Prejsť na článok

VIDEÁ

Úvody k biblickým knihám

V týchto krátkych videách nájdete cenné informácie o historickom pozadí a obsahu jednotlivých biblických kníh. Vďaka nim môžete obohatiť svoje čítanie Biblie a jej štúdium.

Úvod k 1. Mojžišovej

V 1. Mojžišovej sú dôležité informácie o tom, ako Boh stvoril ľudí, a aj o tom, prečo ľudia trpia a zomierajú.

Úvod k 2. Mojžišovej

Druhá Mojžišova opisuje, ako Boh oslobodil Izraelitov z egyptského otroctva a vytvoril z nich národ, ktorý mu bol zasvätený.

Úvod k Ezdrášovi

Jehova dodržal sľub, že oslobodí svoj ľud zo zajatia v Babylone a obnoví pravé uctievanie v Jeruzaleme.

Úvod k Nehemiášovi

Biblická kniha Nehemiáš poskytuje cenné poučenie ľuďom, ktorí chcú uctievať Boha správnym spôsobom.

Úvod k Ester

Dramatické udalosti, ktoré sa odohrali za života Ester, posilnia vašu vieru v Boha Jehovu a v jeho schopnosť ochrániť svoj ľud.

Úvod k Jóbovi

Všetci, ktorí milujú Jehovu, musia počítať s tým, že sa v živote stretnú aj so skúškami. Kniha Jób nám dodáva dôveru, že aj napriek problémom môžeme zostať Jehovovi verní, a tak podporovať jeho zvrchovanosť.

Úvod k Žalmom

Žalmy podporujú Jehovovo právo vládnuť nad všetkým, utešujú tých, ktorí Jehovu milujú, a tiež ukazujú, ako sa zem premení na raj pod vládou Božieho Kráľovstva.

Úvod k Prísloviam

Pozrite si, ako získať rady od Boha do každej oblasti života – od podnikania až po rodinné záležitosti.

Úvod ku Kazateľovi

Kráľ Šalamún porovnáva to, o čo sa v živote oplatí usilovať, s tým, čo je z Božieho pohľadu bezcenné.

Úvod k Šalamúnovej piesni

Prečo je verná láska medzi Šulamitkou a pastierom opísaná ako „plameň Jah“?

Úvod k Izaiášovi

Vďaka spoľahlivým proroctvám v knihe Izaiáš môžeme ešte viac dôverovať Jehovovi, že splní svoje sľuby a zachráni nás.

Úvod k Jeremiášovi

Jeremiáš si verne spĺňal úlohu, ktorú dostal od Boha, hoci pre to zažíval veľa ťažkostí. Môžu mať z jeho príkladu úžitok súčasní kresťania?

Úvod k Plaču Jeremiáša

V tejto biblickej knihe Jeremiáš vyjadruje svoj smútok nad zničením Jeruzalema. Dozvedáme sa z nej aj to, že pokánie prináša Božie odpustenie.

Úvod k Ezechielovi

Ezechiel si svoje poverenie od Boha spĺňal pokorne a odvážne, aj keď to preňho nebolo vždy jednoduché. Je pre nás vynikajúcim príkladom.

Úvod k Danielovi

Daniel a jeho priatelia ostali Jehovovi verní za všetkých okolností. Ich príklad a proroctvá, ktoré sa už splnili, nám môžu dať silu v čase konca.

Úvod k Hozeášovi

V Hozeášovom proroctve nájdeme dôležité poučenie o tom, aké uctievanie Jehova prijíma a aký je milosrdný k tým, ktorí ľutujú svoje hriechy.

Úvod k Joelovi

Prorok Joel varuje pred prichádzajúcim „Jehovovým dňom“ a hovorí, čo by mali ľudia robiť, aby sa zachránili. Toto varovanie je dnes naliehavejšie než kedykoľvek predtým.

Úvod k Ámosovi

Jehova dal prorokovi Ámosovi dôležitú úlohu. Čo sa od tohto pokorného muža môžeme naučiť?

Úvod k Obadiášovi

Táto najkratšia kniha Hebrejských Písiem obsahuje proroctvo o nádeji a o tom, že Jehova obháji svoje právo vládnuť.

Úvod k Jonášovi

Prorok Jonáš zareagoval na naprávanie od Boha, splnil si svoju úlohu a pochopil, aký je Boh súcitný a láskavý. Jeho príbeh vás určite povzbudí.

Úvod k Micheášovi

Micheášovo proroctvo nás uisťuje, že Jehovove požiadavky sú rozumné a sú na naše dobro.

Úvod k Náhumovi

Toto proroctvo nám vlieva dôveru, že Jehova vždy splní to, čo povedal, a že uteší tých, ktorí hľadajú pokoj a záchranu pod vládou jeho Kráľovstva.

Úvod k Habakukovi

Toto proroctvo nás uisťuje, že Jehova vždy zasiahne v správnom čase a správnym spôsobom, aby zachránil svoj ľud.

Úvod k Sofoniášovi

Prečo je nebezpečné myslieť si, že Jehovov deň nikdy nepríde?

Úvod k Haggeovi

Toto proroctvo zdôrazňuje, že uctievanie Boha je dôležitejšie ako naše vlastné záujmy.

Úvod k Zechariášovi

Jehova uisťoval svojich služobníkov v minulosti o svojej podpore prostredníctvom videní a proroctiev. Tie isté proroctvá uisťujú o jeho podpore aj nás dnes.

Úvod k Malachiášovi

V tejto prorockej knihe sa píše o Jehovových nemenných normách, o jeho súcite a láske. Nájdeme v nej dôležité poučenie aj pre nás dnes.

Úvod k Evanjeliu podľa Matúša

Pozrite si video so základnými informáciami o prvom zo štyroch evanjelií, o biblickej knihe Matúš.

Úvod k Evanjeliu podľa Marka

Markovo evanjelium je najkratšie zo všetkých štyroch evanjelií. Opisuje, ako bude vyzerať Ježišova vláda, keď bude Kráľom Božieho Kráľovstva.

Úvod k Evanjeliu podľa Lukáša

Viete, ktoré informácie z Ježišovho života sa nenachádzajú nikde inde, iba v Lukášovom evanjeliu?

Úvod k Evanjeliu podľa Jána

Jánovo evanjelium vyzdvihuje Ježišovu lásku k ľuďom a jeho úžasný príklad pokory. Označuje Ježiša za Mesiáša, ktorý má byť Kráľom v Božom Kráľovstve.

Úvod ku Skutkom apoštolov

Prví kresťania odvážne šírili kresťanské učenie medzi ľuďmi zo všetkých národov. To, čo sa píše v knihe Skutky, môže povzbudiť aj teba, aby si bol v službe horlivejší a mal z nej väčšiu radosť.

Úvod k listu Rimanom

Tento list inšpirovaný Bohom vyzdvihuje Jehovovu nestrannosť a to, aké je dôležité veriť v Ježiša Krista.

Úvod k 1. Korinťanom

Pod pôsobením Božieho ducha dáva v tomto liste Pavol rady o jednote, morálke, čistote, láske a viere vo vzkriesenie.

Úvod k 2. Korinťanom

Jehova je v tomto liste opísaný ako súcitný Otec, ktorý nás utešuje, posilňuje a stará sa o nás.

Úvod k listu Galaťanom

Myšlienky z Pavlovho listu sú aktuálne aj dnes. Pomáhajú všetkým kresťanom, aby zostali verní Jehovovi.

Úvod k listu Efezanom

Tento list napísaný pod vplyvom Božieho ducha vyzdvihuje Boží zámer, aby prostredníctvom Krista nastal pokoj a jednota v nebi i na zemi.

Úvod k listu Filipanom

Keď aj v skúškach ostávame verní Bohu, môžeme tak dodať odvahu iným.

Úvod k listu Kolosanom

Jehovovi sa páči, ak žijeme podľa toho, čo nás učí, ak iným ochotne odpúšťame a ak uznávame Ježišovo postavenie a autoritu.

Úvod k 1. Tesaloničanom

Mali by sme si dávať pozor na to, čo by mohlo oslabiť našu vieru, nesmieme byť ľahkoverní, musíme sa vytrvalo modliť a vzájomne sa povzbudzovať.

Úvod k 2. Tesaloničanom

Pavol kresťanom v Tesalonike pomáha zmeniť pohľad na to, kedy má prísť Jehovov deň, a posilňuje ich, aby zostali pevní vo viere.

Úvod k 1. Timotejovi

Apoštol Pavol v tomto liste stanovil organizačné postupy pre kresťanské zbory a varoval pred odpadlíctvom a láskou k peniazom.

Úvod k 2. Timotejovi

Pavol povzbudzuje Timoteja, aby úplne dovŕšil svoju službu.

Úvod k listu Títovi

Pavol sa v tomto liste zaoberá problémami zboru na Kréte a požiadavkami, ktoré musia spĺňať zboroví starší.

Úvod k listu Filemonovi

Tento krátky, ale pôsobivý list obsahuje praktické poučenie o pokore, láskavosti a odpúšťaní.

Úvod k listu Hebrejom

Základom kresťanského uctievania sú veci, ktoré sú oveľa významnejšie ako chrám alebo prinášanie obetí.

Úvod k listu Jakuba

Jakub používa živé slovné obrazy, aby nás naučil dôležité kresťanské zásady.

Úvod k 1. Petra

Peter nás vo svojom prvom liste povzbudzuje, aby sme boli duchovne aktívni a uvrhli všetky starosti na Boha.

Úvod k 2. Petra

Peter nás vo svojom druhom liste povzbudzuje, aby sme si posilňovali vieru a trpezlivo očakávali „nové nebesia a novú zem“.

Úvod k 1. Jána

Jánov list nás varuje pred antikristami a upozorňuje nás na to, čo máme a čo nemáme milovať.

Úvod k 2. Jána

Ján nám v druhom liste pripomína, že musíme chodiť v pravde a dávať si pozor na podvodníkov.

Úvod k 3. Jána

Ján nás v treťom liste láskavo učí, že kresťania majú byť pohostinní.

Úvod k listu Júdu

Júda odhalil, ako sa určití ľudia snažili nenápadne oklamať a skaziť kresťanov.

Úvod k Zjaveniu

Pôsobivé videnia z knihy Zjavenie opisujú, ako Božie Kráľovstvo splní Boží zámer s ľudstvom a so zemou.

Ďalšie informácie

KNIHY A BROŽÚRY

Biblia — aké posolstvo prináša?

Čo je hlavné posolstvo Biblie?