Prejsť na článok

Kto ide do neba?

Kto ide do neba?

Odpoveď z Biblie

Do neba ide obmedzený počet verných kresťanov. O tom, kto tam pôjde, rozhoduje Boh. Keď títo vybraní ľudia zomrú, Boh ich vzkriesi, aby mohli žiť ďalej v nebi. (1. Petra 1:3, 4) Tí, ktorých Boh vybral, sa musia držať kresťanskej viery a kresťanských zásad správania. Inak by mohli prísť o svoje „dedičstvo“, čiže o možnosť žiť v nebi. (Efezanom 5:5; Filipanom 3:12–14)

Čo budú v nebi robiť tí, ktorí tam idú?

Títo ľudia budú spolu s Ježišom slúžiť ako králi a kňazi 1000 rokov. (Zjavenie 5:9, 10; 20:6) Budú tvoriť „nové nebesia“, čiže nebeskú vládu. Budú vládnuť nad „novou zemou“, čiže nad novou ľudskou spoločnosťou, a pomôžu ľuďom dosiahnuť telesnú, duševnú a duchovnú dokonalosť. Tak sa uskutoční pôvodný Boží zámer s ľudstvom. (Izaiáš 65:17; 2. Petra 3:13)

Koľko ľudí bude vzkriesených do neba?

Z Biblie vyplýva, že počet tých, ktorí budú vzkriesení k nebeskému životu, bude 144000. (Zjavenie 7:4) Vo videní, ktoré je zapísané v Zjavení 14:1–3, videl apoštol Ján, že „Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc“. Baránok predstavuje vzkrieseného Ježiša. (Ján 1:29; 1. Petra 1:19) Vrch Sion predstavuje vysoké postavenie, ktoré má v nebi Ježiš a jeho 144000 spoluvládcov. (Žalm 2:6; Hebrejom 12:22)

O tých, ktorí sú „povolaní a vyvolení“, aby vládli s Kristom v jeho Kráľovstve, sa hovorí aj ako o „malom stáde“. (Zjavenie 17:14; Lukáš 12:32) Z toho vidno, že ich bude relatívne málo v porovnaní s celkovým počtom Ježišových oviec. (Ján 10:16)

Mylné predstavy o tom, kto ide do neba

Mylná predstava: Všetci dobrí ľudia idú do neba.

Skutočnosť: Podľa Božieho sľubu bude väčšina dobrých ľudí žiť navždy na zemi. (Žalm 37:11, 29, 34)

  • Ježiš povedal, že „nikto nevystúpil do neba“. (Ján 3:13) Z toho vyplýva, že dobrí ľudia ktorí žili pred ním, napríklad Abrahám, Mojžiš, Jób a Dávid, nešli do neba. (Skutky 2:29, 34) No majú nádej, že budú vzkriesení a budú žiť večne na zemi. (Jób 14:13–15)

  • O vzkriesení do neba sa hovorí ako o „prvom vzkriesení“. (Zjavenie 20:6) Z toho je jasné, že bude aj nejaké iné vzkriesenie, a to vzkriesenie na zem.

  • Biblia hovorí, že počas vlády Božieho Kráľovstva „smrť už viac nebude“. (Zjavenie 21:3, 4) Tento sľub sa musí týkať zeme, pretože v nebi smrť nikdy neexistovala.

Mylná predstava: Každý človek si môže vybrať, či bude žiť v nebi alebo na zemi.

Skutočnosť: O tom, ktorí verní kresťania dostanú „povolanie hore“, čiže nádej na život v nebi, rozhoduje Boh. (Filipanom 3:14) Osobné túžby alebo ambície na to nemajú žiaden vplyv. (Matúš 20:20–23)

Mylná predstava: Nádej na večný život na zemi je podradnejšia, preto ju dostávajú len tí, ktorí si nezaslúžia ísť do neba.

Skutočnosť: Tých, ktorí dostanú večný život na zemi, Boh nazýva „môj ľud“, „moji vyvolení“ a „Jehovovi požehnaní“. (Izaiáš 65:21–23) Budú mať úžasnú možnosť naplniť pôvodný Boží zámer s ľudstvom, ktorým je, aby boli ľudia dokonalí a žili večne v raji na zemi. (1. Mojžišova 1:28; Žalm 115:16; Izaiáš 45:18)

Mylná predstava: Číslo 144000, o ktorom sa píše v knihe Zjavenie, nie je doslovné, ale symbolické.

Skutočnosť: Aj keď kniha Zjavenie niekedy používa čísla ako symboly, určité čísla sú myslené doslovne. Napríklad sa tam spomína „dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov“. (Zjavenie 21:14) Ako by sme mali chápať číslo 144000? Zamyslime sa nad nasledujúcimi faktmi.

Zjavenie 7:4 uvádza „počet tých, ktorí boli zapečatení [definitívne schválení, aby žili v nebi], stoštyridsaťštyritisíc“. O niekoľko veršov ďalej sa ako protiklad k tejto skupine opisuje iná skupina – „veľký zástup, ktorý nemohol nikto spočítať“. Boh zachráni aj tých, ktorí patria do tohto „veľkého zástupu“. (Zjavenie 7:9, 10) Ak by bolo číslo 144000 len symbolické a vzťahovalo by sa na skupinu ľudí, ktorých počet nie je bližšie určený, kontrast medzi týmito dvoma skupinami by sa stratil. *

O tých, ktorí budú tvoriť skupinu 144000, sa píše aj to, že sú „kúpení z ľudstva ako prvé ovocie“. (Zjavenie 14:4). Výraz „prvé ovocie“ sa vzťahuje na malú vybranú časť celku. Výstižne opisuje tých, ktorí budú vládnuť v nebi s Kristom nad bližšie neurčeným počtom ľudí, ktorí budú žiť na zemi. (Zjavenie 5:10)

^ 16. ods. V podobnom zmysle sa k číslu 144000 zo Zjavenia 7:4 vyjadril aj profesor Robert Thomas: „Je tu uvedené konkrétne číslo v protiklade k nekonkrétnemu počtu v [Zjavení] 7:9. Ak by sa toto číslo malo brať symbolicky, potom by sa žiadne číslo v tejto knihe nemohlo brať doslovne.“ ​(Revelation 1-7: An Exegetical Commentary, strana 474)