1 Makoronike 6:1-81

6  Vanakomana vaRevhi+ vaiva Geshoni,+ Kohati+ naMerari.+  Vanakomana vaKohati vaiva Amramu,+ Izihari+ naHebroni+ naUzieri.+  Vanakomana vaAmramu+ vaiva Aroni+ naMosesi,+ uye kwaiva naMiriyemu.+ Vanakomana vaAroni vaiva Nadhabhi+ naAbhihu,+ Eriyezari+ naItamari.+  Eriyezari+ akabereka Finiyasi.+ Finiyasi akabereka Abhishua.+  Abhishua akabereka Bhuki; Bhuki akabereka Uzai.+  Uzai akabereka Zerahiya; Zerahiya akabereka Merayoti.+  Merayoti akabereka Amariya; Amariya akabereka Ahitubhu.+  Ahitubhu akabereka Zadhoki;+ Zadhoki akabereka Ahimaazi.+  Ahimaazi akabereka Azariya, Azariya akabereka Johanani. 10  Johanani akabereka Azariya.+ Ndiye akanga ari mupristi muimba yakavakwa naSoromoni muJerusarema. 11  Azariya akabereka Amariya,+ Amariya akabereka Ahitubhu.+ 12  Ahitubhu akabereka Zadhoki,+ Zadhoki akabereka Sharumu. 13  Sharumu akabereka Hirikiya, Hirikiya+ akabereka Azariya. 14  Azariya akabereka Seraya,+ Seraya akabereka Jehozadhaki.+ 15  Jehozadhaki ndiye akatapwa, Jehovha paakaita kuti Judha neJerusarema zvitapwe noruoko rwaNebhukadhinezari. 16  Vanakomana vaRevhi+ vaiva Geshomu, Kohati naMerari. 17  Aya ndiwo mazita evanakomana vaGeshomu: Ribhini+ naShimei.+ 18  Vanakomana vaKohati+ vaiva Amramu+ naIzihari naHebroni naUzieri.+ 19  Vanakomana vaMerari vaiva Mari naMushi.+ Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaRevhi maererano nemadzitateguru avo:+ 20  YaGeshomu, mwanakomana wake Ribhini,+ aiva nomwanakomana ainzi Jahati, aiva nomwanakomana ainzi Zima, 21  aiva nomwanakomana ainzi Joa,+ aiva nomwanakomana ainzi Idho, aiva nomwanakomana ainzi Zera, aiva nomwanakomana ainzi Jeyaterai. 22  Vanakomana vaKohati vaiva mwanakomana wake Aminadhabhi, aiva nomwanakomana ainzi Kora,+ aiva nomwanakomana ainzi Asiri, 23  aiva nomwanakomana ainzi Erikana nomwanakomana ainzi Ebhiyasafi+ nomwanakomana ainzi Asiri; 24  aiva nomwanakomana ainzi Tahati, aiva nomwanakomana ainzi Urieri, aiva nomwanakomana ainzi Uziya, aiva nomwanakomana ainzi Shauri. 25  Vanakomana vaErikana+ vaiva Amasai naAhimoti. 26  Kana ari Erikana, vanakomana vaErikana vaiva mwanakomana wake Zofai+ nomwanakomana wake Nahati, 27  aiva nomwanakomana ainzi Eriyabhi,+ aiva nomwanakomana ainzi Jerohamu, aiva nomwanakomana ainzi Erikana.+ 28  Vanakomana vaSamueri+ vaiva, Joeri wedangwe, naAbhija+ wechipiri. 29  Vanakomana vaMerari vaiva Mari,+ aiva nomwanakomana ainzi Ribhini, aiva nomwanakomana ainzi Shimei, aiva nomwanakomana ainzi Uza, 30  aiva nomwanakomana ainzi Shimea, aiva nomwanakomana ainzi Hagiya, aiva nomwanakomana ainzi Asaya. 31  Ava ndivo vakagadzwa naDhavhidhi+ kuti vatungamirire kuimba paimba yaJehovha pashure pokunge Areka yava nenzvimbo yokuzororera.+ 32  Vakava vashumiri+ vokuimba+ pamberi petebhenekeri yetende rokusanganira kusvikira Soromoni avaka imba yaJehovha muJerusarema;+ uye vakaramba vachishanda basa ravo maererano nokurayirwa kwavakaitwa.+ 33  Ava ndivo vaishumira pamwe chete nevanakomana vavo: Pavanakomana vevaKohati paiva naHemani+ muimbi, mwanakomana waJoeri,+ mwanakomana waSamueri,+ 34  mwanakomana waErikana,+ mwanakomana waJerohamu, mwanakomana waErieri,+ mwanakomana waToa, 35  mwanakomana waZufi,+ mwanakomana waErikana, mwanakomana waMahati, mwanakomana waAmasai, 36  mwanakomana waErikana, mwanakomana waJoeri, mwanakomana waAzariya, mwanakomana waZefaniya, 37  mwanakomana waTahati, mwanakomana waAsiri, mwanakomana waEbhiyasafi,+ mwanakomana waKora,+ 38  mwanakomana waIzihari,+ mwanakomana waKohati, mwanakomana waRevhi, mwanakomana waIsraeri. 39  Hama yake Asafi,+ uya aishumira ari kurudyi rwake, Asafi aiva mwanakomana waBherekiya,+ mwanakomana waShimea, 40  mwanakomana waMikaeri, mwanakomana waBhaaseya, mwanakomana waMarikija, 41  mwanakomana waEtini, mwanakomana waZera, mwanakomana waAdhaya, 42  mwanakomana waEtani, mwanakomana waZima, mwanakomana waShimei, 43  mwanakomana waJahati,+ mwanakomana waGeshomu,+ mwanakomana waRevhi. 44  Kuruboshwe kwaiva nehama dzavo, vanakomana vaMerari,+ kwaiva naEtani+ mwanakomana waKishai,+ mwanakomana waAbdhi, mwanakomana waMaruki, 45  mwanakomana waHashabhiya, mwanakomana waAmaziya, mwanakomana waHirikiya, 46  mwanakomana waAmzi, mwanakomana waBhani, mwanakomana waShemeri, 47  mwanakomana waMari, mwanakomana waMushi,+ mwanakomana waMerari,+ mwanakomana waRevhi. 48  Hama dzavo vaRevhi,+ ndidzo dzakapiwa nokuda kwebasa+ rose retebhenekeri yeimba yaMwari wechokwadi. 49  Asi Aroni+ nevanakomana vake vaikwidza utsi hwezvibayiro+ paatari yezvinopiwa zvinopiswa+ nepaatari yerusenzi+ nokuda kwebasa rose rezvinhu zvitsvenetsvene uye kuti vayananisire+ Israeri,+ maererano nezvose zvakanga zvarayirwa naMosesi mushumiri waMwari wechokwadi. 50  Ava ndivo vaiva vanakomana vaAroni:+ mwanakomana wake Eriyezari,+ aiva nomwanakomana ainzi Finiyasi,+ aiva nomwanakomana ainzi Abhishua,+ 51  aiva nomwanakomana ainzi Bhuki, aiva nomwanakomana ainzi Uzai, aiva nomwanakomana ainzi Zerahiya,+ 52  aiva nomwanakomana ainzi Merayoti,+ aiva nomwanakomana ainzi Amariya, aiva nomwanakomana ainzi Ahitubhu,+ 53  aiva nomwanakomana ainzi Zadhoki,+ aiva nomwanakomana ainzi Ahimaazi.+ 54  Idzi ndidzo dzaiva nzvimbo dzokugara dzevanakomana vaAroni vemhuri yevaKohati+ maererano nemisasa yavo yaiva nemasvingo munharaunda yavo,+ nokuti mugove wacho wakanga wava wavo. 55  Naizvozvo vakavapa Hebroni+ riri munyika yaJudha, nemafuro aro aiva kumativi aro ose. 56  Asi vakapa Karebhi+ mwanakomana waJefune+ munda weguta racho nemisha yaro.+ 57  Vakapa vanakomana vaAroni maguta okupotera,+ Hebroni,+ neRibna+ nemafuro aro neJatiri+ neEshtemoa+ nemafuro aro, 58  neHireni+ nemafuro aro, Dhebhiri+ nemafuro aro, 59  neAshani+ nemafuro aro neBheti-shemeshi+ nemafuro aro; 60  uye pakati pedzinza raBhenjamini, Gebha+ nemafuro aro neAremeti+ nemafuro aro neAnatoti+ nemafuro aro. Maguta avo ose aiva pakati pemhuri dzavo aiva maguta gumi nematatu.+ 61  Vakapa vanakomana vaKohati vakanga vasara maguta gumi pakati pemhuri yedzinza, pakati pehafu yedzinza, iyo hafu yaManase, pachishandiswa mujenya.+ 62  Vakapa vanakomana vaGeshomu+ maguta gumi nematatu maererano nemhuri dzavo, pakati pedzinza raIsakari+ nepakati pedzinza raAsheri+ nepakati pedzinza raNaftari+ nepakati pedzinza raManase+ kuBhashani. 63  Vakapa vanakomana vaMerari+ maererano nemhuri dzavo maguta gumi nemaviri, pakati pedzinza raRubheni+ nepakati pedzinza raGadhi+ nepakati pedzinza raZebhuruni,+ vachishandisa mujenya. 64  Nokudaro vanakomana vaIsraeri vakapa vaRevhi+ maguta nemafuro awo.+ 65  Uyewo, pachishandiswa mujenya vakavapa maguta aya avakashevedza nemazita awo pakati pedzinza revanakomana vaJudha+ nepakati pedzinza revanakomana vaSimiyoni+ nepakati pedzinza revanakomana vaBhenjamini.+ 66  Dzimwe mhuri dzevanakomana vaKohati dzakava nemaguta enharaunda yadzo pakati pedzinza raEfremu.+ 67  Naizvozvo vakavapa maguta okupotera, Shekemu+ nemafuro aro munzvimbo ine makomo yaEfremu, neGezeri+ nemafuro aro, 68  neJokmeyamu+ nemafuro aro neBheti-horoni+ nemafuro aro, 69  neAijaroni+ nemafuro aro neGati-rimoni+ nemafuro aro; 70  uye pakati pehafu yedzinza raManase, Aneri+ nemafuro aro neBhireyamu+ nemafuro aro ndiwo akapiwa mhuri yevanakomana vaKohati vakanga vasara.+ 71  Vakapa vanakomana vaGeshomu+ Gorani+ riri muBhashani nemafuro aro neAshtaroti+ nemafuro aro pakati pehafu yedzinza raManase; 72  uye pakati pedzinza raIsakari, Kedheshi+ nemafuro aro neDhabherati+ nemafuro aro, 73  neRamoti+ nemafuro aro neAnemu+ nemafuro aro; 74  uye pakati pedzinza raAsheri, Mashari nemafuro aro neAbdhoni+ nemafuro aro, 75  neHukoki+ nemafuro aro neRehobhu+ nemafuro aro; 76  uye pakati pedzinza raNaftari,+ Kedheshi+ riri muGarireya+ nemafuro aro neHamoni nemafuro aro neKiriyataimu+ nemafuro aro. 77  Vakapa vanakomana vaMerari vakanga vasara Rimono+ nemafuro aro, Tabhori nemafuro aro, pakati pedzinza raZebhuruni,+ 78  uye munzvimbo yaJodhani iri kuJeriko kumabvazuva kwaJodhani, pakati pedzinza raRubheni,+ Bhezeri+ riri murenje nemafuro aro neJahazi+ nemafuro aro, 79  neKedhemoti+ nemafuro aro neMefaati+ nemafuro aro; 80  uye pakati pedzinza raGadhi,+ Ramoti+ riri muGiriyedhi nemafuro aro neMahanaimu+ nemafuro aro, 81  neHeshbhoni+ nemafuro aro neJazeri+ nemafuro aro.

Mashoko Emuzasi