1 Makoronike 2:1-55

2  Ava ndivo vaiva vanakomana vaIsraeri:+ Rubheni,+ Simiyoni,+ Revhi+ naJudha,+ Isakari+ naZebhuruni,+  Dhani,+ Josefa+ naBhenjamini,+ Naftari,+ Gadhi+ naAsheri.+  Vanakomana vaJudha vaiva Ere+ naOnani+ naShera.+ Akaberekerwa vatatu vacho nomwanasikana waShua, mukadzi muKenani. Ere dangwe raJudha akava akaipa pamberi paJehovha, zvokuti iye akamuuraya.+  Muroora wake Tamari+ ndiye akamuberekera Perezi+ naZera. Vanakomana vose vaJudha vaiva vashanu.  Vanakomana vaPerezi vaiva Hezroni naHamuri.+  Vanakomana vaZera+ vaiva Zimri naEtani naHemani naKarikori naDhara.+ Vose vaiva vashanu.  Vanakomana vaKami+ vaiva Akari, iye akaunzira Israeri dambudziko,+ akaita chinhu chokusatendeka chine chokuita nechinhu chakatsaurwa kuti chiparadzwe zvachose.+  Vanakomana vaEtani+ vaiva Azariya.  Vanakomana vaHezroni+ vaakaberekerwa vaiva Jerameeri+ naRamu+ naKerubhai. 10  Ramu akabereka Aminadhabhi,+ Aminadhabhi akabereka Nashoni,+ jinda revanakomana vaJudha. 11  Nashoni akabereka Sarima,+ Sarima akabereka Bhoazi.+ 12  Bhoazi akabereka Obhedhi,+ Obhedhi akabereka Jese.+ 13  Jese akabereka Eriyabhi+ dangwe rake, naAbhinadhabhi+ wechipiri, naShimea+ wechitatu, 14  Netaneri wechina, Radhai wechishanu, 15  Ozemu wechitanhatu, Dhavhidhi+ wechinomwe. 16  Hanzvadzi dzavo dzaiva Zeruya naAbhigairi;+ uye vanakomana vaZeruya vaiva Abhishai+ naJoabhi+ naAsaheri,+ vari vatatu. 17  Abhigairi akabereka Amasa;+ uye baba vaAmasa vaiva Jeteri+ muIshmaeri. 18  Karebhi mwanakomana waHezroni+ akabereka vanakomana naAzubha mudzimai wake uye naJerioti; ava ndivo vaiva vanakomana vake: Jesheri naShobhabhu naAdhoni. 19  Azubha akazofa. Naizvozvo Karebhi akatora Efrati,+ akazomuberekera Heri+ kwapera nguva yakati. 20  Heri akabereka Urai,+ Urai akabereka Bhezareri.+ 21  Hezroni akazorara nomwanasikana waMakiri+ baba vaGiriyedhi.+ Akamuwana paakanga ava nemakore makumi matanhatu, iye akamuberekera Segubhu. 22  Segubhu akabereka Jairi,+ uya akazova nemaguta+ makumi maviri nematatu munyika yeGiriyedhi. 23  Gare gare Geshuri+ neSiriya+ zvakavatorera Havhoti-jairi,+ neKenati+ nemataundi aiva pasi paro, maguta makumi matanhatu. Vose ava vaiva vanakomana vaMakiri baba vaGiriyedhi. 24  Pashure pokunge Hezroni+ afira muKarebhi-efrata, Abhija mudzimai waHezroni akabva amuberekera Ashuri baba vaTekoa.+ 25  Vanakomana vaJerameeri+ dangwe raHezroni vaiva Ramu+ wedangwe, kwouya Bhuna naOreni naOzemu, Ahija. 26  Jerameeri akava nomumwe mudzimai, ainzi Atara. Ndiye aiva amai vaOnamu. 27  Vanakomana vaRamu+ dangwe raJerameeri vaiva Maazi naJamini naEkeri. 28  Vanakomana vaOnamu+ vaiva Shamai naJadha. Vanakomana vaShamai vaiva Nadhabhi naAbhishuri. 29  Mudzimai waAbhishuri ainzi Abhihairi, uyo akamuberekera Abhani naMoridhi kwapera nguva yakati. 30  Vanakomana vaNadhabhi+ vaiva Siredhi naApaimu. Asi Siredhi akafa asina vanakomana. 31  Vanakomana vaApaimu vaiva Ishi. Vanakomana vaIshi vaiva Sheshani;+ vanakomana vaSheshani, Arai. 32  Vanakomana vaJadha munun’una waShamai vaiva Jeteri naJonatani. Asi Jeteri akafa asina vanakomana. 33  Vanakomana vaJonatani vaiva Pireti naZaza. Ava ndivo vaiva vanakomana vaJerameeri. 34  Sheshani+ haana kuva nevanakomana, asi vanasikana. Zvino Sheshani aiva nomushandi wokuIjipiti+ ainzi Jaha. 35  Naizvozvo Sheshani akapa mwanasikana wake kumushandi wake Jaha, kuti ave mudzimai wake, uyo akamuberekera Atai kwapera nguva yakati. 36  Atai akabereka Natani, Natani akabereka Zabhadhi.+ 37  Zabhadhi akabereka Efrari, Efrari akabereka Obhedhi. 38  Obhedhi akabereka Jehu, Jehu akabereka Azariya. 39  Azariya akabereka Herezi, Herezi akabereka Ereasa. 40  Ereasa akabereka Sismai, Sismai akabereka Sharumu. 41  Sharumu akabereka Jekamiya, Jekamiya akabereka Erishama. 42  Vanakomana vaKarebhi+ hama yaJerameeri vaiva Mesha dangwe rake, aiva baba vaZifi, nevanakomana vaMarisha baba vaHebroni. 43  Vanakomana vaHebroni vaiva Kora naTapua naRekemu naShema. 44  Shema akabereka Rahamu baba vaJokeyamu, Rekemu akabereka Shamai. 45  Mwanakomana waShamai aiva Maoni; uye Maoni ndiye aiva baba vaBheti-zuri.+ 46  Efa murongo waKarebhi akabereka Harani naMoza naGazezi. Harani akabereka Gazezi. 47  Vanakomana vaJadhayi vaiva Regemu naJotamu naGeshani naPereti naEfa naShaafi. 48  Maaka murongo waKarebhi akabereka Shebheri naTihana. 49  Kwapera nguva yakati, akabereka Shaafi baba vaMadmana,+ Shevha baba vaMakibhena nababa vaGibheya.+ Mwanasikana waKarebhi+ aiva Akisa.+ 50  Ava ndivo vaiva vanakomana vaKarebhi. Vanakomana vaHeri+ dangwe raEfrata+ vaiva: Shobhari+ baba vaKiriyati-jearimu,+ 51  Sarima baba vaBhetrehema,+ Harefi baba vaBheti-gadheri. 52  Shobhari+ baba vaKiriyati-jearimu vakava nevanakomana vaiti: Haroi, hafu yevaMenuhoti. 53  Mhuri dzaKiriyati-jearimu dzaiva vaItri+ nevaPuti nevaShumati nevaMishrai. VaZora+ nevaEshtaori+ vakabva kune ivava. 54  Vanakomana vaSarima vaiva Bhetrehema+ nevaNetofa,+ Atroti-bheti-joabhi nehafu yevaManahati, vaZori. 55  Mhuri dzevanyori dzaigara kuJabhezi+ dzaiva vaTirati, vaShimeyati, vaSukati. Ava ndivo vaiva vaKeni+ vakabva kuna Hamati baba veimba yaRekabhi.+

Mashoko Emuzasi