Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Božja načela vam lahko koristijo

Božja načela vam lahko koristijo

 Božja načela vam lahko koristijo

PRAV gotovo veste, da živali vodi nagon. Mnogi stroji so oblikovani tako, da izvršujejo ukaze. Toda ljudje smo bili dejansko ustvarjeni tako, da bi nas vodila načela. Kako lahko to zagotovo veste? Pravzaprav je Jehova, Vir vseh pravičnih načel, ko je ustvaril prva človeka, naznanil: »Naredimo človeka po svoji podobi, ki nam bodi sličen.« Stvarnik je duh; on nima mesenega telesa kakor mi, kar pomeni, da smo po njegovi »podobi« v tem pomenu, da lahko odsevamo njegovo osebnost, ko do določene mere kažemo njegove odlične vrline. Ljudje imajo zmožnost voditi svoje življenje po načelih, torej po tem, kar verjamejo, da je kodeks pravilnega ravnanja. Jehova je dal mnoga od teh načel zapisati v svojo Besedo. (1. Mojzesova 1:26; Janez 4:24; 17:17)

»Ampak Biblija vsebuje na stotine načel,« bo morda kdo rekel. »Saj je nemogoče, da bi poznal vse.« To je res. Toda razmislite o tem  dejstvu: čeprav so vsa Božja načela koristna, pa so nekatera pomembnejša od drugih. To je razvidno iz Matevževega evangelija 22:37–39, kjer je Jezus pokazal, da so med zapovedmi in njim ustreznimi načeli mojzesovske postave nekatera pomembnejša od drugih.

Katera načela so pomembnejša? Glavna biblijska načela so tista, ki neposredno vplivajo na naš odnos z Jehovom. Če si jih vzamemo k srcu, potem je Stvarnik tisti, ki odločilno vpliva na naš moralni kompas. Poleg teh pa obstajajo tudi načela, ki vplivajo na naše odnose z drugimi ljudmi. Če jih bomo udejanjali, se bomo laže upirali načelu »najprej jaz«, ne glede na to, kako ga imenujemo.

Pričnimo z eno najpomembnejših biblijskih resnic. Katera je ta resnica in kako vpliva na nas?

»Najvišji nad vesoljno zemljo«

Sveto pismo pojasnjuje, da je Jehova naš Veliki stvarnik, Vsemogočni Bog. Nikogar ni, ki bi mu bil enak ali ki bi ga lahko nadomestil. To je osnovna resnica, zapisana v Bibliji. (1. Mojzesova 17:1; Propovednik 12:1NW )

Eden piscev knjige Psalmov je o Jehovu oznanil: ‚Ti sam si Najvišji nad vesoljno zemljo.‘ Staroveški kralj David je rekel: »Tvoje je kraljestvo, o GOSPOD [Jehova, NW ], in ti si povišan kot glava nad vsem!« Slavni prerok Jeremija pa je bil spodbujen, da je zapisal: »Prav nihče ni tebi enak, o Jehova; ti si velik in veliko je ime tvoje v moči.« (Psalm 83:18; 1. letopisov 29:11; Jeremija 10:6)

Kako pa naj bi te resnice o Bogu udejanjali v vsakdanjem življenju?

Jasno je, kdo naj bi v našem življenju prevladoval – naš Stvarnik in Življenjedajalec. Ali ne bi bilo potem primerno upreti se vsaki težnji, da bi pritegnili pozornost nase – težnji, ki je lahko pri nekaterih močnejša kot pri drugih? Modro vodilo je, naj ‚vse delamo Bogu na slavo‘. (1. Korinčanom 10:31) V tem nam je bil odličen zgled prerok Daniel.

Zgodovinski zapis nam pove, da so babilonskega kralja Nebukadnezarja nekoč vznemirjale sanje, in zahteval je, da se mu jih pojasni. Medtem ko so bili vsi drugi zbegani, je Daniel pravilno povedal kralju, kar je hotel vedeti. Ali je Daniel zasluge za to pripisal sebi? Ne, dal je slavo ‚Bogu v nebesih, ki razodeva skrivnosti‘. Potem je dodal: »Ta skrivnost se mi ni razodela vsled modrosti, ki bi v meni bila mimo vseh živečih.« Daniel je bil načelen mož. Ni čudno, da je v Danielovi knjigi trikrat opisan kot »drag in ljubljen« v Božjih očeh. (Daniel 2:28, 30; 9:23; 10:11, 19)

Koristilo vam bo, če boste posnemali Daniela. Tisto odločilno, v čemer ga lahko posnemate, je nagib. Komu naj pripade čast za to, kar delate? Ne glede na vaše razmere imate zmožnost, da delate v skladu s tem življenjsko pomembnim biblijskim  načelom – Jehova je Suvereni Gospod. Če boste tako ravnali, boste v njegovih očeh ‚dragi in ljubljeni‘.

Sedaj pa preučimo dve osnovni načeli, ki nas lahko vodita pri medčloveških odnosih. To področje življenja je, kljub splošno razširjenemu poudarjanju sebe, še poseben izziv.

»Po ponižnosti«

Tisti, ki dajo sebe na prvo mesto, so le redko zadovoljni. Večina jih hoče vedno boljše življenje in hočejo ga zdaj. Zanje je skromnost znak šibkosti. O potrpežljivosti pa mislijo, da je to nekaj, kar bi morali kazati le drugi. Kadar gre za njihovo napredovanje, je vse dovoljeno. Kaj menite, ali imate poleg tega, da se vedete kot oni, še kakšno drugo možnost?

Božji služabniki se vsak dan srečujejo s takšnim stališčem, toda to nanje ne bi smelo vplivati. Zreli kristjani sprejemajo načelo, da »kdor sam sebe priporoča, ni preizkušen, ampak ta, kogar Gospod [Jehova, NW ] priporoča«. (2. Korinčanom 10:18)

Udejanjanje načela iz Lista Filipljanom 2:3, 4 pomaga. Ta svetopisemski stavek vas spodbuja, da ne delate ‚ničesar iz sebičnosti ali praznega slavoljubja, temuč po ponižnosti cenite drug drugega više od sebe‘. Tako ne boste ‚gledali vsak na svoje, ampak vsak tudi na to, kar je drugega‘.

Mož, ki je imel pravilno mnenje o sebi in se ni povzdigoval,  je bil Gideon, sodnik starodavnih Hebrejcev. Ni si prizadeval postati voditelj Izraela. Ko pa je bil imenovan za to vlogo, je opozoril na svojo nevrednost. »Sorodništvo moje je najbolj siromašno v Manaseju in jaz sem najmanjši v očeta svojega hiši,« je pojasnil. (Sodniki 6:12–16)

Potem, ko mu je Jehova dal zmago, so se hoteli z njim prepirati Efraimci. Kako se je odzval Gideon? Ali je zaradi zmage postal prevzeten? Ne. Z blagim odgovorom je preprečil nesrečo. »Kaj sem jaz mogel storiti takega v primerjavi z vami?« Gideon je bil ponižen. (Sodniki 8:1–3SSP)

Res je, da se je to zgodilo že davno tega. Kljub temu je koristno, če to pripoved preučimo. Lahko vidite, da je imel Gideon povsem drugačno stališče od tega, ki je danes tako običajno, pa tudi živel je v skladu z njim, kar mu je koristilo.

Prevladujoče stališče osredinjanja nase lahko izkrivi naše vrednotenje samega sebe. Biblijska načela popravijo to izkrivljeno podobo, ko nas poučijo o naši resnični vrednosti v odnosu do Stvarnika in do drugih.

Z upoštevanjem biblijskih načel se dvignemo nad trenutno miselnostjo. Nič več nam ne vladajo čustva ali značaj. Več kot izvemo o pravičnih načelih, boljše spoznamo Njega, ki jih je postavil. Da, če smo med branjem Biblije še posebej pozorni na božja načela, je to vsekakor vredno truda. (Glej okvir.)

Jehova je ljudi ustvaril za višje od živali, ki jih predvsem vodijo nagoni. Pokornost Božji volji obsega udejanjanje Božjih načel. Tako lahko svoj moralni kompas vzdržujemo v dobrem stanju, kompas, ki nas bo vodil v novo stvarnost, ki jo bo oblikoval Bog. Biblija nam daje razlog, da lahko prav kmalu pričakujemo po vsej širni zemlji novo stvarnost, v kateri ‚prebiva pravičnost‘. (2. Petrov 3:13)

[Okvir/slika na strani 6]

Nekaj koristnih biblijskih načel

V družini:

»Nihče naj ne išče svoje koristi, temveč korist drugega.« (1. Korinčanom 10:24SSP)

»Ljubezen [. . .] ne išče svojega.« (1. Korinčanom 13:4, 5)

»Vsak posamezni naj ljubi ženo svojo tako kakor sebe.« (Efežanom 5:33)

»Žene, bodite pokorne svojim možem.« (Kološanom 3:18)

»Poslušaj očeta svojega, ki te je rodil, in ne zaničuj matere svoje, ko se postara.« (Pregovori 23:22)

V šoli, na delu ali pri poslu:

»Tehtnica lažniva je gnusoba [. . .]. Brezbožnik si pridobi prevarljiv dobiček.« (Pregovori 11:1, 18)

»Kdor je kradel, ne kradi več, temuč trudi se [naj trdo dela, NW ].« (Efežanom 4:28)

»Če kdo noče delati, naj tudi ne jé.« (2. Tesaloničanom 3:10)

»Vse, kar storite, delajte iz duše, kakor Gospodu [Jehovu, NW ].« (Kološanom 3:23)

»Hočemo pošteno [. . .] ravnati v vsem.« (Hebrejcem 13:18)

Stališče do bogastva:

»Kdor pa je nagel, da bi obogatel, ne bode brez kazni [ne bo ostal nedolžen, NW ].« (Pregovori 28:20)

»Kdor ljubi srebro, ne bo nikoli srebra sit.« (Propovednik 5:10)

Vrednotenje samega sebe:

»Mar je to slava, ko ljudje preiskujejo svojo lastno slavo?« (Pregovori 25:27NW )

»Hvalijo naj te drugi, ne pa usta tvoja.« (Pregovori 27:2)

»Pravim [. . .] vsakemu, kdor je med vami, naj ne misli o sebi več, nego se spodobi misliti.« (Rimljanom 12:3)

»Zakaj če kdo misli, da je kaj, a ni nič, slepi sam sebe.« (Galatom 6:3)

[Slika na strani 5]

Daniel je vse zasluge pripisal Bogu

[Slika na strani 7]

Če ravnamo z drugimi v skladu z Božjimi načeli, to prispeva k prijetnim odnosom in sreči

[Navedba vira slike na strani 7]

U.S. Fish & Wildlife Service, Washington, D.C./Robert Bridges