2 Madzimambo 21:1-26

21  Manase+ akanga aine makore gumi nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore makumi mashanu nemashanu ari muJerusarema. Amai vake vainzi Hefizibha.  Akaita zvakaipa+ pamberi paJehovha, maererano nezvinhu zvinosemesa zvemarudzi+ akanga adzingwa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri.  Naizvozvo akavakazve nzvimbo dzakakwirira dzakanga dzaparadzwa nababa vake Hezekiya,+ akavakira Bhaari atari, akagadzira danda dzvene, sezvakanga zvaitwa naAhabhi+ mambo waIsraeri; uye akatanga kukotamira+ uto rose rokumatenga+ nokuzvishumira.+  Akavaka atari mumba maJehovha,+ makanga manzi naJehovha: “Ndichaisa zita rangu muJerusarema.”+  Akavakira uto rose rokumatenga+ atari muzvivanze zviviri zveimba yaJehovha.+  Akapinza mwanakomana wake mumoto,+ uye akaita zvemashiripiti,+ akatenda mashura, akagadza masvikiro+ nevafemberi.+ Akaita zvakaipa zvizhinji pamberi paJehovha, kuti amugumbure.  Akaisawo chifananidzo chakavezwa+ chedanda dzvene raakanga agadzira muimba+ yakanga yanzi naJehovha kuna Dhavhidhi uye kumwanakomana wake Soromoni: “Ndichaisa zita rangu nokusingagumi+ muimba iyi nomuJerusarema, iro guta randakasarudza pamadzinza ose aIsraeri.  Handichazoitizve kuti tsoka dzevaIsraeri dzidzungaire dzichibva panyika yandakapa madzitateguru avo,+ kana vakangochenjerera kuita maererano nezvose zvandakavarayira,+ uyewo maererano nomutemo wose wavakarayirwa nomushumiri wangu Mosesi.”  Havana kuteerera,+ asi Manase akaramba achivatsausa kuti vaite zvakaipa+ kupfuura marudzi+ akanga atsakatiswa naJehovha pamberi pevanakomana vaIsraeri. 10  Zvino Jehovha akaramba achitaura achishandisa vashumiri vake vaprofita,+ achiti: 11  “Manase+ mambo waJudha zvaakaita zvinhu izvi zvinosemesa,+ iye akaita zvakaipa kupfuura zvose zvakaitwa nevaAmori+ vakamutangira, akatadzisawo+ Judha nezvidhori zvake zvaisemesa sendove. 12  Naizvozvo zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Tarirai ndichaunza dambudziko paJerusarema+ nepaJudha, rokuti kana chero ani zvake akarinzwa nzeve dzake dzose dzichaunga.+ 13  Ndichatambanudzira Jerusarema tambo yokuyeresa+ yakashandisirwa Samariya+ uyewo chokururamisa nacho chakashandisirwa imba yaAhabhi;+ uye ndichachenesa+ Jerusarema sezvinoita munhu anochenesa ndiro isina mubato, anoichenesa oikwidibira.+ 14  Ndichasiya vachasara+ venhaka+ yangu ndovaisa mumaoko evavengi vavo, vachava zvinhu zvokupamba uye zvokutora nechisimba kuvavengi vavo vose,+ 15  nokuti vakaita zvakaipa pamberi pangu uye vakanga vachingondigumbura kubvira pazuva rakabuda madzitateguru avo muIjipiti kusvikira nhasi.’”+ 16  Manase akateurawo ropa risina mhosva+ rakawanda kwazvo, kusvikira azadza Jerusarema kubvira kune mumwe mugumo kusvikira kune mumwe mugumo, tisingabatanidzi chivi chake chaakatadzisa Judha nacho nokuita zvakaipa pamberi paJehovha.+ 17  Mamwe mabasa ose aManase nezvose zvaakaita nechivi chake chaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 18  Manase akazorara nemadzitateguru ake,+ akavigwa mumunda weimba yake, mumunda waAza;+ uye mwanakomana wake Amone akatanga kutonga panzvimbo pake. 19  Amone+ akanga aine makore makumi maviri nemaviri paakatanga kutonga, uye akatonga kwemakore maviri+ ari muJerusarema. Amai vake vainzi Meshuremeti mwanasikana waHaruzi wokuJotbha. 20  Akaramba achiita zvakaipa pamberi paJehovha, sezvakanga zvaitwa nababa vake Manase.+ 21  Akaramba achifamba nenzira yose yakanga yafambwa nababa vake,+ uye akaramba achishumira zvidhori zvaisemesa sendove+ zvakanga zvashumirwa nababa vake, achizvikotamira. 22  Nokudaro akasiya Jehovha+ Mwari wemadzitateguru ake, uye haana kufamba nenzira yaJehovha.+ 23  Vashandi vaAmone vakazomumukira, vakaurayira+ mambo mumba make. 24  Asi vanhu vomunyika yacho vakauraya vose vakanga vamukira+ Mambo Amone. Vanhu vomunyika yacho vakabva vagadza mwanakomana wake Josiya+ kuti ave mambo panzvimbo pake. 25  Mamwe mabasa ose aAmone, nezvaakaita, hazvina kunyorwa here mubhuku+ remabasa emazuva emadzimambo aJudha? 26  Naizvozvo vakamuviga muguva rake raiva mumunda waAza;+ uye mwanakomana wake Josiya+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi