Prejsť na článok

Čo je znovuzrodenie?

Čo je znovuzrodenie?

Odpoveď z Biblie

Slovom „znovuzrodenie“ sa označuje začiatok nového vzťahu medzi Bohom a človekom, ktorý prešiel procesom znovuzrodenia. (Ján 3:3, 7) Tých, ktorí boli znovuzrodení, Boh prijíma za svojich synov a dcéry. (Rimanom 8:15, 16; Galaťanom 4:5; 1. Jána 3:1) Tak ako sa adoptované dieťa stáva po splnení všetkých právnych predpisov súčasťou novej rodiny, aj títo ľudia sa stávajú právoplatnými členmi Božej rodiny. (2. Korinťanom 6:18)

Aký je účel znovuzrodenia?

Ježiš to vysvetlil takto: „Ak sa nenarodí niekto znovu, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“ ​(Ján 3:3) Teda znovuzrodenie pripravuje človeka na to, aby mohol vládnuť s Kristom v Božom Kráľovstve. Toto Kráľovstvo vládne z neba, preto Biblia hovorí, že znovuzrodenie takému človeku umožňuje získať dedičstvo, ktoré je preňho „vyhradené v nebesiach“. (1. Petra 1:3, 4) Tým, ktorí sú znovuzrodení, dáva Boh uistenie, že budú „vládnuť ako králi“ s Kristom. (2. Timotejovi 2:12; 2. Korinťanom 1:21, 22)

Ako prebieha znovuzrodenie?

Keď Ježiš hovoril o tomto námete, povedal, že znovuzrodení ľudia sa narodia „z vody a ducha“. (Ján 3:5) Hovoril tu vlastne o krste vo vode, po ktorom nasleduje krst svätým duchom. (Skutky 1:5; 2:1–4)

Prvý človek, ktorý bol znovuzrodený, bol Ježiš. Najprv bol pokrstený vo vodách rieky Jordán a potom ho Boh pokrstil svätým duchom. Ježiš sa tak znovu narodil ako Boží duchovný Syn, čo mu dalo nádej na návrat k životu v nebi. (Marek 1:9–11) Táto nádej sa naplnila, keď ho Boh vzkriesil ako duchovnú bytosť. (Skutky 13:33)

Aj ďalší ľudia, ktorí sú znovuzrodení, sú najprv pokrstení vo vode a potom dostávajú svätého ducha. * (Skutky 2:38, 41) Tak získavajú pevnú nádej, že keď ich Boh vzkriesi, budú žiť v nebi. (1. Korinťanom 15:42–49)

Bežné mylné predstavy o znovuzrodení

Mylná predstava: Človek musí byť znovuzrodený, aby získal záchranu alebo aby mohol byť kresťanom.

Skutočnosť: Kristova výkupná obeť dáva nádej na záchranu nielen tým ľuďom, ktorí budú s Kristom vládnuť v nebi, ale aj tým, ktorí budú žiť pod vládou Božieho Kráľovstva tu na zemi. (1. Jána 2:1, 2; Zjavenie 5:9, 10) Táto druhá skupina kresťanov má možnosť žiť večne v pozemskom raji. (Žalm 37:29; Matúš 6:9, 10; Zjavenie 21:1–5)

Mylná predstava: Človek sa môže rozhodnúť, že chce byť znovuzrodený.

Skutočnosť: Možnosť vytvoriť si vzťah k Bohu a získať záchranu majú všetci ľudia. (1. Timotejovi 2:3, 4; Jakub 4:8) No o tom, kto má byť znovuzrodený, čiže pokrstený svätým duchom, rozhoduje Boh. Biblia učí, že človek nie je znovuzrodený preto, že si to praje alebo sa o to usiluje, ale preto, že sa tak rozhodol Boh. (Rimanom 9:16) Pôvodný výraz „narodiť sa znovu“ sa môže preložiť aj ako „narodiť sa zhora“. To tiež potvrdzuje, že výber tých, čo sa narodia znovu, sa robí „zhora“, čiže ho robí Boh. (Ján 3:3, Katolícky preklad)

^ 5. ods. Výnimkou bol prípad Kornélia a jeho príbuzných a priateľov. (Skutky 10:44–48)