1. kroniška 6:1–81

6  Lévijevi sinovi+ so bili Geršón,+ Kehát+ in Merarí.+  Kehátovi sinovi so bili Amrám,+ Izhár,+ Hebrón+ in Uziél.+  Amrámovi+ otroci so bili Aron,+ Mojzes+ in Mirjam.+ Aronovi sinovi so bili Nadáb,+ Abihú,+ Eleázar+ in Itamár.+  Eleázarju+ se je rodil Pinehas,+ Pinehasu pa Abišúa.+  Abišúu se je rodil Bukí, Bukíju pa Uzí.+  Uzíju se je rodil Zerahjá, Zerahjáju pa Merajót.+  Merajótu se je rodil Amarjá, Amarjáju pa Ahitúb.+  Ahitúbu se je rodil Zadók,+ Zadóku pa Ahimáaz.+  Ahimáazu se je rodil Azaríja, Azaríju pa Johanán. 10  In Johanánu se je rodil Azaríja,+ ki je služil kot duhovnik v hiši, ki jo je Salomon zgradil v Jeruzalemu. 11  Azaríju se je rodil Amarjá,+ Amarjáju pa Ahitúb.+ 12  Ahitúbu se je rodil Zadók,+ Zadóku pa Šalúm. 13  Šalúmu se je rodil Hilkíja, Hilkíju+ pa Azaríja. 14  Azaríju se je rodil Serajá,+ Serajáju pa Jozadák.+ 15  Jozadák je odšel v pregnanstvo, ko je Jehova po Nebukadnezarjevi roki odpeljal Juda in Jeruzalem v pregnanstvo. 16  Lévijevi sinovi+ so bili Geršóm*, Kehát in Merarí. 17  Geršómova sinova sta bila Libní+ in Šimí.+ 18  Kehátovi sinovi+ so bili Amrám,+ Izhár, Hebrón in Uziél.+ 19  Meraríjeva sinova sta bila Mahlí in Muší.+ Lévijeve rodbine po svojih praočetih so bile:+ 20  od Geršóma njegov sin Libní,+ Libníjev sin Jáhat, Jáhatov sin Zimá, 21  Zimájev sin Joáh,+ Joáhov sin Idó, Idójev sin Zêrah in Zêrahov sin Jeatráj. 22  Kehátovi sinovi so bili Aminadáb, Aminadábov sin Kórah+ ter Kórahovi sinovi Asír, 23  Elkana in Ebjasáf+ ter Ebjasáfov sin Asír, 24  njegov sin Táhat, Táhatov sin Uriél, Uriélov sin Uzíja in njegov sin Šaúl. 25  Elkanova+ sinova sta bila Amasáj in Ahimót. 26  Elkanovi potomci so bili Zofáj,+ Zofájev sin Náhat, 27  Náhatov Eliáb,+ Eliábov Jerohám in Jerohámov Elkana.+ 28  Samuelova+ sinova sta bila prvorojenec Joél in drugi Abíja.+ 29  Meraríjevi potomci so bili Mahlí,+ Mahlíjev sin Libní, Libníjev Šimí, Šimíjev Uza, 30  Uzov Šimá, Šimájev Hagijá in Hagijájev Asajá. 31  To so bili tisti, ki jih je David+ postavil, da vodijo petje v Jehovovi hiši, potem ko so vanjo postavili Skrinjo.+ 32  Bili so torej odgovorni+ za petje+ pred šotorom, shodnim šotorom, dokler ni Salomon v Jeruzalemu zgradil Jehovove hiše.+ Svojo službo so opravljali, tako kakor jim je bilo naloženo.+ 33  Tisti, ki so opravljali službo, in njihovi sinovi pa so bili: izmed Kehátovcev Hemán,+ pevec, ki je bil sin Joéla,+ ta sin Samuela,+ 34  ta sin Elkana,+ ta sin Jeroháma, ta sin Eliéla,+ ta sin Tóaha, 35  ta sin Zufa,+ ta sin Elkana, ta sin Máhata, ta sin Amasája, 36  ta sin Elkana, ta sin Joéla, ta sin Azaríja, ta sin Zefaníja, 37  ta sin Táhata, ta sin Asírja, ta sin Ebjasáfa,+ ta sin Kóraha,+ 38  ta sin Izhárja,+ ta sin Keháta, ta sin Lévija, ta sin Izraela. 39  Na njegovi desni je služil njegov brat Asáf.+ Asáf je bil sin Berehjája,+ ta sin Šimája, 40  ta sin Mihaela, ta sin Baasejája, ta sin Malkijája, 41  ta sin Etníja, ta sin Zêraha, ta sin Adajája, 42  ta sin Etána, ta sin Zimája, ta sin Šimíja, 43  ta sin Jáhata,+ ta sin Geršóma,+ ta sin Lévija. 44  Njihovi bratje, Meraríjevi+ sinovi, ki so bili na levi strani, pa so bili Etán,+ ki je bil sin Kišíja,+ ta sin Abdíja, ta sin Malúha, 45  ta sin Hašabjája, ta sin Amazíja, ta sin Hilkíja, 46  ta sin Amzíja, ta sin Baníja, ta sin Šémerja, 47  ta sin Mahlíja, ta sin Mušíja,+ ta sin Meraríja,+ ta sin Lévija. 48  Njihovi bratje leviti+ so bili darovani za vso službo,+ povezano s svetim šotorom, hišo pravega Boga. 49  Aron+ in njegovi sinovi so zažigali daritve+ na oltarju za žgalne daritve+ in na kadilnem oltarju,+ da bi izpolnili vse naloge, povezane z najsvetejšimi rečmi, in opravili poravnavo+ za Izraela,+ po vsem, kar je zapovedal Mojzes, služabnik pravega Boga. 50  Aronovi sinovi+ so bili Eleázar,+ Eleázarjev sin Pinehas,+ Pinehasov Abišúa,+ 51  Abišúov Bukí, Bukíjev Uzí, Uzíjev Zerahjá,+ 52  Zerahjájev Merajót,+ Merajótov Amarjá, Amarjájev Ahitúb,+ 53  Ahitúbov Zadók+ in Zadókov Ahimáaz.+ 54  To pa so njihova bivališča, njihovi ograjeni tabori na njihovem ozemlju,+ to je njihov delež, ki so ga z žrebom dobili Aronovi sinovi iz rodbine Kehátovcev.+ 55  Dali so jim torej Hebrón+ v Judovi deželi in vse pašnike okoli mesta. 56  Polje in naselja+ okoli mesta so dali Jefunéjevemu sinu Kalebu.+ 57  Aronovim sinovom so dali zavetno mesto*+ Hebrón+ in še Líbno+ z njenimi pašniki, Jatír,+ Eštemóo+ z njenimi pašniki, 58  Hiléz+ z njegovimi pašniki, Debír+ z njegovimi pašniki, 59  Ašán+ z njegovimi pašniki in Bet Šémeš+ z njegovimi pašniki. 60  Od Benjaminovega rodu pa so dali Gébo+ z njenimi pašniki, Alémet+ z njegovimi pašniki in Anatót+ z njegovimi pašniki. Vseh mest, razdeljenih med njihove rodbine, je bilo trinajst.+ 61  Preostalim Kehátovim sinovom so z žrebom dodelili deset+ mest od rodbin nekega drugega rodu in od Manásejevega rodu, od polovice rodu. 62  Geršómovim sinovom+ po njihovih rodbinah so dali trinajst mest od Isahárjevega,+ Áserjevega+ in Néftalijevega rodu+ ter od Manásejevega rodu+ v Bašánu. 63  Meraríjevim sinovom+ po njihovih rodbinah pa so z žrebom dodelili dvanajst mest od Rúbenovega,+ Gadovega+ in Zábulonovega rodu.+ 64  Tako so Izraelovi sinovi dali ta mesta z njihovimi pašniki+ Lévijevim sinovom.+ 65  Od rodu Judovih sinov,+ od rodu Símeonovih sinov+ in od rodu Benjaminovih sinov+ so z žrebom dodelili ta mesta, ki so navedena po imenih. 66  Nekatere rodbine Kehátovih sinov so svoja mesta dobile od Éfraimovega rodu.+ 67  Tako so jim dali zavetno mesto* Síhem+ z njegovimi pašniki v éfraimskem gorovju, Gézer+ z njegovimi pašniki, 68  Jokmeám+ z njegovimi pašniki, Bet Horón+ z njegovimi pašniki, 69  Ajalón+ z njegovimi pašniki in Gat Rimón+ z njegovimi pašniki. 70  Rodbinam preostalih Kehátovih sinov+ pa so od polovice Manásejevega rodu dali Anêr+ z njegovimi pašniki in Bileám+ z njegovimi pašniki. 71  Geršómovim sinovom+ so od rodbin polovice Manásejevega rodu dali Golán+ v Bašánu z njegovimi pašniki in Aštarót+ z njegovimi pašniki, 72  od Isahárjevega rodu Kédeš+ z njegovimi pašniki, Daberát+ z njegovimi pašniki, 73  Ramót+ z njegovimi pašniki in Aném+ z njegovimi pašniki, 74  od Áserjevega rodu Mašál z njegovimi pašniki, Abdón+ z njegovimi pašniki, 75  Hukók+ z njegovimi pašniki in Rehób+ z njegovimi pašniki, 76  od Néftalijevega rodu+ pa Kédeš+ v Galileji+ z njegovimi pašniki, Hamón z njegovimi pašniki in Kirjatájim+ z njegovimi pašniki. 77  Preostalim Meraríjevim sinovom so od Zábulonovega rodu+ dali Rimonó+ z njegovimi pašniki in Tábor z njegovimi pašniki. 78  Na področju ob Jordanu pri Jêrihi, vzhodno od Jordana, so jim od Rúbenovega rodu+ dali Bézer+ v pustinji z njegovimi pašniki, Jáhaz+ z njegovimi pašniki, 79  Kedemót+ z njegovimi pašniki in Mefáat+ z njegovimi pašniki, 80  od Gadovega rodu+ pa Ramót+ v Gileádu z njegovimi pašniki, Mahanájim+ z njegovimi pašniki, 81  Hešbón+ z njegovimi pašniki in Jazêr+ z njegovimi pašniki.

Opombe

V 1. vrstici »Geršón«.
Dobesedno »zavetna mesta«.
Dobesedno »zavetna mesta«.