Prejsť na článok

Prečo musel Ježiš zomrieť?

Odpoveď z Biblie

 Ježiš zomrel, aby ľuďom mohli byť odpustené hriechy a aby mohli získať nekonečný život. (Rimanom 6:23; Efezanom 1:7) To, že Ježiš zostal Bohu verný až do smrti, je navyše dôkaz, že človek dokáže byť Bohu verný aj v tých najťažších skúškach. (Hebrejom 4:15)

 Pozrime sa teraz podrobnejšie na to, čo sa dosiahlo tým, že Ježiš zomrel.

 1.   Ježiš zomrel, aby nám mohli byť odpustené hriechy. (Kolosanom 1:14)

   Prvý človek Adam bol vytvorený ako dokonalá bytosť bez hriechu. No on sa rozhodol, že nebude poslúchať Boha. Adamova neposlušnosť, čiže hriech, vážne zasiahla do života jeho potomkov. V Biblii sa píše: „Neposlušnosťou jedného človeka sa stali mnohí hriešnikmi.“ ​(Rimanom 5:19)

   Aj Ježiš bol dokonalý ako Adam, ale on nikdy nezhrešil. Preto sa mohol stať „obeťou zmierenia za naše hriechy“. (1. Jána 2:2) Neposlušnosť jedného dokonalého človeka, Adama, zaťažila ľudský rod hriechom, no obetná smrť iného dokonalého človeka, Ježiša, zbavuje bremena hriechu všetkých ľudí, ktorí v neho veria a dokazujú to svojím životom.

   Dalo by sa povedať, že Adam predal svojich potomkov do otroctva hriechu. Ježiš naopak dobrovoľne zaplatil svojím životom, aby ľudí z tohto otroctva vykúpil, a tak mu všetci patria. Vďaka tomu, ak niekto z nás zhreší, „máme u Otca pomocníka, Ježiša Krista, spravodlivého“. (1. Jána 2:1)

 2.   Ježiš zomrel, „aby nikto, kto v neho prejavuje vieru, nebol zničený, ale mal večný život“. (Ján 3:16)

   Adam bol stvorený tak, aby mohol žiť večne, ale keďže zhrešil, dostal rozsudok smrti. V Biblii sa píše, že pre jedného človeka, Adama, „prišiel na svet hriech a pre hriech smrť, a tak sa smrť rozšírila na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili“. (Rimanom 5:12)

   Ježiš túto situáciu napravil. Keď zomrel, dosiahol nielen to, že ľudia môžu byť v Božích očiach čistí od hriechu, ale tí, ktorí v neho prejavujú vieru, môžu byť dokonca zbavení rozsudku smrti. Biblia vysvetľuje účel Ježišovej smrti slovami: „Aby tak, ako vládol hriech spolu so smrťou ako kráľ, vládla tiež nezaslúžená láskavosť ako kráľ spravodlivosťou s vyhliadkou na večný život prostredníctvom Ježiša Krista, nášho Pána.“ ​(Rimanom 5:21)

   Samozrejme, život ľudí v súčasnosti je stále obmedzený na niekoľko desiatok rokov. No Boh svojím sľubom zaručuje, že spravodlivým ľuďom večný život. Úžitok z Ježišovej obetnej smrti budú mať aj tí, ktorí zomreli, pretože ich Boh vzkriesi a aj im dá večný život. (Žalm 37:29; 1. Korinťanom 15:22)

 3.   Ježiš „sa stal poslušným až po smrť“, a tak dokázal, že človek môže zostať Bohu verný v akejkoľvek skúške. (Filipanom 2:8)

   Adam mal dokonalú myseľ i dokonalé telo. Napriek tomu neposlúchol Boha, pretože sebecky zatúžil po niečom, čo mu nepatrilo. (1. Mojžišova 2:16, 17; 3:6) Neskôr Boží hlavný nepriateľ Satan tvrdil, že všetci ľudia poslúchajú Boha len preto, lebo z toho niečo majú, a že ho prestanú poslúchať, ak im pôjde o život. (Jób 2:4) No dokonalý človek Ježiš poslúchal Boha a zostal mu verný aj vtedy, keď musel podstúpiť potupnú a bolestivú smrť. (Hebrejom 7:26) To bola jasná odpoveď na Satanovo tvrdenie. Dokázal, že človek môže zostať Bohu verný v akejkoľvek skúške.

Otázky o Ježišovej smrti

 •   Prečo bolo na vykúpenie ľudí potrebné, aby Ježiš trpel a nakoniec zomrel? Prečo Boh jednoducho nezrušil rozsudok smrti?

   Podľa Božieho zákona je „odplatou za hriech smrť“. (Rimanom 6:23, Roháčkov preklad) Boh tento zákon pred Adamom netajil. Výslovne mu povedal, že ak nebude poslúchať jeho zákony, zomrie. (1. Mojžišova 3:3) A tak keď Adam zhrešil, „Boh, ktorý nemôže luhať“, svoje slovo dodržal. (Títovi 1:2) Adam preniesol na svojich potomkov nielen hriech, ale aj odplatu za hriech – smrť.

   Aj keď sú ľudia hriešni a zaslúžia si smrť, Boh im ponúka „bohatstvo jeho nezaslúženej láskavosti“. (Efezanom 1:7) To, že Boh poslal Ježiša, aby dal svoj dokonalý život ako výkupné za ľudstvo, bolo nanajvýš spravodlivé a zároveň nesmierne milosrdné.

 •   Kedy Ježiš zomrel?

   Ježiš zomrel o „deviatej hodine“ od východu slnka, teda asi o tretej popoludní v deň židovského sviatku Pesach. (Marek 15:33–37) Tento deň zodpovedá podľa súčasných kalendárov 1. aprílu roku 33 n. l.

 •   Kde Ježiš zomrel?

   Ježiš bol popravený na „takzvanom Mieste lebky, ktoré sa hebrejsky volá Golgota“. (Ján 19:17, 18) Toto miesto sa v Ježišových časoch nachádzalo „za bránou“ Jeruzalema. (Hebrejom 13:12) Možno to bol pahorok, pretože podľa Biblie sa na Ježišovu popravu niektorí ľudia „pozerali z diaľky“. (Marek 15:40) No v súčasnosti sa už nedá s určitosťou povedať, kde sa Golgota nachádzala.

 •   Ako Ježiš zomrel?

   Aj keď veľa ľudí verí, že Ježiš bol ukrižovaný, teda popravený na kríži, v Biblii sa píše: „Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo.“ ​(1. Petra 2:24, Katolícky preklad) Keď sa biblickí pisatelia zmieňovali o nástroji, ktorý bol použitý na popravu Ježiša, používali dve slová – staurosxylon. Mnohí učenci prišli k záveru, že tieto slová znamenajú trám alebo vzpriamený kôl, vyrobený z jedného kusa dreva.

 •   Ako sa má Ježišova smrť pripomínať?

   Keď Ježiš večer pred svojou smrťou slávil so svojimi učeníkmi výročný židovský sviatok Pesach, zaviedol jednoduchý obrad, ktorým si mali pripomínať jeho smrť, a povedal im: „Stále to robte na moju pamiatku.“ ​(1. Korinťanom 11:24) O niekoľko hodín bol Ježiš usmrtený.

   Biblickí pisatelia prirovnávali Ježiša k baránkovi, ktorý bol obetovaný na sviatok Pesach. (1. Korinťanom 5:7) Podobne ako sviatok Pesach pripomínal Izraelitom, že boli vyslobodení z otroctva, aj slávnosť na pamiatku Ježišovej smrti pripomína kresťanom, že boli oslobodení z hriechu a smrti. Sviatok Pesach sa slávil raz ročne, a to 14. nisana podľa lunárneho kalendára. Aj raní kresťania slávili Pamätnú slávnosť raz ročne.

   V deň, ktorý zodpovedá 14. nisanu, sa každý rok schádzajú milióny ľudí po celom svete, aby si Ježišovu smrť pripomínali.