TAGA‘I
Text
Image

(Filipi 4:9)

 1. 1. Ua fo-la-fo-la mai

  Le fi-le-mu o Ieo-va.

  I-a fa-a-te-le-i-na

  Le fua o lou a-ga-ga.

  Lou A-lo o lo

  ma-tou faa-tu-a-tu-a-ga,

  U-a ma-tou fi-le-mu ai⁀i

  la ta-tou fa-a-uō-ga.

 2. 2. Ua ma-tou i-lo-a

  Le-lei lau A-fi-o-ga.

  Ta-ʻi-taʻi ai ma-tou i se

  La-lo-la-gi po-gi-sa.

  Se-ʻia fa-a-mu-ta

  le ma-ta-ʻu ma tau-a.

  Le fi-le-mu mai le⁀A-tu-a

  ia fa-a-tu-mau-i-na.

 3. 3. Ua aʻo-a-ʻo-i-na

  I lu-gā ma la-lo nei,

  I la-tou e fo-la-fo-la

  Le Ma-lo u-a i-nei.

  O la-u Pu-le-ga

  e faa-i-ʻu ai tau-a.

  O-li-o-li a-i i le

  fi-le-mu e lē u-ma.