Prejsť na článok

Ako si vyhľadať biblické texty

Ako si vyhľadať biblické texty

Zoznam biblických kníh *

Názov knihy

Pisateľ

Dokončená

1. Mojžišova

Mojžiš

1513 pred n. l.

2. Mojžišova

Mojžiš

1512 pred n. l.

3. Mojžišova

Mojžiš

1512 pred n. l.

4. Mojžišova

Mojžiš

1473 pred n. l.

5. Mojžišova

Mojžiš

1473 pred n. l.

Jozua

Jozua

asi 1450 pred n. l.

Sudcovia

Samuel

asi 1100 pred n. l.

Rút

Samuel

asi 1090 pred n. l.

1. Samuelova

Samuel; Gád; Nátan

asi 1078 pred n. l.

2. Samuelova

Gád; Nátan

asi 1040 pred n. l.

1. Kráľov

Jeremiáš

580 pred n. l.

2. Kráľov

Jeremiáš

580 pred n. l.

1. Kroník

Ezdráš

asi 460 pred n. l.

2. Kroník

Ezdráš

asi 460 pred n. l.

Ezdráš

Ezdráš

asi 460 pred n. l.

Nehemiáš

Nehemiáš

po 443 pred n. l.

Ester

Mardochej

asi 475 pred n. l.

Jób

Mojžiš

asi 1473 pred n. l.

Kniha žalmov

Dávid a ďalší

asi 460 pred n. l.

Príslovia

Šalamún; Agúr; Lemuel

asi 717 pred n. l.

Kazateľ

Šalamún

pred 1000 pred n. l.

Šalamúnova pieseň

Šalamún

asi 1020 pred n. l.

Izaiáš

Izaiáš

po 732 pred n. l.

Jeremiáš

Jeremiáš

580 pred n. l.

Plač Jeremiáša

Jeremiáš

607 pred n. l.

Ezechiel

Ezechiel

asi 591 pred n. l.

Daniel

Daniel

asi 536 pred n. l.

Ozeáš

Ozeáš

po 745 pred n. l.

Joel

Joel

asi 820 pred n. l. (?)

Amos

Amos

asi 804 pred n. l.

Abdiáš

Abdiáš

asi 607 pred n. l.

Jonáš

Jonáš

asi 844 pred n. l.

Micheáš

Micheáš

pred 717 pred n. l.

Náhum

Náhum

pred 632 pred n. l.

Habakuk

Habakuk

asi 628 pred n. l. (?)

Sofoniáš

Sofoniáš

pred 648 pred n. l.

Aggeus

Aggeus

520 pred n. l.

Zachariáš

Zachariáš

518 pred n. l.

Malachiáš

Malachiáš

po 443 pred n. l.

Matúš

Matúš

asi 41 n. l.

Marek

Marek

asi 60 – 65 n. l.

Lukáš

Lukáš

asi 56 – 58 n. l.

Ján

apoštol Ján

asi 98 n. l.

Skutky

Lukáš

asi 61 n. l.

Rimanom

Pavol

asi 56 n. l.

1. Korinťanom

Pavol

asi 55 n. l.

2. Korinťanom

Pavol

asi 55 n. l.

Galaťanom

Pavol

asi 50 – 52 n. l.

Efezanom

Pavol

asi 60 – 61 n. l.

Filipanom

Pavol

asi 60 – 61 n. l.

Kolosanom

Pavol

asi 60 – 61 n. l.

1. Tesaloničanom

Pavol

asi 50 n. l.

2. Tesaloničanom

Pavol

asi 51 n. l.

1. Timotejovi

Pavol

asi 61 – 64 n. l.

2. Timotejovi

Pavol

asi 65 n. l.

Títovi

Pavol

asi 61 – 64 n. l.

Filemonovi

Pavol

asi 60 – 61 n. l.

Hebrejom

Pavol

asi 61 n. l.

Jakub

Jakub (Ježišov brat)

pred 62 n. l.

1. Petra

Peter

asi 62 – 64 n. l.

2. Petra

Peter

asi 64 n. l.

1. Jána

apoštol Ján

asi 98 n. l.

2. Jána

apoštol Ján

asi 98 n. l.

3. Jána

apoštol Ján

asi 98 n. l.

Júda

Júda (Ježišov brat)

asi 65 n. l.

Zjavenie

apoštol Ján

asi 96 n. l.

Poznámka: Mená pisateľov niektorých kníh alebo roky, keď bolo písanie niektorých kníh ukončené, sa nedajú určiť s istotou. Mnohé časové údaje sú približné.

^ 2. ods. Tento zoznam obsahuje 66 kníh Biblie v takom poradí, v akom sa nachádzajú vo väčšine prekladov. Toto poradie bolo stanovené v štvrtom storočí n. l.