Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Prečo musel Ježiš zomrieť?

Prečo musel Ježiš zomrieť?

Odpoveď z Biblie

Ježiš zomrel, aby ľuďom mohli byť odpustené hriechy a aby mohli získať nekonečný život. (Rimanom 6:23; Efezanom 1:7) To, že Ježiš zostal Bohu verný až do smrti, je navyše dôkaz, že človek dokáže byť Bohu verný aj v tých najťažších skúškach. (Hebrejom 4:15)

Pozrime sa teraz podrobnejšie na to, čo sa dosiahlo tým, že Ježiš zomrel.

 1. Ježiš zomrel, aby nám mohli byť odpustené hriechy. (Kolosanom 1:14)

  Prvý človek Adam bol vytvorený ako dokonalá bytosť bez hriechu. No on sa rozhodol, že nebude poslúchať Boha. Adamova neposlušnosť, čiže hriech, vážne zasiahla do života jeho potomkov. V Biblii sa píše: „Neposlušnosťou jedného človeka sa stali mnohí hriešnikmi.“ ​(Rimanom 5:19)

  Aj Ježiš bol dokonalý ako Adam, ale on nikdy nezhrešil. Preto sa mohol stať „obeťou zmierenia za naše hriechy“. (1. Jána 2:2) Neposlušnosť jedného dokonalého človeka, Adama, zaťažila ľudský rod hriechom, no obetná smrť iného dokonalého človeka, Ježiša, zbavuje bremena hriechu všetkých ľudí, ktorí v neho veria a dokazujú to svojím životom.

  Dalo by sa povedať, že Adam predal svojich potomkov do otroctva hriechu. Ježiš naopak dobrovoľne zaplatil svojím životom, aby ľudí z tohto otroctva vykúpil, a tak mu všetci patria. Vďaka tomu, ak niekto z nás zhreší, „máme u Otca pomocníka, Ježiša Krista, spravodlivého“. (1. Jána 2:1)

 2. Ježiš zomrel, „aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život“. (Ján 3:16)

  Adam bol stvorený tak, aby mohol žiť večne, ale keďže zhrešil, dostal rozsudok smrti. V Biblii sa píše, že pre jedného človeka, Adama, „prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili“. (Rimanom 5:12)

  Ježiš túto situáciu napravil. Keď zomrel, dosiahol nielen to, že ľudia môžu byť v Božích očiach čistí od hriechu, ale tí, ktorí v neho prejavujú vieru, môžu byť dokonca zbavení rozsudku smrti. Biblia vysvetľuje účel Ježišovej smrti slovami: „Aby tak, ako vládol hriech spolu so smrťou ako kráľ, vládla tiež nezaslúžená láskavosť ako kráľ spravodlivosťou s vyhliadkou na večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.“ ​(Rimanom 5:21)

  Samozrejme, život ľudí v súčasnosti je stále obmedzený na niekoľko desiatok rokov. No Boh svojím sľubom zaručuje, že spravodlivým ľuďom večný život. Úžitok z Ježišovej obetnej smrti budú mať aj tí, ktorí zomreli, pretože ich Boh vzkriesi a aj im dá večný život. (Žalm 37:29; 1. Korinťanom 15:22)

 3. Ježiš „sa stal poslušným až po smrť“, a tak dokázal, že človek môže zostať Bohu verný v akejkoľvek skúške. (Filipanom 2:8)

  Adam mal dokonalú myseľ i dokonalé telo. Napriek tomu neposlúchol Boha, pretože sebecky zatúžil po niečom, čo mu nepatrilo. (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:6) Neskôr Boží hlavný nepriateľ Satan tvrdil, že všetci ľudia poslúchajú Boha len preto, lebo z toho niečo majú, a že ho prestanú poslúchať, ak im pôjde o život. (Jób 2:4) No dokonalý človek Ježiš poslúchal Boha a zostal mu verný aj vtedy, keď musel podstúpiť potupnú a bolestivú smrť. (Hebrejom 7:26) To bola jasná odpoveď na Satanovo tvrdenie. Dokázal, že človek môže zostať Bohu verný v akejkoľvek skúške.

Otázky o Ježišovej smrti

 • Prečo bolo na vykúpenie ľudí potrebné, aby Ježiš trpel a nakoniec zomrel? Prečo Boh jednoducho nezrušil rozsudok smrti?

  Podľa Božieho zákona je „odplatou za hriech smrť“. (Rimanom 6:23, Roháčkov preklad) Boh tento zákon pred Adamom netajil. Výslovne mu povedal, že ak nebude poslúchať jeho zákony, zomrie. (1. Mojžišova 3:3) A tak keď Adam zhrešil, „Boh, ktorý nemôže luhať“, svoje slovo dodržal. (Títovi 1:2) Adam preniesol na svojich potomkov nielen hriech, ale aj odplatu za hriech — smrť.

  Aj keď sú ľudia hriešni a zaslúžia si smrť, Boh im ponúka „bohatstvo jeho nezaslúženej láskavosti“. (Efezanom 1:7) To, že Boh poslal Ježiša, aby dal svoj dokonalý život ako výkupné za ľudstvo, bolo nanajvýš spravodlivé a zároveň nesmierne milosrdné.

 • Kedy Ježiš zomrel?

  Ježiš zomrel o „deviatej hodine“ od východu slnka, teda asi o tretej popoludní v deň židovského sviatku Pesach. (Marek 15:33–37) Tento deň zodpovedá podľa súčasných kalendárov 1. aprílu roku 33 n. l.

 • Kde Ježiš zomrel?

  Ježiš bol popravený na „takzvanom Mieste lebky, ktoré sa hebrejsky volá Golgota“. (Ján 19:17, 18) Toto miesto sa v Ježišových časoch nachádzalo „za bránou“ Jeruzalema. (Hebrejom 13:12) Možno to bol pahorok, pretože podľa Biblie sa na Ježišovu popravu niektorí ľudia „pozerali z diaľky“. (Marek 15:40) No v súčasnosti sa už nedá s určitosťou povedať, kde sa Golgota nachádzala.

 • Ako Ježiš zomrel?

  Aj keď veľa ľudí verí, že Ježiš bol ukrižovaný, teda popravený na kríži, v Biblii sa píše: „Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo.“ ​(1. Petra 2:24, Katolícky preklad) Keď sa biblickí pisatelia zmieňovali o nástroji, ktorý bol použitý na popravu Ježiša, používali dve slová — stauros xylon. Mnohí učenci prišli k záveru, že tieto slová znamenajú trám alebo vzpriamený kôl, vyrobený z jedného kusa dreva.

 • Ako sa má Ježišova smrť pripomínať?

  Keď Ježiš večer pred svojou smrťou slávil so svojimi učeníkmi výročný židovský sviatok Pesach, zaviedol jednoduchý obrad, ktorým si mali pripomínať jeho smrť, a povedal im: „Stále to robte na moju pamiatku.“ ​(1. Korinťanom 11:24) O niekoľko hodín bol Ježiš usmrtený.

  Biblickí pisatelia prirovnávali Ježiša k baránkovi, ktorý bol obetovaný na sviatok Pesach. (1. Korinťanom 5:7) Podobne ako sviatok Pesach pripomínal Izraelitom, že boli vyslobodení z otroctva, aj slávnosť na pamiatku Ježišovej smrti pripomína kresťanom, že boli oslobodení z hriechu a smrti. Sviatok Pesach sa slávil raz ročne, a to 14. nisana podľa lunárneho kalendára. Aj raní kresťania slávili Pamätnú slávnosť raz ročne.

  V deň, ktorý zodpovedá 14. nisanu, sa každý rok schádzajú milióny ľudí po celom svete, aby si Ježišovu smrť pripomínali.

Ďalšie informácie

ODPOVEDE NA BIBLICKÉ OTÁZKY

Ako môže byť Ježišova smrť „obeťou za mnohých“?

Prečo môžeme povedať, že Ježišova obeť bola zodpovedajúcim výkupným za hriech?

ČO UČÍ BIBLIA?

Výkupné — najväčší Boží dar

Čo je výkupné? Ako z neho môžete mať úžitok?