Prejsť na článok

Čo je vzkriesenie?

Čo je vzkriesenie?

Odpoveď z Biblie

Slovo, ktoré sa v Biblii prekladá ako „vzkriesenie“, pochádza z gréckeho slova anastasis, čo znamená „opätovné vstanie“. Človeku, ktorý je vzkriesený, je vrátený život a je tou istou osobou ako pred smrťou. (1. Korinťanom 15:12, 13)

Hoci slovo „vzkriesenie“ sa nenachádza v Hebrejských Písmach, často nazývaných Starý zákon, myšlienka vzkriesenia sa v nich nachádza. Napríklad prostredníctvom proroka Hozeáša Boh sľúbil: „Vykúpim ich z ruky šeolu; získam ich späť zo smrti.“ ​(Hozeáš 13:14; Jób 14:13–15; Izaiáš 26:19; Daniel 12:2, 13)

Kde budú žiť vzkriesení? Niektorí ľudia budú vzkriesení do neba a budú tam vládnuť ako králi spolu s Kristom. (2. Korinťanom 5:1; Zjavenie 5:9, 10) Vzkriesenie týchto ľudí sa v Biblii označuje ako „prvé vzkriesenie“ a „skoršie vzkriesenie“. (Zjavenie 20:6; Filipanom 3:11) Oba tieto výrazy naznačujú, že má nastať aj ďalšie vzkriesenie. Toto vzkriesenie bude na zemi a bude sa týkať drvivej väčšiny ľudí. (Žalm 37:29)

Kto bude kriesiť ľudí a ako? Moc kriesiť mŕtvych dal Boh Ježišovi. (Ján 11:25) Ježiš vráti život „všetkým v pamätných hrobkách“, pričom opäť budú mať svoju jedinečnú osobnosť a spomienky. (Ján 5:28, 29) Keď je niekto vzkriesený do neba, dostane duchovné telo. Tí, čo budú vzkriesení na zem, dostanú hmotné telo, ktoré bude zdravé a v bezchybnom stave. (Izaiáš 33:24; 35:5, 6; 1. Korinťanom 15:42–44, 50)

Kto bude vzkriesený? Podľa Biblie „nastane vzkriesenie spravodlivých i nespravodlivých“. (Skutky 24:15) K spravodlivým patria bohabojní ľudia ako Noach, Sára a Abrahám. (1. Mojžišova 6:9; Hebrejom 11:11; Jakub 2:21) Nespravodliví sú tí, ktorí nežili podľa Božích noriem, pretože nemali možnosť sa o nich dozvedieť.

No keď zomrie niekto, kto bol taký skazený, že by sa už nikdy nezmenil, nemá nádej na vzkriesenie. Takíto ľudia nikdy nebudú opäť žiť. (Matúš 23:33; Hebrejom 10:26, 27)

Kedy nastane vzkriesenie? V Biblii bolo predpovedané, že vzkriesenie do neba má nastať počas Kristovej prítomnosti, obdobia, ktoré sa začalo v roku 1914. (1. Korinťanom 15:21–23) Vzkriesenie ľudí, ktorí majú žiť na zemi, má nastať za Ježišovej tisícročnej vlády, keď bude zem pretvorená na raj. (Lukáš 23:43; Zjavenie 20:6, 12, 13)

Existujú opodstatnené dôvody veriť vo vzkriesenie? Áno. V Biblii sa detailne opisuje deväť prípadov vzkriesenia a každé bolo potvrdené očitými svedkami. (1. Kráľov 17:17–24; 2. Kráľov 4:32–37; 13:20, 21; Lukáš 7:11–17; 8:40–56; Ján 11:38–44; Skutky 9:36–42; 20:7–12; 1. Korinťanom 15:3–6) Zvláštnu pozornosť si zasluhuje vzkriesenie Lazara, lebo ten bol mŕtvy štyri dni a Ježiš ho vzkriesil pred očami celého zástupu. (Ján 11:39, 42) Ani tí, čo Ježiša nenávideli, nemohli poprieť, že sa táto udalosť naozaj stala. Preto plánovali, že zabijú Ježiša i Lazara. (Ján 11:47, 53; 12:9–11)

Z Biblie sa tiež dozvedáme, že Boh je schopný vzkriesiť mŕtvych a že to túži urobiť. Keďže jeho pamäť nemá obmedzenia, pamätá si všetky detaily o každom človeku, ktorého chce vzkriesiť, a nič mu v tom nezabráni, lebo je všemohúci. (Jób 37:23; Matúš 10:30; Lukáš 20:37, 38) Teda Boh dokáže vrátiť mŕtvym život a aj to chce urobiť! V súvislosti so vzkriesením, ktoré má nastať, sa v Biblii o Bohu píše: „Zatúžiš po diele svojich rúk.“ ​(Jób 14:15)

Mylné predstavy o vzkriesení

Bežný názor: Pri vzkriesení sa duša opäť spojí s telom.

Skutočnosť: V Biblii sa uvádza, že duša je celý človek, nie niečo v jeho vnútri, čo prežíva smrť tela. (1. Mojžišova 2:7; Ezechiel 18:4) Keď je človek vzkriesený, nedochádza k opätovnému spojeniu tela s dušou, ale je znovu vytvorený ako živá duša.

Bežný názor: Niektorí ľudia budú vzkriesení a hneď nato zničení.

Skutočnosť: Biblia hovorí, že „tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie“. (Ján 5:29, Ekumenický preklad) No odsúdení budú na základe zlých skutkov, ktoré budú páchať po vzkriesení, nie ktoré páchali pred ním. Z čoho to vieme? V Biblii sa píše: „Kto zomrel, je zbavený hriechu.“ ​(Rimanom 6:7) Teda ľudia, ktorí sú vzkriesení, majú čistý štít. Ak však po vzkriesení nebudú poslúchať Božie príkazy, ich mená nebudú zapísané do „zvitku“ alebo „knihy života“. (Zjavenie 20:12, 13; Ekumenický preklad)

Bežný názor: Keď bude človek vzkriesený, dostane presne to isté telo, ktoré mal predtým.

Skutočnosť: Po smrti sa telo človeka väčšinou úplne rozloží. (Kazateľ 3:19, 20)