4. Mojzesova 26:1–65

26  Po tej šibi+ je Jehova Mojzesu in Eleázarju, sinu duhovnika Arona, rekel:  »Preštejta ves zbor Izraelovih sinov, stare dvajset let in več, po hišah njihovih očetov, vse v Izraelu, ki so zmožni za boj.«+  Tako sta Mojzes in duhovnik Eleázar+ na moábskih sušnih ravnicah+ ob Jordanu nasproti Jêrihi+ govorila z njimi. Naročila sta:  »Preštejte vse, ki so stari dvajset let in več, tako kakor je Jehova zapovedal Mojzesu.«+ Izraelovi sinovi, ki so šli iz egiptovske dežele, so bili:  Izraelov prvorojenec Rúben.+ Rúbenovi sinovi pa so bili: od Hénoha+ rodbina Hénohovcev, od Palúja+ rodbina Palújevcev,  od Hezróna+ rodbina Hezrónovcev in od Karmíja+ rodbina Karmíjevcev.  To so bile rodbine Rúbenovcev. Vseh popisanih med njimi je bilo triinštirideset tisoč sedemsto trideset.+  Palújev sin je bil Eliáb.  Eliábovi sinovi pa so bili: Nemuél, Datán in Abirám. Datán+ in Abirám+ sta bila dva izmed svetovalcev zbora, ki sta skupaj s Kórahovim zborom+ sodelovala v uporu proti Mojzesu in Aronu, in se tako uprla Jehovu. 10  Tedaj je zemlja odprla svoja usta in jih pogoltnila.+ Kórah pa je umrl, ko je smrt zadela zbor, ko je ogenj požrl dvesto petdeset mož.+ Postali so svarilni zgled.+ 11  Toda Kórahovi sinovi niso umrli.+ 12  Símeonovi sinovi+ po svojih rodbinah pa so bili: od Nemuéla+ rodbina Nemuélovcev, od Jamína+ rodbina Jamínovcev, od Jahína+ rodbina Jahínovcev, 13  od Zêraha* rodbina Zêrahovcev in od Šaúla+ rodbina Šaúlovcev. 14  To so bile rodbine Símeonovcev: dvaindvajset tisoč dvesto.+ 15  Gadovi sinovi+ po svojih rodbinah so bili: od Zefóna* rodbina Zefónovcev, od Hagíja rodbina Hagíjevcev, od Šuníja rodbina Šuníjevcev, 16  od Ozníja* rodbina Ozníjevcev, od Eríja rodbina Eríjevcev, 17  od Aróda rodbina Aródovcev in od Arelíja+ rodbina Arelíjevcev. 18  To so bile rodbine Gadovih sinov. Vseh popisanih med njimi je bilo štirideset tisoč petsto.+ 19  Judova+ sinova sta bila Er+ in Onán.+ Vendar sta Er in Onán umrla v kánaanski deželi.+ 20  Judovi sinovi po svojih rodbinah so bili: od Šelája+ rodbina Šelájevcev, od Pêreza+ rodbina Pêrezovcev in od Zêraha+ rodbina Zêrahovcev. 21  Pêrezovi sinovi pa so bili: od Hezróna+ rodbina Hezrónovcev in od Hamúla+ rodbina Hamúlovcev. 22  Vseh popisanih iz Judovih+ rodbin je bilo šestinsedemdeset tisoč petsto.+ 23  Isahárjevi sinovi+ po svojih rodbinah so bili: od Tolája+ rodbina Tolájevcev, od Puvája rodbina Puvájevcev, 24  od Jašúba* rodbina Jašúbovcev in od Šimróna+ rodbina Šimrónovcev. 25  Vseh popisanih iz Isahárjevih rodbin je bilo štiriinšestdeset tisoč tristo.+ 26  Zábulonovi sinovi+ po svojih rodbinah so bili: od Sêreda rodbina Sêredovcev, od Elóna rodbina Elónovcev in od Jahleéla+ rodbina Jahleélovcev. 27  Vseh popisanih iz Zábulonovih rodbin je bilo šestdeset tisoč petsto.+ 28  Jožefova+ sinova po svojih rodbinah sta bila Manáse in Éfraim.+ 29  Manásejevi sinovi+ so bili: od Mahírja+ rodbina Mahírovcev. Mahírju se je rodil Gileád+ in od Gileáda je rodbina Gileádcev. 30  Gileádovi sinovi so bili: od Iézerja+ rodbina Iézerjevcev, od Héleka rodbina Hélekovcev, 31  od Asriéla rodbina Asriélovcev, od Šéhema rodbina Šéhemovcev, 32  od Šemidája+ rodbina Šemidájevcev in od Héferja+ rodbina Héferjevcev. 33  Héferjev sin Zelofhád pa ni imel sinov, ampak hčere.+ Zelofhádove hčere so Máhla, Nóa, Hógla, Milka in Tírza.+ 34  Vseh popisanih iz Manásejevih rodbin je bilo dvainpetdeset tisoč sedemsto.+ 35  Éfraimovi sinovi+ po svojih rodbinah pa so bili: od Šutélaha+ rodbina Šutélahovcev, od Béherja rodbina Béherjevcev in od Táhana+ rodbina Táhanovcev. 36  Šutélahovi sinovi so bili: od Érana rodbina Eránovcev. 37  To so bile rodbine Éfraimovih sinov.+ Vseh popisanih med njimi je bilo dvaintrideset tisoč petsto. To so bili Jožefovi potomci po svojih rodbinah.+ 38  Benjaminovi sinovi+ po svojih rodbinah so bili: od Béla+ rodbina Bélovcev, od Ašbéla+ rodbina Ašbélovcev, od Ahiráma* rodbina Ahirámovcev, 39  od Šufáma* rodbina Šufámovcev in od Hufáma*+ rodbina Hufámovcev. 40  Bélova sinova sta bila Ard in Naamán.+ Od Arda je rodbina Ardovcev in od Naamána rodbina Naamánovcev. 41  To so bili Benjaminovi sinovi+ po svojih rodbinah. Vseh popisanih med njimi je bilo petinštirideset tisoč šeststo.+ 42  Danovi sinovi+ po svojih rodbinah pa so bili: od Šuháma* rodbina Šuhámovcev. To so bile Danove rodbine+ po svojih rodbinah. 43  Vseh popisanih iz rodbin Šuhámovcev je bilo štiriinšestdeset tisoč štiristo.+ 44  Áserjevi sinovi+ po svojih rodbinah so bili: od Jimnája+ rodbina Jimnájevcev, od Jišvíja+ rodbina Jišvíjevcev, od Berijája rodbina Berijájevcev. 45  Od Berijájevih sinov so: od Héberja rodbina Héberjevcev in od Malkiéla+ rodbina Malkiélovcev. 46  Áserjeva hči pa je bila Sêrah.+ 47  To so bile rodbine Áserjevih sinov.+ Vseh popisanih med njimi je bilo triinpetdeset tisoč štiristo.+ 48  Néftalijevi sinovi+ po svojih rodbinah so bili: od Jahzeéla+ rodbina Jahzeélovcev, od Guníja+ rodbina Guníjevcev, 49  od Jézerja+ rodbina Jézerjevcev in od Šiléma+ rodbina Šilémovcev. 50  To so bile Néftalijeve rodbine+ po svojih rodbinah. Vseh popisanih med njimi je bilo petinštirideset tisoč štiristo.+ 51  Vseh popisanih med Izraelovimi sinovi je torej bilo šeststo en tisoč sedemsto trideset.+ 52  Po vsem tem je Jehova Mojzesu rekel: 53  »Tem naj bo dežela razdeljena v dediščino po številu naštetih imen.+ 54  Tem, katerih je več, dediščino povečaj, tem, katerih je manj, pa dediščino zmanjšaj.+ Vsak naj dobi dediščino, sorazmerno s številom njegovih popisanih. 55  Dežela naj se razdeli samo z žrebom.+ Dedujejo naj po imenih rodov svojih očetov. 56  Kakor bo odločil žreb, tako naj se dediščina razdeli med tiste, ki jih je veliko, in tiste, ki jih je malo.« 57  Popisani iz Lévijevega rodu+ po svojih rodbinah pa so bili: od Geršóna+ rodbina Geršónovcev, od Keháta+ rodbina Kehátovcev in od Meraríja+ rodbina Meraríjevcev. 58  Rodbine Lévijevih sinov so bile: rodbina Libníjevcev,+ rodbina Hebróncev,+ rodbina Mahlíjevcev,+ rodbina Mušíjevcev+ in rodbina Kórahovcev.+ Kehátu+ pa se je rodil Amrám.+ 59  Amrámova žena je bila Johébeda,+ Lévijeva hči, ki se je Léviju rodila v Egiptu. Čez čas je Amrámu rodila Arona, Mojzesa in njuno sestro Mirjam.+ 60  Aronu sta se zatem rodila Nadáb in Abihú+ ter Eleázar in Itamár.+ 61  Toda Nadáb in Abihú sta umrla, ker sta prinesla pred Jehova nedovoljen ogenj.+ 62  Vseh popisanih med njimi, vseh, ki so moškega spola, starih mesec dni in več, je bilo triindvajset tisoč.+ Niso bili namreč popisani skupaj z Izraelovimi sinovi,+ ker niso dobili dediščine med Izraelovimi sinovi.+ 63  Vse te sta popisala Mojzes in duhovnik Eleázar, ko sta na moábskih sušnih ravnicah ob Jordanu nasproti Jêrihi popisovala Izraelove sinove.+ 64  Toda med temi ni bilo niti enega od tistih, ki sta jih popisala Mojzes in duhovnik Aron, ko sta popisovala Izraelove sinove v sinajski pustinji.+ 65  Glede njih je namreč Jehova rekel: »Pomrli bodo v tej pustinji.«+ Tako od njih ni ostal niti eden, razen Jefunéjevega sina Kaleba in Nunovega sina Jozueta.+

Opombe

V 1Mz 46:10 in 2Mz 6:15 »Zóhar«.
V 1Mz 46:16 »Zifjón«.
V 1Mz 46:16 »Ezbón«.
V 1Mz 46:13 »Job«.
V 1Mz 46:21 »Ehí«.
V 1Mz 46:21 »Mupím«, 1Kn 7:12 pa »Šupím«.
V 1Mz 46:21 »Hupím«.
V 1Mz 46:23 »Huším«.