1 Makoronike 27:1-34

27  Vanakomana vaIsraeri maererano nokuwanda kwavo, vakuru vedzimba dzemadzibaba,+ nevakuru+ vezviuru nevemazana,+ nevatungamiriri vavo vaishumira+ mambo munyaya dzose dzemapoka evaya vaipinda nokubuda mwedzi nomwedzi kwemwedzi yose yegore, boka rimwe nerimwe raiva zviuru makumi maviri nezvina.  Jashobheyamu+ mwanakomana waZabdhieri ndiye aitarisira boka rokutanga romwedzi wokutanga, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.  Vamwe vanakomana vaPerezi,+ mukuru wevakuru vose vemapoka ebasa vaiva vomwedzi wokutanga.  Dhodhai+ muAhohi+ neboka rake ndivo vaitarisira boka romwedzi wechipiri, uye Mikroti ndiye aiva mutungamiriri, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.  Bhenaya+ mwanakomana womupristi mukuru Jehoyadha+ ndiye aiva mukuru weboka rechitatu rebasa romwedzi wechitatu, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.  Bhenaya+ uyu aiva murume aiva nesimba pamakumi matatu+ uye aitarisira makumi matatu; uye boka rake raitarisirwa nomwanakomana wake Amizabhadhi.  Mukuru wechina, womwedzi wechina aiva Asaheri,+ mwana wababa vaJoabhi,+ achiteverwa nomwanakomana wake Zebhadhiya, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.  Mukuru wechishanu, womwedzi wechishanu aiva Shamuhuti+ muIzrahiya, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina.  Mukuru wechitanhatu, womwedzi wechitanhatu aiva Ira+ mwanakomana waIkeshi+ muTekoa,+ uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 10  Mukuru wechinomwe, womwedzi wechinomwe aiva Herezi+ muPeroni+ wevanakomana vaEfremu, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 11  Mukuru wechisere, womwedzi wechisere aiva Sibhekai+ muHusha wevaZera,+ uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 12  Mukuru wechipfumbamwe, womwedzi wechipfumbamwe aiva Abhi-ezeri+ muAnatoti+ wevaBhenjamini, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 13  Mukuru wechigumi, womwedzi wechigumi aiva Maharai+ muNetofa wevaZera,+ uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 14  Mukuru wechigumi nomumwe, womwedzi wechigumi nomumwe aiva Bhenaya+ muPiratoni wevanakomana vaEfremu,+ uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 15  Mukuru wechigumi nevaviri, womwedzi wechigumi nemiviri aiva Heridhai+ muNetofa, waOtinieri, uye muboka rake maiva nezviuru makumi maviri nezvina. 16  Vaitarisira madzinza aIsraeri+ vaiva, kuvaRubheni, Eriyezeri mwanakomana waZikri ndiye aiva mutungamiriri; wokuvaSimiyoni, Shefatiya mwanakomana waMaaka; 17  wokwaRevhi Hashabhiya mwanakomana waKemueri; wokwaAroni, Zadhoki;+ 18  wokwaJudha, Erihu,+ mumwe wevakoma vaDhavhidhi;+ wokwaIsakari, Omri mwanakomana waMikaeri; 19  wokwaZebhuruni, Ishmaya mwanakomana waObhadhiya; wokwaNaftari, Jerimoti mwanakomana waAzrieri; 20  kuvanakomana vaEfremu, Hoshea mwanakomana waAzaziya; kuhafu yedzinza raManase, Joeri mwanakomana waPedhaya; 21  kuhafu yedzinza raManase raiva muGiriyedhi, Idho mwanakomana waZekariya; wokwaBhenjamini, Jaasieri mwanakomana waAbhineri;+ 22  wokwaDhani, Azareri mwanakomana waJerohamu. Aya ndiwo aiva machinda+ emadzinza aIsraeri. 23  Dhavhidhi haana kuverenga vaya vaitangira pamakore makumi maviri zvichidzika, nokuti Jehovha akanga apika kuti aizoita kuti vaIsraeri vawande senyeredzi dzokumatenga.+ 24  Joabhi+ mwanakomana waZeruya akanga atanga kuverenga, asi haana kupedza;+ nokuda kweizvi vaIsraeri vakatsamwirwa,+ uye kuwanda kwacho hakuna kubuda munhoroondo yemabasa emazuva aMambo Dhavhidhi. 25  Azmavheti mwanakomana waAdhieri ndiye aitarisira pfuma yamambo.+ Jonatani mwanakomana waUziya ndiye aitarisira pfuma yaiva mumunda,+ mumaguta+ nomumisha nomushongwe. 26  Ezri mwanakomana waKerubhi ndiye aitarisira vanhu vaiita basa vaiva mumunda,+ vairima ivhu. 27  Shimei muRama ndiye aitarisira minda yemizambiringa;+ Zabdhi muShifmoti ndiye aitarisira zvaiva muminda yemizambiringa zvemigove yewaini. 28  Bhaari-hanani muGedheri ndiye aitarisira minda yemiorivhi nemiti yemitsamvi+ yaiva muShefera;+ Joashi ndiye aitarisira migove yemafuta.+ 29  Shitrai muSharoni+ ndiye aitarisira mapoka emombe dzaifura muSharoni; Shafati mwanakomana waAdrai ndiye aitarisira mapoka emombe dzaiva mumapani. 30  Obhiri muIshmaeri+ ndiye aitarisira ngamera;+ Jedheya muMeronoti ndiye aitarisira mbongoro hadzi. 31  Jazizi muHagri ndiye aitarisira mapoka emakwai. Ava vose vakanga vari vakuru vezvinhu zvaMambo Dhavhidhi. 32  Jonatani,+ mwana womukoma waDhavhidhi, aiva gurukota, murume ainzwisisa,+ uye aivawo munyori; Jehieri mwanakomana waHakimoni+ aiva nevanakomana vamambo.+ 33  Ahitoferi+ aiva gurukota+ ramambo; Hushai+ muAki+ aiva shamwari yamambo.+ 34  Ahitoferi aiteverwa naJehoyadha mwanakomana waBhenaya+ naAbhiyatari;+ uye Joabhi+ aiva mukuru weuto ramambo.

Mashoko Emuzasi