Jozue 15:1–63

15  Delež, ki so ga z žrebom+ dobile vse rodbine Judovih sinov, je segal do edómske+ meje, zinske pustinje+ in do južnega konca Négeba.+  Njihova južna meja je tekla od konca Slanega morja,+ od njegovega južnega zaliva,  in naprej proti jugu do vzpetine Akrabím+ ter nato do Zina.+ Zatem se je z juga obrnila navzgor proti Kádeš Barnéi+ in šla do Hezróna, nato do Adárja ter se obrnila proti Kárki.  Od tam je šla do Azmóna+ in naprej do doline* Egipta.+ Meja se je končala pri morju. To je bila njihova južna meja.  Vzhodna meja je bilo Slano morje vse do ustja Jordana. Meja severnega konca se je začela pri severnem zalivu morja pri ustju Jordana.+  Ta meja je nato šla navzgor proti Bet Hógli+ in se nadaljevala severno od Bet Arábe,+ potem pa se povzpela do kamna Rúbenovega sina Bóhana.+  Od tu je šla navzgor proti Debírju v Ahórski nižini+ in se nato obrnila na sever proti Gilgálu,+ ki leži pred vzpetino Adumím, ki stoji južno od rečne doline*. Meja je nato šla do vod En Šémeša+ ter se končala pri En Rógelu.+  Od tu je šla navzgor do doline Hinómovega sina,+ do jebuséjskega+ pobočja na jugu, to je do Jeruzalema.+ Meja se je nato povzpela na vrh gore, ki stoji zahodno od Hinómove doline in na severnem koncu rafájevske nižine.+  Z vrha gore se je nato spustila do izvira vodá Neftóaha+ in se nadaljevala skozi mesta vzdolž gore Efrón. Potem je meja šla do Baale,+ to je Kirját Jearíma.+ 10  Od Baale je zavila proti zahodu do gore Seír, se povzpela po severnem pobočju gore Jearím (to je Kesalón), se spustila do Bet Šémeša+ in šla naprej do Tímne.+ 11  Meja se je nato povzpela po severnem pobočju Ekróna+ ter se nadaljevala do Šikaróna, čez goro Baalo pa do Jabneéla. Meja se je končala ob morju. 12  Zahodna meja je bila obala Velikega morja*.+ To so bile vse meje Judovih sinov po njihovih rodbinah. 13  Jefunéjevemu sinu Kalebu+ je Jozue na Jehovovo zapoved dal delež med Judovimi sinovi, in sicer Kirját Árbo (Arbá je bil Anákov oče), to je Hebrón.+ 14  Tako je Kaleb od tam pregnal tri Anákove sinove:+ Šešája,+ Ahimána in Talmája,+ ki so se rodili Anáku.+ 15  Od tam pa je nato šel nad prebivalce Debírja.+ (Debír se je prej imenoval Kirját Séfer.)+ 16  Tedaj je Kaleb rekel: »Tistemu, ki bo udaril Kirját Séfer in ga zavzel, bom dal za ženo svojo hčer Áhso.«+ 17  Zavzel ga je Otniél,+ sin Kalebovega brata Kenáza,+ in Kaleb mu je dal za ženo svojo hčer Áhso.+ 18  Ko pa je ta odhajala, je svojega moža nagovarjala, naj od njenega očeta izprosi polje. Nato je, sedeč na oslu, plosknila z rokami. In Kaleb jo je vprašal: »Kaj bi rada?«+ 19  Odgovorila mu je: »Daj mi blagoslov! Dal si mi že kos zemlje na jugu. Daj mi še Gulót Májim.« Dal ji je torej Zgornji Gulót in Spodnji Gulót.+ 20  To je dediščina+ rodu Judovih sinov+ po njihovih rodbinah. 21  Mesta na koncu ozemlja rodu Judovih sinov proti meji z Edómom+ na jugu pa so: Kabzeél,+ Éder, Jagúr, 22  Kína, Dimóna, Adáda, 23  Kédeš, Hazór, Jitnán, 24  Zif, Télem,+ Bealót, 25  Hazór Hadáta, Kerijót Hezrón (to je Hazór), 26  Amám, Šéma, Moladá,+ 27  Hazár Gadá, Hešmón, Bet Pélet,+ 28  Hazár Šuál,+ Beeršéba,+ Bizjótja, 29  Baala,+ Ijím, Ézem,+ 30  Eltolád, Kesíl, Hórma,+ 31  Ziklág,+ Madmána, Sansána, 32  Lebaót, Šilhím, Ájin+ in Rimón+ – skupaj devetindvajset mest z njihovimi naselji. 33  Mesta v Šéfeli+ pa so: Eštaól,+ Zóra,+ Ášna, 34  Zanóah,+ En Ganím, Tapúah, Enájim, 35  Jarmút,+ Adulám,+ Sohó,+ Azéka,+ 36  Šaarájim,+ Aditájim, Gedêra in Gederotájim – štirinajst mest z njihovimi naselji; 37  Zenán, Hadáša, Migdál Gad, 38  Dilán, Micpé, Jokteél, 39  Lahíš,+ Bozkát,+ Eglón,+ 40  Kabón, Lahmás, Kitlíš, 41  Gederót, Bet Dagón, Naáma in Makéda+ – šestnajst mest z njihovimi naselji; 42  Líbna,+ Éter,+ Ašán, 43  Jiftáh, Ášna, Nezíb, 44  Keíla,+ Ahzíb+ in Maréša+ – devet mest z njihovimi naselji; 45  Ekrón+ z njemu podrejenimi mesti in naselji, 46  od Ekróna proti zahodu pa vsi kraji vzdolž Ašdóda z njihovimi naselji; 47  Ašdód+ z njemu podrejenimi mesti in naselji, Gaza+ z njej podrejenimi mesti in naselji, vse tja do doline Egipta, Velikega morja in obalnega področja.+ 48  Mesta v gorskem predelu pa so: Šamír, Jatír,+ Sohó, 49  Dána, Kirját Sána (to je Debír), 50  Anáb, Eštemóa,+ Aním, 51  Góšen,+ Holón in Gílo+ – enajst mest z njihovimi naselji; 52  Aráb, Dúma, Ešán, 53  Janúm, Bet Tapúah, Aféka, 54  Húmta, Kirját Árba (to je Hebrón)+ in Ziór – devet mest z njihovimi naselji; 55  Maón,+ Karmél, Zif,+ Júta, 56  Jezreél, Jokdeám, Zanóah, 57  Kájin, Gíbea in Tímna+ – deset mest z njihovimi naselji; 58  Halhúl, Bet Zur, Gedór, 59  Maarát, Bet Anót in Eltekón – šest mest z njihovimi naselji; 60  Kirját Baal+ (to je Kirját Jearím)+ in Rába – dve mesti z njunimi naselji. 61  Mesta v pustinji pa so: Bet Arába,+ Midín, Seháha, 62  Nibšán, Mesto soli in En Gédi+ – šest mest z njihovimi naselji. 63  Toda Jebuséjcev,+ ki so prebivali v Jeruzalemu,+ Judovi sinovi niso mogli pregnati.+ Tako Jebuséjci živijo skupaj z Judovimi sinovi v Jeruzalemu vse do danes.

Opombe

Glej Dodatek 15.
Glej Dodatek 15.
To je Sredozemskega morja.