Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Ali bi ime Jehova moralo biti zapisano v Novi zavezi?

Ali bi ime Jehova moralo biti zapisano v Novi zavezi?

ALI je pomembno, da je Božje ime zapisano v Bibliji? Bogu očitno je. Njegovo ime, ki ga predstavljajo štiri hebrejske črke, znane kot tetragram, se pojavlja skoraj 7000-krat v izvirnem hebrejskem besedilu knjige, navadno imenovane Stara zaveza. *

Biblijski učenjaki priznavajo, da se Božje osebno ime pojavlja v Stari zavezi oziroma Hebrejskih spisih. Toda mnogi so mnenja, da se ni pojavljalo v izvirnih grških rokopisih Nove zaveze.

Kaj se torej zgodi, ko pisec Nove zaveze navaja odlomke iz Stare zaveze, v katerih se pojavlja tetragram? V teh primerih večina prevajalcev namesto Božjega osebnega imena uporabi besedo »Gospod«. Sveto pismo – prevod novi svet se ne ravna po tej ustaljeni praksi. V Novi zavezi oziroma Krščanskih grških spisih zapiše ime Jehova 237-krat.

S katerimi problemi se prevajalci Biblije spoprijemajo, ko se odločajo, ali naj uporabijo Božje ime v Novi zavezi? Ali obstaja kakšen temelj za to, da se uporabi Božje ime v tem delu Svetega pisma? In kako uporaba Božjega imena v Bibliji zadeva vas?

Prevajalska zagata

Rokopisi Nove zaveze, ki so nam danes na voljo, niso izvirniki. Izvirniki, ki so jih napisali Matej, Janez, Pavel in drugi, so se veliko uporabljali in gotovo so se hitro obrabili. Zato so izdelali prepise izvirnikov, in ko so se ti obrabili, so naredili nove. Večina od več tisoč prepisov Nove zaveze, ki so danes na voljo, je nastala vsaj dve stoletji po pisanju izvirnikov. Videti je, da so do takrat prepisovalci rokopisov tetragram bodisi nadomestili s Kúrios oziroma Kýrios (grška beseda za »Gospod«) ali pa so prepisovali rokopise, v katerih je bila ta zamenjava že storjena. *

Glede na to mora prevajalec ugotoviti, ali obstajajo tehtni dokazi, ki potrjujejo, da se je tetragram v resnici pojavil v izvirnih grških rokopisih. Ali obstajajo takšni dokazi? Razmislite o naslednjih argumentih.

  • Jezus je, ko je citiral ali bral iz Stare zaveze, uporabljal Božje ime. (5. Mojzesova 6:13, 16; 8:3; Psalm 110:1; Izaija 61:1, 2; Matej 4:4, 7, 10; 22:44; Luka 4:16–21) Kot danes se je tudi v času Jezusa in njegovih učencev tetragram pojavljal v prepisih hebrejskega besedila Stare zaveze. Toda stoletja so učenjaki mislili, da se tetragram ni pojavljal v rokopisih grškega prevoda Stare zaveze, imenovanega Septuaginta, kakor tudi ne v rokopisih Nove zaveze. Nato pa je sredi 20. stoletja nekaj izrednega pritegnilo pozornost učenjakov – odkrili so nekaj zelo starih fragmentov grške Septuaginte iz Jezusovega časa. Na teh fragmentih je mogoče najti Božje osebno ime, zapisano s hebrejskimi črkami.

  • Jezus je uporabljal Božje ime in ga razodel drugim. (Janez 17:6, 11, 12, 26) Jezus je nedvoumno dejal: »Jaz sem prišel v imenu svojega Očeta.« Poleg tega je poudaril, da svoja dela opravlja »v imenu svojega Očeta«. Pravzaprav samo ime Jezus pomeni »Jehova je rešitev«. (Janez 5:43; 10:25)

  • Božje ime se v skrajšani obliki pojavlja v Grških spisih. V Razodetju 19:1, 3, 4, 6 se Božje ime pojavlja v izrazu »Aleluja«. Ta izraz dobesedno pomeni »Hvalite Jaha!«. Jah pa je skrajšana oblika imena Jehova.

  • Zgodnji judovski spisi nakazujejo na to, da so judovski kristjani uporabljali Božje ime v svojih spisih. V zbirki ustnih zakonov, imenovani Tosefta, ki so jo končali okoli leta 300 n. št., glede krščanskih spisov, ki so se sežigali na šabat, beremo: »Knjig evangelistov in knjig minimov [domnevno judovskih kristjanov] ne obvarujejo pred ognjem. Temveč se jih pusti, da zgorijo tam, kjer so, [. . .] skupaj z omembami Božjega imena, ki so v njih.« V tem istem viru navajajo, da je rabin Josej Galilejec z začetka drugega stoletja n. št. rekel, da naj se druge dni v tednu »iz njih [krščanskih spisov] izreže omembe Božjega imena in se jih spravi, ostalo pa se sežge«. Torej obstajajo prepričljivi dokazi, da so bili Judje, ki so živeli v drugem stoletju n. št., prepričani, da kristjani v svojih spisih uporabljajo ime Jehova.

Kako so se tega lotili prevajalci?

Ali je Prevod novi svet edina Biblija, v kateri je bilo Božje ime vrnjeno na svoje mesto v Grških spisih? Ne. Na podlagi prej navedenih dokazov so mnogi biblijski prevajalci sklenili, da je treba Božje ime pri prevajanju Nove zaveze vrniti na njegovo mesto.

Na primer, številni prevodi Nove zaveze v afriških, ameriških, azijskih in tihomorskih jezikih svobodno uporabljajo Božje ime. (Glej razpredelnico na strani 21.) Nekateri od teh prevodov so novejši. Takšna sta rotumska Biblija (1999), v kateri se ime Jihova pojavlja 51-krat v 48 vrsticah Nove zaveze, in prevod v indonezijskem jeziku bataščini (Toba) iz leta 1989, v katerem je ime Jahowa v Novi zavezi uporabljeno 110-krat. Božje ime se je pojavilo tudi v francoskih, nemških in španskih prevodih. Tako je v začetku 20. stoletja Pablo Besson prevedel Novo zavezo v španščino. V svojem prevodu je uporabil Jehová v Judu 14, v skoraj sto podčrtnih opombah pa navaja Božje ime kot možen prevod.

V nadaljevanju je navedenih nekaj angleških prevodov, ki so uporabili Božje ime v Novi zavezi:

  • A Literal Translation of the New Testament . . . From the Text of the Vatican Manuscript (Herman Heinfetter, 1863)

  • The Emphatic Diaglott (Benjamin Wilson, 1864)

  • The Epistles of Paul in Modern English (George Barker Stevens, 1898)

  • St. Paul’s Epistle to the Romans (W. G. Rutherford, 1900)

  • The Christian’s Bible—New Testament (George N. LeFevre, 1928)

  • The New Testament Letters (londonski škof J.W.C. Wand, 1946)

V novejši izdaji priljubljenega prevoda New Living Translation (2004) je v predgovoru pod naslovom »Prevajanje Božjih imen« pisalo: »Praviloma smo tetragram (JHVH) dosledno prevajali z ‚GOSPOD‘ tako, da smo uporabili različico z manjšimi velikimi tiskanimi črkami, kot je običajno v angleških prevodih. S tem ga ločimo od imena adonáj, ki ga prevajamo z ‚Gospod‘.« Glede Nove zaveze pa pravi: »Grška beseda kurios je dosledno prevedena z ‚Gospod‘, toda kadar je v besedilu Nove zaveze neposreden navedek iz Stare zaveze, tedaj je prevedena ‚GOSPOD‘, zapisano z manjšimi velikimi tiskanimi črkami.« (Poudarili mi.) Prevajalci tega biblijskega prevoda priznavajo, da bi v teh vrsticah Nove zaveze moral stati tetragram (JHVH).

Zanimivo je, da v priročniku The Anchor Bible Dictionary pod naslovom »Tetragram v Novi zavezi« piše naslednje: »Obstaja nekaj dokazov, da so ob nastajanju N[ove] Z[aveze] v nekaterih ali v vseh navedkih iz S[tare] Z[aveze] zapisali tetragram, Božje ime Jahve.« Poleg tega učenjak George Howard pravi: »Glede na to, da je bil tetragram v prepisih grškega prevoda Biblije [Septuaginte], ki je bila za zgodnjo cerkev del Pisem, še vedno napisan, je logično sklepati, da so pisci N[ove] Z[aveze], ko so navajali iz Pisem, v biblijskem besedilu ohranjali tetragram.«

Dva prepričljiva razloga

Očitno je torej, da Prevod novi svet ni prva Biblija, ki vsebuje Božje ime v Novi zavezi. Podobno kot sodnik, ki je pozvan, da sodi v primeru, pri katerem ni nobenega živega očividca, je odbor za pripravo Prevoda novi svet skrbno pretehtal vse dokaze, ki se tičejo tega. Člani tega odbora so se na podlagi dejstev odločili, da bodo v prevodu Krščanskih grških spisov uporabili ime Jehova. Bodite pozorni, katera dva prepričljiva razloga sta jih navedla na takšno odločitev.

1. Glede na to, da so Krščanski grški spisi navdihnjen dodatek svetim Hebrejskim spisom, so prevajalci menili, da bi bilo protislovno, če bi Jehovovo ime nenadoma izginilo iz besedila.

Zakaj je ta sklep razumen? Približno sredi prvega stoletja n. št. je učenec Jakob rekel starešinam v Jeruzalemu: »Simeon nam je natančno razložil, kako je Bog prvič posvetil pozornost narodom, da bi izmed njih izbral ljudstvo za svoje ime.« (Apostolska dela 15:14) Ali se vam zdi logično, da bi Jakob izjavil kaj takega, če ne bi v prvem stoletju nihče poznal ali uporabljal Božjega imena?

2. Ko so bili odkriti prepisi Septuaginte, v katerih je bilo uporabljeno Božje ime, ne pa Kýrios (Gospod), je prevajalcem postalo jasno, da se je Božje ime v Jezusovih dneh vsekakor pojavljalo v grških in seveda tudi v hebrejskih prepisih zgodnjih Pisem.

Očitno se je šele kasneje pojavila do Boga nespoštljiva navada, da so iz grških rokopisov odstranjevali Božje ime. Kaj pravite, ali bi Jezus in njegovi apostoli širili takšno izročilo? (Matej 15:6–9)

Kličite »Jehovovo ime«

Dejansko samo Sveto pismo neizpodbitno priča, da so zgodnji kristjani v resnici uporabljali Jehovovo ime v svojih spisih, še posebej ko so iz Stare zaveze navajali odlomke, v katerih se pojavlja to ime. Brez dvoma je torej Božje ime Jehova v Prevodu novi svet upravičeno vrnjeno na svoje mesto v Krščanskih grških spisih.

Kako to zadeva vas? Apostol Pavel je s citatom iz Hebrejskih spisov spomnil kristjane v Rimu: »Vsak, ki kliče Jehovovo ime, bo rešen.« Nato pa je vprašal: »Kako pa bodo klicali tega, v katerega niso verovali? In kako bodo verovali v tega, za katerega še niso slišali?« (Rimljanom 10:13, 14; Joel 2:32) Biblijski prevodi, ki zapišejo Božje ime tam, kjer je to ustrezno, vam pomagajo, da se zbližate z Bogom. (Jakob 4:8) Resnično je izredna čast, da smemo poznati in klicati Božje osebno ime, Jehova.

^ odst. 2 Izraz tetragram se nanaša na štiri črke, JHVH, ki predstavljajo Božje ime v hebrejščini. V slovenščini jih navadno prevajamo z Jehova ali Jahve.

^ odst. 7 Več informacij o tem najdete v brošuri Božje večno ime, ki so jo izdali Jehovove priče, strani 23–27.