1 Samueri 11:1-15

11  Zvino Nahashi muAmoni+ akaenda, akadzika musasa pakatarisana neJabheshi+ riri muGiriyedhi. Varume vose vokuJabheshi vakati kuna Nahashi: “Itai sungano nesu kuti tikushandirei.”+  Nahashi muAmoni akabva ati kwavari: “Ndichaiita nemi kana mukaita izvi, kana mukatushura+ maziso enyu okurudyi ose, uye ndichazvidza vaIsraeri vose nazvo.”+  Varume vakuru vokuJabheshi vakatiwo kwaari: “Tipei mazuva manomwe, tichatuma nhume munharaunda yose yaIsraeri, kana pasina muponesi+ wedu, tichabva tabuda tichiuya kwamuri.”  Kwapera nguva yakati, nhume dzacho dzakasvika kuGibhiya+ raSauro dzikataura mashoko acho vanhu vachinzwa, vanhu vose vakatanga kuchema kwazvo, vakasvimha misodzi.+  Zvino Sauro akanga achiuya ari shure kweboka remombe achibva kumunda, Sauro akati: “Vanhu vaita sei, zvavari kuchema?” Vakatanga kurondedzera kwaari mashoko evarume vokuJabheshi.  Mudzimu+ waMwari wakashanda pana Sauro paakanzwa mashoko aya, uye akatsamwa kwazvo.+  Naizvozvo akatora nzombe mbiri, akadzigura-gura, akadzitumira munharaunda yose yaIsraeri+ noruoko rwenhume, achiti: “Ani naani wedu asingabudi kuti ave muteveri waSauro nowaSamueri, izvi ndizvo zvichaitwa mombe dzake!”+ Vanhu vakatanga kutya+ Jehovha+ zvokuti vakabuda pamwe chete.+  Akabva avaverenga+ vari muBhezeki, vanakomana vaIsraeri vakasvika zviuru mazana matatu, uye varume vaJudha zviuru makumi matatu.  Zvino vakati kunhume dzakanga dzauya: “Muti kuvarume vokuJabheshi riri muGiriyedhi, ‘Mangwana muchaponeswa kana zuva ropisa.’”+ Naizvozvo nhume dzacho dzakasvika dzikaudza varume vokuJabheshi, ivo vakatanga kufara. 10  Naizvozvo varume vokuJabheshi vakati: “Mangwana tichabuda tichiuya kwamuri, mutiitire zvose zvakakunakirai.”+ 11  Zuva rakatevera racho Sauro+ akaisa vanhu mumapoka matatu;+ vakapinda pakati pomusasa munguva yokurinda kwemangwanani,+ vakauraya vaAmoni+ kusvikira zuva rava kupisa. Pazvakaonekwa kuti vamwe vakanga vasara, vakabva vaparadzirwa uye pakati pavo hapana vaviri vakasiyiwa vari pamwe chete.+ 12  Vanhu vakatanga kuti kuna Samueri: “Ndiani ari kuti, ‘Sauro—angava mambo wedu here?’+ Tipei varume vacho, tivauraye.”+ 13  Zvisinei, Sauro akati: “Hapana murume anofanira kuurayiwa nhasi,+ nokuti nhasi Jehovha aponesa pakati paIsraeri.”+ 14  Gare gare Samueri akati kuvanhu vacho: “Uyai tiende kuGirigari+ kuti tinomutsidzira umambo ikoko.”+ 15  Naizvozvo vanhu vose vakaenda kuGirigari, uye ikoko vakaita Sauro mambo pamberi paJehovha muGirigari. Vakabva vapa zvibayiro zvokugoverana ikoko pamberi paJehovha,+ uye Sauro nevarume vose vaIsraeri vakaramba vachifara kwazvo vari ikoko.+

Mashoko Emuzasi