Prejsť na článok

Čo sú „kľúče od nebeského kráľovstva“?

Čo sú „kľúče od nebeského kráľovstva“?

Odpoveď z Biblie

„Kľúče od nebeského kráľovstva“ predstavujú právomoc sprístupniť určitým ľuďom informácie, ako môžu vstúpiť „do Božieho kráľovstva“. (Matúš 16:19, Ekumenický preklad; Skutky 14:22) * Ježiš dal tieto symbolické kľúče apoštolovi Petrovi a on ako prvý vysvetlil ľuďom, ktorí mali vieru v Boha, ako môžu dostať Božieho svätého ducha a tak získať vzácnu príležitosť vstúpiť do nebeského Kráľovstva.

Ktorým skupinám Peter umožnil vstup do Božieho Kráľovstva?

Peter použil túto autoritu od Boha v prospech troch skupín ľudí:

  1. Židia a židovskí konvertiti. Krátko po Ježišovej smrti Peter vyzval zhromaždených židovských veriacich, aby prijali Ježiša ako Bohom vyvoleného Kráľa Božieho Kráľovstva. Peter im vysvetlil aj to, čo musia urobiť, aby boli zachránení. Tak im akoby otvoril cestu do Božieho Kráľovstva a tisíce z nich „prijali jeho slovo“. (Skutky 2:38–41)

  2. Samaritáni. Peter bol o niečo neskôr poslaný k Samaritánom. * Opäť použil kľúče od nebeského Kráľovstva, keď sa spolu s apoštolom Jánom „modlili za nich, aby dostali svätého ducha“. (Skutky 8:14–17) Tak sa otvorila cesta do Božieho Kráľovstva aj Samaritánom.

  3. Pohania. Tri a pol roka po Ježišovej smrti Boh apoštolovi Petrovi zjavil, že aj pohania, čiže Nežidia, dostanú možnosť vstúpiť do Kráľovstva. Peter potom použil jeden zo symbolických kľúčov a zvestoval pohanom, čím aj im otvoril možnosť, aby dostali svätého ducha, stali sa kresťanmi a mohli vstúpiť do Božieho Kráľovstva. (Skutky 10:30–35, 44, 45)

Čo to znamená vstúpiť do Božieho Kráľovstva?

Ľudia, ktorí vstúpia do Božieho Kráľovstva, budú spolu s Ježišom vládnuť v nebi. V Biblii sa píše, že tam budú „sedieť na trónoch“ a „vládnuť ako králi nad zemou“. (Lukáš 22:29, 30; Zjavenie 5:9, 10)

Bežné mylné predstavy o Kráľovstve

Mylná predstava: O tom, kto pôjde do neba, rozhoduje Peter.

Skutočnosť: V Biblii sa píše, že je to Ježiš Kristus, a nie Peter, kto „je určený na to, aby súdil živých a mŕtvych“. (2. Timotejovi 4:1, 8; Ján 5:22) Aj sám Peter hovorí, že Ježiš „je Ten, ktorého Boh poveril, aby bol sudcom živých a mŕtvych“. (Skutky 10:34, 42)

Mylná predstava: V nebi sa čakalo, kým Peter rozhodne, kedy sa majú použiť kľúče od Kráľovstva.

Skutočnosť: Keď Ježiš hovoril o kľúčoch od Kráľovstva, povedal Petrovi: „Dám ti kľúče od nebeského kráľovstva; čo zviažeš na zemi, bude zviazané aj v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané aj v nebi.“ ​(Matúš 16:19, Ekumenický preklad) Čitateľ môže toto vyjadrenie pochopiť tak, že Peter určuje, aké rozhodnutia sa majú urobiť v nebi. No gramatický tvar pôvodných gréckych slovies použitých na tomto mieste vyjadruje myšlienku, že Peter má konať podľa toho, ako sa už rozhodlo v nebi. *

Z biblického záznamu na viacerých miestach vyplýva, že keď Peter používal kľúče od Kráľovstva, konal podľa pokynov, ktoré dostal. Napríklad keď použil tretí kľúč, konal podľa pokynov, ktoré dostal od Boha. (Skutky 10:19, 20)

^ 3. ods. Biblia na niektorých miestach používa výraz „kľúč“ ako symbol toho, že niekto má určité oprávnenie alebo zodpovednosť za vykonanie nejakej úlohy. (Izaiáš 22:20–22; Zjavenie 3:7, 8)

^ 7. ods. Samaritáni mali iné náboženstvo ako Židia, no niektoré náuky a zvyky prevzali zo Zákona, ktorý dal Boh Mojžišovi.

^ 15. ods. Pozri poznámku pod čiarou k Matúšovi 16:19Preklade nového sveta so študijnými poznámkami, ktorý je dostupný napríklad v angličtine alebo v češtine.