Prejsť na článok

Čo to znamená byť spasený?

Čo to znamená byť spasený?

Odpoveď z Biblie

Slová „spasiť“ a „spasenie“ sa používajú v niektorých Bibliách na vyjadrenie myšlienky záchrany alebo vyslobodenia z ohrozenia či nebezpečnej situácie. (2. Mojžišova 14:13, 14; Skutky 27:20) No často sa používajú aj v zmysle záchrany alebo vyslobodenia z hriechov. (Matúš 1:21) Keďže hriech je príčinou toho, že ľudia zomierajú, tí, ktorí sú vyslobodení z hriechov, majú nádej na večný život. (Ján 3:16, 17) *

Ako môžeme byť spasení?

Ak chceme byť spasení, čiže zachránení, je potrebné mať vieru v Ježiša a dokázať ju tak, že poslúchame, čo nám prikázal. (Skutky 4:10, 12; Rimanom 10:9, 10; Hebrejom 5:9)

V Biblii sa píše, že živá viera sa prejavuje skutkami, ktoré sú dôkazom našej poslušnosti. (Jakub 2:24, 26) No neznamená to, že záchranu si môžeme vyslúžiť. Záchrana je „Boží dar“ z „nezaslúženej láskavosti“ alebo „milosti“. (Efezanom 2:8, 9; Katolícky preklad)

Môžeme o spasenie prísť?

Áno. Tak ako človek, ktorý bol zachránený pred utopením, môže znova spadnúť alebo skočiť do vody, aj človek, ktorý bol spasený, čiže zachránený z hriechov, môže o túto záchranu prísť, ak prestane prejavovať vieru. Preto Biblia povzbudzuje kresťanov, ktorí získali záchranu, aby „tvrdo bojovali za vieru“. (Júda 3) Nabáda ich tiež, aby „stále pracovali na svojej záchrane s bázňou a chvením“. (Filipanom 2:12)

Je spasiteľom Boh alebo Ježiš?

Biblia hovorí, že zdrojom záchrany je predovšetkým Boh, a často ho nazýva „Záchranca“ alebo „Spasiteľ“. (1. Samuelova 10:19; Izaiáš 43:11; Títovi 2:10; Júda 25) Okrem toho Boh na záchranu či vyslobodenie starovekého izraelského národa používal rôznych ľudí, ktorých Biblia takisto nazýva „záchranca“ alebo „spasiteľ“. (Nehemiáš 9:27; Sudcovia 3:9, 15; 2. Kráľov 13:5, Roháčkov preklad) * Ako „Spasiteľ“ je nazvaný aj Ježiš Kristus, pretože Boh poskytol záchranu z hriechov prostredníctvom jeho výkupnej obete. (Skutky 5:31; Títovi 1:4) *

Bude zachránený každý človek?

Nie, niektorí ľudia nebudú zachránení. (2. Tesaloničanom 1:9) Keď sa raz Ježiša pýtali, či „je málo tých, čo sú zachránení“, odpovedal: „Veľmi sa namáhajte vojsť úzkymi dverami, lebo vám hovorím, mnohí budú hľadať, aby vošli, ale nebudú môcť.“ ​(Lukáš 13:23, 24)

Mylné predstavy o všeobecnej záchrane

Mylná predstava: 1. Korinťanom 15:22 sa hovorí o všeobecnej záchrane, pretože je tam napísané, že „v Kristovi budú všetci oživení“.

Skutočnosť: V kontexte tohto verša sa rozoberá otázka vzkriesenia. (1. Korinťanom 15:12, 13, 20, 21, 35) Preto vyjadrenie, že „v Kristovi budú všetci oživení“, jednoducho znamená, že všetci, ktorí budú vzkriesení, za to budú vďačiť Ježišovi Kristovi. (Ján 11:25)

Mylná predstava: Títovi 2:11 sa hovorí o všeobecnej záchrane, pretože sa tam píše, že Boh prináša „spásu všetkým ľuďom“. (Slovenský ekumenický preklad)

Skutočnosť: Grécke slovo prekladané v tomto verši ako „všetkým“ môže znamenať aj „všelijakým, každého druhu“. * Preto by sme mali slová z Títovi 2:11 správne chápať tak, že Boh umožňuje záchranu ľuďom každého druhu, teda ľuďom „z každého národa, kmeňa, ľudu a jazyka“. (Zjavenie 7:9, 10, Slovenský ekumenický preklad)

Mylná predstava: 2. Petra 3:9 sa hovorí o všeobecnej záchrane, pretože sa tam píše, že Boh „si nepraje, aby bol niekto zničený“.

Skutočnosť: Boh síce chce, aby boli ľudia zachránení, ale nikoho nenúti, aby prijal cestu k záchrane, ktorú Boh zaobstaral. V Božom „dni súdu“ dôjde k „zničeniu bezbožných“. (2. Petra 3:7)

^ 1. ods. V Biblii sa o určitých ľuďoch píše, že „boli zachránení“, hoci v skutočnosti záchranu od hriechu a smrti ešte len očakávali. (Efezanom 2:5; Rimanom 13:11)

^ 5. ods. V citovaných veršoch niektoré preklady používajú výrazy „osloboditeľ“ alebo „vysloboditeľ“, nie „spasiteľ“. No v pôvodnom hebrejskom texte sa na označenie týchto ľudských záchrancov používa rovnaké slovo ako na iných miestach Biblie, kde sa hovorí o Bohu Jehovovi ako Záchrancovi. (Žalm 7:10)

^ 5. ods. Meno Ježiš je odvodené z hebrejského mena Jehošua, ktoré znamená „Jehova je záchrana“.

^ 10. ods. Pozri dielo Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov. To isté grécke slovo sa nachádza aj v Matúšovi 5:11, kde sú zaznamenané Ježišove slová, že ľudia o nich budú hovoriť „všelijaké zlé veci“. (Preklad M. Pavlíka)