1 VaKorinde 14:1-40

14  Teverai rudo, asi rambai muchishingaira kutsvaka zvipo zvomudzimu,+ asi chinonyanya kudiwa ndechokuti muprofite.+  Nokuti anotaura nendimi haatauri nevanhu, asi naMwari, nokuti hapana anoteerera,+ asi iye anotaura zvakavanzika zvitsvene+ achishandisa mudzimu.  Zvisinei, uya anoprofita anovaka+ nokukurudzira nokunyaradza vanhu nokutaura kwake.  Uya anotaura nendimi anozvivaka, asi uya anoprofita anovaka ungano.  Zvino ndinoda kuti mose mutaure nendimi,+ asi ndinganyanya kuda kuti muprofite.+ Chokwadi, kana uya anotaura nendimi+ akasaturikira kuti ungano ivakwe, saka uya anoprofita mukuru kwaari.  Asi panguva ino, hama, kana ndikauya ndichitaura nemi nendimi, ndezvipi zvakanaka zvandingakuitirai kana ndikasataura nemi ndichishandisa zvakazarurwa+ kana zvimwe zivo+ kana kuprofita kana chinhu chinodzidziswa?  Sezvazviri, zvinhu zvisina upenyu zvinorira,+ ingava nyere kana rudimbwa; kana chinhu chacho chikasasiyanisa maririro, zvingazivikanwa sei kuti chii chiri kuridzwa panyere kana parudimbwa?  Nokuti chokwadi, kana bhosvo rikarira zvisina kujeka, ndiani achagadzirira kunorwa?+  Saizvozvowo, kana mukasataura norurimi zvinonzwisiswa zviri nyore,+ zvichazivikanwa sei kuti chii chiri kutaurwa? Chokwadi, munenge muchitaurira mumhepo.+ 10  Zvingava kuti kune marudzi mazhinji kwazvo ematauriro munyika, asi hapana rudzi rusina zvarunoreva. 11  Zvino, kana ndisinganzwisisi zvinoreva kutaura kwacho, ndichava wokune imwe nyika+ kune ari kutaura, uye ari kutaura achava wokune imwe nyika kwandiri. 12  Saizvozvowo imi, zvamunoda kwazvo zvipo zvomudzimu,+ tsvakai kuwedzera mazviri kuti ungano ivakwe.+ 13  Naizvozvo munhu anotaura nendimi ngaanyengetere kuti iye aturikire.+ 14  Nokuti kana ndichinyengetera nendimi, chipo changu chomudzimu ndicho chinenge chichinyengetera,+ asi pfungwa dzangu hadzina zvibereko. 15  Saka, chii chinofanira kuitwa? Ndichanyengetera nechipo chomudzimu, asi ndichanyengeterawo nepfungwa dzangu. Ndichaimba rwiyo rwokurumbidza+ nechipo chomudzimu, asi ndichaimbawo rwiyo rwokurumbidza nepfungwa dzangu.+ 16  Kana zvisina kudaro, kana ukarumbidza nechipo chomudzimu, ko munhu akagara pachigaro chomunhuwo zvake achati “Ameni”+ sei paunoonga, iye zvaasingazivi zvauri kutaura? 17  Chokwadi, iwe unoonga nenzira yakanaka kwazvo, asi mumwe munhu haasi kuvakwa.+ 18  Ndinoonga Mwari kuti, ndinotaura nendimi zhinji kupfuura zvamunoita imi mose.+ 19  Kunyange zvakadaro, ndingasva hangu ndataura mashoko mashanu nepfungwa dzangu muungano, kuti ndirayiridzewo vamwe ndichiita zvokuvataurira nomuromo, panzvimbo pemashoko ane zviuru gumi nendimi.+ 20  Hama, musava vana vaduku pasimba rokunzwisisa,+ asi ivai vacheche pane zvakaipa;+ kurai zvakakwana pasimba rokunzwisisa.+ 21  MuMutemo makanyorwa kuti: “‘Ndichataura nevanhu+ ava nendimi dzevanhu vokune dzimwe nyika nemiromo yevanhu vavasingazivi,+ asi kunyange panguva iyoyo havazonditeereri,’ anodaro Jehovha.”+ 22  Naizvozvo ndimi hadzisi dzechiratidzo+ kuvatendi, asi kune vasingatendi,+ asi kuprofita, hakusi kwevasingatendi, asi kwevanotenda.+ 23  Naizvozvo, kana ungano yose ikaungana panzvimbo imwe chete uye vose vakataura nendimi,+ asi vanhuwo zvavo kana kuti vasingatendi vakapinda, havangati munopenga here? 24  Asi kana mose muchiprofita uye munhu asingatendi chero upi zvake kana kuti munhuwo zvake akapinda, anotsiurwa navo vose,+ anonyatsoongororwa navose; 25  zvakavanzika zvomwoyo wake zvinoiswa pachena,+ zvokuti achawira pasi nechiso chake onamata Mwari, achizivisa kuti: “Chokwadi Mwari ari pakati penyu.”+ 26  Saka hama, chii chinofanira kuitwa? Pamunoungana, mumwe ane pisarema, mumwe ane chinhu chokudzidzisa, mumwe ane zvakazarurwa, mumwe ane chipo chendimi, mumwe ane chokududzira.+ Zvinhu zvose ngazviitike nokuda kwokuvaka.+ 27  Kana mumwe akataura nendimi, ngazvive zvevaviri kana vatatu chete, vachichinjana; uye mumwe ngaaturikire.+ 28  Asi kana pasina muturikiri, ngaarambe akanyarara muungano, ataure oga+ uye ataure naMwari. 29  Uyezve, vaprofita+ vaviri kana vatatu ngavataure, uye vamwe ngavanzwisise zvazvinoreva.+ 30  Asi kana zvikazarurirwa mumwe+ akagara ipapo, wokutanga ngaarambe akanyarara. 31  Nokuti mose munogona kuprofita+ muchitevedzana, kuti vose vadzidze uye vose vakurudzirwe.+ 32  Zvipo zvomudzimu zvevaprofita zvinofanira kudzorwa nevaprofita. 33  Nokuti Mwari haasi Mwari wenyonganyonga,+ asi worugare.+ Sezvazvakaita muungano dzose dzevatsvene, 34  vakadzi ngavarambe vakanyarara+ muungano, nokuti hazvibvumirwi kuti vataure, asi ngavazviise pasi,+ sezvinotaura Mutemo.+ 35  Zvino, kana vachida kudzidza chimwe chinhu, ngavabvunze varume vavo kumba, nokuti zvinonyadzisa+ kuti mukadzi ataure muungano. 36  Chii? Shoko raMwari rakabva kwamuri here,+ kana kuti rakasvika kwamuri chete here? 37  Kana paine munhu anofunga kuti muprofita kana kuti ane chipo chomudzimu, ngaabvume zvinhu zvandiri kukunyorerai, nokuti izvo murayiro waShe.+ 38  Asi kana munhu asingazivi, anoramba asingazivi. 39  Naizvozvo, hama dzangu, rambai muchishingaira kutsvaka kuprofita,+ asi musarambidza kutaura nendimi.+ 40  Asi zvinhu zvose ngazviitike nenzira yakakodzera uye zvakarongeka.+

Mashoko Emuzasi