1 Makoronike 19:1-19

19  Zvino pashure paizvozvo Nahashi+ mambo wevanakomana vaAmoni akafa, mwanakomana wake akatanga kutonga panzvimbo pake.+  Dhavhidhi akabva ati: “Ndichaitira Hanuni mwanakomana waNahashi mutsa worudo,+ nokuti baba vake vakandiitira mutsa worudo.”+ Naizvozvo Dhavhidhi akatuma nhume kuti dzinomunyaradza pamusoro pababa vake, vashandi vaDhavhidhi vakasvika munyika yevanakomana vaAmoni+ maiva naHanuni kuti vamunyaradze.  Asi machinda evanakomana vaAmoni akati kuna Hanuni: “Munofunga kuti Dhavhidhi ari kukudza baba venyu zvaakutumirai vanyaradzi here? Vashandi vake havana kuuya kwamuri kuti vazonyatsoongorora nokusora+ nyika kuti vaiparadze here?”+  Naizvozvo Hanuni akatora vashandi vaDhavhidhi+ akavaveura,+ akacheka nguo dzavo nepakati kusvikira pamagaro avo,+ akavadzinga.+  Gare gare vanhu vakaenda, vakaudza Dhavhidhi nezvevarume vacho; uye akabva angotumira vanhu kunovachingura, nokuti varume vacho vakanga vava kunyara kwazvo; uye mambo akati: “Garai muJeriko+ kusvikira ndebvu dzenyu dzakura kwazvo, mozodzoka henyu.”  Kwapera nguva yakati, vanakomana vaAmoni vakaona kuti vakanga vava kuvengwa kwazvo+ naDhavhidhi, Hanuni+ nevanakomana vaAmoni vakatumira matarenda+ esirivha chiuru kuti vabhadhare ngoro+ nevatasvi vemabhiza kuMesopotamiya nokuAramu-maaka+ nokuZobha.+  Naizvozvo vakabhadhara ngoro zviuru makumi matatu nezviviri+ namambo weMaaka nevanhu vake.+ Vakabva vauya, vakadzika misasa pakatarisana neMedhebha;+ asi vanakomana vaAmoni vakaungana vachibva mumaguta avo, vakauya kuzorwa.  Dhavhidhi paakanzwa nezvazvo, akabva atuma Joabhi+ neuto rose nevarume vaiva nesimba.+  Vanakomana vaAmoni vakabuda, vakagadzirira kurwa pasuo reguta, uye madzimambo+ akanga auya aiva oga musango. 10  Joabhi paakaona kuti mauto akanga ava kurwisana naye mberi neshure, akabva angosarudza vamwe pavarume vose vakanga vakasarudzwa pakati paIsraeri, akaita kuti vagadzirire kusangana nevaSiriya.+ 11  Akaita kuti Abhishai+ mwana wababa vake atarisire vamwe vanhu vose, kuti vagadzirire kusangana nevanakomana vaAmoni.+ 12  Iye akati: “Kana vaSiriya+ vakandikunda, iwe undiponesewo;+ asi kana vanakomana vaAmoni vakakukunda, ndichakuponesawo.+ 13  Simba,+ kuti tiratidze kuti takashinga nokuda kwevanhu vedu uye nokuda kwemaguta aMwari wedu;+ uye Jehovha achaita zvakamunakira.”+ 14  Joabhi nevanhu vaaiva navo vakabva vaswedera pedyo nevaSiriya kuti varwe,+ ivo vakamutiza.+ 15  Vanakomana vaAmoni vakaona kuti vaSiriya vakanga vatiza, ivo vakatizawo+ Abhishai mwanakomana wababa vake, vakabva vapinda muguta.+ Gare gare Joabhi akasvika muJerusarema. 16  VaSiriya pavakaona kuti vakanga vakundwa+ nevaIsraeri, vakatuma nhume, dzikauya nevaSiriya vaiva munzvimbo yoRwizi,+ vachitungamirirwa naShofaki mukuru weuto raHadhadhezeri. 17  Dhavhidhi paakazviudzwa, akabva aunganidza vaIsraeri vose, akayambuka Jodhani, akasvika kwavaiva, akagadzirira kurwa navo.+ Dhavhidhi paakagadzirira kuti asangane nevaSiriya, vakatanga kurwisana naye. 18  Asi vaSiriya vakatiza+ vaIsraeri; uye Dhavhidhi akauraya vatyairi vengoro zviuru zvinomwe nevarume vaifamba netsoka zviuru makumi mana pavaSiriya, uye akauraya Shofaki mukuru weuto racho.+ 19  Vashandi vaHadhadhezeri pavakaona kuti vakanga vakundwa nevaIsraeri,+ vakakurumidza kutsvaka rugare naDhavhidhi, vakatanga kumushandira;+ uye Siriya haina kuzoda kuedzazve kuponesa vanakomana vaAmoni.+

Mashoko Emuzasi