Nehemija 12:1–47

12  To so duhovniki in leviti, ki so šli s Šealtiélovim+ sinom Zerubabélom+ in Ješúom:+ Serajá, Jeremija, Ezra,  Amarjá,+ Malúh, Hatúš,  Šehanjá, Rehúm, Meremót,  Idó, Ginetón, Abíja,  Mijamín, Maadjá, Bilgá,  Šemajá,+ Jojaríb, Jedajá,+  Salú*, Amók,+ Hilkíja in Jedajá.+ To so bili poglavarji duhovnikov in njihovih bratov v Ješúovih dneh.+  Leviti so bili: Ješúa,+ Binúj,+ Kadmiél,+ Šerebjá, Juda in Matanjá,+ ki je bil s svojimi brati odgovoren za petje hvalnic.  Bakbukjá in Uní, njihova brata, pa sta jim stala nasproti med opravljanjem stražarske službe. 10  Ješúu se je rodil Jojakím,+ Jojakímu se je rodil Eljašíb,+ Eljašíbu se je rodil Jojadá,+ 11  Jojadáju se je rodil Jonatan in Jonatanu se je rodil Jadúa.+ 12  V Jojakímovih dneh so bili naslednji duhovniki, poglavarji očetnih hiš:+ Serajájevo+ hišo je zastopal Merajá, Jeremijevo Hananíja, 13  Ezrovo+ Mešulám, Amarjájevo Jehohanán, 14  Malúhovo Jonatan, Šebanjájevo+ Jožef, 15  Harímovo+ Adná, Merajótovo Helkáj, 16  Idójevo Zaharíja, Ginetónovo Mešulám, 17  Abíjevo+ Zihrí, Minjamínovo . . .*, Moadjájevo Piltáj, 18  Bilgájevo+ Šamúa, Šemajájevo Jonatan, 19  Jojaríbovo Matenáj, Jedajájevo+ Uzí, 20  Salájevo Kaláj, Amókovo Éber, 21  Hilkíjevo Hašabjá in Jedajájevo+ Netanél. 22  V dneh Eljašíba,+ Jojadája,+ Johanána in Jadúa+ so bili popisani leviti, poglavarji očetnih hiš, pa tudi duhovniki, vse do kraljevanja Perzijca Dareja. 23  Lévijevi sinovi, poglavarji očetnih hiš,+ so bili popisani v kroniški knjigi vse do dni Eljašíbovega sina Johanána. 24  Poglavarji levitov so bili Hašabjá, Šerebjá+ in Kadmiélov+ sin Ješúa. Nasproti njim so stali njihovi bratje in peli hvalnice ter se zahvaljevali, kakor je zapovedal+ David, Božji mož, straža ob straži. 25  Matanjá,+ Bakbukjá, Obadíja, Mešulám, Talmón in Akúb+ so bili vratarji+ in so stražili skladišča pri vratih. 26  Ti so živeli v dneh Jojakíma,+ ki je bil Ješúov+ sin in Jozadákov+ vnuk, ter v dneh deželnega upravitelja Nehemíja+ in duhovnika Ezra,+ prepisovalca.+ 27  Ko so se pripravljali za slovesno posvetitev+ jeruzalemskega obzidja, so iskali levite, da bi jih iz vseh njihovih krajev privedli v Jeruzalem, da bi veselo obhajali slovesno posvetitev z zahvaljevanjem+ in petjem,+ s cimbalami, psalteriji+ in harfami.+ 28  In sinovi pevcev so prišli iz bližnje pokrajine*,+ iz vseh krajev okoli Jeruzalema, iz naselij Netófčanov,+ 29  iz Bet Gilgála+ ter z gébskih+ in azmávetskih+ poljan, kajti pevci so si zgradili naselja+ vsenaokrog Jeruzalema. 30  Duhovniki in leviti so se očistili,+ očistili pa so tudi ljudstvo,+ vrata+ in obzidje.+ 31  Nato sem odvedel Judove kneze+ na obzidje. In določil sem dva velika zahvalna zbora+ in skupine, ki so šle za njima. En zbor je šel desno po obzidju proti Smetiščnim vratom*.+ 32  Za njimi pa so šli Hošajá in polovica Judovih knezov, 33  Azaríja, Ezra, Mešulám, 34  Juda, Benjamin, Šemajá in Jeremija; 35  in izmed sinov duhovnikov s trobentami:+ Zaharíja (ta je bil sin Jonatana, ta sin Šemajája, ta sin Matanjája, ta sin Mihajája, ta sin Zakúrja,+ ta sin Asáfa+) 36  in njegovi bratje Šemajá, Azarél, Milaláj, Gilaláj, Maáj, Netanél, Juda in Hananí z glasbili+ Davida, Božjega moža. In pred njimi je šel prepisovalec Ezra.+ 37  Pri Studenčnih vratih+ so krenili naravnost naprej preko Stopnišča+ Davidovega mesta+ in se po obzidju povzpeli nad Davidovo hišo ter naprej proti Vodnim vratom+ na vzhodu. 38  Drugi zahvalni zbor+ pa je šel spredaj in jaz za njim s polovico ljudstva, in sicer po obzidju gor čez Pečni stolp+ in naprej do Širokega zidu.+ 39  Od tam je nad Éfraimovimi vrati+ šel do Vrat starega mesta+ ter do Ribjih vrat,+ do Hananélovega stolpa,+ do Stolpa Méa+ in naprej do Ovčjih vrat.+ In pri Stražarskih vratih so se ustavili. 40  Nazadnje sta se oba zahvalna zbora+ postavila pri hiši+ pravega Boga, tudi jaz in polovica oblastnikov z menoj+ 41  ter duhovniki Eljakím, Maasejá, Minjamín, Mihajá, Eljoenáj, Zaharíja, Hananíja s trobentami,+ 42  Maasejá, Šemajá, Eleázar, Uzí, Jehohanán, Malkijá, Elám in Ézer. Pevci pa so s svojim nadzornikom Jizrahjájem peli.+ 43  Tistega dne so žrtvovali velike žrtve+ in se veselili,+ kajti pravi Bog jih je navdal z velikim veseljem.+ Tudi ženske+ in otroci+ so se veselili, tako da je bilo veselje Jeruzalema slišati daleč naokrog.+ 44  Tistega dne so bili tudi postavljeni nadzorniki nad shrambami za zaloge,+ za prispevke,+ za prvine+ in za desetine.+ Ti so z mestnih polj vanje spravljali deleže, ki jih je postava predpisovala+ za duhovnike in levite.+ Judje so se namreč veselili zaradi duhovnikov in levitov,+ ki so opravljali službo. 45  In ti so začeli izpolnjevati dolžnosti,+ ki so jih imeli do svojega Boga, in dolžnosti glede očiščevanja.+ Tudi pevci+ in vratarji+ so opravljali svoje naloge po zapovedi Davida in njegovega sina Salomona. 46  Kajti že nekdaj, v dneh Davida in Asáfa, so bili poglavarji pevcev,+ ki so peli hvalnice in se zahvaljevali Bogu.+ 47  V dneh Zerubabéla+ in v dneh Nehemíja+ je ves Izrael dajal deleže pevcem+ in vratarjem,+ kolikor so potrebovali za vsak dan. In levitom so dajali posvečene deleže,+ leviti pa so jih dajali Aronovim sinovom.

Opombe

Verjetno gre za »Salája«, omenjenega v 20. vrstici.
V hebrejskem besedilu na tem mestu manjka ime.
Morda se nanaša na Jordansko pokrajino.
Glej opombo k Neh 2:13 pri »Smetiščnim vratom«.