Ezra 2:1–70

2  To pa so sinovi pokrajine,+ pregnanci, ki so se vrnili iz ujetništva.+ Te je babilonski kralj Nebukadnezar odpeljal v pregnanstvo+ v Babilon, potem pa so se vrnili+ v Jeruzalem in Juda,+ vsak v svoje mesto.  Šli so z Zerubabélom,+ Ješúom*,+ Nehemíjem, Serajájem*,+ Reelajájem*, Mardohejem, Bilšánom, Mispárjem*, Bigvájem, Rehúmom* in Baanájem. To je število mož Izraelovega ljudstva:  Paróševih sinov+ dva tisoč sto dvainsedemdeset;  Šefatjájevih sinov+ tristo dvainsedemdeset;  Aráhovih sinov+ sedemsto petinsedemdeset;  Páhat Moábovih sinov,+ izmed Ješúovih in Joábovih+ sinov, dva tisoč osemsto dvanajst;  Elámovih sinov+ tisoč dvesto štiriinpetdeset;  Zátujevih sinov+ devetsto petinštirideset;  Zakájevih sinov+ sedemsto šestdeset; 10  Baníjevih* sinov+ šeststo dvainštirideset; 11  Bebájevih sinov+ šeststo triindvajset; 12  Azgádovih sinov+ tisoč dvesto dvaindvajset; 13  Adonikámovih* sinov+ šeststo šestinšestdeset; 14  Bigvájevih sinov+ dva tisoč šestinpetdeset; 15  Adínovih sinov+ štiristo štiriinpetdeset; 16  Atêrjevih sinov,+ od Ezekíja, osemindevetdeset; 17  Bezájevih sinov+ tristo triindvajset; 18  Jorájevih* sinov sto dvanajst; 19  Hašúmovih sinov+ dvesto triindvajset; 20  sinov Gibárja*+ petindevetdeset; 21  sinov iz Betlehema+ sto triindvajset; 22  mož iz Netófe+ šestinpetdeset; 23  mož iz Anatóta+ sto osemindvajset; 24  sinov iz Azmáveta+ dvainštirideset; 25  sinov iz Kirját Jearíma,+ Kefíre in Beeróta sedemsto triinštirideset; 26  sinov iz Ráme+ in Gébe+ šeststo enaindvajset; 27  mož iz Mihmása+ sto dvaindvajset; 28  mož iz Betela+ in Aja+ dvesto triindvajset; 29  sinov iz Nebója+ dvainpetdeset; 30  sinov iz Magbíša sto šestinpetdeset; 31  sinov drugega Eláma+ tisoč dvesto štiriinpetdeset; 32  Harímovih sinov+ tristo dvajset; 33  sinov iz Loda,+ Hadída+ in Onója+ sedemsto petindvajset; 34  sinov iz Jêrihe+ tristo petinštirideset; 35  sinov Senaája+ pa je bilo tri tisoč šeststo trideset. 36  Duhovniki:+ Jedajájevih sinov+ iz Ješúove+ hiše devetsto triinsedemdeset; 37  Imérjevih sinov+ tisoč dvainpetdeset; 38  Pašhúrjevih sinov+ tisoč dvesto sedeminštirideset; 39  Harímovih sinov+ tisoč sedemnajst. 40  Leviti:+ Ješúovih+ in Kadmiélovih+ sinov, izmed Hodavjájevih*+ sinov, štiriinsedemdeset. 41  Pevci: Asáfovih sinov+ sto osemindvajset. 42  Sinovi vratarjev: Šalúmovih,+ Atêrjevih,+ Talmónovih,+ Akúbovih,+ Hatitájevih+ in Šobájevih sinov, vseh skupaj sto devetintrideset. 43  Netinejci*:+ Zihájevi sinovi, Hasufájevi sinovi, Tabaótovi sinovi,+ 44  Kerósovi sinovi, Siahájevi* sinovi, Padónovi sinovi,+ 45  Lebanájevi sinovi, Hagabájevi sinovi, Akúbovi sinovi, 46  Hagábovi sinovi, Salmájevi sinovi,+ Hanánovi sinovi, 47  Gidélovi sinovi, Gáharjevi sinovi,+ Reajájevi sinovi, 48  Rezínovi sinovi,+ Nekodájevi sinovi, Gazámovi sinovi, 49  Uzájevi sinovi, Paséahovi sinovi,+ Besájevi sinovi, 50  Asnájevi sinovi, sinovi Meunéjcev, sinovi Nefuséjcev*,+ 51  Bakbúkovi sinovi, Hakufájevi sinovi, Harhúrjevi sinovi,+ 52  Bazlútovi* sinovi, Mehidájevi sinovi, Haršájevi sinovi,+ 53  Barkósovi sinovi, Síserovi sinovi, Témahovi sinovi,+ 54  Nezíahovi sinovi in Hatifájevi sinovi.+ 55  Sinovi Salomonovih služabnikov:+ Sotájevi sinovi, Soféretovi sinovi, Perudájevi* sinovi,+ 56  Jaalájevi sinovi, Darkónovi sinovi, Gidélovi sinovi,+ 57  Šefatjájevi sinovi, Hatílovi sinovi, Pohêret Zebájimovi sinovi in Amíjevi* sinovi.+ 58  Vseh netinejcev+ in sinov Salomonovih služabnikov je bilo tristo dvaindevetdeset.+ 59  To pa so tisti, ki so šli iz Tel Mélaha, Tel Hárše, Kerúba, Adóna in Imérja, vendar niso mogli dokazati, katera je hiša njihovih očetov in od kod izvirajo,+ namreč ali so od Izraela: 60  Delajájevi sinovi, Tobíjevi sinovi in Nekodájevi sinovi,+ šeststo dvainpetdeset. 61  In izmed sinov duhovnikov:+ sinovi Habajája, sinovi Hakóza+ in sinovi Barzilája,+ ki si je vzel za ženo eno od hčera Gileádca Barzilája+ in je bil poimenovan z njihovim imenom. 62  Ti so pregledovali rodovniški seznam, da bi javno dokazali svoje poreklo, vendar se v seznamu niso našli, zato so bili izločeni iz duhovniške službe.+ 63  In tiršáta*+ jim je prepovedal jesti+ od najsvetejših reči, dokler ne vstane duhovnik z urimom+ in tumimom*. 64  Ves zbor skupaj+ je štel dvainštirideset tisoč tristo šestdeset ljudi,+ 65  in to poleg njihovih sužnjev in suženj, ki jih je bilo sedem tisoč tristo sedemintrideset; imeli pa so tudi dvesto pevcev+ in pevk. 66  Imeli so sedemsto šestintrideset konjev, dvesto petinštirideset mul,+ 67  štiristo petintrideset kamel in šest tisoč sedemsto dvajset oslov.+ 68  In ko so nekateri izmed poglavarjev+ očetnih hiš prišli v Jehovovo hišo,+ ki je bila v Jeruzalemu,+ so darovali prostovoljne+ daritve za hišo pravega Boga, da bi jo postavili na njenem mestu.+ 69  Po svojih zmožnostih so darovali za podporo delu enainšestdeset tisoč zlatih drahem*,+ pet tisoč min srebra+ in sto duhovniških halj.+ 70  Duhovniki, leviti, nekateri iz ljudstva,+ pevci, vratarji in netinejci so se nastanili v svojih mestih. Ves Izrael se je nastanil v svojih mestih.+

Opombe

V Hag 1:1; Zah 3:1 »Jozue«.
V Neh 7:7 »Azaríja«.
V Neh 7:7 »Raamjá«.
V Neh 7:7 »Mispéret«.
V Neh 7:7 »Nehúm«.
V Neh 7:15 »Binúj«.
V Neh 10:16 »Adoníja«.
V Neh 7:24 »Haríf«.
V Neh 7:25 »Gibeón«.
V Ezr 3:9 »Juda«; v Neh 7:43 »Hodvá«.
Ali »tempeljski služabniki«. Dobesedno »tisti, ki so dani«.
V Neh 7:47 »Siá«.
V Neh 7:52 »Nefušséjci«.
V Neh 7:54 »Bazlít«.
V Neh 7:57 »Peridá«.
V Neh 7:59 »Amón«.
Perzijski naziv za upravitelja pokrajine.
Glej opombo k 2Mz 28:30.
Drahmo na splošno enačijo s perzijskim zlatim darejkom, ki je tehtal 8,4 grama. Ta drahma se razlikuje od tiste, omenjene v grških knjigah Svetega pisma.