2 Madzimambo 19:1-37

19  Zvino Mambo Hezekiya+ paakangozvinzwa, akabva abvarura nguo dzake,+ akapfeka masaga,+ akapinda mumba maJehovha.+  Akatumawo Eriyakimu,+ aitarisira imba, naShebhina+ munyori nevarume vakuru vevapristi vakapfeka masaga kumuprofita Isaya+ mwanakomana waAmozi.+  Zvino vakati kwaari: “Zvanzi naHezekiya, ‘Nhasi izuva rokutambudzika+ nerokutukwa+ nerokuvirimirwa;+ nokuti vanakomana vasvika pamuromo wechibereko,+ asi hapana simba rokusununguka.+  Zvichida Jehovha Mwari wenyu achanzwa+ mashoko ose aRabhisheki, akatumwa naishe wake mambo weAsiriya kuti ashore+ Mwari mupenyu, uye achaita kuti azvidavirire nokuda kwemashoko anzwiwa naJehovha Mwari wenyu.+ Nyengetererai+ vaya vakasara+ varipo.’”  Naizvozvo vashandi vaMambo Hezekiya vakapinda maiva naIsaya.+  Isaya akabva ati kwavari: “Muti kuna ishe wenyu, ‘Zvanzi naJehovha:+ “Usatya+ mashoko awanzwa andatukwa nawo nevashandi vamambo weAsiriya.+  Tarira ndichaita kuti anetseke,+ achanzwa mashoko+ odzokera kunyika yake; uye ndichaita kuti aurayiwe nebakatwa ari munyika yake.”’”+  Pashure paizvozvo Rabhisheki+ akadzoka, akawana mambo weAsiriya achirwa neRibna;+ nokuti akanga anzwa kuti akanga abva kuRakishi.+  Akanzwa zvichinzi nezvaTihaka mambo weItiopiya: “Auya kuzorwa newe.” Naizvozvo akatumazve nhume+ kuna Hezekiya, achiti: 10  “Muti kuna Hezekiya mambo waJudha, ‘Mwari wako wauri kuvimba naye ngaarege kukunyengera,+ achiti: “Jerusarema+ harizoiswi muruoko rwamambo weAsiriya.”+ 11  Tarira! Iwe wakanzwa zvakaitwa nemadzimambo eAsiriya kunyika dzose nokudziparadza+ chose; zvino iwe uchanunurwa here?+ 12  Vanamwari+ vemamwe marudzi akaparadzwa nemadzitateguru angu vakaanunura here, Gozani+ neHarani+ neRezefi nevanakomana vokuEdheni+ vaiva muTeri-asari?+ 13  Ari kupi—iye mambo weHamati,+ mambo weApadhi,+ mambo wemaguta eSefavhaimu, Hena neIvha?’”+ 14  Hezekiya akabva atora tsamba yacho muruoko rwenhume, akaiverenga,+ Hezekiya achibva aenda kuimba yaJehovha, akaibhedhenura pamberi paJehovha.+ 15  Hezekiya akatanga kunyengetera+ ari pamberi paJehovha, akati: “Haiwa Jehovha Mwari waIsraeri,+ agere pamusoro pemakerubhi,+ imi moga ndimi Mwari wechokwadi paumambo+ hwose hwenyika.+ Ndimi makaita matenga+ nenyika.+ 16  Haiwa Jehovha, rerekai nzeve yenyu, munzwe.+ Haiwa Jehovha, svinudzai maziso enyu,+ muone, uye inzwai mashoko aSaniheribhi aatumira kuti ashore+ Mwari mupenyu. 17  Haiwa Jehovha, ichokwadi kuti madzimambo eAsiriya akaparadza marudzi nenyika yawo.+ 18  Akakanda vanamwari vawo mumoto, nokuti vakanga vasiri vanamwari,+ asi zvinhu zvakagadzirwa nemaoko omunhu,+ danda nedombo; zvokuti akavaparadza. 19  Asi zvino, haiwa Jehovha Mwari wedu,+ tapota, tiponesei+ paruoko rwake, kuti umambo hwose hwenyika huzive kuti imi, haiwa Jehovha, ndimi Mwari moga.”+ 20  Zvino Isaya mwanakomana waAmozi akatumira shoko kuna Hezekiya, achiti: “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri,+ ‘Ndanzwa kunyengetera+ kwawaita kwandiri pamusoro paSaniheribhi mambo weAsiriya.+ 21  Izvi ndizvo zvataurwa naJehovha pamusoro pake: “Mhandara yeZiyoni yakuzvidza,+ yakunyomba.+Mwanasikana weJerusarema+ adzungudza musoro wake ari shure kwako.+ 22  Ndiani wawakashora+ uye wawakatuka?+Wakashevedzera kuna ani+Uye unotarira kumusoro nemaziso ako here?+Wakazviitira Mutsvene waIsraeri!+ 23  Wakashora Jehovha uchishandisa nhume+ dzako ukati,+‘Nengoro dzangu zhinji dzehondo ini+Ndichakwira pamusoro penzvimbo dzine makomo,+Iwo mativi ari kure kwazvo eRebhanoni;+Ndichatema misidhari yaro mirefu,+ mijunipa yaro yakanaka kwazvo.+Ndichapinda munzvimbo yaro yarinogara yokupedzisira, iro sango romunda waro wemichero.+ 24  Ndichachera tsime ndonwa mvura yokune imwe nyika,Ndichaomesa migero yose yeIjipiti yorwizi rwaNire netsoka dzangu.’+ 25  Hauna kunzwa here?+ Kubvira kunguva yekare ndizvo zvandichaita.+Ndakatozvironga kubvira pamazuva akapfuura.+Zvino ndichazviita.+Uchaita kuti maguta akavakirirwa ave matongo semirwi yezvakaparadzwa.+ 26  Maoko evagari vawo achashayiwa simba;+Vachavhundutswa uye vachanyadziswa.+Vachafanana nezvinomera zvomusango nouswa huchiri huduku hwakasvibirira,+Souswa hwepamatenga edzimba+ pahunopiswa nemhepo yokumabvazuva.+ 27  Ndinonyatsoziva+ kugara kwako wakanyarara, kubuda kwako+ nokupinda kwako,Uye kunditsamwira kwako,+ 28  Nokuti kunditsamwira kwako+ nokudzvova kwako zvasvika munzeve dzangu.+Ndichaisa chokukochekera nacho changu mumhino mako nematomu angu pakati pemiromo yako,+Ndichakudzorera nenzira yawakauya nayo.”+ 29  “‘Ichi ndicho chichava chiratidzo kwauri:+ Gore rino muchadya zvinongomera zvoga,+ mugore rechipiri muchadya mahoko; asi mugore rechitatu dyarai mbeu,+ mukohwe, uye dyarai minda yemizambiringa mudye zvibereko zvayo.+ 30  Zvino vaya veimba yaJudha vachapukunyuka, vaya vachasara,+ vachadzika midzi pasi vobereka zvibereko kumusoro.+ 31  Nokuti vachasara vachabuda muJerusarema+ uye vaya vachapukunyuka vachabuda muGomo reZiyoni.+ Kushingaira+ kwaJehovha wemauto kuchazviita. 32  “‘Ndokusaka zvanzi naJehovha pamusoro pamambo weAsiriya:+ “Haazopindi muguta+ rino uyewo haazopfuri nomuseve+ imomo, kana kunangana naro nenhoo kana kurigadzirira rusvingo rwokurikomba+ narwo. 33  Achadzokera nenzira yaakauya nayo, uye haazopindi muguta rino, ndizvo zvinotaura Jehovha.+ 34  Ndichadzivirira+ guta rino kuti ndiriponese nokuda kwangu+ uye nokuda kwomushumiri wangu Dhavhidhi.”’”+ 35  Zvino usiku ihwohwo ngirozi yaJehovha yakaenda, ikauraya zviuru zana nemakumi masere nezvishanu mumusasa+ wevaAsiriya.+ Vanhu pavakafumomuka, vakaona vose vava zvitunha.+ 36  Naizvozvo Saniheribhi+ mambo weAsiriya akabva, akaenda, akadzokera,+ akanogara kuNinivhi.+ 37  Zvino zvaakanga akakotama ari muimba yaNisroki+ mwari wake,+ Adramereki naSharezeri, vanakomana vake, vakamuuraya nebakatwa,+ ivo vakatizira kunyika yeArarati.+ Mwanakomana wake Esari-hadhoni+ akatanga kutonga panzvimbo pake.

Mashoko Emuzasi