1 Samueri 18:1-30

18  Zvino paakanga angopedza kutaura naSauro, mweya waJonatani+ wakanamatirana+ nomweya waDhavhidhi, Jonatani akatanga kumuda sokuda kwaaiita mweya wake.+  Sauro akabva amutora zuva iroro, uye haana kumubvumira kuti adzokere kumba kwababa vake.+  Jonatani naDhavhidhi vakaita sungano,+ nokuti aimuda sokuda kwaaiita mweya wake.+  Uyezve, Jonatani akapfekenura jasi rake risina maoko raakanga akapfeka, akaripa Dhavhidhi, nenguo dzakewo, kunyange bakatwa rake nouta hwake nebhandi rake.  Dhavhidhi akatanga kubuda. Kwose kwose kwaaitumwa naSauro, aiita nokungwara,+ zvokuti Sauro akamuita mukuru wevarume vehondo;+ uye zvakanga zvakanakira vanhu vose pamwe chete nevashandi vaSauro.  Pavaipinda, Dhavhidhi paakadzoka achibva kunouraya vaFiristiya, vakadzi vakatanga kubuda mumaguta ose evaIsraeri vachiimba+ nokutamba kuti vanochingura mambo Sauro, vaine makandira,+ vachifara+ uye vaine zviridzwa zvaiva netambo nhatu.  Vakadzi vacho vakanga vachipemberera vakaramba vachibvumirana vachiti: “Sauro akauraya zviuru zvake,Uye Dhavhidhi makumi ezviuru zvake.”+  Sauro akatsamwa kwazvo,+ uye shoko iri rakanga rakaipa sokuona kwake, zvokuti akati: “Vapa Dhavhidhi makumi ezviuru, asi ini vandipa zviuru, zvino kwangosara kuti vachimupa umambo!”+  Sauro akaramba achitarira Dhavhidhi achinyumwira kubvira pazuva iroro zvichienda mberi.+ 10  Zuva rakatevera+ racho mudzimu wakaipa waibva kuna Mwari wakashanda pana Sauro,+ zvokuti akaita somuprofita+ ari mumba, Dhavhidhi paakanga achiridza nziyo noruoko rwake,+ semazuva ekare; uye pfumo raiva muruoko rwaSauro.+ 11  Sauro akakanda pfumo+ racho akati: “Ndichabayirira Dhavhidhi pamadziro!”+ asi Dhavhidhi akamunzvenga,+ kaviri. 12  Sauro akatya+ Dhavhidhi nokuti Jehovha akanga ainaye,+ asi akanga abva kuna Sauro.+ 13  Naizvozvo Sauro akamubvisa kwaari,+ akamugadza kuti ave mukuru wake wechiuru; uye nguva dzose aibuda nokupinda ari pamberi pevanhu.+ 14  Dhavhidhi akaramba achiita nokungwara+ munzira dzake dzose, uye Jehovha akanga ainaye.+ 15  Sauro akaramba achiona kuti akanga achiita nokungwara kwazvo,+ zvokuti akamutya. 16  VaIsraeri vose nevaJudha vose vaida Dhavhidhi, nokuti akanga achibuda nokupinda ari pamberi pavo. 17  Sauro akazoti kuna Dhavhidhi: “Hoyu mwanasikana wangu mukuru Merabhu.+ Ndiye wandichakupa kuti ave mudzimai wako.+ Ingondiratidza kuti wakashinga urwe hondo dzaJehovha.”+ Asi Sauro, akati: “Ruoko rwangu ngarurege kuva pamusoro pake, asi ruoko rwevaFiristiya ngaruve pamusoro pake.”+ 18  Dhavhidhi akati kuna Sauro: “Ndiri ani uye hama dzangu nemhuri yababa vangu ndivanaani, pakati paIsraeri, kuti ndive mukuwasha waMambo?”+ 19  Zvisinei, panguva yokupa Dhavhidhi Merabhu, mwanasikana waSauro, iye akanga atopiwa kuna Adrieri+ muMehora+ kuti ave mudzimai wake. 20  Zvino Mikari,+ mwanasikana waSauro, akanga achida Dhavhidhi, uye vakazviudza Sauro, zvikamufadza. 21  Naizvozvo Sauro akati: “Ndichamupa iye kuti ave musungo kwaari,+ uye kuti ruoko rwevaFiristiya ruve pamusoro pake.” Naizvozvo Sauro akati kuna Dhavhidhi: “Ucharoora kwandiri mukadzi uyu wechipiri nhasi.” 22  Uyezve, Sauro akarayira vashandi vake kuti: “Taurai naDhavhidhi pachivande, muchiti, ‘Tarira! Mambo akufarira, nevashandi vake vose vanokuda. Zvino roora kwamambo.’” 23  Vashandi vaSauro vakatanga kutaura mashoko aya Dhavhidhi achinzwa, asi Dhavhidhi akati: “Munofunga kuti chinhu chiri nyore here kuroora kwamambo, zvandiri murombo+ uye asingaremekedzwi?”+ 24  Vashandi vaSauro vakabva vataura naye, vachiti: “Dhavhidhi ataura mashoko akadai.” 25  Zvino Sauro akati: “Muti kuna Dhavhidhi, ‘Mambo anofarira, kwete mari yeroora,+ asi zvikanda zvepamberi+ zvine zana zvevaFiristiya, kuti atsive+ vavengi vamambo.’” Asi Sauro, akanga aronga kuti Dhavhidhi aurayiwe noruoko rwevaFiristiya. 26  Naizvozvo vashandi vake vakataurira Dhavhidhi mashoko aya, nyaya yacho ikafadza Dhavhidhi, kuti aroore kwamambo,+ uye mazuva acho akanga asati apera. 27  Naizvozvo Dhavhidhi akasimuka, iye nevarume vake, vakaenda, vakauraya+ varume mazana maviri pakati pevaFiristiya, Dhavhidhi akauya nezvikanda zvavo zvepamberi,+ akazvipa mambo zvakakwana, kuti aroore kwamambo. Sauro akamupawo Mikari mwanasikana wake kuti ave mudzimai wake.+ 28  Sauro akaona uye akaziva kuti Jehovha akanga aina Dhavhidhi.+ Asi Mikari, mwanasikana waSauro, aimuda.+ 29  Asi Sauro akanga achiri kutya Dhavhidhi, uye Sauro akava muvengi waDhavhidhi nguva dzose.+ 30  Zvino machinda+ evaFiristiya aibuda, uye kazhinji Dhavhidhi paaibuda aiita nokungwara+ kupfuura vashandi vaSauro vose; uye zita rake rakava rinokosha kwazvo.+

Mashoko Emuzasi