Prejsť na článok

Čo alebo kto je Božie slovo?

Čo alebo kto je Božie slovo?

Odpoveď z Biblie

Výraz „Božie slovo“ sa obyčajne vzťahuje na Boží výrok alebo na súbor takýchto výrokov. (Lukáš 11:28) Na niektorých miestach v Biblii sa výraz „Slovo Božie“ alebo „Slovo“ používa ako titul. (Zjavenie 19:13; Ján 1:14)

Boží výrok. Proroci sa často priamo zmienili, že posolstvo, ktoré oznamujú, je „Božie slovo“, čiže pochádza od Boha. Napríklad Jeremiáš uviedol svoje proroctvo takto: „A začalo prichádzať ku mne Jehovovo slovo.“ ​(Jeremiáš 1:4, 11, 13; 2:1) Keď mal Samuel oznámiť Saulovi, že bol vybraný za kráľa, povedal: „Ty sa teraz zastav, aby som ti dal počuť Božie slovo.“ ​(1. Samuelova 9:27)

Titul. V Biblii sa výraz „Slovo“ používa ako titul Ježiša Krista počas jeho života v nebi aj počas života na zemi. Pozrite si niektoré dôvody, ktoré nás vedú k tomuto záveru:

  • „Slovo“ žilo skôr, ako Boh začal tvoriť všetko ostatné. „Na počiatku bolo Slovo... Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha.“ ​(Ján 1:1, 2, Roháčkov preklad) Ježiš je „prvorodený celého stvorenia... Je tiež pred všetkými [inými] vecami“. (Kolosanom 1:13–15, 17)

  • „Slovo“ prišlo na zem a žilo tu ako človek. „Tak sa stalo Slovo telom a bývalo medzi nami.“ ​(Ján 1:14) Ježiš Kristus „sa vzdal sám seba, prijal podobu otroka a stal sa rovný ľuďom“. (Filipanom 2:5–7)

  • „Slovo“ je Boží Syn. Po slovách apoštola Jána o tom, že „Slovo“ sa stalo telom, nasleduje myšlienka: „A videli sme jeho slávu, slávu, aká patrí jednosplodenému synovi od otca.“ ​(Ján 1:14) Ján tiež napísal: „Ježiš Kristus je Boží Syn.“ ​(1. Jána 4:15)

  • „Slovo“ má božské vlastnosti. „Slovo bolo bohom“, čiže „bolo božské“. (Ján 1:1, An American Translation) * Ježiš je „odleskom jeho [Božej] slávy a presným znázornením jeho bytosti“. (Hebrejom 1:2, 3)

  • „Slovo“ vládne ako kráľ. V Biblii sa píše, že Božie Slovo má na hlave „mnoho diadémov“ alebo „mnoho korún“. (Zjavenie 19:12, 13, Preklad Zlatoša a Šurjanského) „Slovo“ má aj meno „Kráľ kráľov a Pán pánov“. (Zjavenie 19:16) V 1. Timotejovi 6:14, 15 apoštol Pavol vyhlasuje o Ježišovi Kristovi, že je „Kráľ tých, ktorí vládnu ako králi, a Pán tých, ktorí panujú ako páni“.

  • „Slovo“ je Božím hovorcom. Titul „Slovo“ o svojom nositeľovi prezrádza, že ho Boh používa na odovzdávanie informácií a pokynov. Ježiš potvrdil, že má túto úlohu, keď povedal: „Sám Otec, ktorý ma poslal, mi dal prikázanie, čo mám povedať a hovoriť... Čo teda hovorím, hovorím tak, ako mi povedal Otec.“ ​(Ján 12:49, 50)

^ 7. ods. Viac informácií o správnom znení tohto verša nájdete v Strážnej veži z 1. apríla 2009, v článku „Je Ježiš Boh?“ na stranách 18–19.