1 Makoronike 4:1-43

4  Vanakomana vaJudha vaiva Perezi,+ Hezroni+ naKami+ naHeri+ naShobhari.+  Reaya+ mwanakomana waShobhari, akabereka Jahati; Jahati akabereka Ahumai naRahadhi. Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaZora.+  Ava ndivo vaiva vanakomana vababa vaEtamu:+ Jezreeri+ naIshma naIdhibhashi, (hanzvadzi yavo yainzi Hazereriponi,)  naPenueri baba vaGedhori+ naEzeri baba vaHusha. Ava ndivo vaiva vanakomana vaHeri+ dangwe raEfrata baba vaBhetrehema.+  Ashuri+ baba vaTekoa+ vaiva nemadzimai maviri, Hera naNaara.  Kwapera nguva yakati, Naara akamuberekera Ahuzamu naHeferi naTemeni naHaahashtari. Ava ndivo vaiva vanakomana vaNaara.  Vanakomana vaHera vaiva Zereti, Izihari naEtinani.  Kozi akabereka Anubhi naZobhebha nemhuri dzaAhaheri mwanakomana waHarumu.  Jabhezi+ akakudzwa kwazvo+ kupfuura hama dzake; amai vake ndivo vakamutumidza kuti Jabhezi, vachiti: “Ndamubereka ndichirwadziwa.”+ 10  Jabhezi akatanga kudana pana Mwari+ waIsraeri, achiti: “Chokwadi kana mukandikomborera,+ mukakudza nharaunda yangu,+ ruoko rwenyu+ rukava neni, mukandichengeta padambudziko,+ kuti risandikuvadza,+—” Naizvozvo Mwari akaita kuti zvaakanga akumbira zviitike.+ 11  Kerubhi hama yaShuha akabereka Mehiri, uya aiva baba vaEshtoni. 12  Eshtoni akabereka Bheti-rafa naPaseya naTehina baba vaIri-nahashi. Ava ndivo vaiva varume vokuReka. 13  Vanakomana vaKenazi+ vaiva Otinieri naSeraya, vanakomana vaOtinieri,+ Hatati. 14  Meonotai akabereka Ofra. Seraya akabereka Joabhi baba vaGe-harashimu; nokuti ivo vakazova mhizha.+ 15  Vanakomana vaKarebhi+ mwanakomana waJefune+ vaiva Iru, Eraa naNaamu; vanakomana vaEraa, Kenazi. 16  Vanakomana vaJeharereri vaiva Zifi naZifa, Tiriya naAsareri. 17  Vanakomana vaEzira vaiva Jeteri naMeredhi naEferi naJaroni; uye akabata pamuviri paMiriyemu nepaShamai nepaIshbha baba vaEshtemoa.+ 18  Mudzimai wake wechiJudha, akabereka Jeredhi baba vaGedhori naHebheri baba vaSoko naJekutieri baba vaZanoa. Ava ndivo vaiva vanakomana vaBhitiya mwanasikana waFarao, akawanikwa naMeredhi. 19  Vanakomana vomudzimai waHodhiya, hanzvadzi yaNahamu, vaiva baba vaKeira+ muGami naEshtemoa muMaakati. 20  Vanakomana vaShimoni vaiva Amnoni naRina, Bheni-hanani naTironi. Vanakomana vaIshi vaiva Zoheti naBheni-zoheti. 21  Vanakomana vaShera+ mwanakomana waJudha vaiva Ere baba vaReka naRaadha baba vaMarisha nemhuri dzeimba yevagadziri vemachira akanaka kwazvo+ veimba yaAshbheya; 22  naJokimu nevarume vokuKozebha naJoashi naSarafi, vakava varume vevakadzi vaMoabhi,+ naJashubhi-rehemu. Mashoko acho ndeekare.+ 23  Vaiva vaumbi+ uye vaigara muNetaimu neGedhera. Vakagara imomo namambo vachiita basa rake.+ 24  Vanakomana vaSimiyoni vaiva Nemueri+ naJamini,+ Jaribhi, Zera, Shauri,+ 25  aiva nomwanakomana ainzi Sharumu, aiva nomwanakomana ainzi Mibsamu, aiva nomwanakomana ainzi Mishma. 26  Vanakomana vaMishma vaiva mwanakomana wake Hamueri, aiva nomwanakomana ainzi Zakuri, aiva nomwanakomana ainzi Shimei. 27  Shimei aiva nevanakomana gumi nevatanhatu nevanasikana vatanhatu; asi hama dzake hadzina kuva nevanakomana vakawanda, uye pamhuri dzavo hapana kana mumwe chete aiva nevanakomana vakawanda sevaJudha.+ 28  Vakaramba vachigara muBheeri-shebha+ neMoradha+ neHazari-shuari+ 29  nomuBhiriha+ nomuEzemu+ nomuToradhi+ 30  nomuBhetueri+ nomuHoma+ nomuZikragi+ 31  nomuBheti-makabhoti nomuHazari-susimu+ nomuBheti-bhiri nomuShaaraimu.+ Aya ndiwo aiva maguta avo kusvikira Dhavhidhi ava kutonga. 32  Misha yavo yaiva Etamu neAini, Rimoni neTokeni neAshani,+ maguta mashanu. 33  Misha yavo yose yaiva kumativi ose emaguta aya yaisvika kuBhaari.+ Idzi ndidzo dzaiva nzvimbo dzavo dzokugara uye kunyorwa kwavo maererano nemadzinza avo. 34  Meshobhabhi naJamreki naJosha mwanakomana waAmaziya, 35  naJoeri naJehu mwanakomana waJoshibhiya mwanakomana waSeraya mwanakomana waAsieri, 36  naErioenai naJaakobha naJeshohaya naAsaya naAdhieri naJesimieri naBhenaya, 37  naZiza mwanakomana waShifi mwanakomana waEroni mwanakomana waJedhaya mwanakomana waShimri mwanakomana waShemaya. 38  Ava vakapinda maererano nemazita avo ndivo vaiva machinda pakati pemhuri dzavo,+ uye imba yemadzitateguru avo yakawedzera, vakava vazhinji. 39  Vakaenda panopindwa napo muGedhori, kusvikira kumabvazuva kwomupata, kuti vatsvakire mapoka avo ezvipfuwo mafuro. 40  Vakazowana mafuro akanaka kwazvo,+ uye nyika yacho yakanga yakafara, isina chainetsa,+ iine rugare; nokuti vaigara ikoko munguva yekare vaiva vokwaHamu.+ 41  Ava vakanyorwa maererano nemazita avo vakapinda mumazuva aHezekiya+ mambo waJudha, vakaparadza+ matende evaHamu nevaMeunimu avakawana imomo, zvokuti vakavaparadza chose+ kusvikira nhasi; uye vakagara munzvimbo yavo, nokuti maiva nemafuro+ ezvipfuwo zvavo. 42  Vamwe vanakomana vaSimiyoni vakabva kwavari, varume mazana mashanu, vakaenda kuGomo reSeiri,+ vachitungamirirwa naPeratiya naNeariya naRefaya naUzieri vanakomana vaIshi. 43  Vakauraya vakanga vasara vevaAmareki+ vaya vakanga vatiza, ivo vakagara ikoko kusvikira nhasi.

Mashoko Emuzasi