2 Madzimambo 23:1-37

23  Zvino mambo akatumira shoko, vakaunganidza varume vakuru vose vaJudha nevomuJerusarema+ kwaaiva.  Pashure paizvozvo mambo akaenda kuimba yaJehovha, aine varume vose vaJudha nevagari vose vomuJerusarema, nevapristiwo+ nevaprofita nevanhu vose, kubvira kumuduku kusvikira kumukuru;+ uye akatanga kuverenga+ ivo vachinzwa mashoko ose ebhuku+ resungano,+ rakanga rawanikwa muimba yaJehovha.+  Mambo akaramba akamira pedyo nembiru,+ akabva aita sungano+ pamberi paJehovha, kuti vatevere+ Jehovha uye vachengete mirayiro+ yake nezvipupuriro+ zvake nemirau+ yake nomwoyo wose+ nomweya wose+ nokuchengeta mashoko esungano iyi akanga akanyorwa mubhuku iri.+ Naizvozvo vanhu vose vakatsigira sungano yacho.+  Zvino mambo akarayira mupristi mukuru Hirikiya+ nevapristi vaimutevera nevachengeti vemasuo+ kuti vabudise midziyo yose yakanga yagadzirirwa Bhaari+ neyakanga yagadzirirwa danda dzvene+ neyakanga yagadzirirwa uto rose rokumatenga+ mutemberi yaJehovha. Akabva aipisira kunze kweJerusarema panzvimbo yakatenuka-tenuka yeKidroni,+ akaenda neguruva rayo kuBheteri.+  Akabvisa vapristi vevanamwari vokune dzimwe nyika pabasa ravo, vakanga vagadzwa nemadzimambo aJudha kuti vakwidzire utsi hwezvibayiro panzvimbo dzakakwirira dzaiva mumaguta aJudha nenzvimbo dzakapoteredza Jerusarema, nevayawo vaikwidzira Bhaari+ utsi hwezvibayiro, zuva nomwedzi nemapoka enyeredzi dzokudenga neuto rose rokumatenga.+  Akabudisawo danda dzvene+ muimba yaJehovha, akaenda naro kunze kweJerusarema, kumupata une rukova weKidroni, akaripisira+ mumupata une rukova weKidroni, akarikuya, akamwaya guruva racho pamakuva+ evanakomana vevanhu.  Akaputsawo dzimba dzepfambi dzechirume+ dzepatemberi dzaiva muimba yaJehovha, mairukira vakadzi tutemberi twetende twedanda dzvene.  Akabva abudisa vapristi vose mumaguta aJudha, kuti aite kuti nzvimbo dzakakwirira dzaikwidzirwa utsi hwezvibayiro nevapristi vari padziri dzive dzisina kukodzera kunamatira, kubvira kuGebha+ kusvikira kuBheeri-shebha;+ uye akaputsa nzvimbo dzakakwirira dzepamagedhi dzaiva pasuo regedhi raJoshua, mukuru weguta, raiva kuruboshwe kana munhu achipinda nepagedhi reguta.  Vapristi+ venzvimbo dzakakwirira vaisakwira kuatari yaJehovha yaiva muJerusarema, asi vaidya makeke asina kuviriswa+ vari pakati pehama dzavo. 10  Akaita kuti Tofeti+ ive isina kukodzera kunamatira, iri mumupata wevanakomana vaHinomu,+ kuti parege kuva nomunhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto+ nokuda kwaMoreki.+ 11  Akaitawo kuti mabhiza akanga apirwa kuzuva nemadzimambo aJudha arege kupinda muimba yaJehovha nokuimba yokudyira+ yaNatani-mereki aiva jinda, yaiva panzira yaiva nedenga; uye akapisa ngoro dzezuva+ nomoto. 12  Mambo akaputsa atari dzaiva pamusoro peimba yepadenga+ yaAhazi dzakanga dzaitwa nemadzimambo aJudha, neatari+ dzakanga dzaitwa naManase muzvivanze zviviri zveimba yaJehovha, achibva adzikuyira ipapo, akakanda guruva radzo mumupata une rukova weKidroni. 13  Mambo akaita kuti nzvimbo dzakakwirira dzaiva pakatarisana+ neJerusarema, dzaiva kurudyi kweGomo Rokuparadza, dzive dzisina kukodzera kunamatira, idzo Soromoni+ mambo waIsraeri akanga avakira Ashtoreti,+ chinhu chinonyangadza chevaSidhoni naKemoshi,+ chinhu chinonyangadza cheMoabhi naMirikomu,+ chinhu chinosemesa chevanakomana vaAmoni. 14  Akaputsa-putsa+ mbiru tsvene, akatemawo matanda matsvene uye akazadza nzvimbo dzazvo nemapfupa evanhu. 15  Akaputsawo atari yaiva muBheteri,+ nzvimbo yakakwirira yakanga yagadzirwa naJerobhoamu+ mwanakomana waNebhati, uya akatadzisa Israeri,+ iye akaputsa atari iyoyo pamwe chete nenzvimbo yacho yakakwirira. Akabva apisa nzvimbo yacho yakakwirira; akaikuya kuva guruva, akapisa danda dzvene. 16  Josiya paakatendeuka, akaona makuva aiva mugomo imomo. Naizvozvo akatuma vanhu vakatora mapfupa mumakuva macho, akaapisira+ paatari, kuti aiite isina kukodzera kunamatira, maererano neshoko+ raJehovha rakanga raziviswa+ nomunhu waMwari wechokwadi, uya akazivisa zvinhu izvi. 17  Akabva ati: “Dombo repaguva randiri kuona uko nderei?” Varume veguta racho vakati kwaari: “Iguva+ romunhu waMwari wechokwadi akabva kuJudha,+ akazivisa zvinhu izvi zvamaitira atari yeBheteri.”+ 18  Naizvozvo akati: “Muregei akadaro.+ Ngaparege kuva nomunhu anobvisa mapfupa ake.” Naizvozvo vakarega mapfupa ake akadaro pamwe chete nemapfupa omuprofita+ akanga abva kuSamariya. 19  Josiya akabvisawo dzimba+ dzose dzenzvimbo dzakakwirira dzaiva mumaguta+ eSamariya dzakanga dzavakwa nemadzimambo+ aIsraeri kuti vakonzere kugumbuka,+ uye akadziitira maererano nezvose zvaakanga aita kuBheteri.+ 20  Naizvozvo akabayira vapristi+ vose venzvimbo dzakakwirira vaiva ikoko paatari dzacho, akapisira mapfupa evanhu padziri.+ Pashure paizvozvo akadzokera kuJerusarema. 21  Zvino mambo akarayira vanhu vose, achiti: “Itirai Jehovha Mwari wenyu paseka+ sezvakanyorwa mubhuku iri resungano.”+ 22  Nokuti hakuna kumboitwa paseka yakaita saiyoyi kubvira pamazuva evatongi vakanga vatonga Israeri,+ kana pamazuva ose emadzimambo aIsraeri nemadzimambo aJudha.+ 23  Asi mugore rechigumi nemasere raMambo Josiya paseka iyi yakaitirwa Jehovha muJerusarema.+ 24  Josiya akabvisawo masvikiro+ nevafemberi+ neterafimu+ nezvidhori zvaisemesa sendove+ nezvinhu zvose zvinonyangadza+ zvakanga zviri munyika yaJudha nomuJerusarema, kuti aite zvakataurwa nomutemo+ zvakanga zvakanyorwa mubhuku+ rakawanikwa muimba yaJehovha nomupristi Hirikiya.+ 25  Hakuna kuva nomumwe mambo akafanana naye akamutangira, akadzoka+ kuna Jehovha nomwoyo wake wose nomweya wake wose+ nesimba rake rose, maererano nomutemo wose waMosesi; uyewo pashure pake hakuna kumuka mumwe akafanana naye. 26  Kunyange zvakadaro, Jehovha haana kudzora kutsamwa kwake kukuru, iko kutsamwa kwake kukuru kwaakaitira Judha+ nokuda kwezvinhu zvose zvinotsamwisa izvo Manase akanga aita kuti vamugumbure nazvo.+ 27  Asi Jehovha akati: “Ndichabvisawo Judha+ pamberi pangu,+ sokubvisa kwandakaita Israeri;+ uye ndicharamba guta rino randakasarudza, iro Jerusarema, neimba yandakati nezvayo, ‘Zita rangu richaramba riri ipapo.’”+ 28  Mamwe mabasa ose aJosiya nezvose zvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 29  Mumazuva ake, Farao Neko+ mambo weIjipiti akaenda kuna mambo weAsiriya nokurwizi rwaYufratesi,+ uye Mambo Josiya akaenda kunosangana naye;+ asi Farao akamuurayira+ kuMegidho+ paakangomuona. 30  Naizvozvo vashandi vake vakamutakura akafa ari mungoro kubva kuMegidho, vakaenda naye kuJerusarema,+ vakamuviga muguva rake. Vanhu vomunyika yacho vakabva vatora Jehoahazi+ mwanakomana waJosiya, vakamuzodza, vakamugadza kuti ave mambo panzvimbo pababa vake. 31  Jehoahazi+ akanga aine makore makumi maviri nematatu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemwedzi mitatu ari muJerusarema. Amai vake vainzi Hamutari+ mwanasikana waJeremiya wokuRibna. 32  Akatanga kuita zvakaipa pamberi paJehovha, maererano nezvose zvakanga zvaitwa nemadzitateguru ake.+ 33  Farao Neko+ akamusunga+ kuRibra+ munyika yeHamati, kuti arege kutonga muJerusarema, akabva aripisa+ nyika yacho matarenda esirivha+ zana netarenda rendarama+ rimwe chete. 34  Farao Neko akagadzawo Eriyakimu+ mwanakomana waJosiya kuti ave mambo panzvimbo paJosiya baba vake, akachinja zita rake kuti rinzi Jehoyakimu; uye akatora Jehoahazi akabva aenda naye kuIjipiti, kwaakazofira.+ 35  Jehoyakimu akapa Farao sirivha+ nendarama. Asi iye akaita kuti nyika ibvise mutero,+ kuti ape Farao sirivha sezvaakarayira. Akaripisa vanhu vomunyika yacho sirivha nendarama maererano nomutero womunhu mumwe nomumwe,+ kuti ape Farao Neko. 36  Jehoyakimu+ akanga aine makore makumi maviri nemashanu paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore gumi nerimwe chete ari muJerusarema.+ Amai vake vainzi Zebhidha mwanasikana waPedhaya wokuRuma. 37  Akaramba achiita zvakaipa+ pamberi paJehovha, maererano nezvose zvakanga zvaitwa nemadzitateguru ake.+

Mashoko Emuzasi