1 Samueri 15:1-35

15  Zvino Samueri akati kuna Sauro: “Ndini ndakatumwa naJehovha kuzokuzodza+ kuti uve mambo wevanhu vake vaIsraeri, zvino chiteerera mashoko ezvataurwa naJehovha.+  Zvanzi naJehovha wemauto,+ ‘Ndichaita kuti vaAmareki vazvidavirire+ zvavakaitira vaIsraeri pavakarwisana navo vari munzira, pavakanga vachibuda muIjipiti.+  Zvino enda, uuraye vaAmareki+ wovaparadza chose+ nezvose zvavainazvo, usavanzwira tsitsi, asi uvauraye,+ murume pamwe chete nomukadzi, mwana pamwe chete neanoyamwa,+ nzombe pamwe chete negwai, ngamera pamwe chete nembongoro.’”+  Naizvozvo Sauro akashevedza vanhu, akavaverenga muTeraimu,+ varume zviuru mazana maviri vaifamba netsoka uye varume vorudzi rwaJudha zviuru gumi.+  Sauro akasvika kuguta revaAmareki, akavandira pamupata une rukova.  Munguva iyi Sauro akati kuvaKeni:+ “Endai, ibvai+ pakati pevaAmareki, kuti ndirege kukuparadzai pamwe chete navo. Imi makaitira vanakomana vaIsraeri vose mutsa worudo+ panguva yavakabuda muIjipiti.”+ Naizvozvo vaKeni vakabva pakati pevaAmareki.  Pashure paizvozvo Sauro akauraya vaAmareki+ kubvira kuHavhira+ kusvikira kuShuri,+ iri pakatarisana neIjipiti.  Akabata Agagi+ mambo wevaAmareki ari mupenyu, akaparadza chose vamwe vanhu vose nomuromo webakatwa.+  Asi Sauro nevanhu vakanzwira tsitsi Agagi uye makwai nemombe zvakanaka kwazvo+ nezvakakora nemakondohwe nezvose zvakanga zvakanaka, havana kuda kuzviparadza chose.+ Asi zvinhu zvose zvaizvidzwa uye zvaisadiwa, izvi vakazviparadza chose. 10  Zvino shoko raJehovha rakasvika kuna Samueri, richiti: 11  “Ndinozvidemba+ kuti ndakaita kuti Sauro atonge samambo, nokuti arega kunditevera,+ uye haana kuita zvandakataura.”+ Izvi zvakatambudza Samueri,+ akaramba achichema kuna Jehovha usiku hwose.+ 12  Samueri akabva afumomuka kuti anosangana naSauro mangwanani. Asi Samueri akaudzwa, zvichinzi: “Sauro akasvika kuKameri,+ uye, tarira! akanga achizvivakira shongwe,+ akabva atendeuka, akayambukira mhiri, akaenda kuGirigari.” 13  Samueri akazosvika kuna Sauro, Sauro akatanga kuti kwaari: “Makakomborerwa+ naJehovha. Ndakaita zvakataurwa naJehovha.”+ 14  Asi Samueri akati: “Saka kuchema kwemakwai uku kuri munzeve dzangu ndokwei, nokuchema kwemombe kwandiri kunzwa?”+ 15  Sauro akati: “Vakabva nazvo kuvaAmareki, nokuti vanhu+ vakanzwira tsitsi makwai nemombe zvakanaka kwazvo, nechinangwa chokubayira kuna Jehovha Mwari wenyu;+ asi zvakasara takazviparadza chose.” 16  Samueri akabva ati kuna Sauro: “Mira! Ndichakuudza zvandakaudzwa naJehovha usiku hwapfuura.”+ Naizvozvo akati kwaari: “Taurai!” 17  Samueri akati: “Hauna here kuva mukuru wemadzinza aIsraeri pawakanga uchizviti uri muduku,+ Jehovha akakuzodza+ kuti uve mambo waIsraeri? 18  Gare gare Jehovha akakutuma parwendo akati, ‘Enda, utsaure vatadzi,+ vaAmareki, kuti vaparadzwe, urwe navo kusvikira wavaparadza.’+ 19  Saka nei usina kuteerera inzwi raJehovha, ukamhanyira zvakapambwa nokukara,+ ukaita zvakaipa pamberi paJehovha?”+ 20  Zvisinei, Sauro akati kuna Samueri: “Asi ndakateerera+ inzwi raJehovha pakuti ndakaenda parwendo urwo Jehovha akanga andituma ndikaunza Agagi+ mambo wevaAmareki, asi ndakaparadza chose vaAmareki.+ 21  Asi vanhu+ vakatora makwai nemombe pane zvakapambwa, zvakanaka kwazvo zvazvo kuti zvive zvakatsaurwa, kuti vabayire+ Jehovha Mwari wenyu muGirigari.”+ 22  Samueri akatiwo: “Jehovha anofarira zvinopiwa zvinopiswa+ nezvibayiro sokufarira kwaanoita kuteerera inzwi raJehovha here? Tarira! Kuteerera+ kuri nani kupfuura chibayiro,+ kunzwa kuri nani kupfuura mafuta+ emakondohwe; 23  nokuti kupandukira+ kwakafanana nechivi chokushopera,+ uye kungoita zvinhu nokuzvikudza kwakafanana nokushandisa simba remashiripiti neterafimu.+ Zvawakaramba shoko raJehovha,+ naizvozvo iye akurambawo kuti uve mambo.”+ 24  Sauro akabva ati kuna Samueri: “Ndakatadza;+ nokuti ndakadarika murayiro waJehovha nemashoko enyu, nokuti ndakatya vanhu+ ndikateerera inzwi ravo. 25  Ndapota, zvino ndiregerereiwo+ chivi changu mudzokere neni kuti ndinogwadamira+ Jehovha.” 26  Asi Samueri akati kuna Sauro: “Handingadzokeri newe, nokuti wakaramba shoko raJehovha, uye Jehovha akurambawo kuti urambe uri mambo waIsraeri.”+ 27  Samueri zvaakanga ava kutendeuka kuti aende, iye akabva abata mupendero wejasi rake risina maoko, asi rakabvaruka.+ 28  Samueri akabva ati kwaari: “Jehovha abvarura+ kutonga kwoumambo hwaIsraeri kwauri nhasi, uye achahupa mumwe wokwako ari nani kupfuura iwe.+ 29  Uyewo, Changamire waIsraeri+ haazonyengeri,+ uye Iye haazozvidembi, nokuti Iye haasi munhu wepanyika kuti azvidembe.”+ 30  Iye akabva ati: “Ndakatadza. Zvino ndapota, ndikudzei+ pamberi pevarume vakuru vevanhu vangu uye pamberi paIsraeri mudzokere neni, uye ndichagwadamira Jehovha Mwari wenyu.”+ 31  Naizvozvo Samueri akadzokera ari shure kwaSauro, Sauro akagwadamira Jehovha. 32  Pashure paizvozvo Samueri akati: “Unzai Agagi mambo wevaAmareki pedyo neni.” Agagi akabva aenda kwaari asingadi, uye Agagi akatanga kuti: “Chokwadi kurwadza kworufu kwapfuura.” 33  Zvisinei, Samueri akati: “Bakatwa+ rako zvarakaita kuti vakadzi vashayikirwe nevana, saizvozvo amai vako+ vachashayikirwawo nevana kupfuura vamwe vakadzi vose.”+ Naizvozvo Samueri akagura-gura Agagi kuva zvidimbu pamberi paJehovha muGirigari.+ 34  Zvino Samueri akaenda kuRama, asi Sauro akaenda kumba kwake kuGibhiya+ raSauro. 35  Samueri haana kuzoonazve Sauro kusvikira pazuva rokufa kwake, nokuti Samueri akanga aenda kunochema+ Sauro. Kana ari Jehovha akazvidemba kuti akanga aita Sauro mambo waIsraeri.+

Mashoko Emuzasi