Prejsť na článok

Prečo je Ježiš nazývaný Boží Syn?

Odpoveď z Biblie

V Biblii je Ježiš často označovaný za Božieho Syna. (Ján 1:49) Slovné spojenie „Boží Syn“ poukazuje na to, že Boh ako Stvoriteľ všetkého živého dal život aj Ježišovi Kristovi. (Žalm 36:9; Zjavenie 4:11) V Biblii sa nepíše, že Boh doslovne splodil Ježiša tak, ako ľudia plodia deti.

V Biblii sú „synmi pravého Boha“ nazvaní aj anjeli. (Jób 1:6) A aj prvý človek Adam je označený za Božieho syna. (Lukáš 3:38) No Ježiš bol prvým, koho Boh vytvoril, a jediným, koho vytvoril priamo. Preto je v Biblii vyzdvihnutý ako najvýznamnejší Boží Syn.

 Žil Ježiš v nebi ešte predtým, ako sa narodil na zemi?

Áno. Predtým ako prišiel na zem, žil v nebi ako duchovná bytosť. Ježiš sám o sebe povedal, že prišiel z neba. (Ján 6:38; 8:23)

Bol prvým, koho Boh stvoril. V Biblii sa píše, že Ježiš je:

Na Ježišovi sa splnilo proroctvo, že raz príde niekto, kto „má svoj pôvod v pradávnych časoch, v dňoch veľmi ďalekých“. (Micheáš 5:2, Jeruzalemská Biblia; Matúš 2:4–6)

 Čo Ježiš robil predtým, ako prišiel na zem?

V nebi mal vysoké postavenie. O svojom postavení v nebi Ježiš povedal: „Otče, a teraz ma osláv vedľa seba slávou, ktorú som mal vedľa teba, skôr ako bol svet.“ ​(Ján 17:5)

Pomáhal svojmu otcovi pri tvorení. Ježiš spolupracoval s Bohom pri tvorení ako „majster v diele“. (Príslovia 8:30) O Ježišovi sa v Biblii píše, že „jeho prostredníctvom boli stvorené všetky iné veci v nebesiach a na zemi“. (Kolosanom 1:16)

Boh stvoril všetky veci prostredníctvom Ježiša Krista. To znamená, že Ježiš sa podieľal na tvorení ďalších duchovných bytostí, ako aj na tvorení hmotného vesmíru. (Zjavenie 5:11) Spolupráca medzi Bohom a Ježišom pri tvorení by sa dala prirovnať k spolupráci medzi architektom a staviteľom. Architekt vytvorí projekt a staviteľ ho zrealizuje.

Slúžil ako Boží hovorca. Keď sa Biblia vracia k Ježišovmu predľudskému životu, nazýva ho „Slovo“. (Ján 1:1) Zjavne preto, lebo Boh používal svojho Syna, aby odovzdával informácie a pokyny iným duchovným bytostiam.

Ježiš zrejme slúžil aj ako Boží hovorca pre ľudí na zemi. Bol to zrejme on, cez koho Boh dával pokyny Adamovi a Eve v záhrade Eden. (1. Mojžišova 2:16, 17) Ježiš bol pravdepodobne tým anjelom, ktorý viedol Izraelitov cez pustatinu, a bol to zrejme jeho hlas, ktorý mali vo všetkom poslúchať. (2. Mojžišova 23:20–23) *

^ 12. ods. Ježiš (Slovo) nebol jediným anjelským synom, cez ktorého Boh hovoril. Napríklad keď dával starovekému Izraelu Zákon, použil iných anjelov, nie svojho Prvorodeného. (Skutky 7:53; Galaťanom 3:19; Hebrejom 2:2, 3)