Ua ulu atu le ositaulaga sili i le Mea e Sili Ona Paia

LA TATOU FAIVA MA LE OLAGA FAA-KERISIANO–POLOKALAME MO LE SAUNIGA Setema 2020