2 Makoronike 12:1-16

12  Zvino umambo hwaRehobhoamu pahwakangosimbiswa kwazvo+ uye paakangova nesimba, akasiya mutemo waJehovha,+ iye pamwe chete nevaIsraeri vose+ vaaiva navo.  Zvino mugore rechishanu raMambo Rehobhoamu,+ Shishaki+ mambo weIjipiti akauya kuzorwisa Jerusarema, (nokuti vakanga vasina kutendeka kuna Jehovha,)+  aine ngoro+ mazana gumi nemaviri nevatasvi vemabhiza zviuru makumi matanhatu; uye vanhu vaakauya navo kubva kuIjipiti vakanga vasingaverengeki+—vaRibhiya,+ vaSukiimu nevaItiopiya.+  Akakunda maguta aJudha akanga akavakirirwa,+ akazosvika kuJerusarema.+  Zvino muprofita Shemaya+ akasvika kuna Rehobhoamu nemachinda aJudha akanga aungana kuJerusarema nokuda kwaShishaki, akati kwavari: “Zvanzi naJehovha, ‘Imi makandisiya,+ uye ini ndakusiyaiwo+ kuti muve muruoko rwaShishaki.’”  Machinda evaIsraeri namambo wacho vakabva vazvininipisa,+ vakati: “Jehovha akarurama.”+  Jehovha paakaona+ kuti vakanga vazvininipisa, shoko raJehovha rakasvika kuna Shemaya,+ richiti: “Vazvininipisa.+ Handichavaparadzi, ndichavapukunyutsa munguva duku iri kutevera, uye hasha dzangu hadzizodururwi paJerusarema noruoko rwaShishaki.+  Asi vachava vashandi vake,+ kuti vazive musiyano wokundishumira+ nokushumira umambo hwedzimwe nyika.”+  Naizvozvo Shishaki+ mambo weIjipiti akauya kuzorwisa Jerusarema, akatora pfuma yeimba yaJehovha+ nepfuma yeimba yamambo.+ Akatora zvinhu zvose; uye akatorawo nhoo dzendarama dzakanga dzagadzirwa naSoromoni.+ 10  Naizvozvo Mambo Rehobhoamu akadzitsiva nenhoo dzemhangura dzaakagadzira, akaita kuti dzitarisirwe nevakuru vevamhanyi,+ varindi+ vesuo reimba yamambo.+ 11  Kazhinji mambo paaiuya kuimba yaJehovha, vamhanyi vaipinda, vodzitakura, vodzidzorera kuimba yevarindi yevamhanyi.+ 12  Zvino nokuti akazvininipisa, kutsamwa kwaJehovha kwakapera,+ uye haana kufunga zvokuvaparadza chose.+ Uyewo kwaiva nezvimwe zvakanaka pakati paJudha.+ 13  Mambo Rehobhoamu akaramba achisimbisa nzvimbo yake muJerusarema, akaramba achitonga; nokuti Rehobhoamu+ akatanga kutonga aine makore makumi mana nerimwe chete, uye akatonga kwemakore gumi nemanomwe ari muJerusarema, guta+ rakanga rasarudzwa naJehovha pamadzinza ose aIsraeri kuti aise zita rake ipapo.+ Amai vake vainzi Naama+ mukadzi muAmoni.+ 14  Asi akaita zvakaipa,+ nokuti akanga asina kugadzirira mwoyo wake kuti atsvake Jehovha.+ 15  Mamwe mabasa ose aRehobhoamu, okutanga neokupedzisira,+ haana kunyorwa here mumashoko omuprofita Shemaya+ neomuoni Idho,+ akanyorwa maererano nokunyorwa kwemadzinza? Nguva yose paiva nehondo pakati paRehobhoamu+ naJerobhoamu.+ 16  Rehobhoamu akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa muGuta raDhavhidhi;+ uye mwanakomana wake Abhija+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi