Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Kazalo besed v Svetem pismu

A

ABA

, Rim 8:15 kličemo: A., Oče!

ABEL

, 1Mz 4:8 Kajn je napadel A.

Mt 23:35 od krvi pravičnega A. do

ABIGÁJILA

, 1Sa 25:3 A. je bila preudarna in lepa

ABRAHAM

, 1Mz 21:12 Bog je A. rekel: Poslušaj jo

2Kn 20:7 svojega prijatelja A.

Mt 22:32 jaz sem Bog A., Bog živih

Rim 4:3 A. je verjel in bil štet za pravičnega

ADAM

, 1Mz 5:5 A. je živel 930 let, potem je umrl

1Ko 15:22 zaradi A. vsi umirajo

1Ko 15:45 zadnji A. je postal duh, ki daje življenje

1Ti 2:14 A. ni bil prevaran, ženska pa je bila

AHÁN

, Joz 7:1 A. je vzel nekaj stvari

ÁKVILA

, Apd 18:2 srečal nekega Juda z imenom Á.

ALELUJA

. Glej HVALITI JAHA.

ALFA

, Raz 1:8 jaz sem A. in Omega

ALKOHOLNA PIJAČA

. Glej PIJAČA, ALKOHOLNA.

AMEN

, 5Mz 27:15 ljudstvo naj odgovori: A.!

1Ko 14:16 a. na tvojo zahvalno molitev

2Ko 1:20 po njem govorimo A. v molitvi k Bogu

ANA

, Lk 2:36, 37 prerokinja A., stara 84 let

ANANÍJA

, Apd 5:1 A. in njegova žena Safíra

ANGEL

, 1Mz 28:12 po njih vzpenjali in spuščali a.

2Kr 19:35 a. je pobil 185.000 vojakov

Job 4:18 pri svojih a. išče napake

Ps 34:7 Jehovov a. tabori okrog tistih

Dan 3:28 poslal a. in rešil svoje služabnike

Oz 12:4 [Jakob] se je bojeval z a. in zmagal

Mt 13:41 poslal bo svoje a. in ti bodo populili

Mt 22:30 bodo kakor a. v nebesih

Mt 24:31 a. bodo zbrali njegove izbrane

Apd 5:19 a. je odprl vrata ječe

Apd 12:11 poslal je svojega a. in me rešil

1Ko 4:9 postali smo gledališka predstava a.

1Ko 6:3 Ali ne veste, da bomo sodili a.?

Heb 13:2 nekateri so nevede pogostili a.

1Pt 1:12 te stvari si a. zelo želijo razumeti

Juda 6 a. niso ostali na prvotnem položaju

Glej tudi KERUB.

ANTIKRIST

, 1Jn 2:18 zdaj so se že pojavili mnogi a.

APÓLO

, Apd 18:24 A., spreten govornik

APOSTOL

, Mt 10:2 imena 12 a. so

Apd 15:6 a. in starešine so se sestali

1Ko 15:9 sem najmanj pomemben med a.

ARARAT

, 1Mz 8:4 barka je obstala na gorovju A.

AREOPÁG

, Apd 17:22 Pavel je stopil na A. in rekel

ARTÉMIDA

, Apd 19:34 začeli kričati: Velika je A.!

ASTROLOG

, Mt 2:1 v Jeruzalem so prišli a.

AZAZÉL

, 3Mz 16:8 Aron naj vrže žreb za a.

B

BAAL

, Jer 19:5 B. so v ognju žrtvovali sinove

BABEL

, 1Mz 11:9 mesto je dobilo ime B.

BABILON

, Jer 51:6 bežite iz B.

Jer 51:37 B. bo postal kup kamenja

Raz 17:5 B. Veliki, mati prostitutk

Raz 18:2 Prestolnica B. Veliki je padla!

BABILONSKI

, Jer 51:30 b. bojevniki se ne bojujejo

BALAAM

, 4Mz 22:28 oslica je B. vprašala

BARKA

, 1Mz 6:14 naredi si b.

BÁRNABA

, Apd 9:27 B. mu je priskočil na pomoč

BÁRUH

, Jer 45:2 B., Jehova ima zate sporočilo

BATI SE

, 1Mz 9:2 živali se vas bodo še naprej b.

2Kn 20:15 ne b. te velike vojske

Ps 56:4 zaupam v Boga, ne b.

Ps 118:6 Jehova je na moji strani, ne bom se b.

Prg 29:25 kdor se b. človeka, si nastavlja zanko

Iz 41:10 ne b., saj sem jaz s teboj

Lk 12:4 ne b. tistih, ki vas lahko ubijejo

Raz 2:10 ne b. tega, kar boš moral pretrpeti

Glej tudi STRAH.

BATŠÉBA

, 2Sa 11:3 B., žena Hetéjca Urija

BEDEN

, 4Mz 21:5 tistega b. kruha ne prenesemo več

BEDETI

, Mt 26:41 b. in molite

Glej tudi BUDEN; PREBEDETI.

BELŠAZÁR

, Dan 5:1 kralj B. je pripravil pojedino

BESEDA

, Prg 25:11 b., izrečene ob pravem času

Iz 40:8 b. našega Boga ostane za večno

Iz 55:11 moje b. bodo imele uspeh

Jn 1:1 v začetku je bil B.

Jn 17:17 tvoja b. je resnica

BESEDA, BOŽJA

, Mr 7:13 z izročili razveljavljate B.

Apd 18:5 Pavel se je posvetil poučevanju B.

Flp 2:16 trdno se držite B.

1Te 2:13 ste jo sprejeli kot B.

2Ti 2:15 ki prav ravna z B.

Heb 4:12 B. je živa in ima močan vpliv

BETEL

, 1Mz 28:19 ta kraj je poimenoval B.

BETLEHEM

, Mih 5:2 B. Efráta, iz tebe bo prišel

BEZALÉL

, 2Mz 31:2 izbral sem B.

BEŽATI

, 1Ko 6:18 B. pred spolno nemoralo!

BIK

, 2Mz 21:28 če b. do smrti nabode moškega

5Mz 25:4 b. ne zavezuj gobca

Prg 7:22 šel je za njo, kakor gre b. v zakol

Oz 14:2 darovali hvalo, kot bi darovali mlade b.

1Ko 9:9 Ali je Bog ta zakon dal zaradi b.?

BISER

, Mt 7:6 b. ne mečite pred svinje

Mt 13:45 Kraljestvo podobno trgovcu, iskal b.

BLAG

, Prg 25:15 b. jezik lahko zlomi kost

Gal 6:1 na b. način pripeljati na pravo pot

1Te 2:7 bili smo b. kakor doječa mama

2Ti 2:24 mora biti do vseh b.

1Pt 3:4 z mirnim in b. duhom

BLAGO

, 1Ko 4:13 nas obrekujejo, odgovarjamo b.

BLAGOSLOV

, 5Mz 30:19 na izbiro b. ali prekletstvo

Prg 10:22 b., ki ga daje Jehova, človeka bogati

Mal 3:10 na vas izlil b. do preobilja

BLAGOSLOVITI

, 1Mz 1:28 [Bog] ju je b. in jima rekel

1Mz 32:26 ne bom te izpustil, dokler me ne b.

4Mz 6:24 naj te Jehova b.

Lk 6:28 b. tiste, ki na vas kličejo prekletstvo

Rim 12:14 naj Bog b. tiste, ki vas preganjajo

BLAGOSLOVLJEN

, Jn 12:13 b. tisti, ki prihaja

BLISK

, Mt 24:27 navzočnost bo očitna kakor b.

BLISKOVITO

, Lk 10:18 videl Satana, da je b. padel

BLIZU

, Ps 145:18 Jehova je b. vsem, ki ga kličejo

BLIŽATI SE

, Ps 73:28 zame je dobro, da se b. Bogu

Glej tudi PRIBLIŽATI SE.

BLIŽNJI

, Lk 10:27 b. imej rad kakor samega sebe

Lk 10:36 Kdo od teh treh se je izkazal b.?

Rim 15:2 naj vsak svojemu b. dela dobro

BOG

, 5Mz 10:17 Jehova je B. nad vsemi bogovi

Mt 27:46 Moj B., zakaj si me zapustil?

Jn 1:18 B. ni še nikoli nihče videl

Jn 17:3 spoznavati tebe, edinega pravega B.

Jn 20:17 odhajam k svojemu B. in vašemu B.

1Ko 8:4 B. je samo eden

2Ko 4:4 b. te stvarnosti jim je zaslepil um

Ef 4:6 en B. in Oče vseh

1Jn 4:8 B. je ljubezen

BOGASTVO

, Prg 11:4 b. ob dnevu jeze nič koristilo

Prg 11:28 kdor se zanaša na b., bo propadel

Prg 18:11 si domišlja, da je b. kakor obzidje

Prg 30:8 ne dajaj mi ne revščine ne b.

Pdg 5:10 kdor ljubi b., ni nikoli zadovoljen

Iz 60:5 k tebi bo prišlo b. narodov

Iz 61:6 uživali boste b. narodov

Ezk 28:5 zaradi b. si v srcu postal ošaben

Mt 6:24 ne morete sužnjevati Bogu in B.

Mt 13:22 varljiva moč b.

Lk 16:9 prijatelje s pomočjo nepravičnega b.

BOGAT

, Jer 9:23 b. človek naj se ne hvali z

Lk 14:12 kadar prirejaš kosilo, ne vabi b.

1Ti 6:17 tem, ki so v sedanji stvarnosti b., naroči

Glej tudi OBOGATETI; PREMOŽEN.

BOGATETI

, Prg 10:22 Jehovov blagoslov človeka b.

2Ko 6:10 vendar smo takšni, ki mnoge b.

BOGATI

, 3Mz 19:15 ne dajaj prednosti b.

BOJ

, 1Sa 17:47 b. je v Jehovovih rokah

Apd 5:39 se lahko znajdete v b. proti Bogu

1Ko 14:8 s trobento razločno pozvalo na b.

BOJEVATI SE

, 2Kn 20:17 v bitki se ne bo treba b.

Ef 6:12 ne b. proti ljudem iz mesa in krvi

1Ti 6:12 dobro se b. za vero

Juda 3 da se močno b. za vero

Glej tudi VOJSKOVATI SE.

BOJEVNIK

, Jer 20:11 Jehova kot strah vzbujajoč b.

BOJNA OPREMA

. Glej OPREMA, BOJNA.

BOLAN

, Iz 33:24 noben ne bo rekel: B. sem

Jak 5:14 če je kdo od vas b., naj k sebi pokliče

BOLEČINA

, Prg 17:25 neumen sin zadaja žalost in b.

Rim 8:22 vse stvarstvo vzdihuje in trpi b.

Rim 9:2 v mojem srcu sta žalost in b.

BOLEZEN

, Iz 53:4 nosil je naše b.

Mt 9:35 ljudi je ozdravljal vsakovrstnih b.

BOLJŠI

, Flp 2:3 na druge glejte kot na b. od sebe

BOŽJA BESEDA

. Glej BESEDA, BOŽJA.

BRAT

, Prg 17:17 v stiski se izkaže kot b.

Prg 18:24 prijatelj, ki je zvestejši od b.

Mt 13:55 Ali ni njegovim b. ime Jakob, Jožef?

Mt 23:8 vsi vi pa ste b.

Mt 25:40 naredili mojim b., ste naredili meni

1Ko 5:11 nehajte družiti z vsakim, ki se imenuje b.

1Pt 2:17 imejte radi vse svoje b.

1Pt 5:9 enako trpljenje prenašajo vsi vaši b.

BRATI

, 5Mz 17:19 ga b. vse dni svojega življenja

Joz 1:8 Zakonik pozorno b. dan in noč

Ps 1:2 zakone pozorno b. dan in noč

Apd 8:30 Ali razumeš to, kar b.?

BREME

, Ps 38:4 moje napake so kakor težko b.

Ps 55:22 preloži svoje b. na Jehova

Ps 68:19 Jehova dan za dnem nosi naše b.

Lk 11:46 ker nalagate ljudem b.

Apd 15:28 ne bomo naložili drugega b. razen

Gal 6:5 vsak bo nosil svoje b.

Heb 12:1 se tudi mi znebimo vsakega b.

1Jn 5:3 njegove zapovedi niso v b.

Raz 2:24 ne nalagam vam drugega b.

BREZBRIŽNOST

, Prg 1:32 neumneže bo njihova b.

BREZCILJNO

, 1Ko 9:26 zato jaz ne tečem b.

BREZČUTEN

, Mr 3:5 žalosten, ker je njihovo srce b.

BREZMEJEN

, Rim 11:33 b. je Božja velikodušnost

BREZNO

, Raz 11:7 zver, ki se je dvignila iz b.

Raz 17:8 zver se bo dvignila iz b.

Raz 20:3 ga je vrgel v b.

BREZPLAČNO

, 1Ko 9:18 dobro novico razglašam b.

Glej tudi ZASTONJ.

BREZSKRBNOST

, Iz 32:17 sad pravičnosti bo b.

BRIDKO

, Mt 26:75 šel je ven in se b. razjokal

BRIDKOST

, Prg 14:10 človek pozna b. v svojem srcu

BRITI SI

, 3Mz 21:5 duhovniki naj si ne b. glave

BRODOLOM

, 2Ko 11:25 trikrat sem doživel b.

1Ti 1:19 doživeli b. svoje vere

BUDEN

, Lk 21:36 bodite b. in ves čas goreče molite

1Ko 16:13 bodite b., ostanite neomajni v veri

Raz 16:15 srečen tisti, ki je b.

Glej tudi BEDETI; PREBEDETI.

C

CENA

, 1Ko 7:23 kupljeni ste bili po visoki c.

CENITI

, 1Ko 16:18 zato c. takšne posameznike

Flp 2:29 brate, kot je on, še naprej c.

1Te 5:13 zaradi njihovega dela jih še posebej c.

CERKEV

. Glej OBČINA.

CESAR

, Mt 22:17 Ali dovoljeno plačevati c. davek?

Mr 12:17 dajte c., kar je cesarjevega, Bogu pa

Jn 19:12 Če ga izpustiš, nisi c. prijatelj!

Jn 19:15 nimamo kralja, imamo samo c.

Apd 25:11 Želim, da moj primer obravnava c.!

CVET

, 1Ko 7:36 že prešel c. mladosti

CVETETI

, Iz 35:1 sušna ravnica bo c. kakor žafran

Č

ČAKATI

, Ps 37:7 željno č., kaj bo Jehova naredil

Mih 7:7 potrpežljivo bom č. Boga

Hab 2:3 Tudi če bi zamujalo, ga željno č.!

Rim 8:25 izpolnitev upanja še naprej vztrajno č.

ČAROVNIK

, Apd 13:6 Barjezus, č. in lažni prerok

ČAS

, Pdg 3:1 vsaka dejavnost ima svoj č.

Pdg 9:11 dogodki ob nepričakovanem č.

Dan 7:25 za en č., dva č. in pol č.

Lk 21:24 dokler se č. teh narodov ne bodo iztekli

Jn 7:8 moj č. še ni prišel

1Ko 7:29 ostalo je le še malo č.

Ef 5:16 kar najbolje izrabljajte svoj č.

Kol 4:5 kar najbolje izrabljajte svoj č.

Glej tudi DOBA; OBDOBJE.

ČAS, DOLOČENI

, Hab 2:3 videnje izpolnilo ob d.

ČAST

, Prg 3:9 izkazuj č. Jehovu z dragocenostmi

Prg 19:11 če spregleda žalitev, mu to prinese č.

Apd 5:41 veseli, ker so imeli č. trpeti zasramovanje

Rim 12:10 v izkazovanju č. prevzemajte pobudo

Flp 1:29 zaupana vam je bila č., da zanj trpite

1Ti 5:17 se šteje za vredne dvojne č.

ČASTEN

, 2Ti 2:20 posode za č. namen

ČASTITI

, Mt 4:10 Boga Jehova č. in samo njemu služi

Jn 4:24 ga morajo č. v duhu in resnici

2Ti 3:12 preganjani bodo vsi, ki želijo č. Boga

Glej tudi VERA.

ČELADA

, Ef 6:17 nadenite si č. rešitve

ČELO

, Ezk 3:9 tvoje č. sem naredil trše od kremena

Ezk 9:4 ljudem nariši znamenje na č.

ČESEN

, 4Mz 11:5 prijetno se je spominjati č.

ČIST

, Hab 1:13 tvoje oči preveč č., da bi gledale zlo

Zef 3:9 takrat bom ljudstva naučil č. jezik

Mt 5:8 srečni tisti, ki so č. srca

Jn 15:3 zaradi tega, kar sem povedal, ste že č.

Heb 13:4 zakonska zveza naj ostane č.

ČLOVEK NEZAKONITOSTI

, 2Te 2:3 bo razodet č.

ČREDA

, Lk 12:32 ne boj se, mala č.

ČUDOVITA DEŽELA

, Dan 11:45 in sveto goro v Č.

ČUDOVITO

, Ps 139:14 saj sem č. narejen

D

DA

, Mt 5:37 naj vaš d. pomeni d.

DAJATI

, Apd 20:35 d. osrečuje bolj kakor prejemati

2Ko 8:12 če človek d. iz srca

DALEČ

, Apd 17:27 Bog ni d. nikomur od nas

DAN

, Ps 84:10 en d. na tvojih dvoriščih je boljši

Ezk 4:6 d. sem ti določil za leto, d. za leto

Mt 24:36 kdaj bosta prišla tisti d. in ura, ne ve nihče

2Pt 3:8 en d. kakor tisoč let

DANO

, Lk 12:48 mnogo d., mnogo se bo zahtevalo

DAR

, Rim 6:23 d., ki ga daje Bog, je večno življenje

Rim 12:6 imamo d., ki se med seboj razlikujejo

1Ko 7:7 vsak ima svoj d. od Boga

Ef 4:8 dal je d. v obliki ljudi

Jak 1:17 vsak dober d. je od zgoraj

DARITEV

, 3Mz 7:37 zakon o žgalni d., žitni d.

Prg 15:8 d. hudobnih se Jehovu gnusi

Iz 1:11 ovnov, ki jih darujete kot žgalno d.

Heb 13:15 prinašajmo Bogu d. hvale

Glej tudi ŽRTEV.

DARITEV, PITNA

, Flp 2:17 izlivam se kakor p.

DARITEV, REDNA

, Dan 11:31 vojske bodo ukinile r.

Dan 12:11 od takrat, ko bo ukinjena r.

DAROVATI

, 1Kn 29:9 veseli, da so prostovoljno d.

DATI

, Mt 22:21 d. cesarju, kar je cesarjevega

DAVEK

, Mt 17:25 Od koga kralji dobivajo d. na osebo?

Lk 20:22 ali je dovoljeno plačevati cesarju d.

Lk 23:2 prepoveduje plačevati d. cesarju

Rim 13:6 iz istega razloga tudi plačujete d.

Rim 13:7 tistemu, ki zahteva d., dajte d.

DAVID

, 1Sa 16:13 Samuel je mazilil D.

Lk 1:32 prestol njegovega praočeta D.

Apd 2:34 D. se ni dvignil v nebesa

DAVKAR

, Mt 18:17 naj ti bo kakor d.

Lk 18:11 zahvaljujem se ti, da nisem kot tale d.

DEČEK

, Iz 11:6 majhen d. jih bo vodil

DEDIČ

, Jer 23:5 pravičnega d. iz Davidove linije

DEDIŠČINA

, 4Mz 18:20 jaz sem tvoj delež in tvoja d.

Ps 127:3 otroci so d. od Jehova

Žal 3:24 Jehova je moja d.

Rim 8:17 prejeli d. od Boga, skupaj s Kristusom

Gal 3:29 ste Abrahamovo potomstvo, prejeli d.

Ef 1:18 veličastno bogastvo hrani kot d.

1Pt 1:4 za neoskrunjeno in neminljivo d.

DEKLICA

, 2Kr 5:2 kot ujetnico pripeljali majhno d.

Mr 5:42 d. je takoj vstala in začela hoditi

DEL

, 1Ko 12:18 Bog je telesne d. razvrstil po telesu

DELATI

, Jn 5:17 moj Oče d. vse do zdaj

Jn 6:27 ne d. za hrano, ki se pokvari

Rim 7:15 ne d. tega, kar želim

1Te 2:9 smo d., da ne bi bili v finančno breme

2Te 3:10 kdor noče d., naj tudi ne jé

DELAVEC

, Prg 8:30 ob njem sem bila kot spreten d.

Lk 10:7 d. je vreden svojega plačila

DELEN

, 1Ko 13:9 imamo le d. spoznanje

DELEŽ

, Dan 12:13 boš vstal, da prejmeš svoj d.

DELITI

, Rim 12:13 kar imate, d. s soverniki

DELO

, Neh 4:6 ljudstvo z vsem srcem opravljalo d.

Ps 104:24 Koliko je tvojih d., o Jehova!

Pdg 2:24 jé in pije ter uživa pri svojem d.

Lk 3:8 z d. pokažite, da ste se pokesali

Jn 14:12 še večja d. od teh bo opravljal

Ef 4:28 naj ne krade več, naj poprime za d.

1Ti 1:12 me je imel za zvestega in mi zaupal d.

Heb 9:14 bo kri očistila našo vest praznih d.

1Pt 1:13 zberite svoje misli za d.

DELOVATI

, Ef 4:16 ko vsak del telesa d., kot je treba

DEMON

, Mt 8:28 prišla sta moška, obsedena od d.

Apd 16:16 v sebi je imela hudobnega duha, d.

1Ko 10:20 narodi žrtvujejo d.

1Ko 10:21 jesti pri mizi d.

Jak 2:19 d. verjamejo in se tresejo od strahu

DENAR

, Pdg 7:12 d. je v zaščito, toda prednost

Pdg 10:19 d. zadovolji vse potrebe

1Ti 6:10 ljubezen do d. je korenina hudega

Heb 13:5 naj ne bo prostora za ljubezen do d.

DENARIJ

, Lk 7:41 eden mu je bil dolžan 500 d.

DESETINA

, Neh 10:38 leviti bodo prinesli d. od d.

Mal 3:10 prinesite v shrambo vso d.

DESET ZAPOVEDI

, 2Mz 34:28 na plošči je napisal D.

DESNICA

, Iz 41:10 držal te bom s svojo pravično d.

Mt 6:3 naj levica ne ve, kaj dela d.

DEVICA

, Mt 25:1 Kraljestvo je podobno desetim d.

DEŽ

, 1Mz 7:12 d. je lil 40 dni

5Mz 11:14 on dajal jesenski in spomladanski d.

5Mz 32:2 pouk bo padal kakor d.

Iz 55:10 kakor se d. in sneg ne vračata nazaj

DEŽELA

, Iz 66:8 D. pride na svet v enem dnevu?

DEŽEVATI

, Mt 5:45 d. na pravične in nepravične

Jak 5:17 v deželi ni d. tri leta in pol

DIH

, 1Mz 2:7 v nosnice mu je vdahnil d. življenja

Ps 104:29 če jim vzameš d., umrejo

DIHATI

, Ps 150:6 Vse, kar d., naj hvali Jaha!

DINA

, 1Mz 34:1 D. je imela navado preživljati čas

DISCIPLINIRATI

, Prg 13:24 kdor noče d. otroka

Raz 3:19 vse, ki jih imam rad, d.

Glej tudi POUK; VZGAJATI.

DLJE

, 1Ko 4:6 ne pojdite d. od tega, kar piše

DOBA

, Dan 2:21 ti spreminjaš čase in d.

Apd 1:7 ni vaša stvar, da bi vedeli čase ali d.

Glej tudi ČAS; OBDOBJE.

DOBER

, 1Mz 1:31 vse, kar je naredil, je bilo zelo d.

Prg 31:29 d. žensk je veliko

Mt 16:22 bodi d. s seboj

Apd 28:2 domačini so bili izjemno d. z nami

Rim 5:7 morda pripravljen umreti za d. človeka

DOBIČEK

, Prg 15:27 si na nepošten način ustvarja d.

Pdg 5:10 ni z d. nikoli zadovoljen

DOBRA NOVICA

, Iz 52:7 noge tistega, ki prinaša d.

Mt 24:14 ta d. o Kraljestvu se bo oznanjala

Lk 4:43 d. moram oznaniti, ker sem bil za to poslan

Rim 1:16 ne sramujem se d.

1Ko 9:16 Gorje meni, če d. ne bi oznanjal!

1Ko 9:23 vse to delam zaradi d.

Glej tudi SPOROČILO.

DOBRA PRESOJA

, Mt 24:15 bralec naj uporabi d.

DOBRIKAV

, Rim 16:18 z d. besedami zapeljujejo

DOBRO

, 1Mz 3:5 vedela bi, kaj je d. in kaj slabo

5Mz 10:13 da izpolnjuješ zapovedi, tebi v d.

Mt 25:21 D. si opravil, dobri in zvesti suženj!

Rim 7:19 d., kar želim delati, ne delam

1Ko 7:35 to govorim v vaše d.

Gal 6:10 delajmo d. vsem

DOBROTA

, Prg 31:26 pri govorjenju jo vodi zakon d.

Dan 1:5 dnevni obrok kraljevih d.

DOBROTA, NEZASLUŽENA

, Jn 1:17 n. po Jezusu

1Ko 15:10 Bog mi n. ni izkazal zaman

2Ko 6:1 s kakšnim namenom izkazana n.

2Ko 12:9 dovolj ti je n., ki ti jo že izkazujem

DOGOVORITI SE

, 1Ko 7:5 ne odtegujta se, razen če d.

DOJEČA

, 1Te 2:7 do vas smo bili blagi kakor d. mama

DOKAZOVATI

, Apd 17:3 s sklicevanjem na odlomke d.

DOLG

, Mt 6:12 odpusti naše d., kakor smo tudi mi

DOLOČENI ČAS

. Glej ČAS, DOLOČENI.

DOLŽEN

, Rim 13:8 nikomur ne bodite ničesar d.

1Jn 3:16 smo d. dati življenje za svoje brate

DOLŽNIK

, Rim 1:14 d. izobraženim in neizobraženim

DOLŽNOST

, 1Ko 7:3 mož naj izpolnjuje d. do žene

DORKA

, Apd 9:36 učenka z imenom Tabita ali D.

DOTAKNITI SE

, Prg 6:29 kdor se žene d., ne bo ušel

Mt 8:3 se ga d. in rekel: Hočem!

DOTIKATI SE

, Iz 52:11 Ničesar nečistega se ne d.!

2Ko 6:17 nečistega se več ne d.

DOVOLJEN

, 1Ko 6:12 vse mi je d., ni vse koristno

DRAGOCEN

, Dan 9:23 zelo si mu d.

1Pt 1:19 d. kri Kristusa

DRAGOCENOST

, Prg 3:9 izkazuj čast Jehovu z d.

Hag 2:7 d. vseh narodov bodo prišle

DRAHMA

, Lk 15:8 ima deset d. in eno izgubi

DRAŽITI

, Ef 6:4 vi, očetje, ne d. svojih otrok

Kol 3:21 očetje, ne d. svojih otrok

DREVO

, 1Mz 2:9 d. spoznanja dobrega in slabega

1Mz 2:9 sredi vrta zraslo d. življenja

1Mz 3:3 s tega d. ne smeta jesti

Ps 1:3 je kakor d., zasajeno ob potokih

Iz 61:3 imenovali se bodo d. pravičnosti

Ezk 47:12 na bregovih reke bodo zrasla d.

Dan 4:14 Posekajte d., porežite mu veje!

Raz 2:7 bom dal jesti z d. življenja

Raz 22:14 imeli pravico jesti z d. življenja

DRUGA SMRT

, Raz 2:11 ne bo doletela d.

Raz 20:6 nad temi d. nima oblasti

Raz 20:14 ognjeno jezero predstavlja d.

DRUGE OVCE

, Jn 10:16 imam še d., ki niso iz te staje

DRUŽBA

, 1Ko 15:33 slaba d. pokvari

DRUŽINA

, Ef 2:19 člani Božje d.

Ef 3:15 mu dolguje svoj obstoj vsaka d.

DRUŽITI SE

, 1Ko 5:9 ne d. s tistimi, ki se vdajajo

2Te 3:14 nehajte se d. z njim

DRVA

, Prg 26:20 ko zmanjka d., ogenj ugasne

DRŽATI SE

, 1Mz 2:24 zapustil mamo ter se d. žene

Flp 2:16 trdno se d. besede, ki daje življenje

DRŽAVLJAN

, Flp 3:20 mi pa smo d. nebes

DUH

, 4Mz 11:25 vzel je nekaj od svojega d.

1Sa 16:13 je na Davida deloval d.

2Sa 23:2 po meni je govoril Jehovov d.

Ps 51:10 daj mi novega, neomajnega d.

Ps 51:17 žrtev, ki je Bogu všeč, je strt d.

Iz 61:1 Jehova mi je dal svojega d.

Jl 2:28 bom na ljudi izlil svojega d.

Zah 4:6 ne s silo, ampak z mojim d.

Mt 3:16 Božji d. se je spuščal kakor golob

Mt 12:31 tistemu, ki žali d., ne bo odpuščeno

Mt 26:41 d. je voljan, toda telo je šibko

Jn 4:24 Bog je d., častiti ga v d. in resnici

Jn 16:13 d. resnice vas bo vodil

Rim 8:16 d. skupaj z našim d. potrjuje

2Ko 3:17 Jehova je d.

Gal 5:16 pustite se voditi d., pa ne boste

Gal 5:22 sad d. je ljubezen

Glej tudi SVETI DUH.

DUHOVEN

, Mt 5:3 ki se zavedajo svojih d. potreb

Rim 1:11 vam tako podelil kak d. dar

1Ko 2:15 d. človek zna presojati vse

1Ko 15:44 vstane d. telo

Ef 6:12 bojujemo se proti hudobnim d. silam

1Pt 3:18 oživljen pa v d. telesu

DUHOVNIK

, Ps 110:4 d. po Melkízedekovem zgledu

Oz 4:6 zavrgli spoznanje, jaz zavrgel vas kot d.

Mih 3:11 njegovi d. poučujejo za plačilo

Mal 2:7 d. bi morali ljudi poučevati

Apd 6:7 veliko d. je sprejelo vero

Heb 2:17 usmiljen in zvest veliki d.

Raz 20:6 bodo Božji d. in kraljevali 1000 let

DUHOVNIŠTVO

, 1Pt 2:9 kraljevsko d., svet narod

DUŠA

, 4Mz 31:28 po eno d. od žensk in drobnice

Ezk 18:4 umrla bo tista d., ki greši

Mt 22:37 ljubi Jehova z vso svojo d.

Kol 3:23 kar koli delate, delajte to iz vse d.

DVA

, Lk 10:1 izbral še 70 in jih po d. in d. poslal

DVOM

, Juda 22 usmiljeni do tistih, ki so v d.

DVOMITI

, Mt 21:21 če imate vero in nič ne d.

Jak 1:6 prosi naj z vero, naj nič ne d.

DVORJAN

, Apd 8:27 Filip je srečal etiopskega d.

E

EDEN

, 1Mz 2:8 Bog je v E. zasadil vrt

EDINOROJEN

, Jn 1:18 e. bog ga je oznanil

Jn 3:16 za svet dal svojega e. Sina

EFEZ

, 1Ko 15:32 v E. sem se boril z zvermi

EGIPT

, Mt 2:15 iz E. sem poklical svojega sina

ÉLI

, 1Sa 1:3 É. sinova sta služila kot duhovnika

ELIJA

, Jak 5:17 E. je bil človek, kakor smo mi

EN

, 1Ko 8:6 e. Bog, Oče, in e. Gospod, Jezus

ENAK

, Flp 2:6 ni niti pomislil, da bi postal e. Bogu

ENO

, 1Mz 2:24 in postala bosta e.

ENOH

, 1Mz 5:24 E. je hodil s pravim Bogom

ENOTEN

, Flp 2:2 bodite popolnoma e. v dejanjih

Glej tudi SLOŽNO; SOGLASEN.

ENOTNOST

, Ef 4:3 prizadevajte si ohranjati e.

Ef 4:13 dokler ne pridemo vsi do e. v veri

EPIDEMIJA

, Lk 21:11 kraj za krajem bo doživljal e.

EPILEPTIK

, Mt 4:24 e. in paralizirane je ozdravil

EVNUH

, Iz 56:4 e., ki se odločajo za to, kar me veseli

Mt 19:12 e., ki so se takšni že rodili

EVÓDIJA

, Flp 4:2 E. in Sintího spodbujam

EZAV

, 1Mz 25:34 tako je E. zaničeval prvorojenstvo

Heb 12:16 ki zaničuje svete stvari kakor E.

EZEKÍJA

, 2Kr 19:14 E. je pisma razgrnil pred Jehovom

EZRA

, Ezr 7:11 dal prepis pisma duhovniku E.

F

FIGA

, 1Kr 4:25 živeli v miru, vsak pod svojo trto in f.

Mih 4:4 vsak bo sedel pod svojo trto in f.

FIGOVO DREVO

, Mt 21:19 f. se je v hipu posušilo

Mr 13:28 vzemite za zgled f.

FILIP

, Apd 8:26 F. je Jehovov angel rekel

Apd 21:8 F., oznanjevalec dobre novice

FILOZOF

, Apd 17:18 epikurejski in stoiški f.

FILOZOFIJA

, Kol 2:8 da vas ne bi kdo ujel v zanko s f.

FUNKCIJA

, Rim 12:4 nimajo vsi deli telesa iste f.

G

GABRIEL

, Lk 1:19 sem G. in stojim pred Bogom

GAMÁLIEL

, Apd 22:3 izšolal sem se pri G. nogah

GEHAZI

, 2Kr 5:20 G. rekel: Stekel bom za Naamánom

GEHENA

, Mt 10:28 dušo in telo uniči v g.

GIBEÓN

, Joz 9:3 prebivalci G. so slišali

GIDEÓN

, Sod 7:20 Boj je Jehovov in G.!

GLAS

, 1Kr 19:12 za ognjem zaslišal miren in tih g.

Jn 5:28 vsi v grobovih bodo slišali njegov g.

Jn 10:27 moje ovce poslušajo moj g.

2Ko 6:8 ko smo na slabem g. in na dobrem

GLASOVATI

, Lk 23:51 v sanhedrínu g. glede Jezusa

GLAVA

, 1Mz 3:15 njen potomec ti bo zdrobil g.

Dan 2:32 g. kipa je bila iz čistega zlata

1Ko 11:3 ženski je g. moški

Ef 5:23 Kristus je g. občini

Ef 5:23 mož je g. svoji ženi

GLAVNI ZASTOPNIK

. Glej ZASTOPNIK, GLAVNI.

GLEDALIŠKI

, 1Ko 4:9 smo postali g. predstava

GLEDATI

, Lk 22:37 nanj so g. kot na zločinca

GLINA

, Iz 45:9 Ali lahko g. reče Lončarju: Kaj delaš?

Iz 64:8 mi smo g., ti pa si naš Lončar

Dan 2:42 prsti deloma iz železa in deloma iz g.

GLOBINA

, 1Ko 2:10 duh razodeva g. Božje modrosti

Ef 3:18 popolnoma dojeli, kaj je g. resnice

GLUHI

, 3Mz 19:14 ne prekolni g.

Iz 35:5 ušesa g. se bodo odprla

Mr 7:37 celo g. in neme ozdravlja

GNUSOBA

, Mt 24:15 g., ki povzroča opustošenje

GOBAV

, 4Mz 12:10 Mirjam je postala g.

Lk 5:12 je bil tam moški, ki je bil ves g.

GOBAVOST

, 3Mz 13:45 kdor ima g., naj vpije: Nečist!

GODRNJAČ

, Juda 16 to so g., ki se pritožujejo

GODRNJATI

, 4Mz 14:27 to ljudstvo g. čez mene

1Ko 10:10 niti ne g., kakor so g. nekateri od njih

GÓLGOTA

, Jn 19:17 Kraj lobanje, po hebrejsko G.

GOLJAT

, 1Sa 17:4 dvobojevalec z imenom G.

GOLJUFATI

, 3Mz 19:13 ne g. svojega bližnjega

1Ko 6:7 Zakaj rajši ne pustite, da se vas g.?

GOLOB

, Mt 3:16 Božji duh se je spuščal kakor g.

Mt 10:16 oprezni kakor kače, nedolžni kakor g.

GOMÓRA

, 1Mz 19:24 na G. začela deževati žveplo in

GORA

, Ps 24:3 Kdo se sme povzpeti na Jehovovo g.?

Iz 2:3 povzpnimo se na Jehovovo g.

Iz 11:9 po vsej moji sveti g. ne bo nič hudega

Dan 2:35 postal velika g. in napolnil zemljo

GORČIČEN

, Lk 13:19 podobno je g. zrnu

GOREČ

, Tit 2:14 da bi bili g. za dobra dela

GOREČE

, Rim 10:2 g. služijo Bogu, toda ne po

Glej tudi VNETO.

GOREČNOST

, Ps 69:9 g. za tvojo hišo me razvnema

Iz 37:32 to bom v svoji g. naredil jaz, Jehova

Rim 12:11 naj vas sveti duh napolnjuje z g.

GORJE

, Iz 5:20 g. tistim, ki dobremu pravijo slabo

1Ko 9:16 G., če dobre novice ne bi oznanjal!

Raz 12:12 g. vama, zemlja in morje

GORSKI

, 1Mz 7:20 g. vrhovi pod vodo

GOSPOD

, 5Mz 10:17 Jehova je G. nad vsemi g.

Mt 7:22 G., G., ali nismo v tvojem imenu prerokovali?

Mt 22:44 Jehova je mojemu G. rekel

1Ko 7:39 se poroči, samo da je G. sledilec

1Ko 8:5 je mnogo bogov in mnogo g.

GOSPODAR

, Mt 6:24 ne more sužnjevati dvema g.

Mt 9:38 G. žetve prosite, naj pošlje delavce

Rim 14:4 služabnik stal ali padel, odloča g.

Kol 4:1 imate tudi vi G. v nebesih

GOSPODARITI

, 1Mz 1:28 g. vsem živalim

GOSPODOVATI

, 1Mz 3:16 mož pa ti bo g.

Ps 119:133 ne dovoli, da mi g. hudobija

GOST

, Ps 15:1 Kdo sme biti g. v tvojem šotoru?

GOSTIJA

, Iz 25:6 pripravil g. z jedmi, g. z vinom

GOSTOLJUBEN

, Rim 12:13 preide v navado, da ste g.

Tit 1:7, 8 nadzornik mora biti g.

1Pt 4:9 bodite g. brez pritoževanja

GOSTOLJUBNOST

, Heb 13:2 ne pozabite na g.

3Jn 8 takim smo dolžni izkazovati g.

GOTOVOST

, Pdg 7:14 z g. vedeti, kaj se jim bo zgodilo

GOVOR

, Apd 15:32 sta brate s številnimi g. spodbudila

GOVORICA

, Prg 20:19 s človekom, ki rad širi g.

GOVORITI

, Prg 14:23 kdor samo g., bo trpel

Iz 50:4 Jehova me poučuje, kako naj g.

GOVORJENJE, ŽALJIVO

, Ef 4:31 znebite se besa, ž.

GRADITI

, Iz 65:21 g. bodo hiše in živeli v njih

Lk 17:28 v Lotovih dneh: ljudje so sadili in g.

1Ko 3:10 vsak naj pazi, kako nanj g.

GREH

, 1Mz 4:7 g. preži pred vrati

Ps 32:1 srečen tisti, ki mu je g. izbrisan

Ps 38:18 moj g. me je preganjal

Iz 1:18 če so vaši g. kakor škrlat

Iz 38:17 moje g. si vrgel za svoj hrbet

Iz 53:5 trpljenje ga je doletelo zaradi naših g.

Iz 53:12 nosil je g. mnogih

Jer 31:34 njihovih g. se ne bom spominjal

Mr 3:29 ta, ki žali svetega duha, je kriv g.

Jn 1:29 Božje Jagnje, ki odvzema g. sveta!

Apd 3:19 pokesajte se, da bi se vam g. izbrisali

Rim 3:25 odpuščal g., ki so jih delali

Rim 5:12 zaradi enega človeka je prišel g.

Rim 6:14 vas g. ne sme imeti v oblasti

Rim 6:23 plačilo za g. je smrt

1Ti 5:24 g. drugih postanejo očitni kasneje

1Jn 1:7 kri Jezusa nas očiščuje vsega g.

1Jn 5:17 vsako nepravično dejanje je g.

Glej tudi NAPAKA.

GREŠITI

, 1Mz 39:9 Kako bi mogel g. proti Bogu?

2Sa 12:13 David je rekel: G. sem proti Jehovu

1Kr 8:46 ni človeka, ki ne g.

Ezk 33:14 če hudobnež neha g.

Mt 18:15 če brat g. proti tebi, pojdi k njemu

Rim 3:23 vsi g., ne morejo odsevati Božje slave

Jak 3:2 vsi mi velikokrat g.

Jak 4:17 če kdo zna delati prav, ampak ne dela, g.

Jak 5:15 če je g., mu bo odpuščeno

GREŠNIK

, Ps 1:5 g. ne bodo obstali med pravičnimi

Lk 15:7 v nebesih veselje nad g., ki se pokesa

Lk 18:13 Bog, usmili se mene, g.

Jn 9:31 vemo, da g. Bog ne usliši, usliši pa

Rim 5:8 Kristus umrl, ko smo bili še g.

GRISTI

, Gal 5:15 toda če drug drugega g.

GRM, TRNOV

, Apd 7:30 se mu je v plamenu t. prikazal

GROB

, Job 14:13 da bi me shranil v g.

Pdg 9:10 v g. ni ne dela, ne modrosti

Oz 13:14 osvobodil jih bom iz g.

Jn 5:28 bodo vsi, ki so v g., slišali njegov glas

Apd 2:31 Kristus ne bo puščen v g.

Raz 1:18 imam ključe smrti in g.

Raz 20:13 smrt in g. sta dala svoje mrtve

GROZITI

, Ef 6:9 ravnajte enako s sužnji, jim ne g.

1Pt 2:23 ko je trpel, ni g.

Glej tudi ZAGROZITI.

H

HAD

. Glej GROB.

HARMAGEDÓN

, Raz 16:16 v hebrejščini imenuje H.

HČERKA

, Lk 8:49 tvoja h. je umla

HČI

, Jl 2:28 vaši sinovi in h. bodo prerokovali

Apd 21:9 štiri h., imele dar prerokovanja

2Ko 6:18 vi pa boste moji sinovi in h.

HIŠA

, 2Sa 7:13 on bo zgradil h. v čast mojemu imenu

Ps 27:4 da bi smel živeti v Jehovovi h.

Ps 101:2 v svoji h. bom ravnal značajno

Ps 127:1 če Jehova ne zida h.

Iz 56:7 se bo imenovala h. molitve

Iz 65:21 gradili bodo h. in živeli v njih

Lk 2:49 moram biti v h. svojega Očeta

Jn 2:16 Nehajte trgovati v h. mojega Očeta!

Jn 14:2 v h. mojega Očeta je veliko bivališč

Apd 5:42 po h. neprenehoma poučevali

Apd 7:48 Najvišji ne živi v h., ki so jih zgradili

Apd 20:20 poučevati vas javno in po h.

2Ko 5:1 Bog bo dal h., ki bo večna

Heb 3:4 vsako h. kdo zgradi

HODITI

, Mt 19:21 potem pridi in h. za menoj

Jn 6:19 so zagledali Jezusa, kako h. po jezeru

HOMOSEKSUALEN

, 1Ko 6:9 imajo h. spolne odnose

HOTETI

, 1Ko 12:18 telesne dele razvrstil, kakor je h.

Glej tudi ŽELETI.

HRANA

, Neh 9:15 z neba si jim dal h.

Ps 37:25 niti da bi njegovi otroci prosili za h.

Ps 145:15 ti jim daješ h. ob pravem času

Mt 24:45 da jim ob pravem času daje h.

Jn 4:34 moja h. je, da izpolnjujem voljo

Jn 6:27 ne delajte za h., ki se pokvari

Apd 14:17 skrbel je, da ste imeli obilje h.

Glej tudi KRUH.

HRANITI

, Jn 21:17 Jezus je rekel: H. moje ovčice

HREPENETI

, Job 14:15 h. boš po delu svojih rok

Ps 84:2 h. po Jehovovih dvoriščih

Ps 84:2 z vsem srcem h. po Jehovovih dvoriščih

Iz 26:9 z vsem svojim srcem h. po tebi

Am 8:11 ljudje ne bodo h. po kruhu in vodi

Flp 1:8 Bog mi je priča, da h. po vas

Glej tudi ZAHREPENETI.

HROMI

, Iz 35:6 h. bo skakal kakor jelen

HUDIČ

, Mt 25:41 večni ogenj za H. in njegove angele

Lk 4:6 H. rekel: Oblast je bila izročena meni

Lk 8:12 H. jim sporočilo vzame iz srca

Jn 8:44 vaš oče je H.

Ef 4:27 ne dajte H. priložnosti

Ef 6:11 kljub H. zvijačam ostali neomajni

Jak 4:7 H. pa se uprite in bo zbežal

1Pt 5:8 H. hodi okrog kakor rjoveč lev

1Jn 3:8 da bi razdrl H. dela

Raz 12:12 gorje, ker se je H. spustil

Raz 20:10 H. bo vržen v ognjeno jezero

HUDO

, Ps 23:4 ne bom se bal h., saj si ti z menoj

Iz 11:9 nihče ne bo naredil nič h. niti slabega

Rim 12:17 nikomur ne vračajte h. s h.

HUDOBNEŽ

, Mt 7:23 Poberite se od mene, vi h.!

HUDOBNI

, Ps 37:9 h. bodo uničeni

Ps 37:10 še malo in h. ne bo več

Prg 15:8 daritev h. se Jehovu gnusi

Prg 15:29 Jehova je daleč od h.

Prg 29:2 ko vlada h., ljudstvo vzdihuje

Iz 26:10 tudi če se h. izkaže usmiljenje

Iz 57:21 ni miru za h.

1Jn 5:19 ves svet je pod oblastjo H.

HVALEŽEN

, Kol 3:15 in bodite h.

1Ti 1:12 Kristusu Jezusu sem h.

Glej tudi ZAHVALJEVATI SE.

HVALITI

, 1Kn 16:25 Jehova si najbolj zasluži, da ga h.

Ps 147:1 prijetno ga je h., saj si to zasluži

Prg 27:2 naj te h. kdo drug

HVALITI JAHA

, Ps 146:1 H.! Hvalil bom Jehova

Ps 150:6 Vse, kar diha, naj h.!

Raz 19:1 velika množica je govorila: H.!

HVALITI SE

, 1Ko 1:31 kdor se h., naj se h. z Jehovom

HVALJEN

, Sod 5:24 Jaéla, med ženskami najbolj h.

I

IGRA

, Prg 10:23 neumnemu sramotno vedenje kakor i.

IME

, 2Mz 3:13 če me bodo vprašali: Kako mu je i.?

2Mz 3:15 Jehova. To je moje i. za večno

2Mz 9:16 da bi se po zemlji razglasilo moje i.

2Mz 20:7 i. Jehova ne uporabljaj nespoštljivo

1Sa 17:45 jaz prihajam nad tebe v i. Jehova

1Kn 29:13 hvalimo tvoje prekrasno i.

Ps 9:10 tisti, ki poznajo tvoje i., ti zaupajo

Ps 79:9 pomagaj nam zaradi svojega i.

Prg 18:10 Jehovovo i. je trden stolp

Prg 22:1 boljše dobro i. kakor bogastvo

Pdg 7:1 dobro i. boljše od dragocenega olja

Jer 23:27 dosegli, da ljudstvo pozabi moje i.

Ezk 39:25 goreče bom branil svoje sveto i.

Mal 1:11 moje i. bo veliko med narodi

Mal 3:16 tistih, ki premišljujejo o njegovem i.

Mt 6:9 naj bo tvoje i. posvečeno

Jn 12:28 Oče, oslavi svoje i.!

Jn 14:14 kaj prosili v mojem i., bom to storil

Jn 17:26 razodel sem jim tvoje i.

Apd 4:12 ni drugega i., po katerem lahko rešili

Apd 15:14 zbral ljudstvo, ki bo nosilo njegovo i.

Rim 10:13 klical moje i. Jehova, bo rešen

Flp 2:9 i., ki je nad vsakim drugim i.

IMETI RAD.

Glej RAD, IMETI.

IMETI RAJE

. Glej RAJE, IMETI.

IMETJE

, Ps 62:10 če vam i. raste, se ne navežite nanj

Lk 14:33 če se ne odpove svojemu i.

Heb 10:34 prenašali ste to, da so vam plenili i.

ISKATI

, 1Kn 28:9 če ga boš i., se ti bo pustil najti

Iz 55:6 i. Jehova, dokler ga je mogoče najti

Lk 15:8 skrbno i., dokler drahme ne najde

Jn 4:23 Oče i. prav takšne častilce

Apd 17:27 da bi Boga i., celo tipali za njim

Glej tudi POISKATI.

IZAK

, 1Mz 22:9 sinu I. je zvezal roke in noge

IZBRANI

, Mt 24:22 zaradi i. bodo tisti dnevi skrajšani

Mt 24:31 angeli bodo zbrali njegove i.

IZBRATI

, Apd 9:15 sem tega človeka i., da bo pričal

Rim 9:11 Bog se glede tega, koga bo i., odloča

IZBRATI SI

, 5Mz 30:19 i. življenje, da boste živeli

Joz 24:15 i. danes, komu boste služili

IZBRISATI

, Apd 3:19 da bi se vam grehi i.

IZČRPATI SE

, 2Ko 12:15 in se do konca i. za vas

IZDATI

, Mt 26:21 eden od vas me bo i.

IZDIHNITI

, Ps 146:4 ko človek i., se vrne v zemljo

Glej tudi UMRETI.

IZENAČITEV

, 2Ko 8:14 da bi tako prišlo do i.

IZGOVOR

, Rim 1:20 ti ljudje nimajo nobenega i.

Juda 4 izkoriščajo kot i. za predrzno vedenje

IZGUBLJEN

, Ps 119:176 sem kakor i. ovca

Lk 15:24 moj sin je bil i., pa se je našel

IZGUBLJENI

, Ezk 34:4 i. niste iskali

IZHOD

, 1Ko 10:13 bo poskrbel tudi za i. iz preizkušnje

IZKLJUČNA VDANOST

. Glej VDANOST, IZKLJUČNA.

IZKORISTITI

, 2Ko 7:2 nikogar nismo i.

IZKUSITI

, Ps 34:8 i. in spoznajte, da je Jehova dober

1Pt 2:3 i. ste, da je Gospod dober

Glej tudi OKUSITI.

IZLITI

, Ps 62:8 I. mu svoje srce!

IZPOLNITI

, Mt 5:17 nisem prišel razveljavit, ampak i.

IZPOLNJEVATI

, Mt 28:20 učite, naj i. vse, kar

Jn 14:15 če me imate radi, boste i. zapovedi

Jak 1:22 morate Božjo besedo tudi i.

IZPOPOLNJEVANJE

, 1Pt 5:10 Bog končal vaše i.

IZPOSOJATI SI

, Ps 37:21 hudobni si i., toda ne vrača

Prg 22:7 kdor si i., je suženj posojevalcu

IZRAČUNATI

, Lk 14:28 se prej ne usede in i. stroškov

IZRAEL

, 1Mz 35:10 ne Jakob, ampak ti bo ime I.

Ps 135:4 izbral I. za svojo posebno lastnino

Gal 6:16 vsi, ki so del Božjega I., naj imajo mir

IZROČATI

, Ps 31:5 v tvoje roke i. svoje življenje

IZROČILO

, Mt 15:3 zaradi i. kršite Božje zapovedi

Mr 7:13 z i. razveljavljate Božjo besedo

Gal 1:14 bolj goreče izpolnjeval i. prednikov

IZROČITI SE

, Rim 6:13 ampak se i. Bogu

IZTREBKI

, 5Mz 23:13 z lopatico zagrebite svoje i.

IZVOR

, Jer 2:13 zapustilo je mene, i. žive vode

J

JABOLKO

, Prg 25:11 zlata j. v srebrnih posodah

JAGNJE

, Iz 40:11 zbiral bo j. in jih nosil

Iz 53:7 privedli so ga, kakor j. v zakol

Jn 1:29 Glejte, Božje J., ki odvzema greh!

Jn 21:15 Ali me imaš rad? Hrani moja j.

Raz 14:4 to so tisti, ki gredo za J.

JAH

, 2Mz 15:2 J. je moja moč in moja sila

Iz 12:2 saj je J., Jehova, moja moč

JAKOB 1

, 1Mz 32:24 neki moški se je začel boriti z J.

JAKOB 2

, Lk 6:16 J. sina Juda in

JAKOB 3

, Apd 12:2 J., Janezovega brata, dal usmrtiti

JAKOB 4

, Mr 15:40 Marija, bila mama J. Manjšega

JAKOB 5

, Mt 13:55 njegovim bratom pa J., Jožef

Apd 15:13 ko sta nehala govoriti, je J. rekel

1Ko 15:7 prikazal se je J. in nato vsem apostolom

Jak 1:1 jaz, J., suženj Boga in

JAMA

, Prg 26:27 kdor koplje j., bo padel vanjo

Dan 6:7 se bo vrglo v levjo j.

Mt 15:14 slepi vodi slepega, oba padla v j.

Mt 21:13 Vi pa iz nje delate razbojniško j.!

JAMČITI

, Prg 17:18 vpričo bližnjega j. za tuji dolg

Glej tudi POROK.

JANEZ 1

, Mt 21:25 Od koga J. dobil oblast krščevati?

Mr 1:9 J. je Jezusa v Jordanu krstil

JANEZ 2

, Jn 1:42 Simon, J. sin, od zdaj naprej

JANEZ 3

, Mt 4:21 Jakoba in J., Zebedéjeva sinova

JAREM

, 1Kr 12:14 oče vam je naložil težek j., jaz pa

Mt 11:30 moj j. je prijeten, moje breme je lahko

2Ko 6:14 ne vprezite se v j. z neverniki

JASLI

, Lk 2:7 ga povila in položila v j.

JEČA

, Mt 25:36 bil sem v j., prišli ste me obiskat

Apd 5:18 apostole so zaprli v mestno j.

Apd 5:19 angel odprl vrata j.

Apd 12:5 Peter v j., občina zanj molila

Apd 16:26 potres, da so se zamajali temelji j.

Heb 13:3 mislite na tiste, ki so v j.

Raz 2:10 Hudič pošiljal nekatere od vas v j.

JÉFTE

, Sod 11:30 takrat se je J. zaobljubil Jehovu

JEHOVA

, 2Mz 3:15 J. je moje ime za večno

2Mz 5:2 Kdo je J.? Ne poznam J.

2Mz 6:3 z imenom J. se jim nisem razodel

2Mz 20:7 imena J. ne uporabljaj nespoštljivo

5Mz 6:5 ljubi J. z vsem svojim srcem

5Mz 7:9 J. je pravi Bog in zvest Bog

Ps 83:18 si edino ti, ki ti je ime J., Najvišji

Iz 42:8 jaz sem J., to je moje ime

Oz 12:5 J., Bog nad vojskami, J. je ime

Mal 3:6 jaz sem J., jaz se ne spreminjam

Mr 12:29 J. je naš Bog, J. je eden

JEHOVOV DAN

, Jl 2:1 ker prihaja J., ker je blizu

Am 5:18 Kaj vam bo prinesel J.?

Zef 1:14 Blizu je J. veliki dan!

1Te 5:2 J. bo prišel kot tat ponoči

2Te 2:2 če kdo reče, da je J. že tu

2Pt 3:12 čakate navzočnost J. in imate v mislih

JEREMIJA

, Jer 38:6 so J. z vrvmi spustili v zbiralnik

JERUZALEM

, Joz 18:28 Jebúsi (to je J.)

Dan 9:25 zapoved, naj se J. ponovno zgradi

Mt 23:37 J., J., ki ubijaš preroke

Lk 2:41 navado, da sta šla v J. na pasho

Lk 21:20 videli, da je J. obkolila vojska

Lk 21:24 J. bodo teptali narodi

Apd 5:28 S svojim naukom ste napolnili J.!

Apd 15:2 gredo k apostolom in starešinam v J.

Gal 4:26 gornji J. svobodna ženska, naša mati

Heb 12:22 vi ste pristopili k nebeškemu J.

Raz 3:12 ime Novega J., ki prihaja iz nebes

Raz 21:2 Novi J., pripravljen kakor nevesta

JÉSEJ

, 1Sa 17:12 J. je imel osem sinov

Iz 11:1 iz J. štora bo pognala mladika

JESTI

, 1Ko 5:11 s takim niti ne j.

1Ko 8:13 če zaradi tega, kar j., bratu oslabi vera

2Te 3:10 kdor noče delati, naj tudi ne j.

JEZA

, Prg 16:32 kdor zna nadzorovati j., je boljši od

Kol 3:8 morate opustiti j. in žaljenje

JEZABÉLA

, 1Kr 21:23 psi bodo požrli J.

Raz 2:20 ti očitam to, da prenašaš J.

JEZEN

, Ef 4:26 sonce zašlo, vi pa bi bili še vedno j.

JEZERO

, Raz 19:20 ognjeno j., v katerem gori žveplo

JEZIK

, 1Mz 11:7 Pojdimo jim zmešat j.!

Ps 34:13 varujte svoj j. pred slabim

Prg 10:19 kdor ima svoj j. pod nadzorom

Prg 18:21 smrt in življenje sta v oblasti j.

Zef 3:9 takrat bom ljudstva naučil čist j.

Zah 8:23 deset ljudi iz vseh j. bo prijelo

Apd 2:4 začeli govoriti v različnih j.

1Ko 13:8 dar govorjenja v drugih j.

1Ko 14:22 govorjenje v drugih j. ni dokaz

Jak 1:26 če kdo ne brzda svojega j.

Jak 3:8 j. ne more ukrotiti noben človek

Raz 7:9 veliko množico iz vseh narodov in j.

JEZITI SE

, Ps 37:8 nehaj se j. in ne bodi več besen

Kol 3:19 možje, ne j. na svojo ženo

JEZUS

, Mt 1:21 rodila bo sina in daj mu ime J.

Glej tudi KRISTUS.

JOB

, Job 1:9 Ali te J. zastonj spoštuje?

Jak 5:11 slišali ste o J. zdržljivosti

JOKANJE

, Ps 6:6 moje ležišče od j. premočeno

Iz 65:19 v njem ne bo več slišati ne j. ne

JOKATI

, Oz 12:4 j. je in prosil za blagoslov

Lk 6:21 srečni vi, ki zdaj j., ker

Rim 12:15 j. s tistimi, ki j.

JONA

, Jon 2:1 J. je v trebuhu ribe molil

JONATAN

, 1Sa 18:3 J. in David sta sklenila zavezo

1Sa 23:16 J. je prišel k Davidu in mu pomagal

JORDAN

, Joz 3:13 duhovniki z nogami dotaknili J.

2Kr 5:10 pojdi k J. in se sedemkrat potopi

JOSÍJA

, 2Kr 22:1 J. je vladal 31 let

JÓZAFAT

, 2Kn 20:3 J. se je prestrašil

JOZUE

, 2Mz 33:11 služabnik J., ki je bil Nunov sin

JOŽEF

, 1Mz 39:23 saj je bil z J. Jehova

Lk 4:22 spraševali so: Ali ni to J. sin?

JUBILEJ

, 3Mz 25:10 to naj vam bo j.

JUD

, Zah 8:23 deset ljudi bo prijelo J. za oblačilo

Rim 3:29 Ali je Bog samo Bog J.?

1Ko 9:20 J. sem postal kakor J.

JUDA

, 1Mz 49:10 žezlo se ne bo umaknilo od J.

Mt 27:3 J. je začela peči vest

JUTRI

, 1Ko 15:32 jejmo in pijmo, saj bomo j. umrli

JUTRIŠNJI

, Prg 27:1 ne hvali se z j. dnevom

JUŽNI KRALJ

. Glej KRALJ, JUŽNI.

K

KAČA

, 1Mz 3:4 k. je ženski rekla

Jn 3:14 Mojzes dvignil k., tako bodo dvignili Sina

KAJN

, 1Jn 3:12 ne bodimo kakor K., ki je brata ubil

KALEB

, 4Mz 13:30 K. je skušal pomiriti ljudstvo

4Mz 14:24 moj služabnik K. je bil drugačen

KAMELA

, Mt 19:24 lažje k. pride skozi šivankino uho

KAMEN

, Dan 2:34 k. je udaril kip v njegova stopala

Mt 21:42 k., ki so ga zidarji zavrgli

KAMENJE

, Lk 19:40 če bi oni molčali, bi vpilo k.

KANA

, Jn 2:1 je bila v K. v Galileji svatba

KAZNOVATI

, 2Te 1:6 pravično, da Bog s stisko k.

KEFA

, 1Ko 15:5 prikazal K. in nato še 12 apostolom

Gal 2:11 ko je K. prišel, sem mu odkrito povedal

KELIH

, Mt 20:22 Ali lahko pijeta iz k.?

Lk 22:20 ta k. predstavlja novo zavezo

Lk 22:42 če hočeš, odstrani ta k. od mene

1Ko 11:25 po večerji je za k. rekel

KERUB

, 1Mz 3:24 postavil k. in meč z ognjenim

Ezk 28:14 postavil in mazilil sem te za k.

Glej tudi ANGEL.

KESANJE

, Apd 26:20 svoje k. pokažejo z dejanji

Rim 2:4 Bog ti skuša pomagati do k.

2Ko 7:10 žalost pripomore h k. in vodi v rešitev

Glej tudi POKESATI SE.

KIP

, Dan 2:31 ti, o kralj, si videl velikanski k.

Dan 3:18 zlatega k. ne bomo počastili

KIR

, Ezr 6:3 K. izdal ukaz: Hiša naj se ponovno zgradi

Iz 45:1 govorim maziljencu K., prijel za desnico

KLEVETA

, 3Mz 19:16 ne širi k. med ljudstvom

KLICATI

, Rim 10:13 vsak, ki bo k. moje ime Jehova

KLJUČ

, Mt 16:19 dal ti bom k. Kraljestva

Lk 11:52 odvzeli k. do spoznanja

Raz 1:18 imam k. smrti in groba

KLOFUTATI

, Jn 19:3 tudi k. so ga

KNJIGA

, 2Mz 32:33 iz svoje k. bom izbrisal ime tistega

Pdg 12:12 pisanju mnogih k. ni konca

Mal 3:16 napisana je bila spominska k.

Raz 20:15 niso bili zapisani v k. življenja

KOBILICA

, Iz 40:22 prebivalci so kakor k.

Jl 1:4 poljščine, ki jih je pustil roj k. požiralk

KOBRIN

, Iz 11:8 dojenček se bo igral nad k. luknjo

KOKLJA

, Mt 23:37 kakor zbira k. svoja piščeta

KOL

, Mr 15:25 na k. so ga pribili

Lk 23:21 Na k. z njim!

Gal 3:13 vsak, ki visi na k., je preklet

KOL, MUČILNI

, Mt 10:38 kdor ne sprejme m.

Lk 9:23 vzame svoj m. ter ga vsak dan nosi

KOLO

, Ezk 1:16 videti, kot da bi bilo k. v k.

KONEC

, Mt 24:14 potem bo prišel k.

Jn 13:1 Jezus je svoje učence imel rad vse do k.

Apd 20:24 pritečem do k. in opravim službo

2Ti 4:7 pritekel sem do k.

KONJ

, Raz 6:2 zagledal sem belega k. in jezdeca

Raz 19:11 zagledal sem belega k.

KÓRAH

, 4Mz 26:11 K. sinovi niso umrli

Juda 11 kakor K. govorijo uporniško

KORAK

, Jer 10:23 ni dano, da sam usmerja svoje k.

KORENINA

, Lk 8:13 sprejmejo, vendar nimajo k.

KORIST

, Prg 14:23 vsako marljivo delo prinaša k.

Iz 48:17 jaz te učim, kar ti je v k.

1Ko 10:24 naj si nihče ne prizadeva za svojo k.

Flp 2:21 vsi se zanimajo samo za svoje k.

KORISTEN

, 1Ko 6:12 vse je dovoljeno, toda ni vse k.

2Ti 1:13 naj ti bodo za merilo k. besede

2Ti 3:16 Sveti spisi so navdihnjeni in k.

Tit 2:1 kar je v skladu s k. naukom

KORISTITI

, 5Mz 8:16 vas preiskal, kar bi vam k.

Apd 20:20 vam nisem zamolčal ničesar, kar bi vam k.

KORNELIJ

, Apd 10:24 K. je zbral svoje sorodnike in

KOST

, 1Mz 2:23 to je končno k. iz mojih kosti

2Kr 13:21 truplo se je dotaknilo Elizejevih k.

Ps 34:20 pazi na njegove k., niti ena se ne zlomi

Prg 25:15 blag jezik lahko zlomi k.

Jer 20:9 kakor plamteč ogenj, zaprt v mojih k.

Jn 19:36 niti ene k. mu ne bodo zlomili

KOŠARA

, Mt 14:20 s tem, kar je ostalo, napolnili 12 k.

KOZEL

, Mt 25:32 pastir ločuje ovce od k.

KRAJA

, Prg 30:9 da ne bi s k. blatil tvoje ime, moj Bog

Glej tudi KRASTI; PLENITI; ROPATI.

KRALJ

, Sod 21:25 v tistih dneh v Izraelu ni bilo k.

1Sa 23:17 ti boš k., jaz pa bom takoj za teboj

Ps 2:6 postavil sem svojega k. na Síonu

Prg 21:1 k. srce je kakor potok

Prg 22:29 spreten človek bo stal pred k.

Iz 32:1 k. bo kraljeval pravično

Mt 21:5 tvoj k. prihaja, jezdi na osličku

Mt 27:29 Pozdravljen, k. Judov!

Lk 21:12 vas vlekli pred k. in upravitelje

Jn 19:15 nimamo k., imamo samo cesarja

Apd 4:26 zemeljski k. so se dvignili proti

Raz 1:6 nas naredil za k. in duhovnike

Raz 18:3 k. so se z njo vdajali spolni nemorali

Glej tudi VLADAR.

KRALJ, JUŽNI

, Dan 11:11 j. se bo razjezil

Dan 11:40 se bo z njim spopadel j.

KRALJ, SEVERNI

, Dan 11:7 proti vojski in trdnjavi s.

Dan 11:40 s. bo prihrumel z bojnimi vozovi

KRALJESTVO

, 2Mz 19:6 postali boste k. duhovnikov

Dan 2:44 bo Bog nebes ustanovil k.

Dan 7:14 prejel je oblast, čast in k.

Dan 7:18 k. bodo dobili sveti

Mt 4:8 Hudič mu je pokazal vsa k.

Mt 6:10 naj pride tvoje K.. Naj se zgodi

Mt 6:33 K. vedno na prvem mestu

Mt 21:43 K. se bo dalo narodu, ki rojeva sadove

Mt 24:14 dobra novica o K. se bo oznanjala

Mt 25:34 podedujte K., ki vam je pripravljeno

Lk 12:32 vam Oče želi dati svoje K.

Lk 22:29 z vami sklepam zavezo za K.

Jn 18:36 moje K. ni del tega sveta

Apd 1:6 Ali boš zdaj obnovil k. v Izraelu?

1Ko 15:24 bo K. izročil svojemu Bogu

Gal 5:21 ne bodo podedovali Božjega k.

Kol 1:13 nas prestavil v k. svojega Sina

KRALJEVATI

, Zah 14:9 Jehova bo k. nad vso zemljo

Rim 6:12 ne dovolite, da bi greh še naprej k.

1Ko 15:25 on mora k., dokler

Raz 5:10 bodo k. nad zemljo

Raz 11:15 on bo k. za vedno, vso večnost

Glej tudi OBLAST; VLADATI.

KRALJICA

, 1Kr 10:1 k. iz Sábe prišla k Salomonu

KRASITI

, Tit 2:10 da bodo k. nauk Boga

KRASITI SE

, 1Pt 3:3 ne k. s tem, kar se vidi na zunaj

KRASTI

, 2Mz 20:15 ne k.

Ef 4:28 kdor k., naj ne k. več

Glej tudi KRAJA; PLENITI; ROPATI.

KRATKOTRAJEN

, 2Ko 4:17 trpljenje je k.

KREPITI

, Apd 14:22 sta k. učence in jih spodbujala

1Ko 8:1 znanje napihuje, ljubezen pa k.

Glej tudi OKREPITI; SPODBUDITI.

KRHKEJŠI

, 1Pt 3:7 z ženo ravnate kakor s k. posodo

KRI

, 1Mz 9:4 mesa s k. ne smete jesti

3Mz 7:26 ne smete zaužiti nobene k.

3Mz 17:11 življenje živega bitja je v k.

3Mz 17:13 naj ji izpusti k. in k. pokrije s prstjo

Ps 72:14 njihova k. bo dragocena v njegovih očeh

Mt 26:28 predstavlja mojo k., ki potrjuje zavezo

Mt 27:25 njegova k. naj pride na nas in otroke

Apd 15:29 vzdržujte se k.

Apd 20:28 Bog kupil s k. svojega Sina

Ef 1:7 zaradi odkupnine, ki jo je Sin plačal s k.

1Pt 1:19 dragocena k. Kristusa

1Jn 1:7 k. Jezusa nas očiščuje greha

Raz 18:24 je bila kriva za prelito k. svetih

KRISTJAN

, Apd 11:26 so bili prvič poimenovani k.

KRISTUS

, Mt 16:16 ti si K., Sin živega Boga

Lk 24:26 Ali ni bilo nujno, da K. pretrpi vse to?

Jn 17:3 in tistega, ki si ga poslal, Jezusa K.

Apd 18:28 pojasnjeval, da je Jezus res K.

1Ko 11:3 K. je glava Bog

Glej tudi JEZUS.

KRISTUSI, LAŽNI

, Mt 24:24 pojavili se bodo l.

KRIV

, Pdg 1:15 tega, kar je k., ni mogoče zravnati

KRIVDA

, Apd 20:26 ni moja k., če kdo izgubi življenje

KRIVICA

, 1Ko 6:7 Zakaj ne pustite, da se vam dela k.?

1Pt 2:19 po k. trpi, ker želi ohraniti čisto vest

KRIVIČEN

, 5Mz 32:4 Bog ni nikoli k.

Rim 9:14 Ali je Bog k.? Nikakor ne!

KRIVI NAUK

. Glej NAUK, KRIVI.

KRIVO

, Mt 26:59 sanhedrín iskal ljudi, ki bi k. pričali

KRIVOVERSTVO

. Glej NAUK, KRIVI.

KRIŽ

. Glej KOL.

KRONA

, Prg 12:4 dobra žena je k. svojemu možu

Mt 27:29 iz trnja so spletli k.

KROTKI

, Ps 37:11 k. bodo poselili vso zemljo

Zef 2:3 pridite k Jehovu, vsi k. na zemlji

KRST

, Rim 6:4 s k. pokopani v njegovo smrt

1Pt 3:21 simbol k., ki zdaj rešuje vas

KRSTITI

, Mt 3:13 prišel je Jezus, da bi ga Janez k.

Apd 2:41 dali so se k., približno 3000 ljudi

Apd 8:36 Ali mi kaj preprečuje, da bi se dal k.?

KRSTITI SE

, Lk 3:3 k. v znak kesanja

KRŠČEVATI

, Mt 28:19 pridobivajte učence, k. jih

KRUH

, Iz 55:2 Zakaj zapravljate denar za to, kar ni k.?

Mt 4:4 človek naj ne živi samo od k.

Mt 6:11 daj nam danes k. za ta dan

Mt 26:26 Jezus je vzel k., ga razlomil

Jn 6:35 jaz sem k. življenja

1Ko 10:17 k. je eden, vsi jemo ta isti k.

Glej tudi HRANA.

KRUT

, Prg 11:17 k. človek si nakopava težave

Prg 12:10 pravični skrbi za živali, hudobni je k.

KRVAVETI

, Mt 9:20 ženska, ki je že 12 let k.

KUPITI

, Raz 5:9 s svojo krvjo si k. Bogu ljudi

KUPITI SI

, Mt 16:26 Ali si lahko življenje s čim k.?

KUPLJEN

, 1Ko 7:23 k. ste bili po visoki ceni

KUPNA POGODBA

, Jer 32:12 k. sem izročil Báruhu

KVAS

, Mt 13:33 nebeško Kraljestvo je podobno k.

1Ko 5:6 malo k. povzroči vzhajanje testa

L

LAČEN

, Iz 65:13 moji služabniki bodo jedli, vi boste l.

LAGATI

, Ps 101:7 nihče, ki l., ne bo stal pred menoj

Kol 3:9 ne l. drug drugemu

Tit 1:2 Bog pa ne more l.

LAKOTA

, Ps 37:19 v času l. bodo imeli obilo hrane

Mt 24:7 kraj za krajem bo doživljal l.

LAS

, Ps 40:12 mojih napak je več kot l. na glavi

Lk 21:18 ne bo se vam skrivil niti en l. na glavi

LASJE

, Mt 10:30 vam so celo l. na glavi prešteti

1Ko 11:14 dolgi l. so moškemu v sramoto

LASKANJE

, Rim 16:18 z l. zapeljujejo srce

LASKATI

, Prg 29:5 človek, ki l., razpenja mrežo

Juda 16 hkrati pa l. drugim zaradi koristi

LASKAV

, Prg 26:28 l. usta prinesejo nesrečo

LAST

, Heb 10:34 v l. nekaj boljšega in trajnega

LASTNINA

, 2Mz 19:5 mi boste postali posebna l.

LAZAR

, Lk 16:20 prinašali berača L.

Jn 11:11 naš prijatelj L. je zaspal

Jn 11:43 L., pridi ven!

LAŽ

, Ef 4:25 odložili ste l., govorite resnico

2Te 2:11 Bog dovoljuje, da verjamejo l.

LAŽEN

, Gal 2:4 l. bratje so se skrivaj vtihotapili

LAŽNI KRISTUSI

. Glej KRISTUSI, LAŽNI.

LAŽNI PREROK

. Glej PREROK, LAŽNI.

LAŽNIVEC

, Prg 19:22 boljše je biti revež kot l.

Jn 8:44 Hudič je l. in oče laži

LEN

, Prg 10:26 kakor dim draži oči, tako l. delavec

Mt 25:26 hudobni in l. suženj

Rim 12:11 ne bodite l., ampak marljivi

Heb 5:11 postali ste l. za poslušanje

LENOBA

, Prg 19:15 l. pogreza človeka v spanec

LENUH

, Prg 6:6 pojdi k mravlji, l.

Prg 19:24 l. seže z roko v skledo

Prg 20:4 l. noče orati, ko je zunaj hladno

LEOPARD

, Iz 11:6 l. bo ležal s kozličkom

Dan 7:6 naslednjo zver, ki je bila kakor l.

LEPOTA

, Prg 6:25 ne poželi v svojem srcu njene l.

Prg 31:30 l. je minljiva

Ezk 28:17 v srcu si postal ošaben zaradi l.

LETO

, 4Mz 14:34 40 l., namreč dan za l.

LEV

, 1Sa 17:36 tako sem ubil l. in medveda

Ps 91:13 po mladem l. in kobri boš hodil

Iz 11:7 l. bo jedel slamo kakor bik

1Pt 5:8 Hudič hodi okrog kakor rjoveč l.

Raz 5:5 L. iz Judovega rodu

LÉVI

, Mal 3:3 bo očistil L. potomce

LÉVIJEVEC

, 2Mz 32:26 okoli njega so se zbrali vsi L.

4Mz 3:12 L. bodo pripadali meni

2Kn 35:3 L., ki so poučevali vse Izraelce

LEVJI

, Dan 6:27 je rešil Daniela iz l. krempljev

LICE

, Mt 5:39 če ti kdo da klofuto po desnem l.

LIDIJA

, Apd 16:14 L. iz Tiatíre, prodajala blago

LILIJA

, Lk 12:27 pomislite na l., kako rastejo

LISICA

, Mt 8:20 l. imajo brloge, Sin človekov pa

LIST

, Ezk 47:12 njihovi l. bodo za zdravilo

LJUBEZEN

, Vp 8:6 l. je močna kakor smrt

Mt 24:12 l. se bo pri večini ohladila

Jn 15:13 nihče nima večje l. kakor tisti

Rim 5:8 Bog nam je svojo l. izkazal s tem

Rim 8:39 ne bo moglo ločiti od Božje l.

Rim 13:10 l. bližnjemu ne dela slabega

1Ko 8:1 znanje napihuje, l. pa človeka krepi

1Ko 13:2 pa ne bi imel l., ne bi bil nič

1Ko 13:8 l. nikoli ne zataji

1Ko 13:13 največja od njih pa je l.

1Ko 16:14 vse, kar delate, delajte z l.

Kol 3:14 oblecite si l., ker je popolna vez

1Pt 4:8 l. pokriva množico grehov

1Jn 3:18 naj nam l. ne bo samo na jeziku

1Jn 4:8 Bog je l.

Juda 21 da bi ostali v zavetju Božje l.

Raz 2:4 ti očitam, da si izgubil prvotno l.

LJUBEZEN, VDANA

, Ps 13:5 jaz zaupam v tvojo v.

Ps 136:1–26 njegova v. je večna

Oz 6:6 ne veselim se žrtev, ampak v.

LJUBITI

, 5Mz 6:5 l. Jehova z vsem svojim srcem

Mt 22:37 l. Jehova z vsem svojim srcem

Jn 3:16 Bog je svet tako l.

Jn 13:34 l. drug drugega

Gal 2:20 z vero v Božjega Sina, ki me je l.

Kol 3:19 možje, l. svojo ženo

1Jn 2:15 ne l. ne sveta ne tega

1Jn 4:10 ne, da mi l. Boga, ampak on l. nas

1Jn 4:20 ne more l. Boga, katerega ne vidi

1Jn 5:3 l. Boga pomeni izpolnjevati zapovedi

LJUBLJEN

, Mt 3:17 to je moj l. Sin

LJUBOSUMEN

, 1Ko 13:4 ljubezen ni l.

LJUBOSUMNOST

, Prg 6:34 mož zaradi l. besen

Prg 14:30 od l. gnijejo kosti

LJUDSTVO

. Glej NAROD.

LOČEVATI

, Prg 17:9 o prestopku govori, l. prijatelje

Mt 25:32 l. bo ljudi, kakor pastir l.

LOČINA

, Apd 28:22 povsod govorijo proti tej l.

2Pt 2:1 na skrivaj ustanavljali razdiralne l.

LOČITI

, Rim 8:39 ne bo moglo l. od Božje ljubezni

LOGIČEN

, Lk 1:3 te dogodke v l. zaporedju napišem

LOGIČNO

, Apd 9:22 ko jim je l. dokazoval

LONČAR

, Iz 64:8 mi smo glina, ti si naš L.

Rim 9:21 ali nima l. pravice

LOT

, Lk 17:32 spomnite se L. žene

2Pt 2:7 rešil je pravičnega L.

LOV

, 3Mz 17:13 na l. ujame žival, naj ji izpusti kri

LOVITI

, Lk 5:10 od zdaj naprej boš l. ljudi

LUČ

, Ps 119:105 tvoja beseda je l. moji poti

Iz 42:6 postavil te bom za l. narodom

Mt 5:14 vi ste l. svetu

Mt 5:16 naj vaša l. sveti pred ljudmi

Jn 8:12 jaz sem l. svetu

Glej tudi SVETILKA.

LUKA

, Kol 4:14 ljubljeni zdravnik L.

LUNA

, Jl 2:31 l. se bo spremenila v kri

Lk 21:25 znamenja na soncu, l. in zvezdah

M

MADEŽ

, 2Pt 3:14 našel čiste in brez m. ter v miru

MAGIJA

, 5Mz 18:10 se ukvarjati z m.

Apd 19:19 ukvarjali z m., svoje zvitke sežgalo

MAGÓG

, Ezk 38:2 proti Gogu iz dežele M.

MAJHEN

, Iz 60:22 iz m. jih bo nastalo tisoč

Lk 9:48 kdor se med vami vede kot m.

MAKEDONIJA

, Apd 16:9 pridi v M. in nam pomagaj

MALA ČREDA

, Lk 12:32 ne boj se, m.

MALIK

, Ps 115:4 njihovi m. so iz srebra in zlata

1Jn 5:21 Varujte se m.!

Glej tudi PODOBA.

MALIKOVALEC

, 1Ko 6:9 m. ne bodo podedovali

MALIKOVANJE

, 1Ko 10:14 bežite od m.

MALODUŠJE

, Prg 18:14 Kdo lahko prenaša svoje m.?

MALOMARNO

, Jer 48:10 ki m. izpolnjuje nalogo

MALOMARNOST

, Dan 6:4 pri Danielu ni bilo m.

MALTA

, Apd 28:1 izvedeli, da se otok imenuje M.

MAMA

, 2Mz 20:12 spoštuj svojega očeta in m.

Ps 27:10 tudi če bi me oče in m. zavrgla

Prg 23:22 ne zaničuj m., ko se postara

Lk 8:21 moja m. in moji bratje so ti

Jn 19:27 učencu rekel: Glej, tvoja m.

MANA

, 2Mz 16:31 Izraelci so kruh poimenovali m.

Joz 5:12 m. se ni več pojavljala

MANÁSE

, 2Kn 33:13 M. spoznal, da Jehova pravi Bog

MAR

, 1Pt 5:7 ker mu je res m. za vas

MARIJA 1

, Mr 6:3 tesar, M. sin

MARIJA 2

, Lk 10:39 M. je poslušala to, kar je govoril

Lk 10:42 M. je izbrala, kar je najboljše

Jn 12:3 M. je vzela drago dišeče olje

MARIJA 3

, Mt 27:56 med njimi M. Magdalena

Lk 8:2 M. Magdalena, sedem demonov

MARIJA 4

, Mt 27:56 M., Jakobova in Jozéjeva mama

MARIJA 5

, Apd 12:12 M., mama Janeza

MARKO

, Kol 4:10 Bárnabov bratranec M.

MARLJIV

, Prg 10:4 m. roke prinašajo bogastvo

Rim 12:11 ne bodite leni, ampak m.

Heb 6:11 želimo, da bi bili še naprej tako m.

MARLJIVI

, Prg 21:5 načrti m. prinesejo uspeh

MARLJIVOST

, Prg 12:27 m. je dragoceno imetje

MARTA

, Lk 10:41 M., skrbi in vznemirja te

MAŠČEVANJE

, 5Mz 32:35 moje je m. in povračilo

MAŠČEVATI SE

, Rim 12:19 ne m., pustite Bogu

2Te 1:8 se bo m. tistim, ki ne poznajo Boga

MATI

, Gal 4:26 gornji Jeruzalem je naša m.

Glej tudi MAMA.

MAVRICA

, 1Mz 9:13 dajem m., ki bo znamenje

MAZILITI

, 1Sa 16:13 Samuel je m. Davida

Glej tudi POMAZILITI.

MAZILJENEC

, Ps 2:2 kralji se dvigujejo proti m.

Ps 105:15 ne dotikajte se mojih m.

MAZILO

, Raz 3:18 kupi si tudi očesno m.

MEČ

, 1Sa 17:47 Jehova ne potrebuje m., da bi rešil

Iz 2:4 svoje m. bodo prekovali v lemeže

Mt 26:52 vsi, ki za m. primejo, bodo z m. ubiti

Ef 6:17 m. duha, ki je Božja beseda

Heb 4:12 Božja beseda ostrejša od dvoreznega m.

MED

, 2Mz 3:8 deželo, v kateri tečeta mleko in m.

Prg 25:27 pojesti preveč m. ni dobro

MEDVEDJI

, 1Sa 17:37 rešil me je iz m. krempljev

MEDVEDKA

, Iz 11:7 krava in m. skupaj hranili

MEGLICA

, Jak 4:14 ste m., ki se za kratek čas pokaže

MEJA

, Ps 119:96 tvoje zapovedi nimajo m.

1Te 4:6 ne iti preko m. tega, kar je moralno

MELKÍZEDEK

, 1Mz 14:18 M., kralj Sálema, duhovnik

Ps 110:4 duhovnik za večno po M. zgledu

MENSTRUACIJA

, 3Mz 15:19 krvavi zaradi m., nečista

3Mz 18:19 spolne odnose, ko je nečista zaradi m.

MERA

, Lk 6:38 s kakršno m. odmerjate

MERILO

, 2Ti 1:13 naj ti bodo za m. koristne besede

MESIJA

, Dan 9:25 do M., Voditelja, bo preteklo

Dan 9:26 po 62 tednih bo M. usmrčen

Jn 1:41 Našli smo M.!

Jn 4:25 vem, da prihaja M., Kristus

MESO

, Prg 23:20 eden tistih, ki se nažirajo z m.

MESTO

, Lk 4:43 dobro novico oznaniti tudi drugim m.

Heb 11:10 pričakoval je m., ki ima prave temelje

MIHAEL

, Dan 10:13 M., eden najvišjih poglavarjev

Dan 12:1 takrat bo ukrepal M.

Raz 12:7 M. in njegovi angeli so se bojevali

MINA

, Lk 19:16 s tvojo m. sem pridobil deset m.

MIR

, 1Kr 4:25 Izraelci so živeli v m., vsak pod

Ps 29:11 Jehova blagoslovil ljudstvo z m.

Ps 37:11 se veselili popolnega m.

Ps 72:7 povsod bo vladal m., dokler bo luna

Ps 119:165 velik m. imajo tisti, ki imajo radi

Prg 17:1 boljši kos suhega kruha, kjer je m.

Iz 9:7 se m. ne bo nikoli končal

Iz 48:18 takrat bi bil tvoj m. kakor reka

Iz 54:13 tvoji otroci bodo imeli velik m.

Iz 57:21 ni m. za hudobne

Iz 60:17 za nadzornika ti bom postavil m.

Jer 6:14 M. je!, čeprav m. ni

Mt 5:9 srečni tisti, ki delajo za m.

Mr 9:50 živite v m. med seboj

Jn 14:27 še naprej vam bom dajal m.

Apd 9:31 je za občine nastopilo obdobje m.

Rim 5:1 ostanimo v m. z Bogom

Rim 8:6 duhovno razmišljanje vodi v m.

Rim 12:18 bodite v m. z vsemi ljudmi

Ef 4:3 ohranjati enotnost in živeti v m.

Flp 4:7 Božji m. bo stražil vaše srce

1Te 5:3 ko bodo govorili: M. in varnost!

1Pt 3:11 išče naj m. in si zanj prizadeva

Raz 6:4 oblast, da odvzame m. z zemlje

MIREN

, Prg 14:30 m. srce daje telesu življenje

Prg 17:27 preudaren človek ostane m.

Iz 32:18 živelo v m. prebivališčih

1Pt 3:4 z m. in blagim duhom

MIREN ODNOS

, Rim 5:10 smo z Bogom prišli v m.

2Ko 5:19 Bog omogočil, da pridejo v m. z njim

MIRIJADA

, Raz 5:11 angelov je bilo m. m.

MIRJAM

, 4Mz 12:1 M. in Aron kritizirala Mojzesa

MIRNO

, 1Te 4:11 prizadevajte si živeti m.

MISEL

, Ps 19:14 naj bodo m. mojega srca prijetne

Ps 26:2 prečisti moje najgloblje m.

Ps 139:17 Kako dragocene so mi tvoje m.!

Ps 146:4 istega dne minejo tudi njegove m.

Prg 20:5 m. človekovega srca so kakor voda

Iz 55:8 moje m. so drugačne od vaših m.

Iz 65:17 kar je bilo, ne bo prišlo na m.

2Ko 10:5 zasužnjimo vsako m.

MISELNOST

, Gal 4:9 se vračate k prazni m. sveta

MISLITI

, Mt 24:44 prišel takrat, ko si ne boste m.

Rim 12:3 ampak naj o sebi m. razumno

MIZA

, Dan 11:27 sedela za isto m. in govorila laži

1Ko 10:21 jesti pri Jehovovi m. in pri m.

MLAČEN

, Raz 3:16 ker si m., te bom izpljunil

MLADI

, Ps 110:3 četa m., ki so kakor rosne kapljice

Prg 20:29 lepota m. je njihova moč

MLADIKA

, Jn 15:4 m. ne more roditi sadu sama

MLADOST

, Job 33:25 telo bolj krepko kot v m.

Ps 71:17 učiš me že od moje m.

Mr 10:20 učitelj, vse to izpolnjujem že od m.

1Ti 4:12 naj nate nihče ne gleda zviška zaradi m.

MLEKO

, 2Mz 3:8 deželo, v kateri tečeta m. in med

Iz 60:16 pila boš m. narodov

Heb 5:12 znova potrebujete m.

1Pt 2:2 zahrepenite po pristnem m.

MNENJE

, Rim 12:3 naj o sebi nima previsokega m.

Rim 14:1 ne obsojajte, ki imajo drugačno m.

MNOŽICA

, Ps 22:25 hvalil te bom sredi zbrane m.

Ps 40:9 sredi zbrane m. oznanjam dobro novico

MOČ

, 2Mz 8:19 To je narejeno z Božjo m.!

Ps 29:11 Jehova bo dal m. svojemu ljudstvu

Ps 31:10 zaradi mojega greha mi upada m.

Ps 84:7 hodijo naprej, vendar jim m. ne poide

Prg 17:22 zlomljen duh jemlje m.

Prg 28:16 voditelj, ki ne zna presojati, zlorablja m.

Iz 40:28 nikoli se ne utrudim in ne izgubim m.

Iz 40:29 utrujenim vlivam m.

Iz 40:31 vir upanja Jehova, dobivajo novo m.

Zah 4:6 ne z m., ampak z mojim duhom

Mr 5:30 zaznal, da je iz njega šla m.

Mr 12:30 ljubi Jehova z vso svojo m.

Jn 12:38 Komu se je razodela Jehovova m.?

Apd 1:8 začel delovati duh, boste dobili m.

2Ko 4:7 m., ki presega običajno, od Boga

2Ko 12:9 moja m. se v polni meri kaže na tebi

Flp 4:13 zaradi njega, ki mi daje m.

Raz 3:8 vem, da nimaš veliko m.

MOČEN

, Joz 1:7 pogumen bodi in zelo m.

Iz 35:4 Bodite m.! Ne bojte se!

Rim 15:1 nositi šibkosti tistih, ki nimajo m. vere

1Ko 16:13 ostanite neomajni v veri, bodite m.

2Ko 12:10 kadar sem šibek, takrat sem m.

Heb 5:14 m. hrana je za zrele ljudi

MODER

, Prg 3:7 ne imej sam sebe za m.

Prg 13:20 kdor se druži z modrimi, bo postal m.

Prg 27:11 bodi m., moj sin, razveseljuj moje srce

Iz 5:21 Gorje tistim, ki se zdijo sami sebi m.!

Mt 11:25 si te reči prikril m. ljudem

1Ko 1:26 takih, ki so m. po človeških merilih

Ef 5:15 ne živite kot nemodri, ampak kot m.

Glej tudi PREUDAREN.

MODREJŠI

, Ps 119:98 sem m. od svojih sovražnikov

Prg 9:9 pouči modrega, pa bo še m.

MODROST

, Ps 111:10 prvi korak k m.

Prg 2:6 Jehova daje m.

Prg 2:7 za poštene ima zakladnico m.

Prg 3:21 varuj m. in razsodnost

Prg 4:7 m. je najpomembnejša

Prg 8:11 m. je boljša od koral

Prg 24:3 z m. se dom gradi

Pdg 7:12 m. je v zaščito in tudi denar

Pdg 10:10 človeku do uspeha pomaga m.

Mt 11:19 m. se izkazuje pravična po delih

Lk 21:15 vam bom dal m. in pomagal najti besede

Rim 11:33 Kako brezmejna je Božja m.!

1Ko 2:5 da vera ne bi temeljila na človeški m.

1Ko 2:6 ne govorimo o m. vladarjev

1Ko 3:19 m. tega sveta je neumnost

Kol 2:3 v njem so skriti vsi zakladi m.

Jak 1:5 če komu od vas manjka m.

Jak 3:17 m., ki je od zgoraj, je predvsem čista

MOJZES

, 4Mz 12:3 M. je bil od vseh ljudi najkrotkejši

Ps 106:32 zaradi njih za M. slabo končalo

Apd 7:22 M. je delal velike reči

2Ko 3:7 M. niso mogli gledati v obraz

MOLČANJE

, Pdg 3:7 čas m. in čas govorjenja

MOLČATI

, Ps 32:3 ko sem m., sem bil čisto izčrpan

MOLITEV

, Ps 65:2 ti, ki poslušaš m.

Ps 141:2 m. kakor kadilo

Prg 15:8 m. poštenih mu ugaja

Prg 28:9 celo njegova m. nekaj nagnusnega

Mr 11:24 kar v m. prosite, boste prejeli

Rim 12:12 vztrajajte v m.

Heb 5:7 Kristus je izrekal goreče m. in prošnje

Jak 5:15 m., izrečena z vero, bolnega ozdravila

1Pt 3:7 bodo vaše m. ovirane

Raz 8:4 dim iz kadilnice skupaj z m. svetih

MOLITI

, 2Kr 19:15 [Ezekíja] je začel m.

Dan 6:13 Daniel trikrat na dan m.

Mt 5:44 m. za tiste, ki vas preganjajo

Mt 6:9 zato m. takole

Mr 1:35 zgodaj šel ven in začel m.

Lk 5:16 šel na samotne kraje, da bi m.

Apd 12:5 Peter v ječi, občina zanj m.

Rim 8:26 ne vemo, za kaj naj m.

1Te 5:17 nenehno m.

2Te 3:1 m., da bi se po nas beseda

MORALNO

, Ef 4:19 izgubili vsak čut za to, kaj je m.

MORJE

, 2Mz 14:21 potiskal m. nazaj, dno osušilo

Iz 57:20 hudobni so kakor razburkano m.

MOŠKI

, 3Mz 20:13 če ima m. spolne odnose z m.

MOTIV

, Prg 16:2 Jehova preiskuje m.

MOŽ

, 1Ko 7:2 naj ima vsaka ženska svojega m.

1Ko 7:14 neverni m. je posvečen

Ef 5:25 m., ljubite svojo ženo

Kol 3:18 žene, podrejajte se svojemu m.

MRAK

, Iz 60:2 m. bo prekril zemljo

Zef 1:15 dan teme in m.

MRAVLJA

, Prg 6:6 pojdi k m., lenuh

Prg 30:25 m. si poleti pripravljajo hrano

MREŽA

, Mt 4:20 pustila sta m. in šla za njim

Lk 5:4 odrini na globoko in tam spustite m.

MREŽA, VLAČILNA

, Mt 13:47 Kraljestvo podobno v.

MRTEV

, Lk 15:24 moj sin je bil m. in je oživel

Ef 2:1 Bog vas je oživil, čeprav ste bili m.

MRTVI

, Pdg 9:5 m. se ne zavedajo ničesar

Lk 20:38 on ni Bog m., ampak živih

MUČILNI KOL

. Glej KOL, MUČILNI.

N

NAČELO

, Gal 6:16 vsi, ki bodo po tem n. ravnali

NAČIN

, 1Ko 4:17 vas bo spomnil na moj n. dela

NAČRT

, 2Mz 26:30 sveti šotor postavi po n.

1Kr 6:38 hiša dokončana po n.

Prg 15:22 brez posvetovanja n. propadejo

Prg 19:21 človek ima v srcu veliko n.

NADANGEL

, 1Te 4:16 z glasom n.

Juda 9 n. Mihael je prišel v spor s Hudičem

NADAPOSTOL

, 2Ko 11:5 od vaših n.

NADLOGA

, 2Mz 11:1 še eno n. poslal nad faraona

Gal 6:2 drug drugemu pomagajte prenašati n.

Raz 18:4 če nočeš prenašati njenih n.

NADZOR

, Prg 10:19 kdor ima jezik pod n., preudaren

NADZORNIK

, Iz 60:17 za n. ti bom postavil mir

Apd 20:28 vas je sveti duh postavil za n.

1Ti 3:1 prizadeva, da bi služil kot n.

1Pt 2:25 vrnili k pastirju in n. svoje duše

NADZOROVATI

, Prg 16:32 kdor zna n. jezo, boljši od

1Te 4:4 vsak bi moral znati n. svoje telo

NAGIB

, 1Kn 28:9 Bog lahko sprevidi vse n. in misli

NAGIBATI SE

, 1Mz 8:21 od mladosti se n. k slabemu

NAGNUSEN

, Rim 1:27 moški počeli, kar je n.

NAGRADA

, 1Ko 9:24 toda samo eden dobi n.

Kol 2:18 naj vas nihče ne prikrajša za n.

Kol 3:24 od Jehova za n. prejeli dediščino

NAGRADITI

, Rut 2:12 naj te Jehova n.

NAGRAJEVATI

, Heb 11:6 da obstaja in da n. tiste

NÁIN

, Lk 7:11 Jezus odpotoval proti mestu N.

NAIVNEŽ

, Prg 14:15 n. verjame vsaki besedi

NAJGLOBLJI

, Raz 2:23 jaz preiskujem n. misli in srca

NAJMANJŠE

, Lk 16:10 v n. zvest, zvest tudi v velikem

NAJPOMEMBNEJŠE

, Pdg 12:13 to je n. v življenju

NAJSVETEJŠE

, 2Mz 26:33 zavesa ločuje Sveto od N.

NAJVIŠJI

, Ps 83:18 Jehova, N. nad vso zemljo

Dan 4:17 vedeli, da ima N. oblast

NAKLONJENOST

, Mr 10:21 Jezus je z n. rekel

2Ko 6:2 zdaj je čas, da nam Bog izkaže n.

NALOGA

, Apd 1:20 nadzorniško n. naj prevzame drug

NALOMLJEN

, Iz 42:3 n. trsta ne bo zlomil

NAMEN

, Prg 16:4 poskrbel, da vse podpira njegov n.

Rim 8:28 poklicani skladno z njegovim n.

Rim 9:11 Bog se odloča na podlagi svojega n.

Ef 3:11 skladno z večnim n.

NAMERNO

, Heb 10:26 če se n. vdajamo grehu

NAMNOŽITI SE

, 1Mz 1:28 imejta otroke in se n.

NAPAČNO

, Job 6:24 razumeti, kaj n. sem naredil

NAPADATI

, Zah 14:13 drug drugega bodo n.

NAPAKA

, Ps 40:12 mojih n. je več kot las na glavi

Ps 130:3 Jah, če bi ti gledal na n.

Glej tudi GREH.

NAPISATI

, Rim 15:4 vse, kar je bilo n. v Svetih spisih

NAPOLNITI

, 1Mz 1:28 n. zemljo, njena gospodarja

NAPREDEK

, 1Ti 4:15 n. očiten vsem

NARAVEN

, Rim 1:26 n. spolne odnose zamenjale

Rim 1:27 moški opustili n. spolne odnose z žensko

NAROČJE

, Iz 40:11 jih nosil v svojem n.

NAROD

, 1Mz 22:18 blagoslovljeni vsi n. na zemlji

2Mz 19:6 kraljestvo duhovnikov in svet n.

Ps 33:12 srečen n., ki ima Jehova za Boga

Iz 66:8 Ali se lahko n. rodi kar naenkrat?

Mt 21:43 Kraljestvo dalo n., ki rojeva sadove

Mt 24:7 n. se bo bojeval proti n.

Mt 25:32 pred njim bodo zbrani vsi n.

Lk 21:24 dokler se časi teh n. ne bodo iztekli

Apd 17:26 iz enega človeka je naredil vse n.

1Pt 2:9 vi ste izbran rod, svet n.

NASELJEN

, Iz 45:18 zemljo oblikoval, da bi bila n.

NASILJE

, 1Mz 6:11 zemlja je bila polna n.

Ps 11:5 sovraži vsakega, ki ima rad n.

Ps 72:14 rešil jih bo zatiranja in n.

NASILNEŽ

, Ps 5:6 Jehovu se gnusijo n. in goljufi

NASPROTJE

, Apd 17:7 v n. s cesarjevimi odredbami

NASPROTNIK

, Lk 21:15 modrost, ki se ji n. ne bodo

1Ko 16:9 vendar je mnogo n.

Flp 1:28 se ne pustite prestrašiti svojim n.

NASPROTOVANJE

, 1Te 2:2 zbrali pogum in kljub n.

NASTANEK

, Mt 25:34 Kraljestvo, že od n. sveta

NATAN

, 2Sa 12:7 N. rekel: Ti si ta človek!

NAUČITI

, Ps 90:12 n. nas, kako naj živimo

NAUČITI SE

, 5Mz 4:10 zberi ljudstvo, da se bodo n.

Rim 15:4 napisano zato, da bi se iz tega kaj n.

Flp 4:9 kar ste se od mene n.

NAUK

, Rim 2:20 razumeš osnovne n. in resnice

NAUK, KRIVI

, Tit 3:10 človeka, ki širi k., opomni

NAVADEN

, Apd 4:13 sta neizobražena in n. človeka

NAVAJATI

, Mt 5:29 desno oko n. na greh, ga iztakni

Mt 13:41 populili vse, ki druge n. na greh

NAVDIHNJEN

, 2Ti 3:16 Sveti spisi so n. od Boga

NAVDIHNJENJE

, 1Kn 28:12 načrt, ki ga je prejel po n.

NAVELIČATI SE

, Mal 1:13 N. smo se tega!

NAVESTI

, Lk 17:2 bi enega teh malih n. na greh

NAVZOČ

, Mt 24:3 znamenje, da si n.

NAVZOČNOST

, Mt 24:37 tako bo tudi ob n. Sina

2Pt 3:4 Kje je ta obljubljena n.?

NAZAJ

, Lk 9:62 nihče, ki začne orati in se ozira n.

NEBESA

, Jn 3:13 ni v n. šel nihče drug

2Ko 12:2 vzet je bil vse do tretjih n.

2Pt 3:13 pričakujemo nova n. in novo zemljo

NEBESEN

, Ps 19:1 n. telesa razglašajo Božjo slavo

NEBO

, Ps 8:3 ko gledam n., luno in zvezde

NEBUKADNEZAR

, Dan 2:1 kralj N. je imel sanje

NEČIST

, 3Mz 13:45 naj vpije: N., n.!

Job 14:4 Ali lahko n. človek rodi čistega?

2Ko 7:1 zaradi česar sta naše telo in um n.

NEČISTO

, Rim 1:24 jim je Bog pustil, da so ravnali n.

NEČISTOST

, Kol 3:5 zatrite spolno nemoralo, n.

NEČISTOVANJE

. Glej SPOLNA NEMORALA.

NEDEJAVEN

, 2Pt 1:8 ne boste n. ali brez sadov

NEDOVZETEN

, Mt 13:15 ljudstvu je srce postalo n.

NEFIL

. Glej VELIKAN.

NEHATI

, Gal 6:9 ne n. delati dobrega

NEHINAVSKI

, Rim 12:9 vaša ljubezen naj bo n.

NEHVALEŽEN

, Prg 29:21 razvaja, kasneje postal n.

NEIZKUŠENI

, Ps 19:7 opomini dajejo n. modrost

Prg 22:3 n. žanjejo posledice

NEIZMERNO

, Ef 3:20 naredi n. več od vsega, kar

NEIZOBRAŽEN

, Apd 4:13 sta n. in navadna človeka

NEKORISTEN

, Lk 17:10 n. sužnji smo

Ef 4:17 jih vodi njihovo n. razmišljanje

NEMI

, Iz 35:6 n. bo vriskal od veselja

NEMIR

, Apd 17:5 so začeli v mestu povzročati n.

NEMOČEN

, Ps 40:17 jaz pa sem n. in ubog

NEMOGOČE

, 1Mz 18:14 Ali je za Jehova kaj n.?

Mt 19:26 ljudem se to zdi n., Bogu pa

NEMOTENO

, 1Ko 7:35 iz srca n. služili Gospodu

NENARAVEN

, Juda 7 zadovoljevanju n. telesnih želja

NEODLOČEN

, Jak 1:8 je n. in nestanoviten pri vsem

NEODOBRAVANJE

, 1Ko 9:27 ne nakopal Božjega n.

NEOMAJEN

, 1Ko 15:58 bodite n., nepremakljivi

1Ko 16:13 ostanite n. v veri

NEPLODNA

, 2Mz 23:26 ženske ne bodo n.

Iz 54:1 vriskaj od radosti, ti, ki si n.

NEPOMEMBEN

, Ps 119:141 n. sem in zaničevan

Flp 3:7 začel gledati kot na povsem n.

NEPOROČEN

, 1Ko 7:32 n. moški skrbi za Gospodove

NEPOROČENI

, 1Ko 7:8 n. in vdovam pravim

1Ko 7:25 glede n. nimam nobene zapovedi

NEPOŠTEN

, Prg 15:27 na n. način ustvarja dobiček

NEPOTRPEŽLJIV

, Prg 14:29 kdor n., kaže neumnost

NEPRAVIČEN

, 1Ko 6:9 n. ljudje ne bodo podedovali

NEPRAVIČNI

, Apd 24:15 Bog bo obudil pravične in n.

NEPREDVIDEN

, Pdg 9:11 doletijo n. dogodki

NEPREMIŠLJEN

, Job 6:3 so bile moje besede n.

Prg 12:18 n. besede prebadajo kakor meč

Prg 14:16 neumen človek pa je n.

NEPREMIŠLJENO

, Prg 29:20 človeka, ki govori n.

Jak 1:19 ne govoriti n. niti se hitro razjeziti

NEPRENEHOMA

, Apd 5:42 vsak dan so n. oznanjali

NEPRESPAN

, 2Ko 6:5 v n. nočeh in lakoti

NERED

, 1Ko 14:33 Bog ni Bog n., ampak miru

NESMISELN

, Pdg 1:2 To je popolnoma n.!

Lk 24:11 apostolom so se te pripovedi zdele n.

NESPAMETNI

, Ps 14:1 n. v srcu govorijo, da ni Jehova

NESPOŠTLJIVO

, 2Sa 12:14 je bilo n. do Jehova

NESREČA

, Prg 3:25 ne boš se bal nobene nenadne n.

NESREČNIK

, Rim 7:24 O jaz n.!

NETROHLJIV

, 1Ko 15:42 trohljivo telo, vstane n.

NEUMNEŽ

, Lk 12:20 n., še to noč

NEUMNOST

, Prg 19:3 človeka n. vodi na krivo pot

Prg 22:15 n. privezana k otrokovemu srcu

1Ko 3:19 modrost tega sveta v Božjih očeh n.

NEUMRLJIV

, 1Ko 15:53 kar umrljivo, mora postati n.

NEUREJENO

, 1Te 5:14 svarite tiste, ki živijo n.

2Te 3:6 oddaljite se od brata, ki živi n.

NEURESNIČLJIV

, Job 42:2 zate ni nobena zamisel n.

NEUSTRAŠNO

, Ef 6:20 [molite], da bom n. govoril

NEVARNOST

, Prg 22:3 preudaren človek opazi n.

2Ko 11:26 v n. v mestu, v n. v pustinji

NEVEDNOST

, 1Ti 1:13 sem vse to delal iz n.

NEVEREN

, 1Ko 7:12 n. žena se strinja, da bo ostala

NEVERNIK

, 1Ko 6:6 njun spor rešujejo n.

2Ko 6:14 ne vprezite se v jarem z n.

NEVESTA

, Raz 21:9 pokažem n., Jagnjetovo ženo

NEVIDEN

, Rim 1:20 njegove n. lastnosti jasno vidne

Heb 11:27 bil je neomajen, kot da bi videl N.

NEZAKONITOST

, Mt 24:12 zaradi naraščanja n. se bo

2Te 2:7 n. tega človeka je že dejavna

NEZASLIŠAN

, Jn 6:60 Te besede so n.!

NEZASLUŽENA DOBROTA

. Glej DOBROTA, NEZASLUŽENA.

NEZNAN

, 2Ko 2:11 njegove taktike nam niso n.

NIČ

, Gal 6:3 misli, da je nekaj, ko v resnici ni n.

NIČVREDEN

, Ps 101:3 si ne bom postavljal n. reči

1Ko 1:28 izbral to, kar na tem svetu velja za n.

NIČVREDNO

, Iz 41:29 podobe so kakor veter, nekaj n.

NÍNIVE

, Jon 4:11 Meni naj se ne bi smililo mesto N.?

NOČ

, Ps 19:2 n. za n. razkrivajo spoznanje o njem

Rim 13:12 precejšen del n. mimo, dan približal

NOE

, 1Mz 6:9 N. je hodil s pravim Bogom

Mt 24:37 kakor v N. dneh, tako ob navzočnosti

NOGA

, Iz 52:7 lepe so n. tistega, ki prinaša novico

Jn 13:5 začel umivati učencem n.

Rim 16:20 v kratkem vrgel Satana pod vaše n.

NOR

, Jn 10:20 demona ima in je n.

NORČEVATI SE

, Lk 18:32 iz njega se bodo n.

Lk 22:63 začeli iz njega n. in ga pretepati

Glej tudi POSMEHOVATI SE; ZASMEHOVATI.

NOSEČNICA

, 2Mz 21:22 se tepeta in poškodujeta n.

1Te 5:3 kot porodne bolečine n.

NOSITI

, Rim 15:1 morali bi n. šibkosti tistih

NOTRANJI

, 2Ko 4:16 se naš n. človek obnavlja

NOV

, Iz 42:9 zdaj pa vam oznanjam n. stvari

Iz 65:17 jaz ustvarjam n. nebesa in n. zemljo

Jn 13:34 dajem vam n. zapoved

Raz 21:1 videl sem n. nebesa in n. zemljo

Raz 21:5 vse delam n.

NOVICA

, 2Mz 23:1 ne širi n., ki ni resnična

Ps 112:7 slabih n. se ne bo bal

Prg 25:25 dobra n. iz daljne dežele

Dan 11:44 ga bodo vznemirile n. z vzhoda

NOVO

, Apd 17:21 pripovedoval ali poslušal kaj n.

O

OBČINA

, Mt 16:18 na tej skali bom zgradil svojo o.

Apd 20:28 postavil vas je, da bi pasli Božjo o.

Rim 16:5 pozdravite o., ki se zbira v njuni hiši

OBČUDOVATI

, Ps 27:4 o. njegov tempelj

OBDOBJE

, 1Te 5:1 glede časov in o.

Glej tudi ČAS; DOBA.

OBILJE

, Ps 72:16 na zemlji bo žita v o.

OBISKATI

, Apd 15:36 o. brate in poglejva, kako

OBLAČILO

, 1Mz 3:21 Bog naredil dolgi o.

OBLAK

, Pdg 11:4 kdor gleda na o., ne bo žel

Mt 24:30 videli Sina človekovega prihajati na o.

Heb 12:1 ker nas obdaja tako velik o. prič

OBLAST

, Ps 45:6 Bog ti daje kraljevsko o. za vedno

Iz 9:7 njegova vladarska o. se bo razširila

Dan 4:17 da bi ljudje vedeli, da ima Najvišji o.

Dan 4:34 njegova o. traja večno

Mt 28:18 dana mi je bila vsa o.

Lk 4:6 dal ti bom o. nad kraljestvi

Rim 6:14 greh vas ne sme imeti v o.

Rim 13:1 naj bo vsak podrejen višjim o.

Tit 3:1 naj se vladam in o. podrejajo

2Pt 2:10 tiste, ki prezirajo o.

Raz 11:15 kraljevska o. nad svetom pripada

Glej tudi KRALJEVATI; VLADATI.

OBLEČEN

, Prg 7:10 bila je o. kot prostitutka

OBLEČI

, Jak 2:15 kdo od bratov ali sester nima kaj o.

OBLEČI SI

, Kol 3:12 o. blagost, potrpežljivost

OBLIKOVATI

, Rim 12:2 ne dovolite, da vas o. ljudje

1Pt 1:14 ne pustite se več o. željam

OBLJUBA

, 1Kr 8:56 neizpolnjena ni ostala niti ena o.

Ps 15:4 ne spreminja svoje o., tudi če

2Ko 1:20 Božje o. so po njem postale Ja

Heb 10:23 on, ki je dal o., je zvest

Glej tudi ZAOBLJUBA.

OBNAVLJATI

, Ef 4:23 o. svoj način razmišljanja

OBOGATETI

, 1Ti 6:9 odločili o., se ujamejo v zanko

Glej tudi BOGAT; PREMOŽEN.

OBREKOVALEC

, Prg 16:28 o. ločuje dobre prijatelje

OBREKOVATI

, 1Ko 4:13 nas o., odgovarjamo blago

OBREMENITI

, 1Te 2:6 lahko bi vas finančno o.

OBREMENJEN

, Lk 21:34 srce postalo o. zaradi

OBREZA

, Rim 2:29 o. srca po svetem duhu

OBREZAN

, 1Ko 7:19 ni pomembno, ali je o. ali ne

OBSEDEN

, 1Ti 6:4 o. s polemiziranjem

OBSODBA

, Pdg 8:11 ker se o. ne izvršijo hitro

1Ko 11:29 kdor jé in pije, si s tem nakoplje o.

OBSOJATI

, Rim 14:4 Kdo si, da o. tujega služabnika?

OBSOJEN

, 2Ko 1:9 počutili, kot da smo o. na smrt

OBTOŽBA

, 1Ti 5:19 o. proti starešinu sprejmi le

OBTOŽITI

, Rim 8:33 Kdo lahko o. te, ki jih Bog izbral?

OBUBOŽATI

, Prg 30:9 da ne bi o. in bi s krajo blatil

OBUDITI

, Jn 6:39 jih poslednji dan o. od mrtvih

Apd 2:24 toda Bog ga je o.

Apd 24:15 Bog bo o. tako pravične kot nepravične

Glej tudi VSTAJENJE.

OBUP

, Prg 24:10 če se boš v težkih časih predal o.

OBUPAVATI

, 2Ko 4:1 ne o., to službo imamo

2Ko 4:16 zato ne o.

OBVEZATI

, Iz 61:1 o. rane tistim, ki so potrtega srca

Ezk 34:16 ranjene bom o.

OBVLADATI

, 1Ko 6:12 ničemur se ne bom pustil o.

OBVLADATI SE

, 1Ko 7:5 v skušnjavo, ker se ne bi o.

OBVLADOVATI SE

, 2Ti 2:24 suženj se mora o.

Glej tudi SAMOOBVLADANJE.

OBZIDJE

, Joz 6:5 se bo mestno o. zrušilo do temeljev

Ezk 38:11 živijo v krajih brez o., zapahov

Jl 2:7 na o. se vzpenjajo kakor vojaki

OČARLJIVOST

, Prg 31:30 o. varljiva, lepota minljiva

OČE

, 1Mz 2:24 bo moški zapustil o. in mamo

Ps 2:7 danes sem postal tvoj o.

Ps 89:26 ti si moj O., moj Bog

Ps 103:13 kakor se o. usmili svojih otrok

Iz 9:6 imenoval se bo Večni o., Vladar

Mt 6:9 O. naš, ki si v nebesih

Mt 23:9 nikogar na zemlji ne imenujte o.

Lk 2:49 moram biti v hiši svojega O.

Lk 15:20 o. mu je stekel naproti, ga objel

Jn 5:20 O. pokaže Sinu vse, kar sam dela

Jn 10:30 jaz in O. sva eno

Jn 14:6 ne more priti k O. kakor po meni

Jn 14:9 videl mene, je videl tudi O.

Jn 14:28 saj je O. večji od mene

Jn 14:28 bi se veselili, da odhajam k O.

OČISTITI

, Ps 51:2 operi z mene pregreho, o. me greha

Glej tudi OPRATI; UMITI.

OČISTITI SE

, Dan 12:10 mnogi se bodo o., pobelili

2Ko 7:1 ker nam je Bog dal obljube, se o. vsega

OČITATI

, Tit 1:7 nadzornik tak, da mu ni kaj o.

ODGOVARJATI

, Ezk 3:18 za njegovo smrt mi boš o.

ODGOVOR

, Prg 15:1 zaradi blagega o. se bes poleže

Rim 14:12 vsak od nas bo zase dajal o.

ODGOVOREN

, 1Sa 22:22 osebno sem o. za smrt

ODGOVORITI

, Prg 15:23 človek vesel, kadar dobro o.

Prg 15:28 srce pravičnega premisli, preden o.

Prg 18:13 če o., preden sliši dejstva

Iz 65:24 preden me bodo poklicali, bom o.

Kol 4:6 znali vsakemu o. tako, kot je treba

ODITI

, Iz 52:11 o. iz njega, ostanite čisti

1Ko 7:15 če se neverni odloči o., naj odide

Raz 18:4 o. iz nje, moje ljudstvo

ODKUPITI

, Ps 49:7 ne more nikoli o. drugega človeka

ODKUPNINA

, Ps 49:7 ne more dati Bogu o.

Mt 20:28 Sin prišel, da dá življenje kot o.

Rim 8:23 nas na podlagi o. osvobodi

ODLAŠATI

, 2Pt 3:9 Jehova ne o. z izpolnitvijo obljube

ODNESTI

, Heb 2:1 da nas ne bi o. od vere

ODOBRAVANJE

, Mt 22:16 da ne iščeš o. pri ljudeh

ODPAD

, 2Te 2:3 preden bo ta dan prišel, bo o.

ODPADNIK

, Prg 11:9 o. bližnjega spravlja v nesrečo

ODPRT

, Apd 17:11 so bili bolj o. od tistih v Tesaloníki

ODPUSTITI

, Ps 25:11 o. mi napako, čeprav je velika

Prg 17:9 kdor o. prestopek, si prizadeva za

Iz 55:7 ker mu bo Bog velikodušno o.

Mt 6:14 če drugim o., bo Oče o. vam

Mt 18:21 Kolikokrat moram o. svojemu bratu?

Kol 3:13 kakor je Jehova velikodušno o. vam

ODPUŠČATI

, Neh 9:17 ti si Bog, ki rad o.

Ps 103:3 on o. vse tvoje prestopke

ODPUŠČEN

, Mt 26:28 kri prelila, da jim bodo o. grehi

ODRASTI

, 1Ko 14:20 kar se tiče razumevanja, pa o.

Ef 4:13 dokler ne o. in postanemo zreli

ODREČI

, Ps 84:11 Jehova ne bo o. dobrega

ODREČI SE

, Mt 16:24 naj se o. samemu sebi

Apd 26:11 skušal prisiliti, da bi se o. svoji veri

Flp 2:7 o. vsemu in postal podoben sužnju

ODREKATI

, Prg 3:27 ne o. dobrega tistim

ODREŠITEV

, Est 4:14 pomoč in o. prišli od drugod

Lk 21:28 približuje se vaša o.

Glej tudi REŠITEV.

ODSLOVILNO PISMO

. Glej PISMO, ODSLOVILNO.

ODSTRANITI

, 1Ko 5:13 O. grešnika iz svoje sredine!

ODŠKODNINA

, 2Mz 21:36 dati bika kot o. za bika

ODTEGOVATI SE

, 1Ko 7:5 ne o. drug drugemu

ODVISNO

, Rim 12:18 kolikor od vas o., bodite v miru

ODVRAČATI

, Lk 10:40 Marti stvari o. pozornost

ODZIV

, Job 31:34 Ali me je bilo strah o. množice?

ODZVATI SE

, 3Mz 5:1 ne o. na poziv k pričanju

OGENJ

, Jer 20:9 kakor o., zaprt v mojih kosteh

Mt 25:41 v večni o., pripravljen za Hudiča

1Ko 3:13 o. bo pokazal, kako kvalitetno

1Te 5:19 ne gasite duha, ki kakor o. gori

2Ti 1:6 dar, ki si ga dobil, razvnameš kakor o.

2Pt 3:7 nebo in zemlja shranjena za o.

OGIBATI SE

, Iz 53:3 ljudje so ga zaničevali in se ga o.

OGLAŠATI SE

, Iz 53:7 se ovca pred striženjem ne o.

OGLEDALO

, 1Ko 13:12 nejasno sliko v kovinskem o.

2Ko 3:18 kakor o. odsevamo slavo

Jak 1:23 v o. gleda svoj obraz

OHROMITI

, Iz 44:8 naj vas strah ne o.

OKLEP

, Ef 6:14 o. pravičnosti

OKLEPATI SE

, 5Mz 10:20 svojega Boga Jehova se o.

Joz 23:8 o. se Jehova

Rim 12:9 močno sovražite hudo, o. dobrega

OKNO

, Apd 20:9 na o. je sedel mladenič Évtih

OKO

, 2Kn 16:9 Jehova s svojimi o. preiskuje zemljo

Ps 115:5 [maliki] imajo o., pa ne vidijo

Prg 15:3 Jehovove o. so vsepovsod

Mt 5:38 o. za o. in zob za zob

Mt 6:22 če o. osredotočeno, vse telo svetlo

1Ko 2:9 česar o. ni videlo in uho ni slišalo

1Ko 12:21 o. roki: Ne potrebujem te

1Ko 15:52 v trenutku, kot bi trenil z o.

OKREPITI

, Iz 35:3 o. šibke roke

Iz 41:10 o. te bom in ti pomagal

1Ko 14:26 vse naj poteka tako, da bo o. občino

Glej tudi KREPITI; SPODBUDITI.

OKREPLJEN

, 1Sa 30:6 se je obrnil na Jehova in bil o.

OKROGEL

, Iz 40:22 Bog prebiva nad o. zemljo

OKUSITI

, Heb 6:4 so o. nebeški brezplačni dar

Glej tudi IZKUSITI.

OLAJŠANJE

, 2Te 1:7 vam, ki stisko trpite, naklonil o.

OLJE

, 1Kr 17:16 o. v malem vrču ni zmanjkalo

Mt 25:4 preudarne vzele tudi posodice z o.

Mr 14:4 Kakšna potrata dišečega o.!

OLJKA

, Ps 52:8 bom kakor košata o. v Božji hiši

Rim 11:17 čeprav si veja divje o., si bil vcepljen

OLJSKA GORA

, Lk 22:39 se je odpravil na O.

Apd 1:12 O. blizu Jeruzalema, šábatni dan hoje

OLTAR

, 1Mz 8:20 Noe je Jehovu zgradil o.

2Mz 27:1 naredi o. iz akacijevega lesa

Mt 5:24 pusti svoj dar pred o.

Apd 17:23 o., posvečen Neznanemu bogu

OMAHOVATI

, 1Kr 18:21 Kako dolgo boste o.?

OMAJATI

, 1Te 3:3 se tem stiskam nihče ne bi pustil o.

OMEJEVATI

, 1Ko 7:35 ne govorim zato, da bi vas o.

OMENJATI

, Ef 5:3 naj se med vami niti ne o.

OPAZITI

, Mt 6:1 dobrih del ne opravljati, da bi vas o.

OPAZOVATI

, Kol 3:22 poslušni, ne samo, kadar vas o.

OPIJATI SE

, Ef 5:18 ne o. z vinom

OPOGUMITI SE

, Apd 28:15 jih Pavel zagledal, se o.

OPOMIN

, Ps 119:24 tvoji o. so mi prirasli k srcu

Prg 27:5 boljši odkrit o. kakor prikrita ljubezen

Prg 29:1 človek, ki kljub večkratnim o. vztraja

OPOMINJANJE

, Prg 3:11 njegovega o. ne sovraži

Pdg 7:5 boljše poslušati o. modrega

OPOMINJATI

, 1Ti 5:1 kadar o. starejšega moškega

OPOMNITI

, Ps 141:5 če bi me o., bi to bilo kakor olje

Heb 12:11 ga kdo o., se sprva ne počuti prijetno

OPRATI

, Ps 51:2 popolnoma o. z mene pregreho

Glej tudi OČISTITI; UMITI.

OPRAVIČILO

, Jn 15:22 za svoj greh nimajo o.

OPRAVLJIV

, 1Ti 5:13 so tudi o., se vtikajo v zadeve

OPREMA, BOJNA

, Ef 6:11 nadenite celotno Božjo b.

Ef 6:13 nadenite si celotno Božjo b.

OPREZEN

, Mt 10:16 o. kakor kače, nedolžni kakor

OPROŠČEN

, Rim 6:7 ko kdo umre, je o. greha

ORATI

, Lk 9:62 začne o. in se ozira nazaj

ORLJI

, Iz 40:31 dvigajo se, kakor bi imeli o. peruti

ORODJE

, Pdg 10:10 če uporablja topo železno o.

OROŽJE

, Iz 54:17 nobeno o., narejeno proti tebi

2Ko 10:4 ne vojskujemo se s človeškim o.

OSAMLJATI SE

, Prg 18:1 kdor se o., zadovoljuje

OSEBNOST

, Ef 4:24 si oblačiti novo o.

Kol 3:9 slecite staro o. z njenimi dejanji

OSKRBETI

, Heb 13:21 [naj vas Bog] o. z vsem

OSKRBNIK

, Lk 12:42 Kdo je pravzaprav zvesti o.?

1Ko 4:2 od o. se zahteva, da se izkažejo zveste

OSKRUNJATI

, Ezk 39:7 ne bom pustil, da moje ime o.

OSLABETI

, 1Ko 8:13 zaradi tega, kar jem, o. vera

OSLICA

, 4Mz 22:28 povzročil, da je o. spregovorila

OSLIČEK

, Zah 9:9 kralj jezdi na o.

OSRAMOČEN

, Ps 25:3 nihče, ki zaupa vate, ne bo o.

OSREČEVATI

, Apd 20:35 dajati o. bolj kakor prejemati

OSTATI

, Mt 14:20 s tem, kar je o., napolnili 12 košar

1Jn 2:17 kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, o. za večno

OSTER

, Prg 15:1 o. beseda povzroča jezo

OSVOBODITI

, Oz 13:14 o. jih bom iz groba

Jn 8:32 resnica vas bo o.

OSVOBOJEN

, Rim 6:18 ste bili o. greha

OŠABNI

, Jak 4:6 Bog o. nasprotuje

OŠABNOST

, Prg 8:13 sovražim samopoviševanje, o.

Prg 16:18 o. vodi v propad

OTROK

, 5Mz 7:14 nihče od vas ne bo brez o.

5Mz 31:12 zberite ljudstvo – moške, ženske, o.

Sod 13:8 poučil, kako morava ravnati z o.

Ps 8:2 z besedami, ki so prišle iz ust o.

Prg 13:24 kdor noče disciplinirati o., ga sovraži

Prg 22:6 pouči o.; tudi ko se bo postaral

Iz 54:13 vse tvoje o. bom poučeval jaz, Jehova

Jer 1:7 ne govori: O. sem še

Mt 11:16 podoben je o., ki se igrajo na trgih

Mt 18:3 če ne postanete kakor o.

Mt 19:14 pustite o. pri miru in jim ne branite

Lk 9:47 vzel majhnega o., ga postavil poleg

Lk 10:21 prikril modrim in jih razodel o.

Lk 16:8 o. te stvarnosti preudarnejši od o. luči

Rim 8:14 vsi, ki jih vodi Božji duh, so Božji o.

Rim 8:21 dobilo veličastno svobodo Božjih o.

1Ko 7:14 vaši o. bi bili nečisti, zdaj pa so sveti

1Ko 13:11 sem mislil kakor o., razsojal kakor o.

1Ko 14:20 kar se tiče slabega, bodite kakor o.

2Ko 12:14 o. ni treba varčevati za starše

Ef 6:1 o., bodite poslušni svojim staršem

1Jn 3:2 čeprav smo zdaj Božji o.

OTROŠTVO

, 2Ti 3:15 od najzgodnejšega o. poznaš

OTRPNITI

, Ps 143:4 srce v moji notranjosti je o.

OVCA

, Ps 100:3 njegovo ljudstvo smo in o., ki jih hrani

Ezk 34:12 jaz bom poskrbel za svoje o.

Mt 25:33 o. bo postavil sebi na desno

OVČICA

, 2Sa 12:3 ni imel drugega razen ene o.

Jn 21:16 pasi moje o.

OVIRA

, Rim 14:13 bratu ne boste nastavljali o.

Glej tudi SPOTIKA.

OZDRAVITI

, Lk 4:23 zdravnik, o. sebe

Glej tudi ZDRAVITI.

OZDRAVLJATI

, Lk 9:11 o. je bolne

Lk 10:9 o. bolne, govorite: Kraljestvo približalo

OZDRAVLJEN

, Apd 5:16 vsi do zadnjega so bili o.

OZNANITI

, Jn 1:18 ki je Očetu najbližje, on ga je o.

Rim 10:14 Kako bodo slišali zanj, če jim nihče ne o.?

OZNANJATI

, Mt 24:14 novica o Kraljestvu se bo o.

Lk 8:1 odpravil na pot ter o. in razglašal

1Ko 11:26 o. Gospodovo smrt, dokler

2Ti 4:2 vneto o. Božjo besedo

OZNANJEN

, Kol 1:23 dobra novica, o. po vsem svetu

OZNANJEVALEC

, Apd 21:8 o. dobre novice Filip

2Pt 2:5 obvaroval je Noeta, o. pravičnosti

OZNANJEVATI

, Mt 9:35 Jezus o. dobro novico o

Rim 15:23 tu ni več kraja, kjer še ne bi o.

2Ti 4:5 prenašaj težave, o. dobro novico

OŽIVETI

, Job 14:14 Ko človek umre, ali lahko spet o.?

OŽIVLJEN

, 1Pt 3:18 o. v duhovnem telesu

P

PABERKOVATI

, Rut 2:8 Bóaz rekel: Ne hodi p. na

PAČITI

, 2Ko 4:2 niti ne p. Božje besede

PALICA

, Raz 12:5 bo vse narode pasel z železno p.

PANIKA

, Iz 28:16 nikogar, ki verjame, ne bo zajela p.

PARALIZIRANI

, Lk 5:24 rekel p.: Vstani, poberi nosila

PAS

, Iz 11:5 okoli p. bo imel privezano pravičnost

PASHA

, 2Mz 12:11 to je p. v čast Jehovu

PASHALEN

, 2Mz 12:27 to je p. žrtev Jehovu

1Ko 5:7 Kristus, naše p. jagnje

PAST

, Ps 91:3 on te bo rešil iz ptičarjeve p.

Glej tudi ZANKA.

PASTI

, Prg 24:16 tudi če bo pravični p. sedemkrat

Pdg 4:10 če eden p., mu lahko drugi pomaga

Apd 20:28 nadzornike postavil, da bi p. občino

1Ko 10:12 naj pazi, da ne p.

Heb 10:31 ki p. v roke živega Boga

1Pt 5:2 p. čredo, ki vam je zaupana

PASTIR

, Ps 23:1 Jehova je moj P.

Iz 40:11 kakor p. bo skrbel za svojo čredo

Ezk 34:2 p., ki pasete sebe

Ezk 37:24 David bo kralj, vsi bodo imeli enega p.

Zah 13:7 Napadi p. in naj se čreda razkropi!

Mt 9:36 so bili kakor ovce brez p.

Jn 10:11 sem dobri p. in p. da svoje življenje

Jn 10:14 sem dobri p.. Poznam svoje ovce

Jn 10:16 bodo ena čreda z enim p.

Ef 4:11 nekatere za p. in učitelje

PAŠNIK

, Iz 30:23 živina pasla na prostranih p.

PAVEL

, 1Ko 1:12 Jaz sem P.

Glej tudi SAVEL.

PAZITI

, Apd 20:28 p. nase in na vso čredo

Ef 5:15 skrbno torej p., kako živite

1Ti 4:16 p. na to, kako živiš in poučuješ

PEČ

, Dan 3:17 Bog nas lahko reši iz ognjene p.

PEČAT

, Vp 8:6 položi me kakor p. na svoje srce

2Ko 1:22 nam vtisnil p. in v srce dal duha

Raz 7:3 dokler sužnjem ne odtisnemo p.

Glej tudi ZAPEČATEN.

PEKEL

. Glej GEHENA; GROB; TÁRTAR.

PERUT

, Rut 2:12 poiskala zavetje pod njegovimi p.

PES

, Prg 26:17 zgrabi p. za ušesa

Pdg 9:4 živ p. na boljšem kakor mrtev lev

2Pt 2:22 p. se vrne k lastnemu izbljuvku

PESEK

, 1Mz 22:17 tvojega potomstva toliko kot p.

Raz 20:8 teh bo toliko, kot je p. ob morju

PESEM

, Neh 12:46 s p. hvalili Boga in se zahvaljevali

Ps 98:1 pojte Jehovu novo p.

Apd 16:25 Pavel in Sila hvalila Boga s p.

Kol 3:16 s p., ki jih pojete polni hvaležnosti

PESNIK

, Apd 17:28 kot so tudi nekateri vaši p. rekli

PETELIN

, Mt 26:34 preden bo zapel p., trikrat zatajil

PETER

, Mt 14:29 P. je šel po vodi

Lk 22:54 P. jim je v precejšnji razdalji sledil

Jn 18:10 P. z mečem zamahnil proti sužnju

Apd 12:5 P. v ječi, občina zanj molila

PETI

, Ps 96:1 P. Jehovu novo pesem!

Ef 5:19 iz vsega srca p. in igrajte

Glej tudi ZAPETI.

PEVEC

, 1Kn 15:16 David je rekel, naj naročijo p.

PIJAČA, ALKOHOLNA

, Prg 20:1 a. je divjak

Glej tudi VINO.

PIJANEC

, Prg 23:21 p. in požeruh bosta obubožala

1Ko 5:11 nehajte se družiti z vsakim, ki je p.

1Ko 6:10 p. ne bodo podedovali Kraljestva

PILÁT

, Jn 19:6 P. rekel: Na njem ne najdem krivde

PINEHAS

, 4Mz 25:7 ko je to videl P., je vzel sulico

PISATI

, 1Ko 4:6 ne pojdite dlje od tega, kar p. v

PISMO, ODSLOVILNO

, Mt 19:7 naj mož da o.

PITNA DARITEV

. Glej DARITEV, PITNA.

PLAČILO

, 1Mz 31:7 mi je p. velikokrat spremenil

Jer 22:13 ki svojemu bližnjemu noče dajati p.

Rim 6:23 p. za greh je namreč smrt

PLEMENIT

, 1Ko 1:26 ni poklical mnogo p. po rodu

PLENITI

, Heb 10:34 ste prenašali, da so vam p. imetje

Glej tudi KRAJA; KRASTI; ROPATI.

PLESATI

, Sod 11:34 naproti je prišla njegova hči in p.

PLEŠAST

, 3Mz 13:40 če moški postane p., je čist

PLEŠEC

, 2Kr 2:23 p., pojdi gor

PLEVE

, Zef 2:2 preden bo tisti dan odletel kakor p.

PLJUVATI

, Mt 26:67 začeli so mu p. v obraz in ga tolči

PLOŠČA

, 2Mz 31:18 je dal Mojzesu kamniti p.

POBELITI

, Raz 7:14 oprali so svoja oblačila in jih p.

POBIRATI

, 3Mz 19:9 ne p. tega, kar ostane po žetvi

POBOTATI SE

, Mt 5:24 najprej se s svojim bratom p.

1Ko 7:11 naj ostane neporočena ali se p. z možem

POČITEK

, Heb 4:9 za Božje ljudstvo obstaja p.

POČIVATI

, Dan 12:13 p. boš, na koncu dni boš vstal

Lk 12:19 p., jej, pij in uživaj

PODALJŠATI

, Iz 54:2 p. vrvi svojega šotora

Mt 6:27 Kdo lahko vsaj za malo p. življenje?

PODEDOVATI

, Mt 5:5 blagi bodo p. zemljo

Mt 25:34 p. Kraljestvo, ki vam je pripravljeno

PODEL

, Prg 3:32 Jehovu se p. človek gnusi

PODKUPNINA

, Pdg 7:7 p. pokvari srce

PODOBA

, 1Mz 1:26 naredimo človeka po svoji p.

2Mz 20:4 ne delaj si p.

Glej tudi KIP; MALIK.

PODREDITI

, 1Ko 15:27 Bog vse p. pod njegove noge

PODREDITI SE

, 1Pt 2:13 p. kralju kot nadrejenemu

PODREJATI SE

, Rim 13:5 morali bi se p. zaradi vesti

Heb 13:17 p. tistim, ki med vami vodijo

PODREJEN

, Rim 13:1 naj bo vsak p. višjim oblastem

POGLAVAR

, Ps 45:16 postavil za p. po vsej zemlji

Iz 32:1 p. bodo vladali po pravici

Dan 10:13 na poti stal p. perzijskega kraljestva

POGUM

, 2Kn 15:7 naj vam ne upade p.

2Ko 5:6 zato smo vedno polni p.

Flp 1:14 s še večjim p. oznanja Božjo besedo

1Te 2:2 s pomočjo našega Boga smo zbrali p.

POGUMEN

, Joz 1:7 le p. bodi in zelo močan

1Ko 16:13 bodite p.

POGUMNO

, Apd 4:31 p. oznanjali Božjo besedo

POHABLJENI

, Mt 15:31 p. so ozdravljeni

POHLEP

, Lk 12:15 varujte se vsakršnega p.

Kol 3:5 p., ki je oblika malikovanja

POHLEPNEŽ

, 1Ko 5:11 nehajte se družiti s p.

POHLEPNEŽI

, 1Ko 6:10 p. ne bodo podedovali

POHVALA

, Prg 27:21 človeka preizkusi p.

POHVALITI

, 1Ko 11:2 želim vas p., ker mislite name

POISKATI

, Ps 119:176 izgubljena ovca. P. služabnika

Ezk 34:11 jaz bom p. svoje ovce

Glej tudi ISKATI.

POJASNJEVATI

, Neh 8:8 Zakonik so razumljivo p.

POKAZATI

, Jn 5:20 Oče Sinu p. vse, kar sam dela

POKESATI SE

, Lk 15:7 veselje nad grešnikom, ki se p.

Apd 3:19 zato se p., da bi se grehi izbrisali

Apd 17:30 Bog ljudem sporoča, naj se p.

Raz 16:11 niso se p., ampak so preklinjali Boga

Glej tudi KESANJE.

POKLICAN

, Ef 4:1 živite vredno tega, za kar ste bili p.

POKRITI SI

, 1Ko 11:6 če si ženska ne p. glave

POKVARJEN

, Ef 4:29 naj ne pride nobena p. beseda

POKVARJENOST

, Dan 6:4 pri Danielu nobene p.

POLETJE

, Mt 24:32 veste, da je blizu p.

POLJE

, Mt 13:38 p. je svet

Jn 4:35 poglejte p., da so zrela za žetev

1Ko 3:9 vi ste Božje p., ki se obdeluje

POLJUB

, Lk 22:48 Ali s p. izdajaš Sina človekovega?

POMAGATI

, Prg 3:27 če jim le lahko p.

POMAZILITI

, Iz 61:1 Jehova me p., da oznanim novico

Glej tudi MAZILITI.

POMEMBNEJŠE

, Mt 23:23 zanemarjate, kar je p.

Flp 1:10 da bi ugotovili, kaj je p.

POMILOVANJE

, 1Ko 15:19 smo najbolj p. vredni

POMOČ

, 2Kn 36:16 šlo je tako daleč, da jim ni bilo p.

Ps 46:1 pri Bogu vedno najdemo p.

Rim 12:13 delite s soverniki, ki potrebujejo p.

POMOČNIK

, Jn 14:16 dal vam bo drugega p.

Jn 14:26 p., sveti duh, vas bo učil

PONAZORITEV

, Mt 13:34 Jezus je ljudi poučeval s p.

Mr 4:2 jih je s pomočjo p. začel učiti

PONIŽATI SE

, Mt 18:4 kdor se p. kakor ta otrok

Jak 4:10 p. pred Jehovom

1Pt 5:6 p. pred mogočnim Bogom

PONIŽEN

, Zah 9:9 p. je in jezdi na osličku

PONIŽNI

, Iz 57:15 da bi p. poživil duha

Jak 4:6 p. izkazuje nezasluženo dobroto

PONIŽNOST

, 5Mz 8:2 vas naučil p. in preizkusil

Prg 15:33 p. prinese čast

PONOS

. Glej OŠABNOST.

PONOSNO

, 2Te 1:4 občinam p. govorimo o vas

POPOLN

, 5Mz 32:4 on je skala, njegovo delo je p.

Ps 19:7 Jehovovi zakoni so p.

Mt 5:48 bodite p., kakor je p. vaš Oče

PORAVNAVA

, 3Mz 16:34 enkrat na leto se opravi p.

POROČATI SE

, Mt 22:30 ob vstajenju se ne bodo p.

Mt 24:38 pred potopom so jedli, pili in se p.

POROČILO

, 4Mz 14:36 s slabim p. o deželi navedli

POROČITI SE

, 1Mz 27:46 se tudi Jakob p. s Hetejko

1Ko 7:9 boljše, da se p., kakor da gorijo

1Ko 7:36 tak ne greši. Naj se p.

1Ko 7:38 odloči, da se ne bo p., sprejme

1Ko 7:39 prosta, da se p., s komer hoče, samo

1Ko 9:5 Ali nimamo pravice, da se p. s sovernico?

Glej tudi ZAKONSKA ZVEZA.

POROK

, Prg 11:15 tistemu, ki postane p. neznancu

Glej tudi JAMČITI.

POROKA

, Raz 19:7 prišel je čas za Jagnjetovo p.

PORUŠITI

, 2Ko 10:4 moč, da p., kar je močno utrjeno

POSADITI

, 1Ko 3:6 jaz sem p., Apólo je zalil

POSEL

, Mt 22:5 niso se zmenili, vrnili k svojemu p.

POSLATI

, Iz 6:8 Jaz sem pripravljen iti! P. mene!

POSLEDICA

, Prg 27:12 neizkušeni žanjejo p.

POSLOVATI

, Jak 4:13 tam bomo p. in služili denar

POSLUŠATI

, Prg 1:5 moder človek p.

Ezk 2:7 ne glede na to, ali bodo p. ali ne

Mt 17:5 to je moj Sin, ki mi je v veselje. P. ga

Lk 10:16 kdor p. vas, p. tudi mene

Jn 3:36 kdor Sina ne p., življenja ne bo videl

Jak 1:19 mora biti vsak človek pripravljen p.

Glej tudi UBOGATI.

POSLUŠEN

, 2Mz 24:7 ljudstvo obljubilo: Bomo p.

1Kr 3:9 daj mi p. srce, da bom mogel soditi

Lk 2:51 jima bil še naprej p.

Rim 6:17 ste postali iz srca p. nauku

Rim 16:26 da bi začeli verjeti Bogu in mu bili p.

Ef 6:5 sužnji, bodite svojim gospodarjem p.

Flp 2:8 se je ponižal in bil p. vse do smrti

POSLUŠNOST

, Rim 5:19 zaradi p. enega mnogi

Heb 5:8 se je iz tega, kar je pretrpel, naučil p.

POSMEHOVATI SE

, Ps 2:4 Jehova se jim bo p.

Prg 27:11 da bom odgovoril njemu, ki se mi p.

Jer 20:7 ves dan se mi p.

2Pt 3:3 v zadnjih dneh ljudje, ki se bodo p.

Glej tudi NORČEVATI SE; ZASMEHOVATI.

POSNEMATI

, 1Ko 11:1 p. me, tako kot jaz Kristusa

Ef 5:1 kot Božji ljubljeni otroci p. Boga

Heb 13:7 p. njihovo vero

POSODA

, Rim 9:21 naredi eno p. za časten namen

POSOJATI

, Prg 19:17 usmiljen z ubogim, p. Jehovu

Lk 6:35 p., ne da bi pričakovali vračilo

POSPATI

, Prg 6:10 malo še p., malo podremaj

POSPEŠITI

, Iz 60:22 jaz, Jehova, bom to p.

POSREDNIK

, 1Ti 2:5 en p. med Bogom in ljudmi

POST

, Iz 58:6 k p., kakršnega pričakujem, spada

POSTARATI SE

, Ps 71:9 nikar me ne zavrzi, ko se p.

POSTATI

, 2Mz 3:14 p. bom, kar koli se bom odločil p.

1Ko 9:22 vsakršnim ljudem sem p. vse

POSTAVA

. Glej ZAKON; ZAKONIK.

POSTELJA

, Ps 41:3 Jehova ga podpiral na bolniški p.

POSTITI SE

, Lk 18:12 p. dvakrat tedensko, dajem

POSTOPEK

, 1Kn 15:13 pozanimali, kakšen pravilen p.

POSVARITI

, Ezk 3:17 pojdi in jih p. v mojem imenu

Ezk 33:9 če boš hudobneža p., naj opusti

POSVEČEN

, Lk 11:2 Oče, naj bo tvoje ime p.

POSVETITI

, 1Kr 9:3 to hišo sem p.

Jer 1:5 p. sem te, še preden si se rodil

Ezk 36:23 p. bom svoje veliko ime

POSVETITI SE

, 1Ti 4:15 premišljuj, ves se jim p.

POSVETOVANJE

, Prg 15:22 brez p. načrti propadejo

POSVOJITI

, Rim 8:15 prejeli ste duha, ki nas p.

POŠTENO

, 2Ko 8:21 skrbimo, da vedno ravnamo p.

Heb 13:18 želimo se v vsem p. vesti

POT

, Prg 4:18 p. pravičnih kakor jutranja svetloba

Prg 16:25 kaka p. zdi prava, vendar vodi v smrt

Iz 30:21 to je prava p.. Hodite po njej

Jl 2:7 vsak se drži svoje p.

Mt 7:14 tesna vrata in ozka p. vodijo v življenje

Mt 13:4 je nekaj semena padlo na p.

Jn 14:6 jaz sem p. in resnica in življenje

Apd 9:2 bi ugotovil, da so privrženci P.

1Ko 12:31 vam bom pokazal še veliko boljšo p.

POTEGNITI

, 2Mz 23:2 ne p. z množico

POTOLAŽEN

, Mt 5:4 srečni tisti, ki žalujejo, bodo p.

POTOLAŽITI

, Ps 94:19 misli preplavile, si me ti p.

Iz 49:13 Jehova je p. svoje ljudstvo

Iz 61:2 da objavim leto in p. vse, ki žalujejo

Jer 31:15 Rahela joče za sinovi, nič je ne more p.

Glej tudi TOLAŽITI.

POTOMEC

, Iz 65:23 p. so ljudstvo, ki ga blagoslavljam

POTOMSTVO

, 1Mz 3:15 sovraštvo med tvojim p. in

1Mz 22:17 zagotovo bom pomnožil tvoje p.

Gal 3:16 tvojemu p., kar se nanaša na Kristusa

Gal 3:29 ste zares Abrahamovo p.

POTOP

, 1Mz 9:11 ne bom več živih bitij uničil s p.

Mt 24:38 v tistih dneh pred p. jedli, pili

2Pt 2:5 je na svet poslal p.

POTOPITI SE

, 2Kr 5:10 sedemkrat se p. v Jordan

POTRDILO

, 5Mz 24:1 naj ji napiše p. o razvezi

POTREBOVATI

, Mt 6:32 nebeški Oče ve, da vse to p.

POTRES

, Lk 21:11 veliki p. bodo

POTRPETI

, Rim 12:12 p. v stiski

POTRPEŽLJIV

, Neh 9:30 ti si bil mnogo let p. z njimi

1Ko 13:4 ljubezen je p. in prijazna

1Te 5:14 bodite p. z vsemi

Jak 5:8 bodite p.. Okrepite svoje srce

2Pt 3:9 Jehova je p. z vami

POTRPEŽLJIVOST

, Prg 25:15 s p. se pridobi poveljnik

Rim 9:22 Bog s p. prenašal posode jeze

2Pt 3:15 na p. našega Gospoda glejte kot

POTRT

, Flp 2:26 [Epafrodít] je ves p. zaradi

Kol 3:21 ne dražite otrok, da ne bodo p.

POTRTI

, 1Te 5:14 tolažite p.

POTRUDITI SE

, 2Ti 2:15 po najboljših močeh se p.

2Pt 1:5 se iz vsega srca p.

POUČEVANJE

, Mt 7:28 osuple nad načinom p.

POUČEVATI

, Iz 54:13 tvoje otroke bom p. jaz, Jehova

Mal 2:7 duhovniki bi morali p. o meni

2Ti 4:2 bodi potrpežljiv in spretno p.

Glej tudi UČITI.

POUČITI

, Sod 13:8 Manóah: Naj pride, da bi naju p.

Prg 9:9 p. pravičnega, pa si bo pridobil

Prg 22:6 p. otroka; tudi ko se bo postaral

POUK

, Prg 1:7 neumneži zaničujejo modrost in p.

Prg 3:11 Jehovovega p. ne zavračaj

Glej tudi DISCIPLINIRATI; VZGAJATI.

POVABLJEN

, Mt 22:14 mnogo p., toda malo izbranih

POVRNITI

, Ps 116:12 S čim naj p. Jehovu?

Rim 12:19 maščevanje je moje, jaz bom p.

Glej tudi VRNITI.

POZABITI

, 5Mz 4:23 pazite, da ne boste p. zaveze

Ps 119:141 toda tvojih ukazov nisem p.

Iz 49:15 Ali je mogoče, da ženska p. dojenčka?

Heb 6:10 Bog ni nepravičen, da bi p. delo

Heb 10:32 ne p., da ste mnogo pretrpeli

POZABLJATI

, Flp 3:13 p. to, kar je zadaj

POZDRAVLJATI

, 2Jn 10 niti ga ne p.

POZNATI

, Ps 9:10 tisti, ki p. tvoje ime, ti zaupajo

Iz 5:13 šlo v pregnanstvo, ker me ne p.

Jer 31:34 ker me bodo p. vsi

Jn 10:27 jaz p. ovce in one gredo za menoj

POZOREN

, Ps 41:1 srečen tisti, ki je p. do ubogega

Nah 1:7 p. je na tiste, ki se zatekajo k njemu

POŽELENJE

, Rim 1:27 moški so se v velikem p. vneli

POŽIVITI

, Iz 57:15 da bi ponižnim p. duha

Mt 11:28 pridite k meni in jaz vas bom p.

Apd 3:19 in bi vas Jehova osebno p.

PRADAVNI

, Dan 7:9 usedel se je P.

PRAH

, 1Mz 2:7 iz zemeljskega p. izoblikoval človeka

1Mz 3:19 p. si in v p. se boš vrnil

Ps 103:14 spominja se, da smo p.

Iz 40:15 narodi so kakor p. na tehtnici

PRAV

, Iz 26:9 prebivalci učili delati to, kar je p.

Zef 2:3 prizadevajte si delati to, kar je p.

PRAVI

, Jn 17:3 spoznavati tebe, edinega p. Boga

1Ti 6:19 močno držali upanja na p. življenje

PRAVICA

, Job 34:12 Vsemogočni ne izkrivlja p.

Job 40:8 Ali boš podvomil o moji p.?

Ps 37:28 Jehova ljubi p.

Prg 29:4 z uveljavljanjem p. kralj

Pdg 5:8 če vidiš oblastnika, ki ljudem krati p.

Iz 32:1 poglavarji bodo vladali po p.

Ezk 21:27 dokler ne pride tisti, ki ima p. do nje

Lk 18:7 Ali ne bo Bog poskrbel, da bodo dosegli p.?

Apd 28:4 P. mu ne pusti živeti

1Ko 9:18 bi imel kot oznanjevalec p. prositi

PRAVIČEN

, 1Mz 15:6 ta ga je zaradi tega štel za p.

Job 1:8 Job je p. in značajen

PRAVIČNI

, Ps 34:19 p. doleti veliko težav

Ps 37:25 nikoli videl, da bi bil p. zapuščen

Ps 72:7 v njegovih dneh bo uspeval p.

Ps 141:5 če bi me udaril p., bi s tem pokazal

Prg 24:16 tudi če bo p. padel sedemkrat

1Pt 3:12 Jehovove oči opazujejo p.

PRAVIČNO

, Iz 32:1 kralj bo kraljeval p.

Mih 6:8 samo to, da ravnaš p.

PRAVIČNOST

, Ps 45:7 ljubil p. in sovražil hudobnost

Iz 60:17 za upravitelja ti bom postavil p.

2Pt 3:13 v katerih bo vladala p.

PRAVILO

, 2Ti 2:5 če ne tekmuje po p.

PRAVNO UTRJEVANJE

, Flp 1:7 p. pravice do

PRAZEN

, 5Mz 16:16 nihče naj ne pride p. rok

PRAZNIK

, 3Mz 23:4 Jehovovi p., sveta zborovanja

PREBEDETI

, 2Ko 11:27 p. sem veliko noči

Glej tudi BEDETI; BUDEN.

PREBIVALIŠČE

, Ps 84:1 pri srcu tvoje veličastno p.

PREBOSTI

, Zah 12:10 gledali v tistega, ki so ga p.

PREBUDITI

, Jn 11:11 jaz grem tja, da ga p.

PREČISTITI

, Zah 13:9 p. jih bom kot srebro

PREČIŠČEVANJE

, Dan 11:35 trpeli, da se opravi p.

PREDOLG

, Prg 13:12 od p. pričakovanja srce zboli

PREDRZEN

, 1Sa 15:23 p. ravnanje je enako

Ps 19:13 zadrži me pred p. ravnanjem

PREDRZNO

, 5Mz 17:12 ravnal p. in ne bo poslušal

PREDRZNOST

, Prg 11:2 ko pride p., pride tudi

PREDRZNO VEDENJE

. Glej VEDENJE, PREDRZNO.

PREDSEDOVATI

, Rim 12:8 kdor p. občini

PREDSTAVNIK

, Jn 7:29 ga poznam, sem njegov p.

PREGANJAN

, Mt 5:10 srečni tisti, ki so p.

PREGANJANJE

, Mt 13:21 ko pride do p., odpade

Mr 4:17 ko nastane p., odpadejo

Mr 10:30 dobil stokrat toliko skupaj s p.

PREGANJATI

, Ps 119:86 brez razloga me p.

Jn 15:20 če so p. mene, bodo p. tudi vas

Apd 22:4 privržence te Poti sem p.

Rim 12:14 prosite Boga, naj blagoslovi tiste, ki vas p.

1Ko 4:12 kadar nas p., to potrpežljivo prenašamo

2Ko 4:9 p. nas, pa nismo zapuščeni

PREGREŠITI SE

, 1Jn 2:1 če se kdo p., imamo

PREISKATI

, Ps 26:2 p. me, Jehova, prečisti moje srce

Gal 6:4 naj raje vsak p. svoja dejanja

PREISKATI SE

, 1Ko 11:28 naj se človek sam p.

PREISKOVATI

, 5Mz 13:14 temeljito p. in poizvedujte

2Kn 16:9 Jehova z očmi p. vso zemljo

Prg 21:2 toda Jehova p. srce

Prg 25:2 kraljem je v čast, da p. zadeve

Dan 12:4 mnogi bodo knjigo p. in

Apd 17:11 vsak dan so skrbno p. Svete spise

PREISKOVATI SE

, 2Ko 13:5 p., ali ste trdni v veri

PREIZKUSITI

, Prg 27:21 človeka pa p. pohvala

Mal 3:10 p. me na ta način, pa boste videli

Apd 5:9 da bosta p. Jehovovega duha

1Ti 3:10 naj se jih najprej p., ali so primerni

PREIZKUŠATI

, 5Mz 13:3 Bog Jehova p. vašo ljubezen

1Ko 10:9 niti ne p. Jehova

PREIZKUŠNJA

, Lk 8:13 v času p. pa odpadejo

Lk 22:28 vi ste v mojih p. vztrajali z menoj

1Ko 10:13 p., ki ne bi bila običajna za ljudi

Jak 1:2 kadar vas doletijo različne p.

Jak 1:12 srečen človek, ki vztraja v p.

Glej tudi SKUŠNJAVA.

PREKLET

, Jn 7:49 ti, ki ne poznajo Zakonika, so p.

PREKLETI

, 4Mz 23:8 Kako naj p. tiste, ki jih Bog ni p.?

Job 2:5 boš videl, da te bo v obraz p.

Job 2:9 žena rekla: P. Boga in umri!

PREKLINJATI

, Rim 12:14 ne p. jih, prosite zanje

PREMAGATI

, Jer 1:19 ampak ne bodo te p.

Jn 16:33 bodite pogumni, jaz sem svet p.

PREMAGOVATI

, Rim 12:21 ampak p. hudo z dobrim

PREMAMITI

, Prg 7:21 p. ga je z zapeljivimi besedami

PREMETAVATI

, Ef 4:14 ne bodimo otroci, ki jih p.

PREMISLITI

, Prg 15:28 pravični p., preden odgovori

PREMIŠLJEVATI

, 1Mz 24:63 [Izak] je šel na polje p.

Ps 77:12 p. bom o vseh tvojih dejanjih

Flp 4:8 p. o tem, kar je resnično, hvalevredno

Kol 3:2 p. o tem, kar je v nebesih

PREMOŽEN

, Raz 3:17 ti praviš: P. sem

Glej tudi BOGAT; OBOGATETI.

PREMOŽENJE

, Lk 12:15 tudi če ima kdo veliko p.

PRENAŠATI

, Hab 1:13 ti ne p. hudobije

Rim 9:22 Bog je p. posode jeze

1Ko 4:12 kadar nas preganjajo, to potrpežljivo p.

1Pt 2:20 če p. trpljenje zato, ker delate dobro

PRENAŠATI SE

, Ef 4:2 med seboj se p. z ljubeznijo

PREOBRAZITI SE

, Rim 12:2 p., spremenite način

PREOSTALI

, Raz 12:17 vojskovat s p. delom

PREPIR

, Prg 6:19 vsak, ki neti p. med brati

Prg 17:14 preden p. izbruhne, se umakni

Apd 15:39 med njima prišlo do hudega p.

PREPIRATI SE

, 2Ti 2:24 sužnju se ni treba p.

PREPISATI

, 5Mz 17:18 naj si v knjigo p. ta Zakonik

PREPOVEDATI

, Apd 5:28 strogo p. učiti v tem imenu

PREPOZNO

, Iz 46:13 rešitev ne bo prišla p.

Hab 2:3 Ne bo prišlo p.!

PREPREČEVATI

, 2Te 2:6 kaj človeku nezakonitosti p.

PREPREČITI

, Iz 14:27 Kdo mu lahko p., da jo izpelje?

1Te 2:16 nam p., da bi govorili

PREPRIČAN

, Rim 4:21 p., da je Bog zmožen izpolniti

Rim 8:38 p. sem, da nas ne smrt, ne življenje

Rim 15:14 p. sem, moji bratje, da ste polni dobrote

Kol 4:12 da bi ostali trdno p. o vsem

2Te 3:4 glede vas smo trdno p., da ravnate tako

PREPRIČANJE

, 1Te 1:5 s svetim duhom in trdnim p.

PREPRIČATI SE

, 2Ti 3:14 si bil poučen in si se p.

PREPRIČEVALEN

, 1Ko 2:4 nisem uporabljal p. besed

PREPRIČEVATI

, 2Ko 5:11 p. ljudi, naj verjamejo temu

PREPUSTITI

, 1Pt 2:23 zadevo p. tistemu, ki sodi

PREPUSTITI SE

, 1Pt 4:19 naj se p. rokam Stvarnika

PREROK

, 5Mz 18:18 jim bom dal p., kakršen si ti

1Kr 18:4 [Obadíja] skril 100 p.

Ezk 2:5 bodo vedeli, da je bil med njimi p.

Am 3:7 Jehova ne naredi nič, ne da bi p. razkril

Am 7:14 jaz nisem bil p. niti sin p.

Apd 10:43 o njem so pričevali vsi p.

PREROK, LAŽNI

, Mt 7:15 l. v ovčjih oblačilih

Mt 24:11 nastopili l. in mnoge zavedli

Mr 13:22 l. bodo delali čudeže

PREROKBA

, 2Pt 1:19 prepričani, se bodo p. izpolnile

PREROKOVANJE

, 2Pt 1:20 p. v Svetih spisih ne izvira

2Pt 1:21 p. ni nikoli prišlo od ljudi

PREROKOVATI

, Jl 2:28 bodo vaši sinovi in hčere p.

PRESENETITI

, Lk 21:34 pazite, da vas ta dan ne bo p.

PRESLEPITI

, Jer 20:7 p. si me, o Jehova

PRESTOL

, Iz 6:1 sem videl Jehova na visokem p.

Dan 7:9 so bili postavljeni p. in usedel se je Pradavni

Mt 25:31 Sin človekov se bo usedel na svoj p.

Lk 1:32 Bog mu bo dal p. praočeta Davida

PRESTRAŠITI SE

, Flp 1:28 se ne pustite p.

PREŠUŠTNIK

, 1Ko 6:9 p. ne bodo podedovali

PREŠUŠTVOVATI

, 2Mz 20:14 ne p.

Mt 5:28 je v svojem srcu že p. z njo

Mt 19:9 in se poroči z drugo, p.

PRETRESTI

, Hag 2:7 p. bom vse narode

PREUDAREN

, Prg 12:23 p. človek skriva svoje znanje

Prg 14:15 p. človek premisli o vsakem koraku

Prg 22:3 p. človek opazi nevarnost in se skrije

Mt 24:45 Kdo je zvesti in p. suženj?

Glej tudi MODER.

PREUDARNEJŠI

, Ps 119:99 p. sem od svojih učiteljev

Lk 16:8 otroci te stvarnosti so p. od otrok luči

PREUDARNO

, Lk 16:8 oskrbnika pohvalil, ravnal je p.

PREVERITI

, Jak 1:3 ko je p. trdnost vaše vere

PREVERJATI

, 1Te 5:21 vse stvari p., da bi ugotovili

1Jn 4:1 ampak navdihnjene izjave p.

PREVIDEN

, Prg 14:16 moder človek je p.

PREVZETEN

, Prg 16:5 p. v srcu, se Jehovu gnusi

PRIBLIŽATI SE

, Jak 4:8 p. Bogu in Bog se bo p. vam

Glej tudi BLIŽATI SE.

PRIČA

, 5Mz 19:15 glede na izjavo dveh ali treh p.

Iz 43:10 vi ste moje p., govori Jehova

Mt 18:16 potrdila glede na izjavo dveh ali treh p.

Raz 1:5 od Jezusa Kristusa, ki je Zvesta p.

Raz 11:3 p. bosta prerokovali 1260 dni

PRIČAKOVANJE

, Prg 13:12 predolgo p., srce zboli

Lk 3:15 ljudje so živeli v p. in se spraševali

Lk 21:26 omedlevali od strahu in p. tega

PRIČAKOVATI

, Job 23:12 naredil sem več, kot je p.

PRIČATI

, Jn 18:37 jaz sem prišel, da bi p. za resnico

PRIČEVATI

, Apd 1:8 p. boste o meni v Jeruzalemu

Apd 10:42 ukazal, naj oznanimo in temeljito p.

Apd 28:23 jim je temeljito p. o Kraljestvu

PRIHODNOST

, Ps 73:17 spoznal njihovo p.

Prg 24:20 nihče od hudobnih nima p.

PRIJATELJ

, 2Kn 20:7 potomcem p. Abrahama

Ps 25:14 Jehova je tesen p. tistim

Ps 55:13 moj p., ki ga dobro poznam

Prg 3:32 poštene pa ima za tesne p.

Prg 14:20 bogat človek ima veliko p.

Prg 16:28 obrekovalec ločuje dobre p.

Prg 17:17 pravi p. ljubi ves čas

Prg 18:24 p., ki je zvestejši od brata

Prg 27:6 kadar te rani p., je to izraz zvestobe

Lk 16:9 pridobite si p. s pomočjo bogastva

Jn 15:13 ki da svoje življenje za svoje p.

Jn 15:14 p., če boste delali, kar zapovedujem

Jak 2:23 Abraham je bil imenovan Jehovov p.

Jak 4:4 kdor p. svetu, bo Božji sovražnik

PRIJAZEN

, Prg 11:17 p. človek dela dobro sam sebi

PRIJETNO

, Ps 147:1 p. ga je hvaliti, on si to zasluži

PRIKRASTI SE

, Juda 4 med vas so se p. ljudje

PRIKRIVATI

, Prg 28:13 kdor p. svoje prestopke

PRILIKA

. Glej PONAZORITEV.

PRILOŽNOST

, 1Ko 16:9 ponudila p., da naredim več

Gal 6:10 dokler imamo še p., delajmo dobro

PRIMEREN

, Lk 4:13 Hudič umaknil do drugega p. časa

Heb 2:10 Glavni zastopnik postal povsem p.

PRIMERJATI SE

, Gal 6:4 ne v tem, da se p. z drugimi

PRIMERNO

, Jer 30:11 p. te bom discipliniral

Kol 1:10 živeli tako, kot je p. za njegove služabnike

PRIPADATI

, Rim 14:8 če umremo, p. Jehovu

1Ko 6:19 vi ne p. sebi

PRIPOROČATI SE

, 2Ko 6:4 se p. za Božje služabnike

PRIPRAVITI

, Jn 14:2 vam grem p. prostor

PRIPRAVLJEN

, Mt 24:44 zato bodite tudi vi p.

PRIPRAVLJENOST

, Ef 6:15 p. oznanjati dobro novico

PRISEGATI

, 1Mz 22:16 p. pri sebi, govori Jehova

Mt 5:34 vam povem: Sploh ne p.

PRISELJENEC

, 2Mz 22:21 s p. ne smete ravnati grdo

5Mz 10:19 tudi vi morate imeti radi p.

Glej tudi TUJEC.

PRISILA

, 1Pt 5:2 skrbno pazite na čredo, ne pod p.

PRÍSKILA

, Apd 18:26 P. in Ákvila sta ga povabila

PRISPETI

, Flp 3:16 do koder smo p., hodimo naprej

PRISPEVEK

, 2Kn 31:10 odkar se je začelo prinašati p.

PRISTRANSKI

, 5Mz 10:17 Bog ni do nikogar p.

Apd 10:34 jasno je, da Bog ni p.

PRISTRANSKO

, Jak 2:9 če pa ravnate p., grešite

PRITEČI

, Apd 20:24 da p. do konca in opravim službo

2Ti 4:7 p. sem do konca

Glej tudi TEČI.

PRITI

, Iz 55:1 Vsi vi, ki ste žejni, p. k vodi!

Zef 2:3 p. k Jehovu, vsi krotki

Jn 3:13 razen tistega, ki je p. iz nebes

Raz 22:17 duh in nevesta govorita: P.!

PRITISK

, 2Ko 1:8 pod zelo hudim p., ki je presegal

PRITOŽEVANJE

, Flp 2:14 vse delajte brez p.

PRITOŽEVATI SE

, Kol 3:13 razlog, da se p. proti

Juda 16 to so godrnjači, ljudje, ki se p. nad

PRIZADETI

, Ps 78:40 so ga p. v puščavi

PRIZADEVATI SI

, Lk 13:24 na vso moč si p.

Rim 14:19 si p. za to, kar prispeva k miru

Kol 3:1 si p. za to, kar je v nebesih

1Te 4:1 spodbujamo, da si v tem še bolj p.

Glej tudi TRUDITI SE.

PRIZNANJE

, Jn 12:43 raje so imeli p. od ljudi

2Ti 2:15 kot človek, vreden Božjega p.

PRIZNATI

, Ps 32:5 nazadnje sem ti svoj greh p.

Prg 28:13 tistemu, ki jih p., bo izkazano usmiljenje

1Jn 1:9 če grehe p., nam jih bo Bog odpustil

PRIZNAVATI

, Jak 5:16 drug drugemu odkrito p. grehe

PRIZORIŠČE

, 1Ko 4:9 apostole zadnje postavil na p.

PROPADATI

, 2Ko 4:16 naše telo sicer p.

PROPASTI

, Prg 29:1 vztraja pri svojem, bo p.

PROSITI

, 1Mz 15:5 p., poglej proti nebu in preštej

Ps 2:8 p. me in dal ti bom vse narode

Mt 6:8 ve, kaj potrebujete, še preden ga p.

Mt 7:7 p. in boste dobili

Jn 14:13 kar koli boste p. v mojem imenu

Rim 8:34 Kristus Jezus p. za nas

2Ko 5:20 kot Kristusovi zastopniki p.: Pridite

Ef 3:20 neizmerno več od vsega, kar p.

1Ti 2:1 naj goreče p., molijo in se zahvaljujejo

1Jn 5:14 kar koli ga p. v skladu z njegovo voljo

PROSTITUTKA

, Prg 7:10 oblečena kot p.

Lk 15:30 premoženje zapravil s p.

1Ko 6:16 se združi s p., z njo postane eno

Raz 17:1 p., ki sedi na mnogih vodah

Raz 17:16 p. sovražili. Vzeli ji bodo vse

PROSTOVOLJNO

, 2Mz 36:2 p. ponudili za delo

1Kn 29:17 sem p. daroval vse to

Ps 110:3 ljudstvo se bo p. ponudilo na dan

PROŠNJA

, Ps 20:5 naj Jehova izpolni vse tvoje p.

Jak 5:16 goreča p. pravičnega ima veliko moč

PROTI

, Rim 8:31 Če je Bog z nami, kdo je p. nam?

PROTINARAVEN

, 3Mz 18:23 to bi bilo p.

PRSI

, Prg 5:19 njene p. naj te razveseljujejo

PRST

, 2Mz 31:18 plošči, Bog popisal s svojim p.

PRVI

, Mt 19:30 mnogi, ki so zdaj p., bodo zadnji

Mr 9:35 če hoče kdo biti p., mora biti zadnji

PRVOROJENEC

, 2Mz 11:5 p. v egiptovski deželi umrli

Kol 1:15 p. vsega, kar je ustvarjeno

PŠENICA

, Mt 13:25 sovražnik med p. zasejal ljuljko

PTICA

, Mt 6:26 pozorno opazujte p. na nebu

PTIČAR

, Ps 91:3 on te bo rešil iz p. pasti

PUSTINJA

, Iz 35:6 v p. bodo privrele na dan vode

Iz 41:18 p. bom spremenil v močvirje

PUŠČAVA

. Glej PUSTINJA.

PUŠČICA

, Ps 127:4 kakor p. v roki bojevnika

R

RAD, IMETI

, 3Mz 19:18 bližnjega i. kakor sebe

Jn 12:25 kdor ima življenje r., ga bo izgubil

Jn 13:1 ker je učence i., jih je i. vse do konca

Jn 14:15 če me i., boste izpolnjevali

Jn 21:17 Simon, ali me i.?

Rim 12:10 kot bratje i. drug drugega

Rim 13:8 ničesar dolžni, razen tega, da i.

2Ko 2:8 mu zagotovite, da ga i.

1Pt 4:8 drug drugega i. iz vsega srca

Raz 3:19 tiste, ki jih i., opominjam

RADODAREN

, 2Mz 35:5 vsak, ki je r., naj prispeva

2Mz 35:21 vsi, ki so bili r. srca, so prinesli

5Mz 15:8 bodi r. do njega

Prg 11:25 r. človeku bo šlo dobro

1Ti 6:18 naj bodo r., pripravljeni deliti z drugimi

RAHELA

, 1Mz 29:18 služiti sedem let za R.

Jer 31:15 R. joče za svojimi sinovi

RAJ

, Lk 23:43 boš z menoj v r.

2Ko 12:4 [bil je] vzet v r.

RAJE, IMETI

, Mt 10:37 kdor i. očeta ali mamo

RAMA

, Zef 3:9 mi služili z r. ob r.

RANA

, Prg 23:29 Kdo ima r. brez vzroka?

Iz 53:5 zaradi njegovih r. smo bili ozdravljeni

RANITI

, Prg 27:6 kadar r. prijatelj, je to izraz zvestobe

RANJEN

, Raz 13:3 ena od glav je bila videti smrtno r.

RAVNATI SE

, 2Mz 19:8 r. bomo po vsem

RAZDOR

, Rim 16:17 ogibajte se tistih, ki povzročajo r.

1Ko 1:10 med vami naj ne bo r.

RAZDRAŽLJIV

, Prg 21:19 kakor s prepirljivo in r. ženo

1Ko 13:5 [ljubezen] ni r.

RAZDVOJEN

, Flp 1:23 r. sem – želim si

RAZGLASITI

, 2Mz 9:16 da bi se r. moje ime

RAZGLAŠATI

, Jn 7:7 svet sovraži mene, ker r.

Rim 10:10 javno r., da bi dosegel rešitev

Heb 10:23 vztrajno r. svoje upanje

RAZISKOVATI

, 1Pt 1:10 poizvedovali in skrbno r.

RAZJEZITI SE

, Ps 103:8 Jehova se ne r. hitro

Prg 14:17 kdor se hitro r., dela neumnosti

RAZJOKATI SE

, Mt 26:75 šel je ven in se bridko r.

RAZKAZOVANJE

, 1Jn 2:16 bahavo r. sredstev

RAZKOŠJE

, Raz 18:7 živela v pretiranem r.

RAZKRITI

, Am 3:7 ne da bi prerokom r., kaj namerava

Ef 3:5 Bog je to skrivnost r. apostolom

RAZKROJITI SE

, 2Pt 3:11 ker naj bi se vse to tako r.

RAZLAGATI

, Apd 17:3 r. jim je in dokazoval

RAZLIKA

, Mal 3:18 r. med pravičnim in hudobnim

RAZLIKOVATI

, 3Mz 11:47 r. med nečistim in čistim

Heb 5:14 r. med pravilnim in napačnim

RAZLOČNO

, 1Ko 14:8 se s trobento ne bi r. pozvalo

RAZLOG

, Pdg 7:25 najti r., zakaj so stvari takšne

RAZMIŠLJANJE

, Rim 8:6 telesno r. vodi v smrt

RAZMIŠLJATI

, 1Ko 2:16 mi r. tako kot Kristus

Flp 3:19 r. samo o zemeljskih stvareh

RAZOČARAN

, Rim 9:33 verjame vanj, ne bo r.

RAZOČARATI

, Rim 5:5 upanje pa nas ne bo r.

RAZODETI

, Mt 11:25 prikril modrim in si jih r. otrokom

1Ko 2:10 nam je Bog to r. po svojem duhu

RAZODETJE

, Rim 8:19 pričakuje r. Božjih otrok

RAZPLESTI SE

, Iz 46:10 napovedujem, kako stvari r.

RAZPRAVA

, 1Ti 1:4 zgolj odpira brezplodne r.

RAZPRAVLJATI

, Apd 17:2 r. na podlagi Svetih spisov

RAZPUŠČENO VEDENJE

. Glej VEDENJE, PREDRZNO.

RAZSODNOST

, Prg 1:4 da bi mlad človek prišel do r.

RAZTRGATI SI

, Jl 2:13 r. srce, ne pa oblačil

RAZUMEN

, Prg 19:11 r. človek se ne razjezi hitro

RAZUMETI

, Neh 8:8 ljudstvu so pomagali r. prebrano

Job 6:24 pomagajte mi r., kaj napačnega

Ps 119:27 pomagaj mi r. pomen tvojih ukazov

Dan 11:33 bodo mnogim pomagali vse to r.

Heb 4:15 ki ne bi znal r. naših šibkosti

1Pt 1:12 prav te stvari si angeli želijo r.

RAZUMEVANJE

, 1Ko 14:20 sposobnost r., odrastite

RAZUMNOST

, 1Kr 3:11 ampak si prosil za r.

Prg 3:5 ne zanašaj se na svojo r.

Prg 4:7 poleg vsega si pridobi tudi r.

Flp 4:5 naj bo vaša r. znana vsem

RAZVAJATI

, Prg 29:21 služabnika r., bo nehvaležen

RAZVESELJEVATI

, Prg 27:11 moj sin, r. moje srce

RAZVEZA

, Mal 2:16 jaz sovražim r.

RAZVEZATI

, Mt 18:18 kar koli boste r. na zemlji

RAZVEZATI SE

, Mt 19:9 vsak, ki se r., razen zaradi

Mr 10:11 vsak, ki se od žene r. in poroči z drugo

RDEČ

, 1Mz 25:30 daj mi hitro malo r. enolončnice

REBEKA

, 1Mz 26:7 R. je bila zelo lepa

REBRO

, 1Mz 2:22 iz r. naredil žensko

RED

, 1Ko 15:23 po vrstnem r.: prvi Kristus

REDNA DARITEV

. Glej DARITEV, REDNA.

REHÁBOVEC

, Jer 35:5 sem pred R. postavil vino

REKA

, Raz 12:16 zemlja je pogoltnila r.

Raz 22:1 pokazal r. vode, ki daje življenje

RESICE

, 4Mz 15:39 te r. na robovih imejte zato

RESNICA

, Ps 15:2 ki v svojem srcu govori r.

Ps 119:160 bistvo tvoje besede je r.

Prg 23:23 kupi r. in je nikoli ne prodaj

Jn 4:24 ga morajo častiti v duhu in r.

Jn 8:32 spoznali r. in r. vas bo osvobodila

Jn 14:6 jaz sem pot in r. in življenje

Jn 16:13 duh r. vas bo vodil, da boste razumeli r.

Jn 17:17 bodo posvečeni z r.; tvoja beseda je r.

Jn 18:38 Pilát ga je vprašal: Kaj sploh je r.?

2Ko 13:8 ničesar ne moremo delati proti r.

Ef 4:25 govorite r. drug z drugim

2Pt 1:12 čeprav ste utrjeni v r.

3Jn 4 da moji otroci živijo po r.

RESNIČEN

, Jn 7:28 ta, ki me je poslal, je r.

REŠITELJ

, 2Sa 22:3 moje varno zatočišče, moj R.

Ps 3:8 Jehova, ti si R.

Apd 5:31 Bog ga je postavil za R.

REŠITEV

, Apd 4:12 r. ne bo prišla po nikomer drugem

Rim 13:11 naša r. je bliže kakor takrat

Flp 2:12 delajte za svojo r.

Raz 7:10 r. dolgujemo našemu Bogu

Glej tudi ODREŠITEV.

REŠITI

, 2Kn 20:17 glejte, kako vas bo Jehova r.

Iz 59:1 roka ni prekratka, da ne bi mogla r.

Mt 16:25 kdor hoče svoje življenje r.

Mt 24:22 dnevi ne bi skrajšali, se ne bi r. noben

Lk 19:10 Sin človekov je prišel iskat in r.

1Ti 4:16 boš r. sebe in tiste, ki te poslušajo

2Pt 2:9 Jehova ve, kako ljudi r. iz preizkušnje

REŠITI SE

, 1Pt 4:18 če se že pravični komaj r.

REVEN

, 2Ko 6:10 kot na r., vendar mnoge bogatimo

2Ko 8:9 Kristus je zaradi vas postal r.

REVEŽ

, Ps 9:18 r. ne bo za vedno pozabljen

REVNI

, 1Sa 2:8 iz kupa pepela povzdiguje r.

Ps 69:33 Jehova usliši r.

Lk 4:18 da r. oznanim dobro novico

Jn 12:8 r. boste imeli vedno pri sebi

Gal 2:10 da bi imela v mislih r.

REVŠČINA

, Prg 30:8 ne dajaj mi ne r. ne bogastva

2Ko 8:2 kljub r. postali še bolj radodarni

RIBA

, Jon 1:17 je poslal r., da je pogoltnila Jona

Jn 21:11 mrežo, polno velikih r., bilo jih je 153

RIBIČ LJUDI

, Mt 4:19 usposobil vaju bom za r.

ROB

, 3Mz 23:22 ne žanjite polja čisto do r.

ROD

, 1Mz 49:28 od teh izvira 12 Izraelovih r.

Mt 24:34 ta r. nikakor ne bo preminil

RODITI

, Job 14:1 človek, ki ga r. ženska, živi malo

Iz 66:7 preden je dobila popadke, je r.

1Pt 1:3 nas je na novo r. za živo upanje

RODITI SE

, Ps 51:5 od takrat, ko sem se r., sem kriv

ROG

, Dan 7:7 četrta zver, imela je deset r.

Dan 8:8 zlomil se mu je veliki r.

ROJAK

, 1Te 2:14 ste zaradi svojih r. trpeli

ROJSTNI DAN

, 1Mz 40:20 faraon je imel r.

Mt 14:6 ko je Heród praznoval r.

ROKA

, Ps 145:16 odpiraš r. in zadovoljuješ želje

Iz 35:3 okrepite šibke r.

ROPATI

, 3Mz 19:13 ne goljufaj in ne r.

Glej tudi KRAJA; KRASTI; PLENITI.

ROSA

, 5Mz 32:2 moje besede bodo kapljale kakor r.

ROSNA KAPLJICA

, Ps 110:3 četa mladih, kakor r.

RUNO

, Sod 6:37 če bo rosa samo na r.

S

SABAT

. Glej ŠÁBAT.

SAD

, Mt 7:20 prepoznali jih boste po njihovih s.

Mt 21:43 dalo narodu, ki rojeva dobre s.

Lk 8:15 z zdržljivostjo rojevajo s.

Jn 15:2 mladiko očisti, da bi rodila še več s.

Jn 15:8 rojevate veliko s., je oslavljen Oče

Gal 5:22 s. duha pa je ljubezen, veselje

SALOMON

, 1Kr 4:29 Bog je S. obdaril z modrostjo

Mt 6:29 niti S. v vsem svojem sijaju ni

SAM

, Jn 16:32 me boste pustili s.. Pa vendar nisem s.

SAMARÍJA

, 2Kr 17:6 asirski kralj je zavzel S.

SAMARIJAN

, Lk 10:33 S. videl človeka, se mu zasmilil

SAMARIJANKA

, Jn 4:7 S. je prišla zajemat vodo

SAMOLJUBEN

, Flp 2:3 ne bodite prepirljivi ali s.

SAMOOBVLADANJE

, Gal 5:22, 23 sad duha je s.

Glej tudi OBVLADOVATI SE.

SAMOVOLJNEŽ

, 2Pt 2:10 teh predrznih s.

SAMOZAVESTEN

, Prg 14:16 neumen je pretirano s.

Prg 28:1 pravični pa so s. kakor lev

SAMSKI

. Glej NEPOROČEN.

SAMSON

, Sod 13:24 dala mu je ime S.

SAMUEL

, 1Sa 1:20 dala mu je ime S.

1Sa 2:18 S. je služil, čeprav je bil še deček

SANHEDRÍN

, Apd 5:41 apostoli so zapustili s. veseli

SANJATI

, Pdg 5:3 zaradi preobremenjenosti s.

SARA

, 1Mz 17:19 S. ti bo res rodila sina

1Pt 3:6 S. je Abrahama nagovarjala z gospod

SATAN

, Job 1:6 med katerimi je bil S.

Zah 3:2 S., naj ti sodi Jehova!

Mt 4:10 Poberi se, S.! V Svetih spisih piše

Mt 16:23 Petru rekel: Umakni se mi, S.!

Mr 4:15 S. vzame sporočilo, posejano vanje

Rim 16:20 Bog vrgel S. pod vaše noge in ga strl

1Ko 5:5 takšnega človeka izročite S.

2Ko 2:11 da nas ne bi S. ujel v svojo zanko

2Ko 11:14 S. se pretvarja, da je angel luči

2Te 2:9 ker jo podpira S.

Raz 12:9 prakača, ki se imenuje Hudič in S.

Raz 20:2 zgrabil je S. in ga zvezal za 1000 let

SAVEL

, 1Sa 15:11 žal, da sem postavil S. za kralja

Apd 7:58 k nogam mladega moškega, S.

Apd 8:3 S. je začel grobo napadati občino

Apd 9:1 S. sovražil učence in jim grozil s smrtjo

Apd 9:4 S., S., zakaj me preganjaš?

SCENA

, 1Ko 7:31 s. tega sveta se spreminja

SEBIČEN

, 1Ko 13:5 [ljubezen] ni s.

SEDETI

, Ps 110:1 s. na moji desni, dokler ne bom

SEJATI

, Ps 126:5 tisti, ki s. s solzami

Gal 6:7 kar človek s., to bo tudi žel

SEKTA

. Glej LOČINA.

SEL

, Mal 3:1 pošiljam svojega s.

SEME

, Pdg 11:6 zjutraj sej s. in vse do večera

Lk 8:11 s. je Božje sporočilo

SEME

. Glej POTOMSTVO.

SENAHERÍB

, 2Kr 19:16 S. zasmehoval Boga

SENCA

, 1Kn 29:15 naši dnevi so kakor s.

Kol 2:17 vse to je s. tega, kar še prihaja

Jak 1:17 se v nasprotju s s. ne spreminja

SESTRA

, 5Mz 27:22 preklet tisti, ki spi s svojo s.

SEVERNI KRALJ

. Glej KRALJ, SEVERNI.

SHOD

, Heb 10:25 ne izpuščajmo naših s.

SIDRO

, Heb 6:19 to upanje je kot s. za dušo

SIJOČ

, Iz 14:12 Padel si z neba, ti s. sin zore!

SILA

, Pdg 12:7 življenjska s. se vrne k Bogu

SIMON

, Apd 8:18 S. jima je ponudil denar

SIN

, 1Mz 6:2 s. Boga so si za ženo vzeli

1Sa 8:3 s. nista posnemala njegovega zgleda

Job 38:7 Božji s. radostno vzklikali

Ps 2:12 izkažite spoštovanje s., da se Bog

Prg 15:20 moder s. je očetu v veselje

Iz 66:8 síonska hči je rodila svoje s.

Mt 3:17 to je moj ljubljeni S., ki mi je v veselje

Lk 15:13 mlajši s. zapravljal svoje imetje

SINAJ

, 2Mz 19:20 Jehova spustil na vrh gore S.

SIN ČLOVEKOV

, Dan 7:13 prihajal nekdo kakor s.

Mt 10:23 do takrat, ko bo prišel S.

Lk 21:27 bodo videli S. prihajati v oblaku

SÍON

, Ps 2:6 postavil sem svojega kralja na S.

Ps 48:2 gora S., mesto Velikega kralja

Raz 14:1 na gori S. je stalo Jagnje, z njim 144.000

SÍONSKI

, Iz 66:8 s. hči je rodila svoje sinove

SIROTA

, 2Mz 22:22 s s. ne ravnajte grdo

Ps 68:5 Oče s. in zaščitnik vdov

Jak 1:27 skrbimo za s. in vdove

SIV

, Prg 16:31 s. lasje so prelepa krona

SKALA

, 5Mz 32:4 on je s., njegovo delo je popolno

Mt 7:24 ki si je hišo zgradil na s.

SKLADNO

, Ef 4:16 vsi telesni deli s. sestavljeni

SKLENITEV STVARNOSTI

. Glej ZADNJI DNEVI.

SKLEP

, Pdg 12:13 na koncu prišel do naslednjega s.

SKOPUŠKI

, 5Mz 15:7 ne bodi s. do njega

Prg 23:6 ne jej hrane s. človeka

SKRB

, Mr 4:19 s. te stvarnosti, varljiva moč bogastva

Lk 8:14 jih s., bogastvo in užitki odvlečejo stran

Lk 21:34 srce obremenjeno zaradi življenjskih s.

2Ko 11:28 name pritiska še s. za vse občine

Flp 4:6 ne delajte si nobenih s.

Glej tudi ZASKRBLJENOST.

SKRBETI

, Mt 10:19 ne s., kaj boste govorili

1Ko 7:32 neporočen s. za Gospodove zadeve

1Ko 12:25 da bi telesni deli s. drug za drugega

Ef 5:29 ga neguje in ljubeče s. zanj

1Ti 5:8 če kdo ne s. za svojo družino

SKRINJA

, 2Mz 25:10 naredijo S. iz akacijevega lesa

2Sa 6:6 Uza je pridržal S.

1Kn 15:2 razen Lévijevcev ne sme nihče nositi S.

SKRIT

, Lk 8:17 vse, kar je s., se bo pokazalo

SKRITI SE

, Iz 26:20 s. za malo časa

SKRIVEN

, Ps 91:1 prebiva v s. zavetju Najvišjega

SKRIVNOST

, Flp 4:12 naučil s., kako biti zadovoljen

SKRIVNOST, SVETA

, Rim 16:25 s., o kateri molčalo

Ef 3:4 kako jaz dojemam s. o Kristusu

SKROMEN

, Mih 6:8 s., živiš v skladu z njegovo voljo

Zah 4:10 Ali je kdo zaničeval dan s. začetkov?

SKROMNI

, Prg 11:2 pri s. je modrost

SKROMNOST

, 1Ti 2:9 ženske naj pri tem kažejo s.

SKRUŠEN

, Ps 34:18 tiste, ki so s. duha, rešuje

Iz 57:15 jaz sem s tistimi, ki so s. duha

Iz 66:2 pozoren bom na tistega, ki je s. duha

SKUŠNJAVA

, Mt 6:13 ne dovoli, da podležemo s.

Mt 26:41 molite, da ne boste podlegli s.

1Ko 7:5 da vaju Satan ne bi zapeljal v s.

Glej tudi PREIZKUŠNJA.

SLAB

, 1Te 5:22 vzdržujte se vsega, kar je s.

SLABITI

, Flp 1:10 in drugim ne boste s. vere

SLABO

, 1Mz 3:5 vedela bi, kaj je dobro in kaj s.

Iz 5:20 gorje tistim, ki dobremu pravijo s.

Rim 7:19 počnem s., prav to, česar ne želim

Tit 2:8 ker o nas ne bodo mogli reči nič s.

SLAMA

, Iz 65:25 lev bo jedel s. kakor bik

1Ko 3:12 nekdo na tem temelju gradi s s.

SLAVA

, Rim 3:23 in ne morejo odsevati Božje s.

Rim 8:18 nič v primerjavi s s., ki se bo razodela

1Ko 10:31 vse delajte Bogu v s.

Raz 4:11 Jehova, vreden si prejemati s.

SLAVEN

, 1Mz 11:4 zgradimo si stolp, da bomo s.

SLEP

, Mt 15:14 oni so s. vodniki

SLEPI

, 3Mz 19:14 ne nastavljaj ovir s.

Iz 35:5 oči s. bodo spregledale

SLEPOTA

, 1Mz 19:11 moške sta udarila s s.

SLIŠATI

, Mt 24:14 da jo bodo lahko s. vsi narodi

Rim 10:14 kako bodo s., če jim nihče ne oznani

2Ti 4:3 jim bodo učitelji govorili, kar hočejo s.

SLOŽNO

, Ps 133:1 ko bratje s. prebivajo skupaj

Glej tudi ENOTEN; SOGLASEN.

SLUŽABNIK

, Iz 42:1 to je moj s., ki ga podpiram

Iz 65:13 moji s. bodo jedli, vi pa boste lačni

2Ko 3:6 ustrezno usposobil za s.

2Ko 6:4 se priporočamo za Božje s.

Glej tudi SUŽENJ.

SLUŽBA

, 1Sa 2:11 njegov sin je opravljal s. Jehovu

Apd 20:24 pritečem do konca in opravim s.

Rim 11:13 zelo cenim svojo s. Bogu

2Ko 4:1 to s. imamo, ker nam je izkazal usmiljenje

2Ko 6:3 naši s. Bogu ne bi moglo nič očitati

2Ti 4:5 temeljito opravljaj s. za Boga

SLUŽITI

, Joz 24:15 izberite si, komu boste s.

1Kn 28:9 s. z vsem srcem in veseljem