kwakavapo pakati paAbhija naJerobhoamu.+  Naizvozvo Abhija akarwa aine uto rehondo revarume vehondo zviuru mazana mana, vaiva nesimba,+ vakanga vakasarudzwa. Jerobhoamu akagadzirirawo kurwa naye aine varume vakanga vakasarudzwa zviuru mazana masere, varume vakanga vakashinga, vaiva nesimba.+  Zvino Abhija akamira pamusoro peGomo reZemaraimu, riri munzvimbo ine makomo yaEfremu,+ akati: “Ndinzwei, haiwa iwe Jerobhoamu nevaIsraeri vose.  Ko hamufaniri kuziva here kuti Jehovha Mwari waIsraeri akapa Dhavhidhi umambo+ kuti atonge vaIsraeri nokusingagumi,+ iye nevanakomana vake,+ achishandisa sungano yomunyu?+  Asi Jerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, mushandi+ waSoromoni mwanakomana waDhavhidhi, akasimuka, akapandukira+ ishe wake.+  Varume vakanga vasina zvokuita,+ vanhu pasina,+ vakaramba vachiungana kwaari. Vakazokunda Rehobhoamu mwanakomana waSoromoni, Rehobhoamu+ paakanga achiri muduku, asina ushingi,+ uye haana kukwanisa kuvakunda.  “Zvino imi muri kufunga zvokukunda umambo hwaJehovha huri muruoko rwevanakomana vaDhavhidhi,+ zvamuri boka guru revanhu+ uye zvamuine mhuru dzendarama dzamakagadzirirwa naJerobhoamu kuti dzive vanamwari venyu.+  Hamuna kudzinga vapristi vaJehovha,+ ivo vanakomana vaAroni, nevaRevhi, uye hamusi kuramba muchigadza vapristi venyu sezvinoita marudzi edzimwe nyika here?+ Chero munhu upi zvake aiuya, owana simba achishandisa nzombe duku nemakondohwe manomwe, iye akava mupristi wevaya vasiri vanamwari.+ 10  Asi isu, Jehovha ndiye Mwari wedu,+ uye hatina kumusiya; vapristi vari kushumira Jehovha, ivo vanakomana vaAroni, uyewo vaRevhi vari kuita basa racho.+ 11  Vari kuita kuti utsi hwezvinopiwa zvinopiswa hupfungairire kuna Jehovha mangwanani oga oga nemanheru oga oga+ pamwe chete nerusenzi inonhuhwirira;+ uye zvingwa zvakaturikidzana zviri patafura yendarama chaiyo,+ uye pane chigadziko chemarambi chendarama+ nemarambi acho okuti avhenekere manheru oga oga;+ nokuti isu tiri kuchengeta zvatinosungirwa kuti tiite+ naJehovha Mwari wedu, asi imi makamusiya.+ 12  Zvino tarirai! isu tiri kutungamirirwa naMwari wechokwadi+ nevapristi+ vake nemabhosvo+ okushandisa kupa nyevero yokurwa nemi. Haiwa imi vanakomana vaIsraeri, musarwa naJehovha Mwari wemadzibaba enyu,+ nokuti hamuzokundi.”+ 13  Asi Jerobhoamu akatuma vavandiri kuti vavakombe necheshure kwavo, zvokuti ivo vakava pamberi paJudha uye vavandiri vari shure kwavo.+ 14  Vaya vaJudha pavakatendeuka, vakaona hondo iri mberi neshure.+ Vakatanga kuchema kuna Jehovha,+ vapristi pavakanga vachiridza mabhosvo kwazvo. 15  Varume vaJudha vakashevedzera nokuda kwehondo.+ Zvino varume vaJudha pavakashevedzera nokuda kwehondo, Mwari wechokwadi akabva akunda+ Jerobhoamu nevaIsraeri vose vaiva pamberi paAbhija+ naJudha. 16  Vanakomana vaIsraeri vakatiza Judha, Mwari akabva avaisa mumaoko avo.+ 17  Abhija nevanhu vake vakauraya vanhu vazhinji kwazvo; uye vaIsraeri vaiurayiwa vakaramba vachiwira pasi, varume vakanga vakasarudzwa zviuru mazana mashanu. 18  Nokudaro vanakomana vaIsraeri vakaninipiswa panguva iyoyo, asi vanakomana vaJudha vakavakunda nokuti vakavimba+ naJehovha Mwari wemadzitateguru avo. 19  Abhija akaramba achidzingirira Jerobhoamu, akamutorera maguta, Bheteri+ nemataundi aiva pasi paro, Jeshana nemataundi aiva pasi paro, Efraini nemataundi aiva pasi paro.+ 20  Jerobhoamu haana kuzovazve nesimba+ mumazuva aAbhija; asi Jehovha akamurova,+ akafa. 21  Abhija akaramba achiva nesimba.+ Kwapera nguva yakati, akawana madzimai gumi nemana,+ akabereka vanakomana makumi maviri nevaviri+ nevanasikana gumi nevatanhatu. 22  Mamwe mabasa ose aAbhija, zvaakaita nemashoko ake, zvakanyorwa mune zvakadudzirwa nomuprofita Idho.+

Mashoko Emuzasi