Preskoči na vsebino

Preskoči na kazalo

Nadzorniki in strežni služabniki so postavljeni teokratično

Nadzorniki in strežni služabniki so postavljeni teokratično

 Nadzorniki in strežni služabniki so postavljeni teokratično

,Pazite nase in na vso čredo, v kateri vas je sveti duh postavil za [nadzornike, NW].‘ (DEJANJA 20:28)

1., 2. Kako se izpolnjujejo besede iz Izaija 60:22?

JEHOVA je že davno napovedal, da se bo v času konca zgodilo nekaj presenetljivega. Po preroku Izaiju je rekel: »Iz najmanjšega jih bode tisoč, iz šibkega mogočen narod. Jaz GOSPOD pospešim to ob svojem času.« (Izaija 60:22)

2 Ali obstaja kakšen dokaz, da se ta prerokba danes izpolnjuje? O tem ni nobenega dvoma! V sedemdesetih letih 19. stoletja je bila v Alleghenyju v Pensilvaniji (ZDA) ustanovljena občina Jehovovih prič. Iz takšnega majhnega začetka je po vsem svetu zraslo več deset tisoč občin in še nastajajo. Sedaj se milijoni kraljestvenih oznanjevalcev, mogočen narod, družijo v več kot 91.000 občinah v 235 deželah sveta. To nedvomno dokazuje, da Jehova pospešuje zbiranje pravih častilcev pred izbruhom ‚velike stiske‘, ki je sedaj že zelo blizu. (Matevž 24:21; Razodetje 7:9–14)

3. Kaj pomeni biti krščen ‚v ime Očeta in Sina in svetega duha‘?

3 Ti milijoni so se osebno posvetili Jehovu in se nato skladno z Jezusovimi navodili krstili ‚v ime Očeta in Sina in svetega duha‘. (Matevž 28:19) To, da so se krstili »v ime Očeta«, pomeni, da ti posvečeni posamezniki priznavajo Jehova za svojega nebeškega Očeta in Življenjedajalca ter se podrejajo njegovi suverenosti. Krst ‚v ime Sina‘ označuje, da priznavajo Jezusa Kristusa za svojega odkupitelja, voditelja in kralja. Priznavajo tudi vlogo Božjega svetega duha oziroma dejavne sile, saj potrjujejo, da jih v življenju usmerja. Tako kažejo, da so se krstili ‚v ime svetega duha‘.

4. Kako so krščanski strežniki posvečeni?

4 Ob krstu so novi učenci posvečeni za strežnike Boga Jehova. Kdo jih posveti? Naslednje besede iz Drugega lista Korinčanom 3:5 se načeloma nanašajo nanje in sporočajo: »Naša zmožnost [primerna usposobljenost, NW] [za strežnike] je od Boga.« Ne bi si mogli želeti večje časti od te, da jih posveti sam Bog Jehova! Po krstu pa bodo še naprej duhovno rastli kot strežniki ‚evangelija‘, vse dokler bodo sprejemali vodstvo Božjega duha ter udejanjali Božjo Besedo. (Matevž 24:14; Dejanja 9:31)

Postavitev je teokratična, ne demokratična

5. Ali se krščanske nadzornike in strežne služabnike izbere demokratično? Pojasnite.

5 Da bi zadostili duhovnim potrebam vse večjega števila dejavnih strežnikov, se potrebuje zrel nadzor usposobljenih nadzornikov in pomoč sposobnih strežnih služabnikov. (Filipljanom 1:1NW) Kako pa se takšne duhovne može postavi? Ne tako kakor  to delajo v tako imenovanem krščanstvu. Krščanskih nadzornikov se denimo ne voli demokratično, z glasovi večine ljudi, ki so povezani z občino. Ne, postavi se jih teokratično. Kaj to pomeni?

6. a) Kaj je prava teokracija? b) Zakaj so nadzorniki in strežni služabniki postavljeni teokratično?

6 Prava teokracija je preprosto rečeno bogovladje. Jehovove priče se prostovoljno podrejajo vladanju Boga in med seboj sodelujejo, da bi izpolnjevali Božjo voljo. (Psalm 143:10; Matevž 6:9, 10) Postavitve krščanskih nadzornikov oziroma starešin in strežnih služabnikov so teokratične, ker se postopek, po katerem se takšne odgovorne može priporoča in postavi, opravi v skladu z Božjo ureditvijo, ki je opisana v Svetem pismu. In jasno je, da ima Jehova, ki je »glava nad vsem«, pravico določiti, kako bo delovala njegova vidna organizacija. (1. letopisov 29:11; Psalm 97:9)

7. Kdo vlada Jehovovim pričam?

7 Nasprotno od mnogih verskih skupin v tako imenovanem krščanstvu Jehovove priče ne določajo zase, pod kakšno obliko duhovne uprave bodo delovali. Ti vdani kristjani si prizadevajo ravnati po Jehovovih merilih. Njihovih nadzornikov ne imenuje v službo nekakšna kongregacijska, hierarhična ali prezbiterijalna oblika cerkvene uprave. Če se skušajo k postavitvam prikrasti svetni elementi, Jehovovo ljudstvo noče sklepati kompromisov. Neomajno ohranjajo nazor, ki so ga tako dobro izrazili apostoli v prvem stoletju z besedami: »Boga [kot vladarja, NW] je treba bolj poslušati nego ljudi.« (Dejanja 5:29) Zato se Priče podrejajo Bogu v vsem. (Hebrejcem 12:9; Jakob 4:7) Z ravnanjem po teokratičnem postopku si pridobijo Božje priznanje.

8. V čem se razlikujeta demokratičen in teokratičen postopek?

8 Ker služimo Velikemu teokratu, Jehovu, je dobro, da poznamo razlike med demokratičnim in teokratičnim postopkom. Pri demokratičnem načinu ravnanja se zahteva enakopravno predstavljanje, zanj pa sta pogosto značilna volilna kampanja in volitve po večinskem sistemu. Pri teokratičnih postavitvah pa tega ni. Te ne prihajajo od ljudi, niti od kakšne pravne osebe. Pavel je očitno meril na to, da sta ga Jezus in Jehova postavila za ‚apostola poganov‘, ko je Galačanom rekel, da ni bil postavljen »od ljudi, tudi ne po človeku, ampak po Jezusu Kristusu in po Bogu Očetu, ki ga je obudil iz mrtvih«. (Rimljanom 11:13; Galatom 1:1)

Postavljeni po svetem duhu

9. Kaj o postavitvi krščanskih nadzornikov piše v Dejanjih apostolov 20:28?

9 Pavel je nadzornike, ki so živeli v Efezu, spomnil, da jih je postavil Bog po svetem duhu. Rekel je: ‚Pazite torej nase in na vso čredo, v kateri vas je sveti duh postavil za škofe [nadzornike, NW], da pasete cerkev Božjo, ki si jo je pridobil z lastno krvjo [s krvjo lastnega Sina, NW].‘ (Dejanja 20:28, poudarili mi.) Ti krščanski nadzorniki so morali pustiti, da jih je pri izpolnjevanju dolžnosti, ki so jih imeli kot pastirji Božje črede, še naprej vodil sveti duh. Če nekdo, ki je bil postavljen v službo, ne bi več ustrezal Božjim merilom, bi sveti duh navsezadnje deloval tako, da bi bil s položaja odstavljen.

10. Zakaj ima sveti duh pomembno vlogo pri teokratičnih postavitvah?

10 Zakaj ima sveti duh pri tem tako pomembno vlogo? Najprej zato, ker je bil po svetem duhu navdihnjen zapis, v katerem so določeni pogoji za duhovno nadzorstvo.  Pavel je v pismih Timoteju in Titu očrtal merila, ki naj bi jih izpolnjevali nadzorniki in strežni služabniki. Skupno je navedel kakih 16 pogojev. Nadzorniki na primer naj bi bili brez graje, zmernih navad, zdravega razuma, urejeni, gostoljubni, usposobljeni učitelji in zgledni družinski poglavarji. Bili naj bi uravnovešeni pri pitju alkoholnih pijač, se samoobvladovali in naj ne bi hlepeli po denarju. Podobno so bila visoka merila postavljena za moške, ki si prizadevajo, da bi bili postavljeni za strežne služabnike. (1. Timoteju 3:1–10, 12, 13; Titu 1:5–9; vse NW)

11. Katerim pogojem morajo med drugim ustrezati moški, ki se potegujejo za občinske odgovornosti?

11 Ob pregledu teh pogojev lahko vidimo, da morajo biti tisti, ki vodijo v čaščenju Jehova, zgledni v krščanskem vedenju. Moški, ki se potegujejo za občinske odgovornosti, morajo dokazovati, da nanje deluje sveti duh. (2. Timoteju 1:14) Biti mora očitno, da Božji duh v njih rojeva sadove, namreč »ljubezen, radost, mir, potrpežljivost, prijaznost, dobrotljivost, zvestost [vero, NW], krotkost, zdržljivost [samoobvladanje, NW]«. (Galatom 5:22, 23) Takšne sadove kažejo pri ravnanju s soverniki in drugimi. Seveda se morda nekateri odlikujejo v določenih sadovih duha, medtem ko morda drugi bolj izpolnjujejo druge pogoje za nadzornike. Vendar naj bi vsi, ki bi radi bili postavljeni za nadzornike ali strežne služabnike, s celotnim načinom življenja dokazovali, da so duhovne osebe, ki ustrezajo pogojem iz Božje Besede.

12. Za koga se lahko reče, da ga je postavil sveti duh?

12 Pavel je lahko prostodušno opominjal druge, naj postanejo njegovi posnemalci, saj je sam posnemal Jezusa Kristusa, ki ‚nam je zapustil zgled, da hodimo po sledovih njegovih‘. (1. Petrov 2:21; 1. Korinčanom 11:1) Za tiste torej, ki ob postavitvi za nadzornike ali strežne služabnike ustrezajo svetopisemskim zahtevam, se lahko reče, da jih je postavil sveti duh.

13. Kako sveti duh pomaga tistim, ki priporočajo brate za služenje v občini?

13 Obstaja pa še en dejavnik, po katerem se vidi, da pri priporočitvi in postavitvi nadzornikov deluje sveti duh. Jezus je rekel, da ‚Oče nebeški daje svetega duha tem, ki ga prosijo‘. (Lukež 11:13) Ko se torej starešine v krajevni občini sestanejo, da bi koga priporočili za neko občinsko odgovornost, molijo, da bi jih pri tem vodil Božji duh. Temelj njihovih priporočil je to, kar je zapisano v Božji navdihnjeni Besedi, in sveti duh jim pomaga sprevideti, ali predlagani posameznik ustreza svetopisemskim pogojem. Nanje ne bi smel vplivati zunanji videz, dosežki v izobrazbi ali prirojene sposobnosti tistih, ki jih priporočajo. Osrediniti se morajo predvsem na to, ali je ta človek duhovna oseba, nekdo, ki ga člani občine ne bi pomišljali zaprositi za duhovni nasvet.

14. Kaj se naučimo iz Dejanj apostolov 6:1–3?

14 Pri priporočanju bratov, da bi služili kot starešine in strežni služabniki, sicer res sodelujejo starešinstva in okrajni nadzorniki, toda pri dejanskih postavitvah se ravnajo po vzorcu iz prvega stoletja. Ob neki priložnosti so na primer potrebovali duhovno usposobljene moške, da bi opravili pomembno nalogo. Vodstveni organ je izdal naslednje navodilo: »Ozrite se torej, bratje, po sedmih možeh izmed sebe, ki so na dobrem glasu, polni svetega Duha in modrosti, da jih postavimo nad tem opravilom.« (Dejanja 6:1–3) Resda so jih priporočali možje v tistem kraju, toda za nalogo so jih  postavili odgovorni moški v Jeruzalemu. In podobno je danes.

15. Kakšno vlogo ima pri postavitvah Vodstveni organ?

15 Vodstveni organ Jehovovih prič neposredno postavlja vse člane podružničnih odborov. Ko se odloča, kdo bi lahko prevzel tako tehtno odgovornost, upošteva naslednje Jezusove besede: »Od vsakega [. . .], komur je dano mnogo, se bo mnogo zahtevalo; in komur so izročili mnogo, od tega bodo toliko več zahtevali.« (Lukež 12:48) Vodstveni organ poleg članov podružničnega odbora postavlja še betelske starešine in potujoče nadzornike. Vendar pa tudi pooblašča zanesljive brate, da zanj opravijo nekatere druge postavitve. Tudi glede tega imamo svetopisemski precedens.

‚Postavi jih, kakor sem ti naročil‘

16. Zakaj je Pavel Tita pustil na Kreti in kaj to nakazuje glede današnjih teokratičnih postavitev?

16 Pavel je sodelavcu Titu dejal: »Na Kreti sem te pustil zato, da urediš, kar je še treba, in da po posameznih mestih postaviš starešine, kakor sem ti naročil.« (Titu 1:5SSP) Zatem je na kratko opisal, na kaj naj bi bil Tit pozoren pri bratih, da bi ustrezali pogojem za takšno postavitev. Tako tudi danes Vodstveni organ postavlja po podružnicah usposobljene brate, da ga predstavljajo pri postavljanju starešin in strežnih služabnikov. Vodstveni organ skrbi za to, da tisti, ki delujejo kot njegovi predstavniki, jasno razumejo svetopisemske smernice za takšne postavitve in po njih ravnajo. V občinah Jehovovih prič po vsem svetu so torej usposobljeni moški postavljeni v službo pod nadzorstvom Vodstvenega organa.

17. Kako priporočila za postavitev nadzornikov in strežnih služabnikov obravnavajo v podružničnem uradu?

17 Ko priporočila za postavitev nadzornikov in strežnih služabnikov pridejo v podružnični urad Watch Tower Society, se izkušeni možje pri odločanju opirajo na vodstvo Božjega duha. To delajo  z občutkom odgovornosti, saj se zavedajo, da ne smejo na nikogar prenaglo položiti roke, da se ne bi udeležili njegovih grehov. (1. Timoteju 5:22)

18., 19. a) Kako se sporoči nekatere postavitve? b) Kako se izvrši celoten postopek priporočanja in postavljanja?

18 Nekatere postavitve lahko sporočijo po pismu, na katerem je uradni žig pravne osebe. S takšnim pismom lahko postavijo tudi več bratov v občini.

19 Teokratične postavitve prihajajo od Jehova po njegovem Sinu ter vidnem zemeljskem posredniku, ‚zvestem in preudarnem sužnju‘ in njegovem Vodstvenem organu. (Matevž 24:45–47NW) Celoten postopek priporočanja in postavljanja usmerja oziroma vodi sveti duh. Tako je zato, ker so pogoji za to opisani v Božji Besedi, ki je navdihnjena po svetem duhu, in ker postavljeni posameznik v življenju odseva sadove tega duha. Zato naj bi priznavali, da so postavitve storjene po svetem duhu. In kakor so bili v prvem stoletju nadzorniki in strežni služabniki postavljeni teokratično, tako je tudi danes.

Hvaležni za Jehovovo vodstvo

20. Zakaj čutimo kakor David, čigar občutki so zapisani v Psalmu 133:1?

20 V tem obdobju duhovne blaginje in teokratičnega širjenja kraljestvenega oznanjevanja smo hvaležni, da je za postavitev nadzornikov in strežnih služabnikov odgovoren predvsem Jehova. Ta svetopisemska ureditev Jehovovim pričam pomaga ohranjati Božja visoka pravičnostna merila. Poleg tega ti moški s svojim krščanskim duhom in iskrenim prizadevanjem veliko prispevajo k čudovitemu miru in enotnosti med Jehovovimi služabniki. Zato smo kakor psalmist David spodbujeni, da vzkliknemo: »Glej, kako dobro in kako prijetno, da složno bratje prebivajo skupaj!« (Psalm 133:1)

21. Kako se danes izpolnjujejo besede iz Izaija 60:17?

21 Kako hvaležni smo, da nas Jehova vodi po svoji Besedi in svetem duhu! In kako smiselne so besede, zapisane v Izaiju 60:17SSP: »Namesto brona bom prinesel zlata, namesto železa bom prinesel srebra, namesto lesa bron, namesto kamna železo. Za nadzornika ti bom postavil mir, za priganjača pravičnost.« Ker so Jehovove priče postopoma vse bolj celostno izvrševali teokratične postopke, uživamo takšno blagoslovljeno stanje povsod v Božji zemeljski organizaciji.

22. Zakaj smo upravičeno hvaležni in kaj naj bi bili odločeni delati?

22 Zelo smo hvaležni, da imamo takšne teokratične priprave. Močno cenimo trdo, vendar zadovoljujoče delo teokratično postavljenih nadzornikov in strežnih služabnikov. Iz vsega srca poveličujmo našega nebeškega Očeta, ki nam je naklonil duhovno blaginjo in nas tako bogato blagoslavlja. (Pregovori 10:22NW) Bodimo torej odločeni hoditi v koraku z Jehovovo organizacijo. Predvsem pa še naprej enotno služimo v čast, hvalo in slavo velikemu in svetemu imenu Jehova.

Kako bi odgovorili?

• Zakaj lahko rečemo, da so nadzorniki in strežni služabniki postavljeni teokratično, in ne demokratično?

• Kako so odgovorni krščanski moški postavljeni po svetem duhu?

• Kakšno vlogo ima pri postavitvi nadzornikov in strežnih služabnikov Vodstveni organ?

• Zakaj naj bi bile teokratične postavitve vzrok, da smo Jehovu hvaležni?

[Preučevalna vprašanja]

[Slike na strani 15]

Starešine in strežni služabniki imajo prednost, da so teokratično postavljeni