Prejsť na článok

Zomrel Ježiš na kríži?

Zomrel Ježiš na kríži?

Odpoveď z Biblie

 Pre mnohých je kríž hlavným symbolom kresťanstva. No v Biblii sa nepíše, ako vyzeral popravný nástroj, na ktorom Ježiš zomrel, a preto nikto nemôže s absolútnou istotou vedieť, aký mal tvar. Z Biblie však vyplýva, že Ježiš nezomrel na kríži, ale na vzpriamenom kole.

 V Biblii sa na označenie popravného nástroja, na ktorom zomrel Ježiš, zvyčajne používa grécke slovo stauros. (Matúš 27:40; Ján 19:17) Hoci v prekladoch sa na mieste tohto slova často nachádza slovo „kríž“, veľa učencov sa zhoduje na tom, že jeho základný význam je „vzpriamený kôl“. * Podľa diela A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament slovo stauros „nikdy neznamená dva kusy dreva spojené v nejakom uhle“.

 K slovu stauros sa v Biblii používa ako synonymum grécke slovo xylon. (Skutky 5:30; 1. Petra 2:24) Toto slovo znamená „drevo“, „stavebné drevo“, „kôl“ alebo „strom“. * Preto sa v The Companion Bible uvádza: „Nič v gréčtine Nového Zákona nenaznačuje, že by išlo o dva kusy dreva.“

Schvaľuje Boh používanie kríža pri uctievaní?

Crux simplex – latinský výraz označujúci obyčajný kôl, na ktorý pribíjali zločincov

 Nech už vyzeral nástroj, na ktorom zomrel Ježiš, akokoľvek, z nasledujúcich skutočností a biblických veršov vyplýva, že pri uctievaní Boha by sme nemali používať kríž.

  1.   Boh neprijíma uctievanie, pri ktorom sa používajú obrazy, sochy a symboly vrátane kríža. Boh vystríhal Izraelitov, aby pri uctievaní neskĺzli k používaniu „podoby akéhokoľvek symbolu“. A aj kresťania dostali príkaz, aby „utekali pred modlárstvom“. (5. Mojžišova 4:15–19; 1. Korinťanom 10:14)

  2.   Kresťania v prvom storočí nepoužívali pri uctievaní kríž. * Učenie a konanie apoštolov je vzorom, ktorého by sa mali držať všetci kresťania. (2. Tesaloničanom 2:15)

  3.   Používanie kríža pri uctievaní je prevzaté z pohanských náboženstiev. * V priebehu storočí po Ježišovej smrti, keď sa cirkev odchýlila od Ježišovho učenia, „boli do cirkvi prijímaní pohania bez obrodenia vierou a vo veľkej miere im bolo povolené ponechať si svoje pohanské znaky a symboly“ vrátane kríža. (The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words) No podľa Biblie je preberanie pohanských symbolov s cieľom získať nových konvertitov neprijateľné. (2. Korinťanom 6:17)

^ Pozri New Bible Dictionary, tretie vydanie, redigoval D. R. W. Wood, strana 245; Theological Dictionary of the New Testament, VII. zväzok, strana 572; The International Standard Bible Encyclopedia, revidované vydanie, 1. zväzok, strana 825; The Imperial Bible-Dictionary, II. zväzok, strana 84.

^ Pozri The Expanded Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words, strana 1165; A Greek-English Lexicon od Liddella a Scotta, deviate vydanie, strany 1191–1192; Theological Dictionary of the New Testament, V. zväzok, strana 37.

^ Pozri Encyklopedie Bible, redigoval Univ. Prof. Dr. Matthias Stubhann, heslo „kříž“; Encyclopædia Britannica, 2003, heslo „Cross“; The CrossIts History and Symbolism, strana 40; The Companion Bible, Oxford University Press, dodatok 162, strana 186.

^ Pozri Pyramída – encyklopedický časopis moderného človeka, VI. zväzok, strana 2232; The Encyclopedia of Religion, 4. zväzok, strana 165; The Encyclopedia Americana, 8. zväzok, strana 246; Symbols Around Us, strany 205–207.