1 Samueri 4:1-22

4  Zvino shoko raSamueri rakaramba richienda kuvaIsraeri vose. VaIsraeri vakabva vaenda kunorwa nevaFiristiya; vakadzika musasa pedyo neEbhenezeri,+ vaFiristiya vakadzika musasa muAfeki.+  VaFiristiya vakagadzirira+ kuti vasangane nevaIsraeri, uye kurwa kwacho kwakanyanyisa, zvokuti vaIsraeri vakakundwa pamberi pevaFiristiya,+ avo vakauraya varume vanenge zviuru zvina vachirwisana musango.  Vanhu pavakasvika kumusasa, varume vakuru vaIsraeri vakatanga kuti: “Nei Jehovha atikunda nhasi pamberi pevaFiristiya?+ Ngatitorei areka yaJehovha yesungano+ kuShiro, kuti iuye pakati pedu uye itiponese pachanza chevavengi vedu.”  Naizvozvo vakatuma vanhu kuShiro, vakatakura areka yesungano yaJehovha wemauto, agere pamakerubhi,+ kubva ikoko. Vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniyasi, vakanga varipo vaine areka yesungano yaMwari wechokwadi.+  Areka yesungano yaJehovha ichangopinda mumusasa, vaIsraeri vose vakatanga kushevedzera kwazvo,+ zvokuti nyika yakatinhira.  VaFiristiya vakanzwawo inzwi rokushevedzera kwacho vakatanga kuti: “Inzwi rokushevedzera uku kukuru+ mumusasa wevaHebheru nderei?” Vakazoziva kuti areka yaJehovha yakanga yapinda mumusasa.  VaFiristiya vakatya, nokuti vakati: “Mwari apinda mumusasa wacho!”+ Naizvozvo vakati: “Tine nhamo, nokuti chinhu chakadai seichi hachisati chamboitika!  Tine nhamo! Ndiani achatiponesa paruoko rwaMwari uyu ane simba? Uyu ndiye Mwari akarova Ijipiti nematambudziko emarudzi ose murenje.+  Imi vaFiristiya, ivai vakashinga, muve varume, kuti murege kushandira vaHebheru sokukushandirai kwavakaita;+ ivai varume murwe!” 10  Naizvozvo vaFiristiya vakarwa, vaIsraeri vakakundwa,+ mumwe nomumwe akatizira kutende rake;+ uye kwakaurayiwa vakawanda kwazvo,+ zvokuti pakati paIsraeri pakaurayiwa varume zviuru makumi matatu vaifamba netsoka.+ 11  Areka yaMwari yakatorwa,+ vanakomana vaviri vaEri, Hofini naFiniyasi, vakafa.+ 12  Zvino mumwe murume worudzi rwaBhenjamini akamhanya achibva munzvimbo yairwiwa zvokuti akasvika kuShiro zuva iroro aine nguo dzakabvaruka+ uye aine guruva mumusoro wake.+ 13  Paakasvika, Eri akanga akagara pachigaro chaiva parutivi rwomugwagwa, akatarira, nokuti mwoyo wake wakanga wava kubvunda nokuda kweareka yaMwari wechokwadi.+ Murume wacho akapinda muguta kuti ataure, uye guta rose rakatanga kuchema. 14  Eri akanzwa kuchema kwacho. Naizvozvo akati: “Mheremhere iyi ndeyei?”+ Murume wacho akamhanya kuti apinde audze Eri. 15  (Zvino Eri akanga ava nemakore makumi mapfumbamwe nemasere, uye maziso ake akanga ava norutara zvokuti iye akanga asingachakwanisi kuona.)+ 16  Murume wacho akati kuna Eri: “Ndini ndiri kubva kunzvimbo iri kurwiwa, uye ini—ndatiza ndichibva kunzvimbo iri kurwiwa nhasi.” Iye akabva ati: “Chii chaitika, mwanakomana wangu?” 17  Naizvozvo mutakuri wemashoko akapindura akati: “VaIsraeri vatiza vaFiristiya, uyewo vanhu vakundwa kwazvo;+ uyewo vanakomana venyu vaviri vafa—Hofini naFiniyasi+—uye areka yaMwari wechokwadi yatorwa.”+ 18  Zvino panguva yaakataura nezveareka yaMwari wechokwadi, iye akabva awa pachigaro negotsi padivi pegedhi, mutsipa wake ukatyoka zvokuti akafa, nokuti murume wacho akanga akwegura uye ari mukobvu; uye iye akanga atonga Israeri kwemakore makumi mana. 19  Muroora wake, mudzimai waFiniyasi, aiva nepamuviri uye akanga ava kuda kusununguka, akanzwa shoko rokuti areka yaMwari wechokwadi yakanga yatorwa uye kuti tezvara vake nomurume wake vakanga vafa. Akabva akotama akatanga kusununguka, nokuti marwadzo ake akauya asingatarisiri.+ 20  Panenge panguva yokufa kwake, vakadzi vakanga vakamira pedyo naye vakatanga kutaura vachiti: “Usatya, nokuti wabereka mwanakomana.”+ Asi iye haana kupindura uye haana kuisa mwoyo wake pazviri. 21  Asi akatumidza mukomana wacho kuti Ikabhodhi,+ achiti: “Kukudzwa kwabva pakati paIsraeri, kwatapwa,”+ apa aireva kutorwa kweareka yaMwari wechokwadi uye aireva tezvara vake nomurume wake.+ 22  Naizvozvo akati: “Kukudzwa kwabva pakati paIsraeri, kwatapwa,+ nokuti areka yaMwari wechokwadi yatorwa.”+

Mashoko Emuzasi