Prejsť na článok

Bola Biblia časom zmenená?

 Nie. Aj keď sa počas tisícročí museli zhotovovať stále ďalšie odpisy Biblie, pretože bola odpisovaná na málo trvanlivé materiály, v podstate sa nezmenila. Dokazuje to porovnanie starovekých rukopisov z rôznych období, ktoré máme dnes k dispozícii.

Znamená to, že odpisovači neurobili žiadnu chybu?

 Nie. Pri porovnávaní tisícov starovekých rukopisov, ktoré sa doteraz našli, sa ukázalo, že sa na niektorých miestach vzájomne líšia. Z toho vyplýva, že odpisovači robili chyby. Väčšina z týchto rozdielov sú však maličkosti, ktoré nemenia význam textu. No odhalilo sa aj niekoľko významných rozdielov medzi rukopismi. Tie vznikli preto, lebo v staroveku niekto zámerne upravil znenie určitých pasáží tak, aby zmenil učenie Biblie. Pozrime si dva príklady:

  1.   V niektorých prekladoch Biblie znie záver textu z 1. Jána 5:7 takto: „... na nebi: Otec, Slovo a Duch Svätý, a títo traja jedno sú.“ ​(Evanjelický preklad) No tieto slová sa nenachádzajú v žiadnom zo spoľahlivých biblických rukopisov, čo svedčí o tom, že sa nenachádzali ani v pôvodnom texte Biblie. Boli pridané až neskôr. * Moderné preklady Biblie ich preto vynechávajú.

  2.   V starovekých biblických rukopisoch sa Božie osobné meno nachádzalo tisícekrát. No veľa prekladov Biblie ho nahradilo titulmi ako „Pán“ alebo „Boh“.

Nemôže sa stať, že sa nájdu aj ďalšie chyby?

 V súčasnosti je k dispozícii už tak veľa rukopisov, že rozoznať chyby je pomerne jednoduché. * Čo zistili učenci, keď porovnávali tieto dokumenty? Zachoval sa pôvodný text Biblie presne?

  •   O texte Hebrejských Písiem (nazývaných aj Starý zákon) napísal učenec William Green toto: „Možno s istotou povedať, že žiadne iné staroveké dielo nám nebolo odovzdané tak presne.“

  •   Biblický učenec Frederick Bruce o Kresťanských gréckych Písmach, čiže o Novom zákone, napísal: „Súčasné znenie Nového zákona je podopreté oveľa väčším množstvom dokladov, ako mnohé spisy klasických autorov, ktorých vierohodnosť nikomu ani len nenapadne spochybňovať.“

  •   Uznávaný odborník na biblické rukopisy Sir Frederic Kenyon napísal, že „si môžeme vziať celú Bibliu do ruky a bez strachu a bez váhania povedať, že v nej držíme pravé Božie Slovo, ktoré bolo po stáročia odovzdávané z generácie na generáciu bez nejakej podstatnej zmeny“.

Ďalšie dôvody, pre ktoré si môžeme byť istí, že Biblia sa časom nezmenila

  •   Tak židovskí, ako aj kresťanskí odpisovači poctivo odpisovali aj záznamy o vážnych chybách, ktorých sa Boží ľud dopustil. * (4. Mojžišova 20:12; 2. Samuelova 11:2–4; Galaťanom 2:11–14) Nezmenili ani pasáže, ktoré odsudzovali neposlušnosť židovského národa alebo ktoré odhaľovali falošné náuky uznávané v ich dobe. (Hozeáš 4:2; Malachiáš 2:8, 9; Matúš 23:8, 9; 1. Jána 5:21) Z toho, že všetko dôsledne odpísali, vidno, že boli dôveryhodní a že si Božie sväté Slovo nadovšetko vážili.

  •   Nie je rozumné očakávať, že Boh, ktorý viedol písanie Biblie, sa postará aj o to, aby sa jej obsah nezmenil pri odpisovaní? * (Izaiáš 40:8; 1. Petra 1:24, 25) Biblia predsa nemala slúžiť len ľuďom v staroveku, ale aj tým, ktorí budú žiť omnoho neskôr, teda aj nám. (1. Korinťanom 10:11) V Biblii Boh vysvetľuje, že „všetko, čo bolo napísané predtým, bolo napísané na naše poučenie, aby sme svojou vytrvalosťou a útechou z Písiem mali nádej“. (Rimanom 15:4)

  •   Ježiš ani jeho nasledovníci nevyjadrili žiadne pochybnosti o tom, či sú odpisy Hebrejských Písiem presné, a bez obáv z nich citovali. (Lukáš 4:16–21; Skutky 17:1–3)

^ 3. ods. Tieto slová sa nenachádzajú v rukopisoch: Sinajský kódex, Alexandrijský kódex, Vatikánsky kódex 1209, latinská Vulgáta, Philoxeniana – Harklenský sýrsky preklad a sýrska Pešita.

^ 5. ods. K dispozícii je napríklad vyše 5000 gréckych rukopisov Nového zákona, čiže Kresťanských gréckych Písiem.

^ 9. ods. Ľudia, ktorých Boh používal na vykonanie určitých úloh, nie sú v Biblii opísaní ako bezchybní. Realisticky sa v nej píše: „Niet človeka, ktorý by nehrešil.“ ​(1. Kráľov 8:46)

^ 10. ods. V Biblii sa píše, že aj keď Boh nenadiktoval biblickým pisateľom všetko od slova do slova, vnukol im svoje myšlienky. (2. Timotejovi 3:16, 17; 2. Petra 1:21)