1. kroniška 2:1–55

2  Izraelovi sinovi+ so bili: Rúben,+ Símeon,+ Lévi,+ Juda,+ Isahár,+ Zábulon,+  Dan,+ Jožef,+ Benjamin,+ Néftali,+ Gad+ in Áser.+  Judovi sinovi so bili Er,+ Onán+ in Šelá.+ Te tri je Judu rodila Šúova hči, Kanaánka. Njegovega prvorojenca Era je Jehova usmrtil, ker je postal hudoben v njegovih očeh.+  Njegova snaha Tamara+ pa mu je rodila Pêreza+ in Zêraha. Vseh Judovih sinov je bilo pet.  Pêrezova sinova sta bila Hezrón in Hamúl.+  Zêrahovi sinovi+ so bili Zimrí, Etán, Hemán, Kalkól in Dára.+ Vseh je bilo pet.  Karmíjev+ sin* je bil Ahár*, ki je Izraela spravil v nesrečo.+ Ravnal je nezvesto, ker ni ubogal zapovedi glede reči, ki so bile odrejene za uničenje*.+  Etánov+ sin* je bil Azaríja.  Sinovi, ki so se rodili Hezrónu,+ so Jerahmeél,+ Ram+ in Kelubáj*. 10  Ramu se je rodil Aminadáb.+ Aminadábu se je rodil Nahšón,+ ki je bil knez Judovih sinov. 11  Nahšónu se je rodil Salmá.+ Salmáju se je rodil Bóaz.+ 12  Bóazu se je rodil Obéd.+ Obédu se je rodil Jésej.+ 13  Jéseju so se rodili prvorojenec Eliáb,+ drugi Abinadáb,+ tretji Šimá,+ 14  četrti Netanél, peti Radáj, 15  šesti Ózem in sedmi David.+ 16  Njihovi sestri sta bili Zerúja in Abigájila.+ Zerúja je imela tri sinove: Abišája,+ Joába+ in Asaéla.+ 17  Abigájila pa je rodila Amasája.+ Amasájev oče je bil Izmaelec Jéter.+ 18  Hezrónov+ sin Kaleb je imel sinove s svojo ženo Azúbo in z Jeriót. Njeni sinovi so bili Jéšer, Šobáb in Ardón. 19  Ko je Azúba umrla, si je Kaleb vzel Efráto,+ ki mu je rodila Hura.+ 20  Huru se je rodil Urí.+ Uríju se je rodil Bezalél.+ 21  Zatem je Hezrón spal s hčerjo Mahírja, Gileádovega očeta.+ Vzel jo je, ko je bil star šestdeset let, in rodila mu je Segúba. 22  Segúbu se je rodil Jaír,+ ki je imel triindvajset mest+ v gileádski deželi. 23  (Pozneje sta jim Gešúr+ in Sirija+ vzela Havót Jaír+ in Kenát+ s podrejenimi mesti, to je šestdeset mest.) Vsi ti so bili sinovi Mahírja, Gileádovega očeta. 24  Potem ko je Hezrón+ v Kaleb Efráti umrl, mu je njegova žena Abíja rodila Ašhúrja, očeta Tekóe.+ 25  Sinovi Jerahmeéla,+ Hezrónovega prvorojenca, so bili prvorojenec Ram+ ter Buná, Óren, Ózem in Ahíja. 26  Jerahmeél je imel še drugo ženo, po imenu Atára, ki je bila Onámova mati. 27  Sinovi Rama,+ Jerahmeélovega prvorojenca, so bili Máaz, Jamín in Éker. 28  Onámova+ sinova sta bila Šamáj in Jadá. Šamájeva sinova sta bila Nadáb in Abišúr. 29  Abišúrju je njegova žena Abihájila rodila Ahbána in Molída. 30  Nadábova+ sinova sta bila Séled in Apájim. Séled je umrl brez otrok. 31  Apájimov sin* je bil Jiší. Jišíjev sin je bil Šešán+ in Šešánov sin je bil Ahláj. 32  Sinova Šamájevega brata Jadája sta bila Jéter in Jonatan. Jéter je umrl brez otrok. 33  Jonatanova sinova sta bila Pélet in Zazá. To so bili Jerahmeélovi sinovi. 34  Šešán+ ni imel sinov, ampak samo hčere. Imel pa je služabnika, Egipčana,+ ki mu je bilo ime Jarhá. 35  Tako je Šešán služabniku Jarháju dal za ženo svojo hčer, in rodila mu je Atája. 36  Atáju se je rodil Natan. Natanu se je rodil Zabád.+ 37  Zabádu se je rodil Eflál. Eflálu se je rodil Obéd. 38  Obédu se je rodil Jehú. Jehúju se je rodil Azaríja. 39  Azaríju se je rodil Hélez. Hélezu se je rodil Elasá. 40  Elasáju se je rodil Sismáj. Sismáju se je rodil Šalúm. 41  Šalúmu se je rodil Jekamjá. Jekamjáju se je rodil Elišamá. 42  Sinovi Kaleba,+ Jerahmeélovega brata, so bili prvorojenec Méša, ki je oče Zifa, in sinovi Maréša, Hebrónovega očeta. 43  Hebrónovi sinovi so bili Kórah, Tapúah, Rékem in Šéma. 44  Šému se je rodil Ráham, Jorkoámov oče. Rékemu se je rodil Šamáj. 45  Šamájev sin je Maón. Maónu se je rodil Bet Zur.+ 46  Kalebova stranska žena* Éfa je rodila Harána, Mozája in Gazéza. Haránu se je rodil Gazéz. 47  Jahdájevi sinovi so bili Régem, Jotám, Gešán, Pélet, Efá in Šáaf. 48  Kalebova stranska žena Maáha je rodila Šéberja in Tirhanája. 49  Rodila je tudi Šáafa, očeta Madmána,+ in Ševája, očeta Mahbenája in Gíbee.+ Kalebova+ hči pa je bila Áhsa.+ 50  To so bili Kalebovi sinovi. Sinovi Hura,+ Efrátinega+ prvorojenca, so bili: Šobál,+ oče Kirját Jearíma,+ 51  Salmá, oče Betlehema,+ in Haréf, oče Bet Gadêrja. 52  Sinovi Šobála,+ očeta Kirját Jearíma, so bili: Haroé in polovica Menuhótovcev. 53  Rodbine Kirját Jearíma so bile Jéterjevci,+ Putéjci, Šuméjci in Mišraíti. Od teh izvirajo Zóračani+ in Eštaólci.+ 54  Salmájevi potomci so bili Betlehem,+ Netófčani,+ Atrót Bet Joáb, polovica Manáhatovcev in Zórčani. 55  Rodbine pisarjev, ki so živele v Jabézu,+ so bile Tiratéjci, Šimatéjci in Suhéjci. To so bili Kenéjci,+ ki izvirajo od Hamáta, očeta Rehábove+ hiše.

Opombe

Dobesedno »sinovi«.
»Ahár« pomeni »prinašalec nesreče«. V Joz 7:1, 18 »Ahán«.
Ali »ki so bile hérem«. Glej opombo k 2Mz 22:20.
Dobesedno »sinovi«.
V 18., 19. in 42. vrstici »Kaleb«.
Dobesedno »sinovi«.
Glej opombo k 1Mz 22:24.