2 Makoronike 1:1-17

1  Zvino Soromoni mwanakomana waDhavhidhi akaramba achiva nesimba muumambo hwake,+ Jehovha Mwari wake aiva naye+ uye akaramba achimuita mukuru kwazvo.+  Zvino Soromoni akataura shoko kuvaIsraeri vose, kuvakuru vezviuru+ nevemazana+ nokuvatongi+ nokumachinda ose evaIsraeri vose,+ vakuru vedzimba dzemadzibaba.+  Soromoni neungano yose yaaiva nayo vakabva vaenda kunzvimbo yakakwirira yaiva kuGibhiyoni;+ nokuti ndiko kwaiva netende rokusanganira+ raMwari wechokwadi, rakanga ragadzirwa naMosesi mushumiri+ waJehovha murenje.  Asi Dhavhidhi akanga abvisa areka+ yaMwari wechokwadi kuKiriyati-jearimu,+ akaiendesa kunzvimbo yayakanga yagadzirirwa naDhavhidhi,+ nokuti akanga aidzikira tende muJerusarema.+  Atari+ yemhangura yakanga yagadzirwa naBhezareri+ mwanakomana waUrai mwanakomana waHeri+ yakanga yaiswa pamberi petebhenekeri yaJehovha; uye Soromoni neungano yacho vakabvunza vari pamberi payo sezvaigara zvichiitwa.  Zvino Soromoni akapa Jehovha zvinopiwa pamusoro peatari yemhangura yetende rokusanganira ari ipapo, akapa zvinopiwa zvinopiswa chiuru pamusoro payo.+  Usiku ihwohwo Mwari akazviratidza kuna Soromoni akabva ati kwaari: “Kumbira! Ndokupei?”+  Soromoni akati kuna Mwari: “Ndimi makaitira baba vangu Dhavhidhi mutsa worudo mukuru+ uye ndimi makandigadza kuti ndive mambo panzvimbo pavo.+  Zvino, haiwa Jehovha Mwari, chipikirwa chamakaita kuna baba vangu Dhavhidhi ngachive chakatendeka,+ nokuti imi ndimi makandigadza kuti ndive mambo+ wevanhu vazhinji seguruva renyika.+ 10  Saka ndipei uchenjeri nezivo+ kuti ndibude uye ndipinde ndiri pamberi pevanhu ava,+ nokuti ndiani angatonga vanhu venyu vazhinji ava?”+ 11  Mwari akabva ati kuna Soromoni: “Nokuti une chido mumwoyo mako+ uye hauna kukumbira zvinhu zvizhinji, pfuma nokukudzwa kana mweya yevaya vanokuvenga, uye hauna kukumbira mazuva mazhinji,+ asi wakumbira uchenjeri nezivo kuti utonge vanhu vangu vandakakugadza kuti uve mambo wavo,+ 12  uchapiwa uchenjeri nezivo;+ uye ndichakupawo zvinhu zvizhinji nepfuma nokukudzwa zvisina kumbova nemadzimambo akavapo iwe usati wavapo,+ uye zvisingazovi naani naani zvake anokutevera.”+ 13  Naizvozvo Soromoni akabva panzvimbo yakakwirira yaiva kuGibhiyoni,+ pamberi petende rokusanganira,+ akaenda kuJerusarema, akaramba achitonga Israeri.+ 14  Soromoni akaramba achiunganidza ngoro nemabhiza ehondo zvokuti akava nengoro chiuru nemazana mana nemabhiza ehondo zviuru gumi nezviviri,+ uye akaita kuti zvirambe zviri mumaguta engoro,+ pedyo namambo kuJerusarema. 15  Mambo akaita kuti sirivha nendarama zvaiva muJerusarema zvive sematombo;+ uye akaita kuti matanda omusidhari awande kwazvo semitsamvi+ iri muShefera.+ 16  Mabhiza akanga aina Soromoni aibva kuIjipiti,+ uye boka revatengesi vamambo rainotora boka remabhiza nokuda kwomutengo.+ 17  Vaiwanzounza ngoro ichibva kuIjipiti nokuda kwemasirivha mazana matanhatu, uye bhiza nokuda kwezana nemakumi mashanu; uye izvozvo ndizvo zvaiita madzimambo ose evaHiti nemadzimambo eSiriya.+ Aizvivigirwa naivava.

Mashoko Emuzasi