Prejsť na článok

Bude zem zničená?

Odpoveď z Biblie

Nie, naša planéta Zem nebude ani zničená, ani spálená, ani nahradená nejakou inou planétou. V Biblii sa píše, že Boh vytvoril zem, aby bola obývaná navždy.

  • „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ ​(Žalm 37:29)

  • „[Boh] založil zem na jej stanovených miestach; nebude sa potácať na neurčitý čas čiže navždy.“ ​(Žalm 104:5)

  • „Zem stojí naveky.“ ​(Kazateľ 1:4, Evanjelický preklad)

  • „Pravý Boh, Utvárateľ zeme a jej Tvorca, On, ktorý ju pevne založil... ju nestvoril len tak nadarmo... utvoril ju, aby bola obývaná.“ ​(Izaiáš 45:18)

Zničia zem ľudia?

Boh nedovolí, aby ľudia úplne zničili zem znečisťovaním, vojnou alebo nejako inak. V Biblii sa píše, že bude „privedená skaza na tých, ktorí kazia zem“. (Zjavenie 11:18) Ako to Boh urobí?

Boh odstráni ľudské vlády, ktoré nie sú schopné chrániť zem pred ničením, a nahradí ich dokonalou vládou – Božím Kráľovstvom. (Daniel 2:44; Matúš 6:9, 10) Túto vládu bude viesť Boží Syn, Ježiš Kristus. (Izaiáš 9:6, 7) Keď žil Ježiš na zemi, ukázal, že má moc ovládať prírodné živly. (Marek 4:35–41) Ako Kráľ Božieho Kráľovstva bude mať prírodné sily plne pod kontrolou a znovu vytvorí podmienky, aké boli v záhrade Eden. (Matúš 19:28; Lukáš 23:43)

Píše sa v Biblii, že zem bude spálená ohňom?

Nie, v Biblii sa to nepíše. Tento mylný názor vznikol z nesprávneho chápania textu v 2. Petra 3:7, kde čítame: „Nebesia a zem [sú] zachované pre oheň.“ Pozrime sa na dve dôležité veci, ktoré nám pomáhajú pochopiť zmysel týchto slov:

  1. V Biblii majú pojmy „nebesia“, „zem“ a „oheň“ viac významov. Napríklad v 1. Mojžišovej 11:1 sa píše: „Celá zem mala stále jeden jazyk a jednu slovnú zásobu.“ Slovom „zem“ je tu opísaná ľudská spoločnosť.

  2. Ak chceme pochopiť, čo pisateľ 2. Petra 3:7 myslel slovami „nebesia“, „zem“ a „oheň“, musíme zobrať do úvahy kontext. Vo veršoch päť a šesť pisateľ poukazuje na podobnosť so zničením, ku ktorému došlo v potope za dní Noeho. Čo bolo v tom čase zničené? Vtedajšia civilizácia posadnutá násilím. Planéta Zem zničená nebola. Teda keď pisateľ v siedmom verši hovorí o „zemi“, ktorá má byť zničená, nemá na mysli našu planétu, ale skazenú ľudskú spoločnosť. (1. Mojžišova 6:11) Súčasťou sveta, ktorý bol zničený, bolo aj niečo, čo pisateľ označuje slovom „nebesia“. Išlo o ľudí, ktorí vtedy vládli nad „zemou“, čiže nad ľudskou spoločnosťou. Zničenie starovekého sveta prežil Noe so svojou rodinou, z ktorých po potope vznikla nová ľudská spoločnosť. (1. Mojžišova 8:15–18)

Oheň, o ktorom sa píše v 2. Petra 3:7, má spôsobiť to isté, čo vody potopy – koniec sveta zlých ľudí, nie zničenie našej planéty. Boh sľubuje, že zriadi „nové nebesia a novú zem“, v ktorých „bude bývať spravodlivosť“. (2. Petra 3:13) „Nová zem“ je nová ľudská spoločnosť, nad ktorou budú vládnuť „nové nebesia“, teda vláda, ktorá bude ľudskú spoločnosť viesť. Táto vláda, Božie Kráľovstvo, povedie ľudí tak, aby sa zo zeme stal raj a pokojné miesto na život. (Zjavenie 21:1–4)