Prejsť na článok

Čo bol prvotný hriech?

Odpoveď z Biblie

Adam a Eva boli prví ľudia, ktorí zhrešili. Keď neposlúchli Boha a jedli zo „stromu poznania dobrého a zlého“, dopustili sa hriechu, ktorý mnohí označujú ako prvotný alebo prvý hriech. * (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:6; Rimanom 5:19) Boh zakázal ľuďom jesť z tohto stromu, pretože predstavoval jeho právo určovať ľuďom, čo je správne a čo nesprávne. Tým, že Adam s Evou zjedli ovocie z toho stromu, dali najavo, že si chcú sami rozhodovať o tom, čo je správne a čo nie. Tak odmietli Boha ako toho, kto má právo stanovovať morálne normy.

 Aký vplyv mal „prvotný hriech“ na Adama a Evu?

Pretože Adam a Eva zhrešili, začali starnúť a nakoniec zomreli. Zničili si dobrý vzťah, ktorý predtým mali s Bohom, a prišli o možnosť žiť večne a byť dokonale zdraví. (1. Mojžišova 3:19)

 Aký vplyv má „prvotný hriech“ na nás?

Všetci sme potomkovia Adama a Evy, a preto sme zdedili ich hriešny stav. Je to podobné, ako keď deti zdedia po rodičoch nejakú genetickú poruchu. (Rimanom 5:12) Preto sa všetci ľudia rodia „v hriechu“ *, čo znamená, že všetci sa rodíme nedokonalí a máme prirodzený sklon robiť to, čo je nesprávne. (Žalm 51:5; Efezanom 2:3)

Všetci ľudia zdedili hriech, čiže nedokonalosť, a preto všetci trpia chorobami, starnú a nakoniec zomierajú. (Rimanom 6:23) Musíme tiež znášať následky vlastných chýb, ako aj chýb iných ľudí. (Kazateľ 8:9; Jakub 3:2)

 Môžeme byť oslobodení od následkov „prvotného hriechu“?

Áno. V Biblii sa píše, že Ježiš zomrel „ako obeť zmierenia za naše hriechy“. (1. Jána 4:10) Táto Ježišova obeť nás môže oslobodiť od následkov zdedeného hriechu, a tak môžeme získať to, o čo Adam s Evou prišli – možnosť žiť večne a byť dokonale zdraví. (Ján 3:16) *

 Mylné predstavy o „prvotnom hriechu“

Mylná predstava: Prvotný hriech bráni ľuďom mať dobrý vzťah s Bohom.

Skutočnosť: Boh nás nepovažuje za zodpovedných za to, čo urobili Adam a Eva. Chápe, že sme nedokonalí, a neočakáva od nás viac, než dokážeme. (Žalm 103:14) A hoci znášame bolestivé následky zdedeného hriechu, dáva nám možnosť stať sa jeho blízkymi priateľmi. (Príslovia 3:32)

Mylná predstava: Krst očisťuje človeka od dedičného hriechu, a preto je potrebné krstiť novorodencov.

Skutočnosť: Hoci krst je na záchranu dôležitý, iba viera v Ježišovu obeť môže človeka očistiť od hriechu. (1. Petra 3:21; 1. Jána 1:7) Podľa Biblie viera musí byť založená na poznaní, a tak novorodenci nemôžu mať pravú vieru. Preto nikde v Biblii nenájdeme podklad na krst malých detí. Raným kresťanom bola táto skutočnosť jasná. Nikdy nekrstili bábätká, ale dospelých veriacich – mužov a ženy, ktorí uverili Božiemu Slovu. (Skutky 2:41; 8:12)

Mylná predstava: Boh preklial ženy, pretože Eva ako prvá jedla zo zakázaného ovocia.

Skutočnosť: Boh nepreklial ženy, ale „prahada, ktorý sa nazýva Diabol a Satan“, ktorý naviedol Evu na hriech. (Zjavenie 12:9; 1. Mojžišova 3:14) Okrem toho hlavnú zodpovednosť za tento hriech Boh pripísal Adamovi, nie jeho manželke. (Rimanom 5:12)

Prečo Boh povedal, že Adam bude vládnuť nad svojou manželkou? (1. Mojžišova 3:16) Jednoducho tým predpovedal jeden zo smutných následkov hriechu. To však neznamenalo, že také správanie schvaľuje. Boh v skutočnosti od každého muža očakáva, že bude svoju manželku milovať a vážiť si ju. A praje si, aby muži prejavovali úctu aj ženám všeobecne. (Efezanom 5:25; 1. Petra 3:7)

Mylná predstava: Prvotným hriechom bol pohlavný styk.

Skutočnosť: Prvotným hriechom nemohol byť pohlavný styk, a to z týchto dôvodov:

  • Boh dal Adamovi zákaz jesť zo stromu poznania dobrého a zlého v čase, keď bol Adam ešte sám, bez manželky. (1. Mojžišova 2:17, 18)

  • Boh Adamovi a Eve prikázal: „Buďte plodní, množte sa“ – čiže, aby mali deti. (1. Mojžišova 1:28) Bolo by nezmyselné, keby Boh potrestal prvých ľudí za to, že urobili, čo im prikázal.

  • Adam a Eva nezhrešili naraz – Eva zhrešila ako prvá a jej manžel sa dopustil hriechu až neskôr. (1. Mojžišova 3:6)

  • Podľa Biblie je správne, keď manžel a manželka spolu intímne žijú. (Príslovia 5:18, 19; 1. Korinťanom 7:3)

^ 1. ods. Výraz „prvotný hriech“ alebo „prvý hriech“ sa v Biblii nenachádza. Prvý hriech, o ktorom sa v Biblii píše, v skutočnosti spáchal Satan, keď oklamal Evu. (1. Mojžišova 3:4, 5; Ján 8:44)

^ 3. ods. V Biblii sa slovo „hriech“ vzťahuje nielen na nesprávne skutky, ale aj na nedokonalý, hriešny stav, ktorý sme zdedili.

^ 5. ods. Viac informácií o Ježišovej obeti a o tom, ako z nej môžeme mať úžitok, nájdete v článku „Ako nás Ježiš zachraňuje?