Nehemija 7:1–73

7  Takoj ko je bilo obzidje obnovljeno,+ sem nataknil vratna krila.+ Nato so bili postavljeni vratarji,+ pevci+ in leviti.+  Za upravitelja nad Jeruzalemom sem postavil Hananíja,+ svojega brata, in Hananíja, kneza Gradu,+ kajti bil je zanesljiv+ mož in se je bal+ pravega Boga bolj kot mnogi drugi.  Rekel sem jima: »Jeruzalemska vrata+ naj se ne odpirajo, dokler ne začne pripekati sonce. In dokler vratarji še stojijo tam, naj vrata zaprejo in zapahnejo.+ Za stražarje postavita prebivalce Jeruzalema, vsakega na njegovo stražarsko mesto in vsakega pred njegovo hišo.«+  Mesto pa je bilo prostrano in veliko, toda v njem je bilo malo ljudi+ in hiše še niso bile pozidane.  Moj Bog mi je dal v srce,+ naj zberem dostojanstvenike, oblastnike in ljudstvo, da bi se vpisali v rodovnik.+ Tedaj sem našel rodovni zapis+ tistih, ki so se vrnili prvi, in v njem sem našel zapisano:  »To so sinovi pokrajine,+ pregnanci, ki so se vrnili iz ujetništva.+ Te je babilonski kralj Nebukadnezar+ odpeljal v pregnanstvo,+ potem pa so se vrnili v Jeruzalem in Juda, vsak v svoje mesto.+  Šli so z Zerubabélom,+ Ješúom,+ Nehemíjem, Azaríjem, Raamjájem, Nahamánijem, Mardohejem,+ Bilšánom, Mispéretom, Bigvájem, Nehúmom in Baanájem. To je število mož Izraelovega ljudstva:  Paróševih sinov+ dva tisoč sto dvainsedemdeset;  Šefatjájevih sinov+ tristo dvainsedemdeset; 10  Aráhovih sinov+ šeststo dvainpetdeset; 11  Páhat Moábovih sinov,+ izmed Ješúovih in Joábovih+ sinov, dva tisoč osemsto osemnajst; 12  Elámovih sinov+ tisoč dvesto štiriinpetdeset; 13  Zátujevih sinov+ osemsto petinštirideset; 14  Zakájevih sinov+ sedemsto šestdeset; 15  Binújevih sinov+ šeststo oseminštirideset; 16  Bebájevih sinov+ šeststo osemindvajset; 17  Azgádovih sinov+ dva tisoč tristo dvaindvajset; 18  Adonikámovih sinov+ šeststo sedeminšestdeset; 19  Bigvájevih sinov+ dva tisoč sedeminšestdeset; 20  Adínovih sinov+ šeststo petinpetdeset; 21  Atêrjevih sinov,+ od Ezekíja, osemindevetdeset; 22  Hašúmovih sinov+ tristo osemindvajset; 23  Bezájevih sinov+ tristo štiriindvajset; 24  Harífovih sinov+ sto dvanajst; 25  sinov Gibeóna+ petindevetdeset; 26  mož iz Betlehema+ in Netófe+ sto oseminosemdeset; 27  mož iz Anatóta+ sto osemindvajset; 28  mož iz Bet Azmáveta+ dvainštirideset; 29  mož iz Kirját Jearíma,+ Kefíre+ in Beeróta+ sedemsto triinštirideset; 30  mož iz Ráme+ in Gébe+ šeststo enaindvajset; 31  mož iz Mihmása+ sto dvaindvajset; 32  mož iz Betela+ in Aja+ sto triindvajset; 33  mož iz drugega Nebója+ dvainpetdeset; 34  sinov drugega Eláma+ tisoč dvesto štiriinpetdeset; 35  Harímovih sinov+ tristo dvajset; 36  sinov iz Jêrihe+ tristo petinštirideset; 37  sinov iz Loda,+ Hadída+ in Onója+ sedemsto enaindvajset; 38  sinov Senaája+ pa je bilo tri tisoč devetsto trideset. 39  Duhovniki: Jedajájevih sinov+ iz Ješúove hiše devetsto triinsedemdeset; 40  Imérjevih sinov+ tisoč dvainpetdeset; 41  Pašhúrjevih sinov+ tisoč dvesto sedeminštirideset; 42  Harímovih sinov+ tisoč sedemnajst. 43  Leviti: Ješúovih sinov, iz Kadmiélove+ hiše, izmed Hodvájevih+ sinov, štiriinsedemdeset. 44  Pevci:+ Asáfovih+ sinov sto oseminštirideset. 45  Vratarji:+ Šalúmovih,+ Atêrjevih, Talmónovih,+ Akúbovih,+ Hatitájevih in Šobájevih+ sinov sto osemintrideset. 46  Netinejci*:+ Zihájevi sinovi, Hasufájevi sinovi, Tabaótovi sinovi,+ 47  Kerósovi sinovi, Siájevi sinovi, Padónovi sinovi,+ 48  Lebanájevi sinovi, Hagabájevi sinovi,+ Salmájevi sinovi, 49  Hanánovi sinovi,+ Gidélovi sinovi, Gáharjevi sinovi, 50  Reajájevi sinovi,+ Rezínovi sinovi,+ Nekodájevi sinovi, 51  Gazámovi sinovi, Uzájevi sinovi, Paséahovi sinovi, 52  Besájevi sinovi,+ sinovi Meunéjcev, sinovi Nefušséjcev,+ 53  Bakbúkovi sinovi, Hakufájevi sinovi, Harhúrjevi sinovi,+ 54  Bazlítovi sinovi, Mehidájevi sinovi, Haršájevi sinovi,+ 55  Barkósovi sinovi, Síserovi sinovi, Témahovi sinovi,+ 56  Nezíahovi sinovi in Hatifájevi sinovi.+ 57  Sinovi Salomonovih služabnikov:+ Sotájevi sinovi, Soféretovi sinovi, Peridájevi sinovi,+ 58  Jaalájevi sinovi, Darkónovi sinovi, Gidélovi sinovi,+ 59  Šefatjájevi sinovi, Hatílovi sinovi, Pohêret Zebájimovi sinovi in Amónovi sinovi.+ 60  Vseh netinejcev+ in sinov Salomonovih služabnikov je bilo tristo dvaindevetdeset. 61  To pa so tisti, ki so šli iz Tel Mélaha, Tel Hárše, Kerúba, Adóna in Imérja,+ vendar niso mogli dokazati, katera je hiša njihovih očetov in od kod izvirajo, namreč ali so od Izraela: 62  Delajájevi sinovi, Tobíjevi sinovi in Nekodájevi sinovi,+ šeststo dvainštirideset. 63  In izmed duhovnikov:+ sinovi Habajája, sinovi Hakóza+ in sinovi Barzilája,+ ki si je vzel za ženo eno od hčera Gileádca Barzilája+ in je bil poimenovan z njihovim imenom. 64  Ti so pregledovali rodovniški seznam, da bi javno dokazali svoje poreklo, vendar se v seznamu niso našli,+ zato so bili izločeni iz duhovniške službe.+ 65  In tiršáta*+ jim je prepovedal jesti+ od najsvetejših reči, dokler ne vstane duhovnik z urimom+ in tumimom*.+ 66  Ves zbor skupaj je štel dvainštirideset tisoč tristo šestdeset ljudi,+ 67  in to poleg njihovih sužnjev+ in suženj, ki jih je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset;+ imeli pa so tudi dvesto petinštirideset pevcev+ in pevk.+ 68  Imeli so sedemsto šestintrideset konjev, dvesto petinštirideset mul,+ 69  štiristo petintrideset kamel in šest tisoč sedemsto dvajset oslov.+ 70  Nekateri izmed poglavarjev+ očetnih+ hiš so darovali za delo.+ Sam tiršáta+ je dal v zakladnico tisoč zlatih drahem*, petdeset posod in petsto trideset duhovniških halj.+ 71  Nekateri izmed poglavarjev očetnih hiš so za delo prispevali v zakladnico dvajset tisoč zlatih drahem in dva tisoč dvesto min srebra.+ 72  Preostalo ljudstvo pa je darovalo dvajset tisoč zlatih drahem, dva tisoč min srebra in sedeminšestdeset duhovniških halj. 73  Duhovniki,+ leviti, vratarji, pevci,+ nekateri iz ljudstva, netinejci+ in ves Izrael so se nastanili v svojih mestih.+ Ko je nastopil sedmi mesec,+ so bili Izraelovi sinovi v svojih mestih.«+

Opombe

Ali »tempeljski služabniki«. Dobesedno »tisti, ki so dani«.
Glej opombo k Ezr 2:63 pri »tiršáta«.
Glej opombo k 2Mz 28:30.
Glej opombo k Ezr 2:69.