Prejsť na článok

Ako môže byť Ježišova smrť „obeťou za mnohých“?

Ako môže byť Ježišova smrť „obeťou za mnohých“?

Odpoveď z Biblie

Ježišova obeť je Boží prostriedok na záchranu, čiže na oslobodenie ľudstva z otroctva hriechu a smrti. Biblia Ježišovu preliatu krv označuje ako výkupné. (Efezanom 1:7; 1. Petra 1:18, 19) Sám Ježiš povedal, že prišiel „dať svoj život ako výkupné za mnohých“. (Matúš 20:28, Slovenský ekumenický preklad)

Prečo bolo potrebné „výkupné za mnohých“?

Prvý človek Adam bol vytvorený ako dokonalý, čiže bol bez hriechu. Mal vyhliadku na večný život, no stratil ju, keď sa vzbúril proti Bohu. (1. Mojžišova 3:17–19) Svoj hriech preniesol na všetkých svojich potomkov. (Rimanom 5:12) Z tohto dôvodu Biblia o Adamovi obrazne hovorí, že seba aj svoje deti predal do otroctva hriechu a smrti. (Rimanom 7:14) Nikto z nedokonalých ľudí už nemohol získať späť to, čo Adam stratil. (Žalm 49:7, 8)

Boh pociťoval súcit s Adamovým potomstvom, ktoré sa ocitlo v beznádejnej situácii. (Ján 3:16) No keďže vždy koná v súlade so svojimi normami spravodlivosti, nemohol tento hriech jednoducho prehliadnuť ani odpustiť bez opodstatneného dôvodu. (Žalm 89:14; Rimanom 3:23–26) Boh ľudí miluje, a preto sa postaral o nevyhnutný právny prostriedok, vďaka ktorému môžu byť ich hriechy nielen odpustené, ale aj úplne vymazané. (Rimanom 5:6–8) Týmto prostriedkom je výkupné.

Čo je výkupné?

V Biblii slovo „výkupné“ zahŕňa tieto tri veci:

  1. Zaplatenie určitej ceny. (4. Mojžišova 3:46, 47)

  2. Vyslobodenie alebo vykúpenie. (2. Mojžišova 21:30)

  3. Výkupné presne zodpovedá hodnote toho, čo sa vykupuje. *

Zamyslime sa nad tým, ako sú tieto tri veci zahrnuté vo výkupnej obeti Ježiša Krista.

  1. Zaplatenie. V Biblii sa píše, že kresťania „boli kúpení za cenu“. (1. Korinťanom 6:20; 7:23) Touto cenou je Ježišova preliata krv, ktorou „kúpil Bohu osoby z každého kmeňa a jazyka a ľudu a národa“. (Zjavenie 5:8, 9)

  2. Vyslobodenie. Ježišova obeť umožnila „vyslobodenie prostredníctvom výkupného“, teda môže ľudí zbaviť hriechu. (1. Korinťanom 1:30; Kolosanom 1:14; Hebrejom 9:15)

  3. Zodpovedajúca hodnota. Ježišova obeť presne zodpovedá tomu, čo Adam stratil. Čo to bolo? Jeden dokonalý ľudský život. (1. Korinťanom 15:21, 22, 45, 46) V Biblii sa píše: „Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka [Adama] stali mnohí hriešnikmi, tak sa aj poslušnosťou jedného [Ježiša Krista] stanú mnohí spravodlivými.“ ​(Rimanom 5:19) Tieto slová nám objasňujú, ako môže smrť jedného človeka slúžiť ako výkupné za mnohých. Teda Ježišova obeť je „zodpovedajúce výkupné za všetkých“, ktorí robia všetko pre to, aby z nej mohli mať úžitok. (1. Timotejovi 2:5, 6)

^ 11. ods. Pôvodné výrazy v Biblii, ktoré sa prekladajú slovom „výkupné“, nesú význam ceny alebo hodnoty, ktorá je za niečo zaplatená. Napríklad prvotný význam hebrejského slovesa kafar je „pokryť“ alebo „prikryť“. (1. Mojžišova 6:14) Tento výraz sa zvyčajne vzťahuje na prikrytie hriechov. (Žalm 65:3) Od tohto slovesa je odvodené podstatné meno kófer, ktoré označuje konkrétnu cenu použitú na zaplatenie alebo vykúpenie. (2. Mojžišova 21:30) Grécke slovo lytron, ktoré sa prekladá ako „výkupné“, môže byť preložené aj ako „cena na vykúpenie“. (Matúš 20:28; The New Testament in Modern Speech od R. F. Weymoutha) Grécki pisatelia tento termín používali na označenie platby za vykúpenie vojnového zajatca alebo otroka.