Prejsť na článok

Čím je podľa Biblie významný rok 1914? Z čoho sa to dá vyvodiť?

Čím je podľa Biblie významný rok 1914? Z čoho sa to dá vyvodiť?

Odpoveď z Biblie

 Z Biblie vyplýva, že v roku 1914 bolo v nebi zriadené Božie Kráľovstvo. Je to zjavné z proroctva zapísaného v 4. kapitole biblickej knihy Daniel.

 Proroctvo v skratke. Boh dal babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi (Nebukadnesarovi) sen s prorockým významom. Kráľovi sa snívalo o obrovskom strome, ktorý bol zoťatý a bolo mu zabránené v raste na „sedem časov“. Potom mohol opäť rásť. (Daniel 4:1, 10–16)

 Prvé splnenie proroctva. Veľký strom predstavoval priamo kráľa Nabuchodonozora. (Daniel 4:20–22) Kráľ bol obrazne zoťatý vtedy, keď sa dočasne pomiatol a na sedem rokov bol zbavený trónu. (Daniel 4:25) Keď mu Boh vrátil duševné zdravie, opäť zasadol na trón. Po tejto skúsenosti uznal, že Boh je Najvyšším Panovníkom. (Daniel 4:34–36)

 Druhé, dôležitejšie splnenie proroctva. Hlavným účelom tohto proroctva bolo, „aby poznali žijúci ľudia, že Najvyšší je Panovníkom v kráľovstve ľudstva a že ho dáva tomu, komu chce, a dosadzuje nad ním dokonca najponíženejšieho z ľudstva“. (Daniel 4:17) Znamená to, že Boh chcel, aby jedného dňa dostal vládu nad celým ľudstvom pyšný Nabuchodonozor? Nie, lebo už skôr, v inom prorockom sne, Nabuchodonozorovi ukázal, že túto úlohu nedostane ani on, ani žiadny iný ľudský panovník. Boh sa rozhodol, že on sám zriadi „kráľovstvo, ktoré nebude nikdy zničené“. (Daniel 2:31–44)

 Boh už nejaký čas predtým zriadil na zemi kráľovstvo, ktoré symbolizovalo jeho vládu: izraelské kráľovstvo. No keďže králi tohto kráľovstva neboli Bohu verní, priviedol naň skazu. Predpovedal však, že kraľovanie zverí tomu, „kto má zákonné právo“ vládnuť. (Ezechiel 21:25–27) Biblia ukazuje, že tým, kto má zákonné právo byť vládcom tohto večného kráľovstva, je Ježiš Kristus. (Lukáš 1:30–33) Na rozdiel od Nabuchodonozora Ježiš bol „pokorného srdca“. (Matúš 11:29)

 Čo symbolizuje strom zo 4. kapitoly Daniela? Stromy niekedy v Biblii symbolizujú vládu. (Ezechiel 17:22–24; 31:2–5) Obrovský strom zo 4. kapitoly Daniela predstavuje v druhom splnení Božiu vládu.

 Čo znamená, že strom bol zoťatý? V prvom splnení proroctva zoťatie stromu znamenalo prerušenie Nabuchodonozorovej vlády. Podobne aj v druhom splnení znamenalo prerušenie vlády, tentoraz však Božej vlády na zemi. K tomu došlo, keď Nabuchodonozor zničil Jeruzalem. V Jeruzaleme totiž vládli izraelskí králi, o ktorých sa píše, že sedeli na „Jehovovom tróne“, čiže boli zástupcami samotného Boha. (1. Paralipomenon 29:23)

 Čo predstavuje „sedem časov“? „Sedem časov“ predstavuje obdobie, v ktorom Boh nepanoval nad zemou prostredníctvom žiadneho kráľovstva a dovolil ľudským vládam panovať bez jeho zásahov. Toto obdobie sa začalo v októbri roku 607 pred n. l., keď podľa biblickej chronológie Babylončania zničili Jeruzalem. a (2. Kráľov 25:1, 8–10)

 Aké dlhé obdobie predstavuje „sedem časov“? Nemôže ísť iba o sedem rokov ako v prípade Nabuchodonozora. Vidieť to z toho, že Ježiš povedal: „Jeruzalem [symbol Božej vlády] budú šliapať národy, kým sa nenaplnia ustanovené časy národov.“ ​(Lukáš 21:24) „Ustanovené časy národov“, čo je čas, keď Boh pripúšťal, aby po jeho vláde „šliapali národy“, je to isté obdobie ako „sedem časov“ zo 4. kapitoly Daniela. Teda keď bol Ježiš na zemi, „sedem časov“ ešte stále plynulo.

 Dĺžka trvania symbolických „siedmich časov“ sa dá zistiť priamo z Biblie. Píše sa v nej, že tri a pol času zodpovedá 1260 dňom. „Sedem časov“ je dvojnásobok, čiže 2520 dní. (Zjavenie 12:6, 14) Podľa pravidla „deň za rok“, pomerne bežného pri proroctvách, 2520 dní predstavuje 2520 rokov. (4. Mojžišova 14:34; Ezechiel 4:6) Teda „sedem časov“ ​(2520 rokov) malo uplynúť v októbri 1914. b

a Viac informácií o tom, prečo sa ako rok zničenia Jeruzalema uvádza rok 607 pred n. l., nájdete v Strážnej veži z 1. októbra 2011, strany 26–31, v článku „Kedy bol zničený staroveký Jeruzalem? – prvá časť“ a v Strážnej veži z 1. novembra 2011, strany 22–28, v článku „Kedy bol zničený staroveký Jeruzalem? – druhá časť“.

b 606 a 1/4 roka (od októbra 607 pred n. l. do 31. decembra roku 1 pred n. l.) plus 1913 a 3/4 roka (od 1. januára roku 1 n. l. do októbra 1914)