1 Timoti 6:1-21

6  Varanda vose vari pajoko ngavarambe vachifunga kuti vanatenzi vavo vakakodzera kukudzwa zvizere,+ kuti zita raMwari nedzidziso zvirege kutaurwa zvakaipa nezvazvo.+  Zvakare, vaya vane vanatenzi vanotenda+ ngavarege kuvazvidza,+ nokuti ivo ihama.+ Asi, ngavatova varanda nomwoyo wose, nokuti vaya vari kubatsirwa nokushanda kwavo kwakanaka vatendi uye vanhu vanodiwa. Ramba uchidzidzisa zvinhu izvi+ nokupa mirayiro iyi.  Kana munhu akadzidzisa imwe dzidziso+ uye asingabvumirani nemashoko anopa utano,+ aya aShe wedu Jesu Kristu, kana nokudzidzisa kunoenderana nokuzvipira kuna Mwari,+  iye anozvitutumadza nokuda kwokudada,+ asinganzwisisi chero chinhu+ chipi zvacho, asi ane pfungwa dzinorwarira+ mibvunzo nenharo pamusoro pemashoko.+ Muzvinhu izvi munobva shanje,+ kukakavadzana, kutaura zvokutuka,+ kunyumwira kwakaipa,  nharo dzakasimba pamusoro pezvinhu zvisingakoshi zvevanhu vane pfungwa dzakaora+ uye vakatorerwa chokwadi,+ vachifunga kuti kuzvipira kuna Mwari inzira inopfumisa.+  Chokwadi, kuzvipira kuna Mwari+ uku pamwe chete nokugutsikana+ inzira inopfumisa kwazvo.+  Nokuti hatina kuuya nechinhu panyika, uye hapana chatingabuda nacho.+  Naizvozvo, kana tiine zvokudya nezvokupfeka nepokugara, tichagutsikana nezvinhu izvi.+  Zvisinei, vaya vakatsunga kupfuma vanowira mumuedzo+ nomumusungo nomukuchiva zvinhu zvizhinji zvoupenzi nezvinokuvadza,+ zvinonyudza vanhu mukuparadzwa nomukurasikirwa.+ 10  Nokuti kuda+ mari ndiwo mudzi+ wezvinhu zvinokuvadza zvemarudzi ose,+ uye vachitevera rudo irworwo, vamwe vakatsauswa pakutenda, vakazvibaya pose pose nokurwadziwa kuzhinji.+ 11  Zvisinei, haiwa iwe munhu waMwari, tiza zvinhu izvi.+ Asi tevera kururama, kuzvipira kuna Mwari, kutenda, rudo, kutsungirira, unyoro.+ 12  Irwa kurwa kwakanaka kwazvo kwokutenda,+ batisisa upenyu husingaperi hwawakadanirwa uye hwawakazivisa zvakanaka kwazvo+ pamberi pezvapupu zvizhinji. 13  Pamberi paMwari, anochengetedza zvinhu zvose zviri zvipenyu, uye paKristu Jesu, uyo sechapupu+ akazivisa zvakanaka kwazvo+ pamberi paPondiyo Pirato,+ ndinokurayira+ 14  kuti uchengete murayiro nenzira isina ruvara uye isina chainopomerwa kusvikira pakuoneka+ kwaShe wedu Jesu Kristu. 15  Kuoneka uku kucharatidzwa panguva yakwo yakatarwa+ naiye anofara, iye oga Mutongi Ane Simba,+ iye Mambo+ wevaya vanotonga semadzimambo uye Ishe+ wevaya vanotonga semadzishe, 16  iye oga asingafi,+ anogara muchiedza chisingasvikiki,+ asina munhu akambomuona kana anogona kumuona.+ Kukudzwa+ nesimba risingaperi ngazvive kwaari. Ameni. 17  Rayira vaya vakapfuma+ mumamiriro ezvinhu epanguva ino kuti varege kuzvikudza,+ uye kuti vasaise tariro yavo papfuma isingagoni kuvimbwa nayo,+ asi pana Mwari, anotipa zvinhu zvose kwazvo kuti tifare;+ 18  kuti vaite zvakanaka,+ kuti vapfume pamabasa akanaka,+ kuti vave norupo, vanoda kugovana,+ 19  vachizvichengetera+ nheyo yakanaka+ yenguva yemberi sepfuma yavo, kuti vabatisise upenyu chaihwo.+ 20  Haiwa Timoti, rinda zvawakaronzeswa,+ uchifuratira kutaura kusina zvakunobatsira kunoshatisa zvinhu zvitsvene, nokupokanidzana pamusoro peinonzi “zivo” iyo iri yenhema.+ 21  Nokuti vachishamisira nezivo yakadaro, vamwe vakatsauka pakutenda.+ Mutsa usina kukodzera kuwanwa ngauve nemi.

Mashoko Emuzasi